Jablčnô: Slo­ven­ský drink, ktorý mieri do sveta!

Tomáš Vicena / 3. augusta 2014 / Tech a inovácie

Par­tia ambi­ci­óz­nych cha­la­nov, ktorí svoju tvo­ri­vosť pre­me­nili do saj­deru Jablčnô. Prí­beh, ktorý začal nevinne sa mení na veľmi zau­jí­mavý biz­nis.

Jablčno je drink, ktorý vsádza na kva­litné lokálne výrobky. Michal, odkiaľ pochádzajú a prečo práve jablko?

Saj­der je fer­men­to­vaný alko­ho­lický per­livý jabl­kový mušt. Od začiatku bolo našou pri­ori­tou vytvo­riť slo­ven­ský pro­dukt, aj keď saj­der u nás nemá ešte tra­dí­ciu. Vyrá­bame ho z čis­tej jabl­ko­vej šťavy od slo­ven­ských pes­to­va­te­ľov.

Dizajn flaše je veľmi ori­ginálny, kto sa oňho posta­ral?

Dizajn sme si navrhli sami. Sta­vili sme na jed­no­du­chosť a čis­totu. Tak ako to cítime. Návrh loga a kus roboty na gra­fike som spra­vil ja, ale dob­rou opo­rou mi bol vždy Michael, kto­rému tiež gra­fika nie je cudzia a roky sa jej veno­val. Celý návrh flaše tak vzni­kol in-house. Dokonca sa nám už ozvali aj výrob­co­via z iných seg­men­tov, či im tiež nepo­mô­žeme. Veľmi nás to teší.

Vráťme sa ešte úplne na začiatok, pred­stav nám históriu tohto nápoja, odkiaľ vôbec pochádza? A ako vzni­kol tento nápad?

Nápad na saj­der som si pri­nie­sol z Lon­dýna, kde som bol na výlete. Zachu­til mi tam natoľko, že som sa z neho až opil. :) Po návrate som ho však nikde na Slo­ven­sku nena­šiel a keď sme o pár mesia­cov mali stre­távku z gym­ná­zia, pri­šiel nápad na výrobu práve tam a úplne náhodne pri hraní stol­ného fut­balu. Pus­tili sme sa do toho spo­ločne s Micha­e­lom Jur­ko­vi­čom a Leonar­dom Šul­kom. Prob­lém bol, že sme nepoz­nali nikoho, kto by vedel saj­der vyrá­bať. Pus­tili sme sa teda do samoš­tú­dia. Nakú­pili sme na Ama­zone knihy a veru aj hľa­dali na you­tube videá.

Po rady sme si cho­dili naprí­klad k vinár­skemu exper­tovi Pet­rovi Han­dzu­šovi a tak­tiež Leonard vyras­tal v rodine s pivo­var­níc­kou a vinár­skou tra­dí­ciou, takže sme to spo­loč­nými silami zvládli. Chceli sme vyro­biť saj­der ori­gi­nál­nej chuti a mys­lím, že sa to aj poda­rilo.

Pred­stav nám ešte svo­jich parťákov, ktorístoja za týmto výnimočným nápojom.

Na začiatku sme boli traja Michael Tho­mas Jur­ko­vič, Leonard Šulka a ja, Michal Slo­vák.

Leonard neskôr pri­zval do výroby svojho brata Antona Šulku, ktorý sa svo­jej úlohy cho­pil naozaj zod­po­vedne až sa neskôr stal aj spo­loč­ní­kom vo firme spolu so mnou a Micha­e­lom. Je veľmi pra­co­vitý a má skú­se­nosti s výro­bou piva i vína. 

