Ivan Sakin: Prob­lémy poznáme, poďme sa spo­ločne zame­rať na rie­še­nia!

Martin Faith / 3. novembra 2015 / Tools a produktivita

Talenty sve­to­vej triedy náj­deme aj na našom malom Slo­ven­sku. Akti­vita vo vzde­lá­va­cej orga­ni­zá­cií Teach for Slo­va­kia, letná stáž v Esete a roz­beh vlast­ného biz­nisu už popri škole. To všetko a ešte viac má za sebou Ivan, aktívny člo­vek aktívne for­mu­júci budúc­nosť našej kra­jiny. Spoz­najte ho bliž­šie v dneš­nom roz­ho­vore.

Ahoj Ivan, pro­sím ťa, mohol by si sa nám na úvod v krát­kosti pred­sta­viť? Čo už máš za sebou a čomu sa momen­tálne venu­ješ?

Štu­do­val som v Brne na súkro­mej vyso­kej škole NEWTON Col­lege, odbor Mana­ge­ment so zame­ra­ním na psy­cho­ló­giu. Školu som si vybral hlavne kvôli štu­dij­nému prog­ramu a preto, že na škole učili ľudia z praxe, kto­rých bavilo pri svo­jich pro­fe­siách aj učiť. Popri práci som si zará­bal na štú­dium cez leto vo Vel­kej Bri­tá­nii a počas roka som pra­co­val hlavne v obchod­níc­kych pro­fe­siách.

Vegan­ské hody v Bra­ti­slave, kde Ivan pomáha s orga­ni­zá­ciou

Po škole som skú­šal malé pod­ni­ka­nie, ale zau­jala ma mož­nosť roz­bie­hať s kama­rátmi z výšky bro­ker­skú firmu Axi­ory, ktorá ope­ruje na finanč­nom trhu Forex. Tu som vie­dol Busi­ness deve­lop­ment odde­le­nie a podie­ľal som sa na kľú­čo­vých roz­hod­nu­tiach. Bola to tvrdá škola reál­neho busi­nessu so všet­kými prob­lé­mami a výzvami aké star­tup pri­náša. Keď sa firma sta­bi­li­zo­vala a pre­šla si naj­ťaž­sím obdo­bím, tak som cítil v sebe ďal­šiu výzvu a pri­pra­vo­val som sa na štú­dium na Har­vard Busi­ness School. V tomto období som sa dozve­del aj o krás­nom prog­rame Teach for Slo­va­kia a po pri­hlá­sení som sa roz­ho­dol uro­biť ako učast­ník prvého roč­níka všetko preto, aby sa ďalej roz­ví­jal prog­ram, kto­rého cie­ľom je zlep­še­nie nášho vzde­lá­va­cieho sys­tému tak, aby každé dieťa malo mož­nosť kva­lit­ného vzde­la­nia, bez ohľadu na to z akých pome­rov pochá­dza.

Teach for Slo­va­kia je úžasný nápad. Ako pre­bie­hala tvoja čin­nosť v rámci tohoto prog­ramu?

Bola to najprv pre mňa nepred­sta­vi­teľná myš­lienka, pre­tože ak sa nie­kto zapojí do prog­ramu, tak ho čakajú dva roky full-time uče­nia na základ­nej škole. Často vo veľmi taž­kých pod­mien­kach a s vel­kými nárokmi na výkon. Ja osobne mám za sebou prvý rok na základ­nej škole v Dob­ši­nej, kde učím spra­vidla tie naj­ta­žie triedy róm­skych žia­kov. Teraz som už v dru­hom roku. Popri učení, ktoré je samo o sebe veľmi náročné máme v prog­rame za úlohu budo­vať vzťahy s komu­ni­tami a šíriť myš­lienku zlep­še­nia vzde­lá­va­nia inšpi­ro­va­ním ďal­ších ľudí.

Na Iva­no­vej vyso­kej škole NEWTON Col­lege, kde sa deťom veno­vali pro­fe­sori aj štu­denti.

