Ivan Sakin: Prob­lé­my pozná­me, poď­me sa spo­loč­ne zame­rať na rie­še­nia!

Martin Faith / 3. novembra 2015 / Lifehacking

Talen­ty sve­to­vej trie­dy náj­de­me aj na našom malom Slo­ven­sku. Akti­vi­ta vo vzde­lá­va­cej orga­ni­zá­cií Teach for Slo­va­kia, let­ná stáž v Ese­te a roz­beh vlast­né­ho biz­ni­su už pop­ri ško­le. To všet­ko a ešte viac má za sebou Ivan, aktív­ny člo­vek aktív­ne for­mu­jú­ci budúc­nosť našej kra­ji­ny. Spoz­naj­te ho bliž­šie v dneš­nom roz­ho­vo­re.

Ahoj Ivan, pro­sím ťa, mohol by si sa nám na úvod v krát­kos­ti pred­sta­viť? Čo už máš za sebou a čomu sa momen­tál­ne venu­ješ?

Štu­do­val som v Brne na súkro­mej vyso­kej ško­le NEWTON Col­le­ge, odbor Mana­ge­ment so zame­ra­ním na psy­cho­ló­giu. Ško­lu som si vybral hlav­ne kvô­li štu­dij­né­mu prog­ra­mu a pre­to, že na ško­le uči­li ľudia z pra­xe, kto­rých bavi­lo pri svo­jich pro­fe­siách aj učiť. Pop­ri prá­ci som si zará­bal na štú­dium cez leto vo Vel­kej Bri­tá­nii a počas roka som pra­co­val hlav­ne v obchod­níc­kych pro­fe­siách.

Vegan­ské hody v Bra­ti­sla­ve, kde Ivan pomá­ha s orga­ni­zá­ci­ou

Po ško­le som skú­šal malé pod­ni­ka­nie, ale zau­ja­la ma mož­nosť roz­bie­hať s kama­rát­mi z výš­ky bro­ker­skú fir­mu Axi­ory, kto­rá ope­ru­je na finanč­nom trhu Forex. Tu som vie­dol Busi­ness deve­lop­ment odde­le­nie a podie­ľal som sa na kľú­čo­vých roz­hod­nu­tiach. Bola to tvr­dá ško­la reál­ne­ho busi­nes­su so všet­ký­mi prob­lé­ma­mi a výzva­mi aké star­tup pri­ná­ša. Keď sa fir­ma sta­bi­li­zo­va­la a pre­šla si naj­ťaž­sím obdo­bím, tak som cítil v sebe ďal­šiu výzvu a pri­pra­vo­val som sa na štú­dium na Har­vard Busi­ness Scho­ol. V tom­to obdo­bí som sa dozve­del aj o krás­nom prog­ra­me Teach for Slo­va­kia a po pri­hlá­se­ní som sa roz­ho­dol uro­biť ako učast­ník prvé­ho roč­ní­ka všet­ko pre­to, aby sa ďalej roz­ví­jal prog­ram, kto­ré­ho cie­ľom je zlep­še­nie náš­ho vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu tak, aby kaž­dé die­ťa malo mož­nosť kva­lit­né­ho vzde­la­nia, bez ohľa­du na to z akých pome­rov pochá­dza.

Teach for Slo­va­kia je úžas­ný nápad. Ako pre­bie­ha­la tvo­ja čin­nosť v rám­ci toho­to prog­ra­mu?

Bola to najprv pre mňa nepred­sta­vi­teľ­ná myš­lien­ka, pre­to­že ak sa nie­kto zapo­jí do prog­ra­mu, tak ho čaka­jú dva roky full-time uče­nia na základ­nej ško­le. Čas­to vo veľ­mi taž­kých pod­mien­kach a s vel­ký­mi nárok­mi na výkon. Ja osob­ne mám za sebou prvý rok na základ­nej ško­le v Dob­ši­nej, kde učím spra­vid­la tie naj­ta­žie trie­dy róm­skych žia­kov. Teraz som už v dru­hom roku. Pop­ri uče­ní, kto­ré je samo o sebe veľ­mi nároč­né máme v prog­ra­me za úlo­hu budo­vať vzťa­hy s komu­ni­ta­mi a šíriť myš­lien­ku zlep­še­nia vzde­lá­va­nia inšpi­ro­va­ním ďal­ších ľudí.

Na Iva­no­vej vyso­kej ško­le NEWTON Col­le­ge, kde sa deťom veno­va­li pro­fe­so­ri aj štu­den­ti.

