Ivan Šte­funko: Sľub dodr­žím a dnes budem súťa­žiť na Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava

Richard Bednár / 21. november 2014 / Tools a produktivita

Je nie­koľ­ko­ná­sob­ným pod­ni­ka­te­ľom a pod­ni­ka­teľ­ským anje­lom so skú­se­nos­ťami najmä vo svete online médií a inter­ne­to­vých pro­jek­tov. Zalo­žil nie­koľko spo­loč­ností s regi­onál­nou aj celo­sve­to­vou pôsob­nos­ťou, vrá­tane Mono­gram Tech­no­lo­gies, Pelicantravel.com, Euractiv.sk a wineshop.sk. Pred zalo­že­ním Neulogy Ven­tu­res bol aktívny ako inves­tor a inves­tičný poradca pri nie­koľ­kých tech­no­lo­gic­kých pro­jek­toch ako naprí­klad Piano Media, GA Dril­ling (pred­tým Geot­her­mal Any­where) a Diagnose.me. Je spo­lu­za­kla­da­te­ľom Neulogy, bra­ti­slav­skej pora­den­skej spo­loč­nosti zame­ra­nej na manaž­ment vedy, ino­vá­cie a začí­na­júce tech­no­lo­gické firmy. 

Ako sa máte?

Mám sa veľmi dobre. Ku dvom dcé­ram sa nám domov naro­dil syn. Má dva týždne a ja sa postupne vra­ciam do roboty. Je toho veľa, ale entu­ziaz­mus mi nechýba. Dnes, v pia­tok, sme pod­pí­sali inves­tí­ciu, ktorá ma mimo­riadne teší, lebo dosť mení dote­rajší seg­ment v kto­rom sú staré maniere. Do konca mesiaca sa dozviete viac.


O pár hodín nás čaká Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava. Už pre­behla infor­má­cia, že dodr­žíte sľub z minu­lého roka a prí­dete. S čím?

Napriek tomu, že je to pre moju man­želku Natašku šok, sľub dodr­žím a idem sa zúčast­niť. Jeden z nápa­dov, ktorý mám dlh­šie v hlave ponúk­nem na vyrie­še­nie. Ide znovu o prob­lém, s kto­rým som sa poty­kal, a mys­lím, že mnohí iní ľudia majú prob­lém podobný ako som mal ja. Pokra­ču­jem teda v rie­šení prak­tic­kých vecí a možno aj záľub.


Vyhráte? ☺

V prvom rade dúfam, že postú­pim do dru­hého kola. Stalo sa totiž, že nie­ktoré nápady, ktoré sa na minu­lých roč­ní­koch pre­zen­to­vali, neprešli cez úvodné pit­che a pri­tom sa mne osobne páčili, a dokonca nie­ktoré z nich pokra­čo­vali v podob­nej forme aj ďalej a mali komerčný úspech. Čo sa týka výhry, treba pove­dať, že celú porotu poznám osobne, a nie­kto by ma mohol upo­doz­rie­vať, že budú pomá­hať ale podľa mňa budú ešte prí­snejší. Uvi­díme. Okrem toho mám prácu na 9 a pol roka sta­no­venú dopredu, a tou je mana­žo­va­nie fondu Neulogy Ven­tu­res. Teda star­tup, ktorý by vzni­kol, ponúk­nem teamu a oni by mohli pokra­čo­vať. Suma sumá­rum, chcem postú­piť a spra­viť čo naj­lepší výsle­dok a ísť prí­kla­dom ďal­ším chro­nic­kým men­to­rom a porot­com:-)


V posled­nej dobe sa to s ino­vá­ciami na Slo­ven­sku prí­jemne roz­behlo. V akom stave je star­tu­pový eko­sys­tém na Slo­ven­sku?