Ako TFS uči­teľ učím mate­ma­tiku, fyziku, infor­ma­tiku, etickú a výtvarnú. Pia­ta­kov, šies­ta­kov, sied­ma­kov a ôsma­kov. Poobe­dia vediem bas­ket­ba­lový krú­žok a dou­ču­jem podľa potreby. Nav­šte­vu­jem rodiny a trá­vim čas s deťmi aj na výle­toch, kde som ich napr. zobral aj na výlet k našim par­tne­rom do ESETu v Bra­ti­slave, Googlu, Adi­dasu, Škody alebo do Mar­kízy, RTVS, Den­ni­kaN, ame­rickú amba­sádu, par­la­mentu, TEDx a pre­zi­dent­skeho paláca, Uni­feru a moju alma mater NEWTON Col­lege.

Misiou Teach for Slo­va­kia je posun slo­ven­ského vzde­lá­va­nia na lep­šiu úro­veň, ktorá bude pro­du­ko­vať kon­ku­ren­cie­schop­nej­ších ľudí. Je to krásny cieľ, ktorý ale vyža­duje veľa úsi­lia. Čo by pomohlo Teach for Slo­va­kia dosia­hnúť tento cieľ jed­no­duch­šie alebo efek­tív­nej­šie?

Mys­lím si, že je to hlavne o tom zapá­jať čo naj­viac mla­dých líd­rov do prog­ramu a potom splup­ráca s médiami, politkmi, mome­nál­nymi líd­rami busi­nessu a vzde­lá­va­nia. Cel­kovo treba zväč­šo­vať pove­do­mie o prog­rame a stave v akom sa nachá­dza náš vzde­lá­vací sys­tém, v kto­rom nie sú spo­kojní uči­te­lia, žiaci a v koneč­nom dôsledku ani daňoví poplat­níci, kto­rým náš vzde­lá­vací sys­tém nepro­du­kuje vo veľ­kej miere pri­pra­ve­ných ľudí do dneš­ného sveta.

Každý u nás vie, že škols­tvo je v zlom stave. Pred­stavme si teda ako by to mohlo vyze­rať, ak by sme sa ako celá spo­loč­nosť zame­rali na rie­še­nia.

Až keď sa začne inves­to­vať do vzde­lá­va­nia efek­tívne a budú sa rie­šiť prob­lémy, ktoré sa dlhé roky pre­hlia­dajú, tak sa to začne posú­vať dopredu. Každý u nás vie, že škols­tvo je v zlom stave. Pred­stavme si teda ako by to mohlo vyze­rať, ak by sme sa ako celá spo­loč­nosť zame­rali na rie­še­nia. No a tu práve Teach for Slo­va­kia pri­pra­vuje mla­dých líd­rov z rôz­nych oblastí a s rôz­nym zame­ra­ním, ktorí si tie prob­lémy zažijú a vo svo­jich ďal­ších kari­é­rach v busi­nesse, poli­tike, médiách či v škols­tve ich budú spo­ločne rie­šiť.

Spo­lu­ma­ji­te­lia ESET-u na výlete s deťmi z Teach For Slo­va­kia

Vďaka Teach for Slo­va­kia si sa dostal na stáž v ame­ric­kom sídle Esetu v San Diegu. Ako sa to celé upieklo?

Mladí lídri v prog­rame sú počas svojho dru­hého roka pri­pra­vo­vaní aj na svoju budúcu kari­éru podľa ich zame­ra­nia. V tom nám pomá­hajú čle­no­via našej správ­nej rady spolu s mana­ge­men­tom prog­ramu. Keďže komu­nita a siete TFS sú obrov­ské vďaka nášmu pat­ró­novi pánovi pre­zi­den­tovi Andre­jovi Kis­kovi, čle­novi správ­nej rady a spo­lu­ma­ji­te­ľovi Esetu Anto­novi Zaja­covi, šéfovi nášho Googlu Ras­ťovi Kuli­chovi a šéfom firiem, ktorí sú naši priami par­tneri. (náj­dete na strán­kách teachforslovakia.sk). A samoz­rejme aj vďaka nášmu zakla­da­te­ľovi Sta­ni­sla­vovi Bole­do­vi­čovi, ktorý sa roz­ho­dol odísť z busi­nessu, kde mal veľmi dobre roz­be­hnutú kari­éru. Po Mckin­sey a vyso­kých pozí­ciách v ban­kách opus­til vlastnú kon­zul­tačnú spo­loč­nosť a roz­ho­dol sa robiť všetko pre zlep­še­nie nášho vzde­lá­va­nia.