Ako TFS uči­teľ učím mate­ma­ti­ku, fyzi­ku, infor­ma­ti­ku, etic­kú a výtvar­nú. Pia­ta­kov, šies­ta­kov, sied­ma­kov a ôsma­kov. Poobe­dia vediem bas­ket­ba­lo­vý krú­žok a dou­ču­jem pod­ľa potre­by. Nav­šte­vu­jem rodi­ny a trá­vim čas s deť­mi aj na výle­toch, kde som ich napr. zobral aj na výlet k našim par­tne­rom do ESE­Tu v Bra­ti­sla­ve, Goog­lu, Adi­da­su, Ško­dy ale­bo do Mar­kí­zy, RTVS, Den­ni­kaN, ame­ric­kú amba­sá­du, par­la­men­tu, TEDx a pre­zi­dent­ske­ho palá­ca, Uni­fe­ru a moju alma mater NEWTON Col­le­ge.

Misi­ou Teach for Slo­va­kia je posun slo­ven­ské­ho vzde­lá­va­nia na lep­šiu úro­veň, kto­rá bude pro­du­ko­vať kon­ku­ren­cie­schop­nej­ších ľudí. Je to krás­ny cieľ, kto­rý ale vyža­du­je veľa úsi­lia. Čo by pomoh­lo Teach for Slo­va­kia dosia­hnúť ten­to cieľ jed­no­duch­šie ale­bo efek­tív­nej­šie?

Mys­lím si, že je to hlav­ne o tom zapá­jať čo naj­viac mla­dých líd­rov do prog­ra­mu a potom splup­rá­ca s média­mi, politk­mi, mome­nál­ny­mi líd­ra­mi busi­nes­su a vzde­lá­va­nia. Cel­ko­vo tre­ba zväč­šo­vať pove­do­mie o prog­ra­me a sta­ve v akom sa nachá­dza náš vzde­lá­va­cí sys­tém, v kto­rom nie sú spo­koj­ní uči­te­lia, žia­ci a v koneč­nom dôsled­ku ani daňo­ví poplat­ní­ci, kto­rým náš vzde­lá­va­cí sys­tém nepro­du­ku­je vo veľ­kej mie­re pri­pra­ve­ných ľudí do dneš­né­ho sve­ta.

Kaž­dý u nás vie, že škols­tvo je v zlom sta­ve. Pred­stav­me si teda ako by to moh­lo vyze­rať, ak by sme sa ako celá spo­loč­nosť zame­ra­li na rie­še­nia.

Až keď sa začne inves­to­vať do vzde­lá­va­nia efek­tív­ne a budú sa rie­šiť prob­lé­my, kto­ré sa dlhé roky pre­hlia­da­jú, tak sa to začne posú­vať dopre­du. Kaž­dý u nás vie, že škols­tvo je v zlom sta­ve. Pred­stav­me si teda ako by to moh­lo vyze­rať, ak by sme sa ako celá spo­loč­nosť zame­ra­li na rie­še­nia. No a tu prá­ve Teach for Slo­va­kia pri­pra­vu­je mla­dých líd­rov z rôz­nych oblas­tí a s rôz­nym zame­ra­ním, kto­rí si tie prob­lé­my zaži­jú a vo svo­jich ďal­ších kari­é­rach v busi­nes­se, poli­ti­ke, médiách či v škols­tve ich budú spo­loč­ne rie­šiť.

Spo­lu­ma­ji­te­lia ESET-u na výle­te s deť­mi z Teach For Slo­va­kia

Vďa­ka Teach for Slo­va­kia si sa dostal na stáž v ame­ric­kom síd­le Ese­tu v San Die­gu. Ako sa to celé upiek­lo?

Mla­dí líd­ri v prog­ra­me sú počas svoj­ho dru­hé­ho roka pri­pra­vo­va­ní aj na svo­ju budú­cu kari­é­ru pod­ľa ich zame­ra­nia. V tom nám pomá­ha­jú čle­no­via našej správ­nej rady spo­lu s mana­ge­men­tom prog­ra­mu. Keď­že komu­ni­ta a sie­te TFS sú obrov­ské vďa­ka náš­mu pat­ró­no­vi páno­vi pre­zi­den­to­vi Andre­jo­vi Kis­ko­vi, čle­no­vi správ­nej rady a spo­lu­ma­ji­te­ľo­vi Ese­tu Anto­no­vi Zaja­co­vi, šéfo­vi náš­ho Goog­lu Ras­ťo­vi Kuli­cho­vi a šéfom firiem, kto­rí sú naši pria­mi par­tne­ri. (náj­de­te na strán­kách teachforslovakia.sk). A samoz­rej­me aj vďa­ka náš­mu zakla­da­te­ľo­vi Sta­ni­sla­vo­vi Bole­do­vi­čo­vi, kto­rý sa roz­ho­dol odísť z busi­nes­su, kde mal veľ­mi dob­re roz­be­hnu­tú kari­é­ru. Po Mckin­sey a vyso­kých pozí­ciách v ban­kách opus­til vlast­nú kon­zul­tač­nú spo­loč­nosť a roz­ho­dol sa robiť všet­ko pre zlep­še­nie náš­ho vzde­lá­va­nia.

