Ivan Deb­nár: Bez dyna­miky sa star­tup nedá robiť

Luky Gašparík / 3. júl 2014 / Tools a produktivita

The Spot oslá­vil pred pár dňami svoju dvoj­roč­nicu a záro­veň pred­sta­vil svoje naj­nov­šie plány. Tento rok si pri­pra­vil mnoho novi­niek, ktoré majú pomôcť slo­ven­ským star­tu­pom od úpl­ných začiat­kov, až do úspeš­nej rea­li­zá­cie a expan­zie. O tom, na čo kon­krétne sa môžeme tešiť, som sa bavil so spo­lu­za­kla­da­te­ľom The Spot, Iva­nom Deb­ná­rom.

Na oslave vašich dru­hých naro­de­nín si spo­mí­nal novinky, ktoré ste si pri­chys­tali na tento rok, poďme si ich teda vyme­no­vať postupne. Aké veľké veci sa budú diať v Spote?

The Spot pri­pra­vuje veľa nových vecí. Začal by som tým, že sa sna­žíme dostať naše akti­vity do ďal­ších miest, kon­krétne do Košíc a Žiliny. Sem chceme pre­niesť naše men­to­ring ses­si­ons a works­hopy, do kto­rých sa budú môcť ľudia rovno inte­rak­tívne zapá­jať. S men­tormi sa budeme sna­žiť robiť kla­sické road trips, aby naozaj aj tímy v Žiline a Koši­ciach mali live prí­stup k týmto ľuďom.

Nie všetko sa deje v Bra­ti­slave a nie na všetko je vždy k dis­po­zi­cii odbor­ník v regi­óne, preto sme sa roz­hodli ísť touto ces­tou. Našou ambí­ciou je aspoň raz za 2 týždne spra­viť takýto trip.

Budeš cho­diť aj ty?

Budem cho­diť aj ja a tiež rele­vantná časť nášho inter­ného expert poolu. Presne z tohto dôvodu v Spote budeme mať aj interne zamest­na­ných ľudí, kto­rými budeme schopní pokrý­vať všetky oblasti, ktoré si star­tup life vyža­duje.

Koľko ľudí by mal tvo­riť tento interný tím?

Rátame s počtom 4 až 5 exper­tov z oblastí ako pro­duct design, UX, con­su­mer deve­lop­ment alebo go-to-mar­ket stra­té­gia, ana­lýza či mar­ke­ting a PR. Samoz­rejme plá­nu­jeme s per­so­nál­nym pokry­tím aj ďal­ších oblastí. Veci sa tu neuro­bia samé a my to presne aj tak vní­mame. Vedia to aj naši experti, ich pôsob­nosť v The Spote nebude voľ­no­ča­sová dob­ro­voľ­nícka čin­nosť. Musí to mať určitý sys­tém, poža­do­vanú kva­litu a pred­ví­da­teľ­nosť. Na to je dobré a nevy­hnutné mať nasta­vené vzťahy.

Na stránke vám pri­budla nová mic­ro­site Aca­demy, čo nás tam presne čaká?

Je to úplna novinka. V skratke – je to online služba, kde sú všetky infor­má­cie o tom ako pri­stu­po­vať k jed­not­li­vým oblas­tiam star­tu­po­vého busi­ness-u. V prvom rade sú tam naše pred­nášky, ale aj stand­fort­ské kurzy a rôzne sli­des­hary od ľudí, ktorí sa tejto prob­le­ma­tike venujú a roz­umejú jej ďaleko lep­šie ako my.

Je to všetko pekne roz­trie­dené a obsah sa stále dopĺňa. Každý bude mať takto mož­nosť sa vzde­lá­vať a v prí­pade, že nebude nie­čomu roz­umieť, bude mať mož­nosť sa rovno obrá­tiť na nášho odbor­níka v dan­nej oblasti.

V rámci tvojho prí­ho­voru na oslave, asi naj­viac zare­zo­no­vala infor­má­cia o tom, že otvá­rate prvý inku­bá­to­rovo-akce­le­račný prog­ram na Slo­ven­sku. Je to teda inku­bá­tor alebo akce­le­rá­tor?