Medzi prvým a dru­hým rokom sú pre učast­ní­kov prog­ramu možné letné stáže vo fir­mách, vzde­lá­va­cích orga­ni­zá­ciách, či na minis­ter­stve škols­tva, ktoré tiež patrí k našim pod­po­ro­va­te­ľom.

V prog­rame dostá­vame aj rôzne ďaľ­šie úlohy a zod­po­ved­nosti. Ja som naprí­klad takz­vaný cham­pion of TFS par­tners­hips a cham­pion of career oppor­tu­ni­ties of TFS fel­lows. Teda mám na zod­po­ved­nosť budo­vať vzťahy s našimi kľú­čo­vými pod­po­ro­va­teľmi a pomá­hať mojim kole­gom s ich kari­ér­nymi mož­nos­ťami, kde spa­dalo plá­no­va­nie let­ných stáží.

Zaslú­žený oddych po výstupe na Ger­lach

Ja som mal v pod­state neob­me­dzené mož­nosti, ale roz­ho­dol som sa z via­ce­rých dôvo­dov, že chcem zažiť ame­rický ESET. Moji kole­go­via boli napr. aj v ESETe v Bra­ti­slave, Googli, Pixel Fede­ra­tion a v .týždni.

Už len pred­stava office slo­ven­skej firmy v slneč­nej Cali­for­nií je pekná. Aká bola rea­lita? Na akej pozí­cií si počas svo­jej stáže pra­co­val?

Samoz­rejme celú stáž, alebo ako sa za chvíľu dozviete skôr VIP náv­števu mi spro­stred­ko­val zakla­da­teľ ame­ric­kej časti ESETu a spo­lu­ma­ji­teľ Anton Zajac. Opý­tal sa ma čo by som tam chcel robiť a vyšlo to. Môj plán bol dozve­dieť sa ako sa poda­rilo vybu­do­vať momen­tálne našu naj­zná­mej­šiu a najús­peš­nej­šiu firmu, ako fun­guje a kam sme­ruje. Pre ESET bol roz­ho­du­júci vstup na ame­rický trh, pre­tože dovtedy síce skvelý pro­dukt stále čakal na svoj boom. Momen­tálne majú stá­mi­li­ó­nové obraty a sú 5tym naj­pou­ží­va­nej­ším anti­ví­rom na svete.

Pre ESET bol roz­ho­du­júci vstup na ame­rický trh, pre­tože dovtedy síce skvelý pro­dukt stále čakal na svoj boom. Momen­tálne majú stá­mi­li­ó­nové obraty a sú 5tym naj­pou­ží­va­nej­ším anti­ví­rom na svete.

Práve vysoké morálne hod­noty, ktoré spo­lu­ma­ji­te­lia ESETu zdie­ľajú sa odrá­žajú v tom, ako firma robí busi­ness, ako si vybe­rajá zames­tan­cov a samoz­rejme aj to, ako spo­lu­pra­cuje so svo­jimi busi­ness par­tnermi a pod­po­ruje nezis­kové pro­jekty. Hlavné vývo­jár­ske cen­trum a hea­dqu­ar­ters má ESET u nás v Bra­ti­slave a ame­rická časť sa zame­riava na dis­tri­bú­ciu na US trh, cez sales, mar­ke­ting a busi­ness deve­lop­ment.