Medzi prvým a dru­hým rokom sú pre učast­ní­kov prog­ra­mu mož­né let­né stá­že vo fir­mách, vzde­lá­va­cích orga­ni­zá­ciách, či na minis­ter­stve škols­tva, kto­ré tiež pat­rí k našim pod­po­ro­va­te­ľom.

V prog­ra­me dostá­va­me aj rôz­ne ďaľ­šie úlo­hy a zod­po­ved­nos­ti. Ja som naprí­klad takz­va­ný cham­pi­on of TFS par­tners­hips a cham­pi­on of care­er oppor­tu­ni­ties of TFS fel­lo­ws. Teda mám na zod­po­ved­nosť budo­vať vzťa­hy s naši­mi kľú­čo­vý­mi pod­po­ro­va­teľ­mi a pomá­hať mojim kole­gom s ich kari­ér­ny­mi mož­nos­ťa­mi, kde spa­da­lo plá­no­va­nie let­ných stá­ží.

Zaslú­že­ný oddych po výstu­pe na Ger­lach

Ja som mal v pod­sta­te neob­me­dze­né mož­nos­ti, ale roz­ho­dol som sa z via­ce­rých dôvo­dov, že chcem zažiť ame­ric­ký ESET. Moji kole­go­via boli napr. aj v ESE­Te v Bra­ti­sla­ve, Goog­li, Pixel Fede­ra­ti­on a v .týžd­ni.

Už len pred­sta­va offi­ce slo­ven­skej fir­my v slneč­nej Cali­for­nií je pek­ná. Aká bola rea­li­ta? Na akej pozí­cií si počas svo­jej stá­že pra­co­val?

Samoz­rej­me celú stáž, ale­bo ako sa za chví­ľu dozvie­te skôr VIP náv­šte­vu mi spro­stred­ko­val zakla­da­teľ ame­ric­kej čas­ti ESE­Tu a spo­lu­ma­ji­teľ Anton Zajac. Opý­tal sa ma čo by som tam chcel robiť a vyšlo to. Môj plán bol dozve­dieť sa ako sa poda­ri­lo vybu­do­vať momen­tál­ne našu naj­zná­mej­šiu a najús­peš­nej­šiu fir­mu, ako fun­gu­je a kam sme­ru­je. Pre ESET bol roz­ho­du­jú­ci vstup na ame­ric­ký trh, pre­to­že dovte­dy síce skve­lý pro­dukt stá­le čakal na svoj boom. Momen­tál­ne majú stá­mi­li­ó­no­vé obra­ty a sú 5tym naj­pou­ží­va­nej­ším anti­ví­rom na sve­te.

Pre ESET bol roz­ho­du­jú­ci vstup na ame­ric­ký trh, pre­to­že dovte­dy síce skve­lý pro­dukt stá­le čakal na svoj boom. Momen­tál­ne majú stá­mi­li­ó­no­vé obra­ty a sú 5tym naj­pou­ží­va­nej­ším anti­ví­rom na sve­te.

Prá­ve vyso­ké morál­ne hod­no­ty, kto­ré spo­lu­ma­ji­te­lia ESE­Tu zdie­ľa­jú sa odrá­ža­jú v tom, ako fir­ma robí busi­ness, ako si vybe­ra­já zames­tan­cov a samoz­rej­me aj to, ako spo­lu­pra­cu­je so svo­ji­mi busi­ness par­tner­mi a pod­po­ru­je nezis­ko­vé pro­jek­ty. Hlav­né vývo­jár­ske cen­trum a hea­dqu­ar­ters má ESET u nás v Bra­ti­sla­ve a ame­ric­ká časť sa zame­ria­va na dis­tri­bú­ciu na US trh, cez sales, mar­ke­ting a busi­ness deve­lop­ment.