Po pravde je to aj-aj a dokonca sa jedná o 3 veci, nie dve. V spo­lu­práci s For­bes sme pri­pra­vili prog­ram s náz­vom “Boos­ter”, ktorý zahŕňa 3 fázy. Za dva roky, čo fun­gu­jeme sme si uve­do­mili, že star­tupy mávajú veľký prob­lém už v počia­toč­nej fáze, aby vôbec vznikli a pus­tili sa do pro­jek­tov.

Preto sme zosta­vili prog­ram, ktorý pokrýva celý value chain od vzniku nápadu, rea­li­zá­ciu a až po šká­lo­va­nie. Čiže, ku koncu by mala vznik­núť reálne pou­ží­vaná služba alebo busi­ness, ktoré sa dajú odpre­zen­to­vať inves­to­rovi alebo sú schopné sa pre­bo­jo­vať do ďal­šieho top akce­le­rá­tora (500s­tar­tups, Y-com­bi­na­tor, …).

Z toho čo hovo­ríš mi vyplýva, že začí­nate úplne od early stage, dokonca až od samot­nej idei? Roz­umiem tomu správne?

V pod­state áno. Robíme to hlavne z dôvodu, aby sme do tohto pro­stre­dia vtiahli ľudí, ktorí si dnes ešte neve­ria alebo sa nebu­dia s poci­tom, že “ja dnes zme­ním svet”. Čiže, v prvej faze, dávame dokopy ľudí z biz­nisu s ľudmi, ktorí majú zatiaľ iba nápad alebo chuť sa pus­tiť do vlast­ného pod­ni­ka­nia. Ľudia z biz­nisu majú pre­hľad v danej oblasti, poznajú prob­lémy hodné rie­še­nia, majú kon­takty. Táto fáza sa volá “Idea cup” a je to prvá z už spo­mí­na­ných 3 fáz Boos­teru.

Táto fáza bude trvať mesiac a jej cie­ľom bude spro­stred­ko­vať basic kno­wledge ako správne iden­ti­fi­ko­vať prob­lém, uro­biť ana­lýzu kon­ku­ren­cie, či úspešne nasta­viť posi­ti­oning a pod.. Po uply­nutí jed­ného mesiaca by účast­níci mali mať výstup vo forme napr. 10 strán power­po­intu, kde bude celá myš­lienka popí­saná a pod­lo­žená. Môže sa stať, že dospe­jeme aj k záveru typu “kašli nato, nevy­mys­lel si nič lep­šie, čo tu už je”. Aj to k tomu patrí a je to tiež svo­jim spô­so­bom úspech, lebo sa ušetrí veľa času.

Je táto prvá fáza vhodná pre úplne kaž­dého alebo sa už aj tu sna­žíte zame­rať na kon­krétnu cie­ľovku v rámci star­tu­pis­tov?

Na roz­diel od mno­hých bež­ných a podob­ných pro­jek­tov je Idea cup skôr orien­to­vaný na biz­nis ľudí z obchod­ných škôl, uni­ver­zít a nie až tak na “hard­core prog­ra­má­to­rov”.

Toto potre­buje asi vysvet­le­nie :).

Je to veľmi jed­no­du­ché, dom­nie­vam sa, že hard­core ajťáci, ktorí si prog­ra­mujú “for the sake of prog­ram­ming”, len z dôvodu, že vyšla nová tech­no­ló­gia, ktorú chcú vyskú­šať, často nevi­dia poten­ciálny možný úži­tok z jej využi­tia. To je tiež fajn, určite aj to má svoje miesto, ale pre ten­to­krát sme sa roz­hodli, že budeme na začiatku pra­co­vať s pro­jek­tami, ktoré majú busi­ness poten­ciál.

Preto chceme zapo­jiť v prvom rade ľudí, ktorí sa na to poze­rajú ako na prí­le­ži­tosti a nie ako prí­jemné trá­ve­nie voľ­ného času expe­ri­men­to­va­ním.

Keď už mám uzrej­menú ideu, iden­ti­fi­ko­val som prob­lém a vymys­lel som rie­še­nie, čo nasle­duje potom? 