Keď som do San Diega dora­zil, tak sa ma hneď prvý deň ujala VP of HR, opý­tala sa ma ako si svoju troj­týžd­novú náv­števu pred­sta­vu­jem a zozná­mila ma s ľudmi na všet­kých odde­le­niach. Anton Zajac je pre­zi­den­tom ame­ric­kej časti, jej nadá­cie a momen­tálne už síce nepra­cuje v exe­ku­tíve, ale vač­šina klú­čo­vých ľudí ho ešte zažila ako CEO a veľmi si ho vážia. Preto jeho dopo­ru­če­nie otvá­ralo vo firme dvere úplne všade.

Ivan a Vice pre­si­dent of HR Celeste Blod­gett

Dokonca tým, že ESET pod­po­ruje veľmi vela nezis­ko­vých pro­jek­tov finančne či dokonca aj par­ti­ci­pá­ciou zamest­nan­cov na dob­ro­vol­níc­kych akciách, bolo moje pri­ja­tie ako člena TFS naozaj vrúcne.

Z budovy ESETu, ktorý obýva vrchné poscho­dia výš­ko­vej budovy je výhľad priamo na more z via­ce­rých kan­ce­lá­rií. A aj busi­ness par­tneri, ktorí budovu nav­ští­via si vždy vychut­ná­vajú a oce­ňujú výhľad z recep­cie, či z jed­na­cích miest­ností.

Môj prog­ram bol teda stret­nu­tia s mana­žérmi jed­not­li­vých odde­lení, kedy som mal mož­nosť polo­žiť aké­koľ­vek otázky o tom ako začí­nali, ako sa v ESETe cítia a ako pris­pie­vajú jeho roz­voju. Následne som mal mož­nosť trá­viť čas so zamest­nan­cami priamo pri práci, kedy mali vyhra­dený čas na moje otázky a na vysvet­le­nie toho ako pra­cujú. Čo bolo úžasné tak každý z nich si pochva­lo­val firemnú kul­túru a via­cero zamest­nan­cov so skú­se­nos­ťami aj z iných firiem potvr­dilo, že to je naj­lepší job v ich kari­ére.

Ivan a deti z Teach For Slo­va­kia v Google Slo­ven­sko

ESET si veľmi potrpí na firemnú kul­túru, ktorú sta­via na osob­nom zapá­lení, pozi­tív­nom prí­stupe, pro­fe­si­ona­lite a sil­nom tímo­vom duchu. To potom vytvára pria­tel­skú atmo­sféru, kedy sa ľudia aj v open offi­coch cítia ako doma. Dokonca aj keď majú nie­ktorí mož­nosť pra­co­vať z home office, tak rad­šej cho­dia čas­tej­šie do práce. ESET má vybu­do­vanú naozaj pre­pra­co­vanú ponuku zamest­na­nec­kých bene­fi­tov. To umož­nuje zamest­nan­com po spl­není svo­jich pra­cov­ných povin­ností, využiť fitko, hernú mies­tosť či masáže.

Asi naj­dô­le­ži­tejší je dôraz na work-life balance a roz­voj zamest­nan­cov, ktorí ak majú rodinu, tak si prácu nemu­sia brať domov a ak sa roz­hodnú štu­do­vať, či dokon­čo­vať vysokú školu, tak im na to firma dokonca finančne pris­peje.

To som teda zaží­val prvý týž­den a samoz­rejme som obi­šiel aj všet­kých slo­vá­kov, ktorí tam pra­cujú. Je ich len zopár, ale každý z nich mal z mojej náv­števy a z toho čo TFS robí veľkú radosť.

Budova ESET-u, San Diego Kali­for­nia

Moje miesto vo firme som mal vyhra­dené na odde­lení Lear­ning and Deve­lop­ment, kde som mal druhý týž­den mož­nosť nazrieť do ich roz­vo­jo­vých prog­ra­mov a dokonca sa k nim aj vyjad­ro­vať.