Keď som do San Die­ga dora­zil, tak sa ma hneď prvý deň uja­la VP of HR, opý­ta­la sa ma ako si svo­ju troj­týžd­no­vú náv­šte­vu pred­sta­vu­jem a zozná­mi­la ma s ľud­mi na všet­kých odde­le­niach. Anton Zajac je pre­zi­den­tom ame­ric­kej čas­ti, jej nadá­cie a momen­tál­ne už síce nepra­cu­je v exe­ku­tí­ve, ale vač­ši­na klú­čo­vých ľudí ho ešte zaži­la ako CEO a veľ­mi si ho vážia. Pre­to jeho dopo­ru­če­nie otvá­ra­lo vo fir­me dve­re úpl­ne vša­de.

Ivan a Vice pre­si­dent of HR Celes­te Blod­gett

Dokon­ca tým, že ESET pod­po­ru­je veľ­mi vela nezis­ko­vých pro­jek­tov finanč­ne či dokon­ca aj par­ti­ci­pá­ci­ou zamest­nan­cov na dob­ro­vol­níc­kych akciách, bolo moje pri­ja­tie ako čle­na TFS naozaj vrúc­ne.

Z budo­vy ESE­Tu, kto­rý obý­va vrch­né poscho­dia výš­ko­vej budo­vy je výhľad pria­mo na more z via­ce­rých kan­ce­lá­rií. A aj busi­ness par­tne­ri, kto­rí budo­vu nav­ští­via si vždy vychut­ná­va­jú a oce­ňu­jú výhľad z recep­cie, či z jed­na­cích miest­nos­tí.

Môj prog­ram bol teda stret­nu­tia s mana­žér­mi jed­not­li­vých odde­le­ní, kedy som mal mož­nosť polo­žiť aké­koľ­vek otáz­ky o tom ako začí­na­li, ako sa v ESE­Te cítia a ako pris­pie­va­jú jeho roz­vo­ju. Násled­ne som mal mož­nosť trá­viť čas so zamest­nan­ca­mi pria­mo pri prá­ci, kedy mali vyhra­de­ný čas na moje otáz­ky a na vysvet­le­nie toho ako pra­cu­jú. Čo bolo úžas­né tak kaž­dý z nich si pochva­lo­val firem­nú kul­tú­ru a via­ce­ro zamest­nan­cov so skú­se­nos­ťa­mi aj z iných firiem potvr­di­lo, že to je naj­lep­ší job v ich kari­é­re.

Ivan a deti z Teach For Slo­va­kia v Goog­le Slo­ven­sko

ESET si veľ­mi potr­pí na firem­nú kul­tú­ru, kto­rú sta­via na osob­nom zapá­le­ní, pozi­tív­nom prí­stu­pe, pro­fe­si­ona­li­te a sil­nom tímo­vom duchu. To potom vytvá­ra pria­tel­skú atmo­sfé­ru, kedy sa ľudia aj v open offi­coch cítia ako doma. Dokon­ca aj keď majú nie­kto­rí mož­nosť pra­co­vať z home offi­ce, tak rad­šej cho­dia čas­tej­šie do prá­ce. ESET má vybu­do­va­nú naozaj pre­pra­co­va­nú ponu­ku zamest­na­nec­kých bene­fi­tov. To umož­nu­je zamest­nan­com po spl­ne­ní svo­jich pra­cov­ných povin­nos­tí, využiť fit­ko, her­nú mies­tosť či masá­že.

Asi naj­dô­le­ži­tej­ší je dôraz na work-life balan­ce a roz­voj zamest­nan­cov, kto­rí ak majú rodi­nu, tak si prá­cu nemu­sia brať domov a ak sa roz­hod­nú štu­do­vať, či dokon­čo­vať vyso­kú ško­lu, tak im na to fir­ma dokon­ca finanč­ne pris­pe­je.

To som teda zaží­val prvý týž­den a samoz­rej­me som obi­šiel aj všet­kých slo­vá­kov, kto­rí tam pra­cu­jú. Je ich len zopár, ale kaž­dý z nich mal z mojej náv­šte­vy a z toho čo TFS robí veľ­kú radosť.

Budo­va ESET-u, San Die­go Kali­for­nia

Moje mies­to vo fir­me som mal vyhra­de­né na odde­le­ní Lear­ning and Deve­lop­ment, kde som mal dru­hý týž­den mož­nosť nazrieť do ich roz­vo­jo­vých prog­ra­mov a dokon­ca sa k nim aj vyjad­ro­vať.

