Jablč­nô: Slo­ven­ský drink, kto­rý mie­ri do sve­ta!

Tomáš Vicena / 3. augusta 2014 / Tech a inovácie

Par­tia ambi­ci­óz­nych cha­la­nov, kto­rí svo­ju tvo­ri­vosť pre­me­ni­li do saj­de­ru Jablč­nô. Prí­beh, kto­rý začal nevin­ne sa mení na veľ­mi zau­jí­ma­vý biz­nis.

Jablčno je drink, ktorý vsádza na kva­litné lokálne výrob­ky. Michal, odkiaľ pochádzajú a prečo práve jabl­ko?

Saj­der je fer­men­to­va­ný alko­ho­lic­ký per­li­vý jabl­ko­vý mušt. Od začiat­ku bolo našou pri­ori­tou vytvo­riť slo­ven­ský pro­dukt, aj keď saj­der u nás nemá ešte tra­dí­ciu. Vyrá­ba­me ho z čis­tej jabl­ko­vej šťa­vy od slo­ven­ských pes­to­va­te­ľov.

Dizajn flaše je veľmi ori­ginálny, kto sa oňho posta­ral?

Dizajn sme si navrh­li sami. Sta­vi­li sme na jed­no­du­chosť a čis­to­tu. Tak ako to cíti­me. Návrh loga a kus robo­ty na gra­fi­ke som spra­vil ja, ale dob­rou opo­rou mi bol vždy Micha­el, kto­ré­mu tiež gra­fi­ka nie je cudzia a roky sa jej veno­val. Celý návrh fla­še tak vzni­kol in-hou­se. Dokon­ca sa nám už ozva­li aj výrob­co­via z iných seg­men­tov, či im tiež nepo­mô­že­me. Veľ­mi nás to teší.

Vráťme sa ešte úplne na začiatok, pred­stav nám históriu toh­to nápoja, odkiaľ vôbec pochádza? A ako vzni­kol ten­to nápad?

Nápad na saj­der som si pri­nie­sol z Lon­dý­na, kde som bol na výle­te. Zachu­til mi tam natoľ­ko, že som sa z neho až opil. :) Po návra­te som ho však nikde na Slo­ven­sku nena­šiel a keď sme o pár mesia­cov mali stre­táv­ku z gym­ná­zia, pri­šiel nápad na výro­bu prá­ve tam a úpl­ne náhod­ne pri hra­ní stol­né­ho fut­ba­lu. Pus­ti­li sme sa do toho spo­loč­ne s Micha­e­lom Jur­ko­vi­čom a Leonar­dom Šul­kom. Prob­lém bol, že sme nepoz­na­li niko­ho, kto by vedel saj­der vyrá­bať. Pus­ti­li sme sa teda do samoš­tú­dia. Nakú­pi­li sme na Ama­zo­ne kni­hy a veru aj hľa­da­li na you­tu­be videá.

Po rady sme si cho­di­li naprí­klad k vinár­ske­mu exper­to­vi Pet­ro­vi Han­dzu­šo­vi a tak­tiež Leonard vyras­tal v rodi­ne s pivo­var­níc­kou a vinár­skou tra­dí­ci­ou, tak­že sme to spo­loč­ný­mi sila­mi zvlád­li. Chce­li sme vyro­biť saj­der ori­gi­nál­nej chu­ti a mys­lím, že sa to aj poda­ri­lo.

Pred­stav nám ešte svo­jich parťákov, ktorísto­ja za týmto výnimočným nápojom.

Na začiat­ku sme boli tra­ja Micha­el Tho­mas Jur­ko­vič, Leonard Šul­ka a ja, Michal Slo­vák.

Leonard neskôr pri­zval do výro­by svoj­ho bra­ta Anto­na Šul­ku, kto­rý sa svo­jej úlo­hy cho­pil naozaj zod­po­ved­ne až sa neskôr stal aj spo­loč­ní­kom vo fir­me spo­lu so mnou a Micha­e­lom. Je veľ­mi pra­co­vi­tý a má skú­se­nos­ti s výro­bou piva i vína. 