Michael si to od začiatku celé zobral na sta­rosti po orga­ni­zač­nej stránke a Jablčnô sa stalo jeho hlav­nou nápl­ňou. Rie­šime a tvo­ríme väč­ši­nou všetko spo­ločne, avšak ja sa venu­jem vo firme najmä gra­fic­kému dizajnu a mar­ke­tingu. Ako pri­bú­dalo práce a najmä ľudí aj pod­ni­kov, zamest­nali sme kama­ráta Filipa Čer­ného, ktorý sa stal obchod­ným zástup­com. Toto je pevné jadro. Často­krát nám však cho­dia vypo­má­hať ďalší kama­ráti, kto­rých by sme radi, keď to pod­mienky neskôr dovo­lia, pri­jali aj nastálo.

Kto finan­cuje celý pro­jekt? Koľko vás dopo­siaľ stál?

Finan­cie na roz­be­hnu­tie, tak ako aj nápad, sme si od začiatku zabez­pe­čili sami. Boli to teda naše vlastné peniaze. Nápadu sme verili, preto by sme do toho, po uvá­žení, boli ochotní dať všetko. Prvotná inves­tí­cia bola na úrovni okolo 20 000 eur.

Aké ďalšie mar­ke­tin­gové akti­vity plánujete?

Neviem či to nazvať mar­ke­tin­go­vou akti­vi­tou, avšak rie­šime otázku pri­zva­nia stra­te­gic­kého inves­tora, ktorý by povz­vi­hol meno firmy a pomo­hol expan­do­vať. Máme aj plány roz­ši­ro­vať ďalej výrobu a vybu­do­vať tak prvú slo­ven­skú saj­dé­riu. Ak sa bavíme o kla­sic­kom mar­ke­tingu, tak skôr B2B.

Pivo­vary začali vo veľkom predávať ochu­tené nápoje, ktoré im zasta­bi­li­zo­vali pokles tržieb u čisto pivných výrob­koch. Nevnímaš ich ako priamu kon­ku­ren­ciu? A je tu vôbec kli­en­tela, ktorá ma o niečo takéto záujem?

Kon­ku­ren­ciu zatiaľ nepociťujeme. Od začiatku, sme sa potý­kali s opač­ným prob­lé­mom. Dopyt bol v našom prí­pade väčší, než sme vedeli pri­pra­viť a pokryť. Mali sme však dobrý nástup a verím, že to bolo spô­so­bené aj pove­do­mím o značke. Je však možné, že ak sa napl­nia v budúc­nosti naše odvážne plány na roz­ši­ro­va­nie výroby, tak na tento prob­lém možno natra­fíme. V našom prí­pade však ide viac o vínny pro­dukt ako pivný, nakoľko saj­der neob­sa­huje ani slad či chmeľ a tak­tiež sa ani nevarí ako pivo. Keby veľké pivo­vary chceli vyrá­bať ori­gi­nálny saj­der, museli by pre­ro­biť svoje výrobne.

Kde všade si Jablčnô môžu ľudia kúpiť a ochutnať?

Na našej webo­vej stránke www.jablcno.sk máme mapu, kde všade sme boli a kde sme.

Koľko vlastne stojí?

Bežne sa v obcho­doch cena pohy­buje okolo 2 eur. 

Pokrýva už pre­daj výrob­kov, náklady na chod firmy?

Náklady áno, ale z nášho pohľadu zatiaľ pre­šlo málo času na takúto bilan­ciu. Sna­žíme sa výrobu stále roz­ši­ro­vať a sme len na začiatku. Zaro­bené zväčša preto inves­tu­jeme späť do firmy.

Plánujete expan­dovaťaj do ďalších krajín?

Prvou las­to­vič­kou bola Praha. Kon­tak­to­vali nás už aj z iných kra­jín, Anglicka či Kanady, no najprv chceme dosta­točne pokryť Slo­ven­sko. A neskôr sa isto pokú­sime roz­ší­riť aj do dal­ších kra­jín, naprí­klad aj za zahra­nič­nými Slo­vákmi.

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

Nápo­dobne a veľa zdaru s por­tá­lom!

Michal Slo­vák

Anton Šulka

Michael Tho­mas Jur­ko­vič

Pridať komentár (0)