Jack Dor­sey z Twit­te­ru je veľ­ký pán: Zamest­nan­com pre­ne­chal stov­ky mili­ó­nov dolá­rov!

Martin Bohunický / 23. októbra 2015 / Business

Jac­ka Dor­se­y­ho máme radi. Je to pros­te fra­jer. A doká­zal to zno­va.

Jack Dor­sey dnes na svo­jom Twit­te­ri ozná­mil neča­ka­nú novin­ku — až tre­ti­nu svo­jich akcií odo­vzdal zamest­nan­com!

Okej, mož­no to bol pre­mys­le­ný krok, ľudia v Twit­te­ri potre­bu­jú poz­dvi­hnúť morál­ku, fir­ma totiž pre­chá­dza v posled­nom obdo­bí masív­ny­mi zme­na­mi — a to vrá­ta­ne návra­tu Jac­ka na vedú­cu pozí­ciu. Zamest­nan­ci tech­no­lo­gic­kých gigan­tov oča­ká­va­jú nie­čo viac, ako len dob­ré pla­ty a akcie Twit­te­ru sú nie­čo, čo ich moti­vá­cií bez pochyb­nos­tí pomô­že. 

Rad­šej budem men­šou súčas­ťou nie­čo­ho veľ­ké­ho, ako väč­šou čas­ťou nie­čo­ho malé­ho. Verím tomu, že môže­me uro­biť Twit­ter veľ­kým,” dopl­nil Jack na svo­jom twit­ter účte.

Tre­ti­na jeho akcií zna­me­ná pres­ne 1% fir­my, zvyš­né 2% si zatiaľ Jack nechá­va. Hod­no­ta Twit­te­ru sa na trhoch pohy­bo­va­la oko­lo 20 miliard dolá­rov. To zna­me­ná, že Jac­kov odha­do­va­ný zostá­va­jú­ci podiel má hod­no­tu oko­lo 394 mili­ó­nov dolá­rov a svo­jim zamest­nan­com prá­ve roz­dal 197 mili­ó­nov dolá­rov. A to ešte nie­kto­rí tvr­dia, že Twit­ter je nedo­ce­ne­ný!

Jack sa o penia­ze nemu­sí báť, okrem Twit­te­ru vlast­ní aj 24,4% akcií spo­loč­nos­ti Squ­are, kto­rej hod­no­ta sa tiež pohy­bu­je v radoch miliard. Aj v Squ­are však nene­chal svo­je akcie ležať a doká­zal, že neví­da­né veci sú jeho domé­nou. Časť akcií vra­zil do svo­jej nadá­cie Start Small foun­da­ti­on, kto­rá pomá­ha­la finan­co­vať pod­ni­ka­te­ľov zame­ra­ných na pomoc men­ši­nám.

V Twit­te­ri to v tých­to chví­ľach žije a všet­ci sú nad­še­ní. Na deve­lo­per­skej kon­fe­ren­cií nedáv­no pred­sta­vi­li celú radu nových nástro­jov a pro­duk­tov. Twit­ter tiež dáv­nej­šie pred­sta­vil novú služ­bu Moments, kto­rá vytvá­ra spra­vo­daj­stvo z popu­lár­nych vecí na Twit­te­ri. Jac­kov krok môže nakop­núť fir­mu ešte viac, pri­liať do zamest­nan­cov nové rake­to­vé pali­vo. A my sa teší­me, čo to pri­ne­sie.

Skve­lé ges­to, Jack!

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)