Po prvej fáze by mali vznik­núť uve­ri­teľné nápady a na ne nad­vä­zuje inku­bá­cia, ktorá z týchto nápa­dov má spra­viť niečo, čo si získa prvých zákaz­ní­kov, resp. vytvorí pro­to­typ. Inku­bá­tor bude trvať dva mesiace, kedy oča­ká­vame od ľudí, že sa týmto pro­jek­tom budú veno­vať naplno. Budú sedieť v Spote a náš tím exper­tov sa ich bude sna­žiť usmer­ňo­vať a viesť.

Nie je to tro­cha na škodu, že budú až takto vedení?

V zásade sa od star­tupu oča­káva, že bude rýchlo napre­do­vať. Veľa­krát sa stane, že tím začne niečo robiť, “bavká” sa s tým, mesiace ute­kajú a nič reálne sa nepo­da­rilo posta­viť na nohy. Tá dyna­mika tam musí byť, inak sa star­tup robiť nedá. Nemôže to ostať ako akti­vita vo voľ­nom čase. Nedá sa cho­diť 8 hodín do roboty a potom prísť domov a dúfať, že stih­nem ešte spra­viť to, čo som sľú­bil par­ťá­kom. Takto to proste nefun­guje.

Zväčša dosta­vajú star­tupy v inku­bá­tore fun­ding, ako to je u vás v Boos­teri?

Pro­jek­tom, ktoré budú u nás posky­tu­jeme fun­ding do 15k EUR. To by malo na 2 mesiace sta­čiť, aby sa vyvi­nul produkt/služba, ktorá dáva zmy­sel, dostane sa na trh. My poskyt­neme ele­men­tárny mar­ke­ting, aby dostal pro­jekt prvotnú trak­ciu. Aj týmto spô­so­bom sa sna­žíme vycho­vá­vať gene­rá­ciu nových foun­de­rov, ktorí budú do budúc­nosti schopní zakla­dať a ria­diť ďal­šie pro­jekty.

Koľko plá­nu­jete takto nabrať star­tu­pov?

Máme ambí­ciu počas dvoch rokov pri­jať a inku­bo­vať 30 až 50 tímov. Bude to v pol­roč­ných kolách. Prvé pri­hlášky bude možné posie­lať už teraz (www.booster.sk) s tým, že prvé kolo inku­bá­cie by malo začať v polo­vici októbra. Dovtedy môžu všetci zama­kať na svo­jich nápa­doch, nech majú väč­šiu šancu :). Na všetko sa však poze­ráme indi­vi­du­álne a ak má nie­kto pro­jekt, s kto­rým nemôže čakať do októbra, vieme a chceme sa veno­vať takýmto pro­jek­tom aj prie­bežne.

Mám star­tup, aké pod­mienky musím spl­niť, aby som sa k vám dostal do inku­bá­tora? Zame­ria­vate sa na kon­krétne indus­tries?

Sme zame­raní pre­važne na online a digi­tal, takže budeme pri­oritne hľa­dať pro­jekty v týchto oblas­tiach. V har­dware a vo výskume sa necí­time silní. Weby, služby, mobily, big data, finan­cial, ovlá­da­nie inte­li­gent­ných domov – to sú sféry, kde sme doma.

Čo má byť výsled­kom inku­bá­tora?

Pre nás sa inku­bačná fáza končí sfor­mo­va­ním tímu, dokon­če­ním pro­to­typu alebo spus­te­ním nie­čoho live. V ide­ál­nom prí­pade sa tím neroz­pa­dol, je zrejmé, že to zvlá­dajú, chcú pokra­čo­vať a plne sa tomu odo­vzdajú. Star­tup nie je pre kaž­dého, nie­kto potre­buje kla­sickú prácu, kde bude od 9 – 5. Tí, ktorí to zvládnu,a budú roz­mýš­lať ako expan­do­vať alebo zís­kať via­cej zákaz­ní­kov, sú vítaní v ďal­šej fáze — v akce­le­rá­tore.

Tak už to skom­ple­ti­zujme. Pre­zraď, ako bude pre­bie­hať akce­le­rá­cia u vás? 