Ďalej som mal mož­nosť zažiť ešte nie­koľko úžasne zau­jí­ma­vých vecí, z kto­rých môžem ešte spo­me­núť, že som sa osobne zúčast­nil stret­nutí top mana­gentu, stret­nutí mana­ge­mentu kon­krét­nych odde­lení, osob­ných poho­vo­rov na hľa­dané pozí­cie, ško­lení, team buil­din­gov, celého ško­le­nia, ktoré absol­vujú noví zamest­naci a stret­nutí o príp­ra­vách novej pobočky ESETu v Kanade.

Každý zamest­na­nec kto­rého som stre­tol je sku­točný pro­fík v tom čo robí a má chuť seba a firmu ďalej posú­vať.

Eset je kla­sic­kým prí­kla­dom slo­ven­skej firmy, ktorá to dotiahla ďaleko a vie byť jed­ným z líd­rov na trhu inter­ne­to­vej bez­peč­nosti. Čo bolo a je pre tento trva­júci úspech podľa teba klú­čové?

Určite to bolo pôvodné zame­ra­nie na čo naj­lepší pro­dukt a následná tvrdá drina v tom ho uká­zať svetu. Samoz­rejme ESET dnes čerpá zo skve­lých ľudí, kto­rých si veľmi pre­cízne vyberá a zame­riava sa na to, aby sa pri svo­jej práci cítili čo naj­lep­šie.

Firemná kul­túra, ktorá sa poda­rila vytvo­riť je tak uni­kátna, že keby ste si zavreli oči a pred­sta­vili ide­álnu atmo­sféru v práci, tak ste dosť blízko ich rea­lite.

Tím Teach For Slo­va­kia v domác­nosti Antona Zajaca

Ame­rická stáž je u konca. Aké boli tvoje naj­sil­nej­šie zážitky? Inak pove­dané, ak sa ta na túto stáž nie­kto opýta za 5 rokov, na čo určite neza­bud­neš?

Ako ste sa mohli nie­ktorí dočí­tať v roz­ho­vore pre For­bes s momen­tál­nym CEO celého ESETu pánom Richar­dom Mar­kom, tak ESET má za cieľ byť do 5tich rokov miliar­do­vou spo­loč­nos­ťou. Teda mať ročný obrat v miliar­dách dol­lá­rov.

Ja som mohol nač­rieť do naštar­to­va­nej mašiny, ktorá podľa mňa určite ide správ­nym sme­rom. A pop­ravde, ako sa poznám, tak o 5 rokov si budem pamä­tať úplne všetko čo som tam zažil. ☺ Čo je však kľú­čové a čo by som rád spro­stred­ko­val aj našim nádej­ným srar­tu­pis­tom, či komu­koľ­vek kto sa ma na zážitky z ESETu opýta je to, že pozi­tív­nym prí­stu­pom, tvrdou prá­cou a so správ­nymi ľudmi sa dajú plniť sny a pre­ra­ziť do sveta aj zo Slo­ven­ska.

Ďaku­jeme za roz­ho­vor Ivan, je niečo čo by si chcel na záver odká­zať naším čita­te­ľom?

Máme gene­rá­ciu úspeš­ných ľudí, od kto­rých sa môžeme veľa učiť. Hlavne to, že velký busi­ness sa dá robiť aj poc­tivo. Títo úspešní ľudia veľmi radi pomožu tým, čo sa roz­hodli uro­biť pre svoje sny maxi­mum. Star­tu­pová komu­nita na Slo­ven­sku ras­tie a skoro všetci kľu­čoví ľudia v nej sa navzá­jom poznajú. A to je veľká výhoda nášho Slo­ven­ska. No a potom pri tom svo­jom úspe­chu mys­lite aj na pod­poru a roz­voj našej krás­nej kra­jiny. Tak teda do toho. ☺

A samoz­rejme, ak vás zau­jal prog­ram Teach for Slo­va­kia, tak mi napíšte na ivan.sakin@teachforslovakia.sk

Pridať komentár (0)