Pred 4 rokmi by sa mi ani nesní­valo o tom, v akom sme štá­diu dnes. Mladí chcú pod­ni­kať, sršia nápadmi, média píšu o malých aj väč­ších úspe­choch, ľudia to čítajú a inšpi­rujú sa, uni­ver­zity sú čoraz naklo­ne­nej­šie a poli­tici chcú vytvá­rať pro­stre­die pre ino­vá­cie a niečo už aj dokonca robia. Napo­kon sú tu aj peniaze, ktoré v tejto kva­lite chý­bali. Väč­šina slo­ven­ských tech­no­lo­gic­kých úspe­chov vzni­kala bez inves­tí­cie. Mnohí ich pred­sta­vi­te­lia sú aj inves­tormi v Neulogy Ven­tu­res. Teda pred­stavte si, ako to bude fun­go­vať s peniazmi. Okrem ven­ture fon­dov pri­dá­vajú ruku k dielu nie­ktoré prog­re­sívne banky a tým je mozaika kom­pletná. Už len kva­litné a kva­lit­nej­šie teamy.

Bude sa zlep­šo­vať?

Mys­lím, že áno, len si pozrite Star­tup Awards. Kva­lita pri­hlá­se­ných pro­jek­tov ako aj fina­lis­tov neus­tále stúpa, a nemys­lím, že sa za ňu môžeme na Slo­ven­sku han­biť. Už len posil­niť ambí­cie, obchodné a pre­zen­tačné zruč­nosti a hlavne sa zame­rať na rea­li­zo­va­nie pro­duktu a nie len na to, že za akých finanč­ných pod­mie­nok to bude kto­rý­koľ­vek star­tup robiť. Keď začala pod­ni­kať moja gene­rá­cia, išlo nám hlavne o to, aby sa to poda­rilo a málo­kedy sme sa preli ako diví o podiely. Dnes sme sved­kami toho, že team sa rad­šej 9 mesia­cov s inves­to­rom nedo­hodne a vývoj stojí, ako by mal prísť o pár per­cent z podielu. Vše­obecne to ale ide dopredu a som opti­mista, ako vždy.

Náš pre­zi­dent podľa médií veľmi pozi­tívne pod­po­ruje star­tupy. Je to cítiť aj star­tu­po­vej komu­nite?

Je to pravda. To, že na cestu po USA, zobral ľudí zo star­tu­pov a tech­no­lo­gic­kých firiem bol dosť dobrý krok, aj pre povzbu­de­nie komu­nity, ale aj z mediál­neho hľa­diska. A to nie­len kvôli svojmu PR, ale aj pre spo­loč­nosť ako takú. Kvôli spra­vod­li­vosti však treba pri­znať, že aj vláda v posled­nom čase robí cel­kom veľa vecí a dosť koor­di­no­vane. Pod kura­te­lou Minis­ter­stva finan­cií, a s Minis­ter­stvom hos­po­dár­stva, škols­tva a zahra­nič­ných vecí sa rea­li­zuje stra­té­gia pod­pory tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov. Zahŕňa kon­krétne kroky v legis­la­tíve (napr. vznik Jed­no­du­chej akci­ovej spo­loč­nosti), ako ja kon­cepčné veci v oblasti pre­po­je­nia vzde­lá­va­nia a praxe či iných pod­por­ných nástro­jov. Skrátka dobie­hame iné kra­jiny a možno v nie­čom aj pred­beh­neme. V Slo­ven­skej Alian­cii pre Ino­va­tívnu Eko­no­miku (SAPIE) sa z toho dosť tešíme.


Ktorý star­tup vám na Slo­ven­sku v posled­nej dobre uča­ro­val?

Hlavne mi uča­ro­vá­vajú tie sta­rupy do kto­rých inves­tu­jeme. Pozrite naše port­fó­lio, kde do konca mesiaca pri­budnú ďal­šie tri firmy. Jedna väč­šia firma z východu ako aj dva malé, ale tech­no­lo­gicky úžasné star­tupy.


Pred krát­kym časom ste pri­jali do por­fó­lia Order­Lord. Ako pokra­čuje jeho vývoj?

Mys­lím, že dobre. Roz­bie­hajú sales v Ame­rike, až sa im z uší práši. Sú to šikovní cha­lani.

Už sa zve­rej­nili fina­listi Star­tup Awards. Máte svo­jich favo­ri­tov?

Mám a dúfam, že nás príjmu ako inves­to­rov. Ak nie, tak im budem držať palce.

Vďaka sa roz­ho­vor.

Nápo­dobne.

foto: hn.hnonline.sk
perex: neulogy.vc

Pridať komentár (0)