V rámci akce­le­rá­cie sa bavíme už aj o regu­lér­nej inves­tí­cií 50k EUR. Tieto peniaze sú kom­bi­ná­ciou našich peňazí, súkrom­ných zdro­jov a je dosť možné, že časť týchto pros­tried­kov pôjde aj z európ­skych zdro­jov. V tomto štá­diu je to kla­sická inves­tí­cia, za ktorú akce­le­rá­tor zís­kava adek­vátny podiel vo firme.

Takže, ak by som to mal zhr­núť, dá sa pove­dať, že vašou ambí­ciou bude posky­to­vať place, fun­ding a men­tors­hip.

Áno, s tým, že men­tors­hip nebude vo forme “dobrý deň, ako sa máte, darí sa vám, čo vlastne robíte? Aha, tak to musíte nájsť zákaz­níka.”, ale celý náš tím bude aktívne spo­lu­pra­co­vať na pro­jek­toch, aby odoz­dá­val svoje kon­takty, skú­se­nosti, kon­tro­lo­val ich a cel­kovo dohlia­dal nad týmito pro­jek­tami. Záleží nám, aby tímy vedeli, že sa posú­vajú vpred, že dostá­vajú kau­čing a vedia, ako dlho je roz­umné sa rôz­nym akti­vi­tám veno­vať. Doba akce­le­rá­cie je určená na 4 mesiace, čo by mal byť posta­ču­júci čas na vybu­do­va­nie kva­lit­ného tímu, pro­duktu s pre­uká­za­ným záuj­mom a trak­ciou a zmys­lu­pl­ným biz­nis mode­lom.

Dôle­žité je spo­me­núť, že všetky 3 fázy fun­gujú nezá­visle od seba. Absol­vo­va­nie jed­nej nie je pod­mien­kou, ale ani záru­kou, že sa tímy dostanú do ďal­šej fázy. Budeme sa poze­rať na jed­not­livé pro­jekty indi­vi­du­álne a je nám jasné, že by bola hlú­posť chcieť ušiť jeden prog­ram na všetky star­tupy, ktoré sú často v rôz­nych fázach a majú veľa­krát odlišné potreby.

Našou deví­zou má byť práve indi­vi­du­álny prí­stup. To je záro­veň aj to hlavné, čo tomuto pro­jektu chceme dať.

To sa už asi ani nezmes­títe do sta­rých pries­tov :)?

Správny postreh, posled­nou našou novin­kou je, že sa roz­ras­táme o ďal­šie poscho­die – kon­krétne to pod nami. K našim dote­raj­ším 650 m2 sa pridá ďaľ­ších 800 m2.. Je to najmä z dôvodu, že spúš­tame Boos­ter. Súčasne sa však sna­žíme pri­tia­hnúť nových ľudí z oblastí, ktoré tu máme teraz menej zastú­pené. Mys­lím tým ľudí typu mar­ke­téri, gra­fici alebo dizaj­nové štú­dia plus prí­padne ďal­ších, pre kto­rých budeme mať k dis­po­zi­cii 16 kan­ce­lá­rií a spo­ločné pries­tory – zasa­dačky, kuchynku, a všetky exis­tu­júce pries­tory Spot-u. Určite budeme chcieť využiť clus­ter effect a prí­padne dať dokopy ďal­šie zau­jí­mavé pro­jekty. Pri­ro­dzene sa budeme sna­žiť pre­po­jiť horné aj dolné poscho­die a dúfame, že sa nám podarí spo­jaz­dniť aj eska­lá­tor :).

Chcel by si ešte niečo spro­stred­ko­vať svetu?

Len jedno, dúfam, že z Boos­teru vylezú pro­jekty, ktoré sa môžu smelo posta­viť pred top zahra­ničné akce­le­rá­tory či inves­tora. 

Spo­ťá­kom budeme za redak­ciu Star­ti­tup držať palce v ich ambi­ci­óz­nych plá­noch. Všetky ďal­šie info náj­dete na novos­pus­te­nej stránke www.booster.sk

Pridať komentár (0)