Micha­el si to od začiat­ku celé zobral na sta­ros­ti po orga­ni­zač­nej strán­ke a Jablč­nô sa sta­lo jeho hlav­nou nápl­ňou. Rie­ši­me a tvo­rí­me väč­ši­nou všet­ko spo­loč­ne, avšak ja sa venu­jem vo fir­me naj­mä gra­fic­ké­mu dizaj­nu a mar­ke­tin­gu. Ako pri­bú­da­lo prá­ce a naj­mä ľudí aj pod­ni­kov, zamest­na­li sme kama­rá­ta Fili­pa Čer­né­ho, kto­rý sa stal obchod­ným zástup­com. Toto je pev­né jad­ro. Často­krát nám však cho­dia vypo­má­hať ďal­ší kama­rá­ti, kto­rých by sme radi, keď to pod­mien­ky neskôr dovo­lia, pri­ja­li aj nastá­lo.

Kto finan­cu­je celý pro­jekt? Koľko vás dopo­siaľ stál?

Finan­cie na roz­be­hnu­tie, tak ako aj nápad, sme si od začiat­ku zabez­pe­či­li sami. Boli to teda naše vlast­né penia­ze. Nápa­du sme veri­li, pre­to by sme do toho, po uvá­že­ní, boli ochot­ní dať všet­ko. Prvot­ná inves­tí­cia bola na úrov­ni oko­lo 20 000 eur.

Aké ďalšie mar­ke­tin­gové akti­vi­ty plánuje­te?

Neviem či to nazvať mar­ke­tin­go­vou akti­vi­tou, avšak rie­ši­me otáz­ku pri­zva­nia stra­te­gic­ké­ho inves­to­ra, kto­rý by povz­vi­hol meno fir­my a pomo­hol expan­do­vať. Máme aj plá­ny roz­ši­ro­vať ďalej výro­bu a vybu­do­vať tak prvú slo­ven­skú saj­dé­riu. Ak sa baví­me o kla­sic­kom mar­ke­tin­gu, tak skôr B2B.

Pivo­va­ry začali vo veľkom predávať ochu­tené nápoje, ktoré im zasta­bi­li­zo­va­li pokles tržieb u čisto pivných výrob­koch. Nevnímaš ich ako pria­mu kon­ku­ren­ciu? A je tu vôbec kli­en­te­la, ktorá ma o niečo takéto záujem?

Kon­ku­ren­ciu zatiaľ nepo­ciťuje­me. Od začiat­ku, sme sa potý­ka­li s opač­ným prob­lé­mom. Dopyt bol v našom prí­pa­de väč­ší, než sme vede­li pri­pra­viť a pokryť. Mali sme však dob­rý nástup a verím, že to bolo spô­so­be­né aj pove­do­mím o znač­ke. Je však mož­né, že ak sa napl­nia v budúc­nos­ti naše odváž­ne plá­ny na roz­ši­ro­va­nie výro­by, tak na ten­to prob­lém mož­no natra­fí­me. V našom prí­pa­de však ide viac o vín­ny pro­dukt ako piv­ný, nakoľ­ko saj­der neob­sa­hu­je ani slad či chmeľ a tak­tiež sa ani neva­rí ako pivo. Keby veľ­ké pivo­va­ry chce­li vyrá­bať ori­gi­nál­ny saj­der, muse­li by pre­ro­biť svo­je výrob­ne.

Kde všade si Jablčnô môžu ľudia kúpiť a ochut­nať?

Na našej webo­vej strán­ke www.jablcno.sk máme mapu, kde vša­de sme boli a kde sme.

Koľko vlast­ne stojí?

Bež­ne sa v obcho­doch cena pohy­bu­je oko­lo 2 eur. 

Pokrýva už pre­daj výrob­kov, nákla­dy na chod fir­my?

Nákla­dy áno, ale z náš­ho pohľa­du zatiaľ pre­šlo málo času na takú­to bilan­ciu. Sna­ží­me sa výro­bu stá­le roz­ši­ro­vať a sme len na začiat­ku. Zaro­be­né zväč­ša pre­to inves­tu­je­me späť do fir­my.

Plánuje­te expan­do­vaťaj do ďalších krajín?

Prvou las­to­vič­kou bola Pra­ha. Kon­tak­to­va­li nás už aj z iných kra­jín, Anglic­ka či Kana­dy, no najprv chce­me dosta­toč­ne pokryť Slo­ven­sko. A neskôr sa isto pokú­si­me roz­ší­riť aj do dal­ších kra­jín, naprí­klad aj za zahra­nič­ný­mi Slo­vák­mi.

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

Nápo­dob­ne a veľa zda­ru s por­tá­lom!

Michal Slo­vák

Anton Šul­ka

Micha­el Tho­mas Jur­ko­vič

Pridať komentár (0)