Ďalej som mal mož­nosť zažiť ešte nie­koľ­ko úžas­ne zau­jí­ma­vých vecí, z kto­rých môžem ešte spo­me­núť, že som sa osob­ne zúčast­nil stret­nu­tí top mana­gen­tu, stret­nu­tí mana­ge­men­tu kon­krét­nych odde­le­ní, osob­ných poho­vo­rov na hľa­da­né pozí­cie, ško­le­ní, team buil­din­gov, celé­ho ško­le­nia, kto­ré absol­vu­jú noví zamest­na­ci a stret­nu­tí o príp­ra­vách novej poboč­ky ESE­Tu v Kana­de.

Kaž­dý zamest­na­nec kto­ré­ho som stre­tol je sku­toč­ný pro­fík v tom čo robí a má chuť seba a fir­mu ďalej posú­vať.

Eset je kla­sic­kým prí­kla­dom slo­ven­skej fir­my, kto­rá to dotiah­la ďale­ko a vie byť jed­ným z líd­rov na trhu inter­ne­to­vej bez­peč­nos­ti. Čo bolo a je pre ten­to trva­jú­ci úspech pod­ľa teba klú­čo­vé?

Urči­te to bolo pôvod­né zame­ra­nie na čo naj­lep­ší pro­dukt a násled­ná tvr­dá dri­na v tom ho uká­zať sve­tu. Samoz­rej­me ESET dnes čer­pá zo skve­lých ľudí, kto­rých si veľ­mi pre­cíz­ne vybe­rá a zame­ria­va sa na to, aby sa pri svo­jej prá­ci cíti­li čo naj­lep­šie.

Firem­ná kul­tú­ra, kto­rá sa poda­ri­la vytvo­riť je tak uni­kát­na, že keby ste si zavre­li oči a pred­sta­vi­li ide­ál­nu atmo­sfé­ru v prá­ci, tak ste dosť blíz­ko ich rea­li­te.

Tím Teach For Slo­va­kia v domác­nos­ti Anto­na Zaja­ca

Ame­ric­ká stáž je u kon­ca. Aké boli tvo­je naj­sil­nej­šie zážit­ky? Inak pove­da­né, ak sa ta na túto stáž nie­kto opý­ta za 5 rokov, na čo urči­te neza­bud­neš?

Ako ste sa moh­li nie­kto­rí dočí­tať v roz­ho­vo­re pre For­bes s momen­tál­nym CEO celé­ho ESE­Tu pánom Richar­dom Mar­kom, tak ESET má za cieľ byť do 5tich rokov miliar­do­vou spo­loč­nos­ťou. Teda mať roč­ný obrat v miliar­dách dol­lá­rov.

Ja som mohol nač­rieť do naštar­to­va­nej maši­ny, kto­rá pod­ľa mňa urči­te ide správ­nym sme­rom. A pop­rav­de, ako sa poznám, tak o 5 rokov si budem pamä­tať úpl­ne všet­ko čo som tam zažil. ☺ Čo je však kľú­čo­vé a čo by som rád spro­stred­ko­val aj našim nádej­ným srar­tu­pis­tom, či komu­koľ­vek kto sa ma na zážit­ky z ESE­Tu opý­ta je to, že pozi­tív­nym prí­stu­pom, tvrdou prá­cou a so správ­ny­mi ľud­mi sa dajú plniť sny a pre­ra­ziť do sve­ta aj zo Slo­ven­ska.

Ďaku­je­me za roz­ho­vor Ivan, je nie­čo čo by si chcel na záver odká­zať naším čita­te­ľom?

Máme gene­rá­ciu úspeš­ných ľudí, od kto­rých sa môže­me veľa učiť. Hlav­ne to, že vel­ký busi­ness sa dá robiť aj poc­ti­vo. Títo úspeš­ní ľudia veľ­mi radi pomo­žu tým, čo sa roz­hod­li uro­biť pre svo­je sny maxi­mum. Star­tu­po­vá komu­ni­ta na Slo­ven­sku ras­tie a sko­ro všet­ci kľu­čo­ví ľudia v nej sa navzá­jom pozna­jú. A to je veľ­ká výho­da náš­ho Slo­ven­ska. No a potom pri tom svo­jom úspe­chu mys­li­te aj na pod­po­ru a roz­voj našej krás­nej kra­ji­ny. Tak teda do toho. ☺

A samoz­rej­me, ak vás zau­jal prog­ram Teach for Slo­va­kia, tak mi napíš­te na [email protected]

Pridať komentár (0)