Jack Dor­sey z Twit­teru je veľký pán: Zamest­nan­com pre­ne­chal stovky mili­ó­nov dolá­rov!

Martin Bohunický / 23. októbra 2015 / Business

Jacka Dor­se­yho máme radi. Je to proste fra­jer. A doká­zal to znova.

Jack Dor­sey dnes na svo­jom Twit­teri ozná­mil neča­kanú novinku — až tre­tinu svo­jich akcií odo­vzdal zamest­nan­com!

Okej, možno to bol pre­mys­lený krok, ľudia v Twit­teri potre­bujú poz­dvi­hnúť morálku, firma totiž pre­chá­dza v posled­nom období masív­nymi zme­nami — a to vrá­tane návratu Jacka na vedúcu pozí­ciu. Zamest­nanci tech­no­lo­gic­kých gigan­tov oča­ká­vajú niečo viac, ako len dobré platy a akcie Twit­teru sú niečo, čo ich moti­vá­cií bez pochyb­ností pomôže. 

Rad­šej budem men­šou súčas­ťou nie­čoho veľ­kého, ako väč­šou čas­ťou nie­čoho malého. Verím tomu, že môžeme uro­biť Twit­ter veľ­kým,” dopl­nil Jack na svo­jom twit­ter účte.

Tre­tina jeho akcií zna­mená presne 1% firmy, zvyšné 2% si zatiaľ Jack necháva. Hod­nota Twit­teru sa na trhoch pohy­bo­vala okolo 20 miliard dolá­rov. To zna­mená, že Jac­kov odha­do­vaný zostá­va­júci podiel má hod­notu okolo 394 mili­ó­nov dolá­rov a svo­jim zamest­nan­com práve roz­dal 197 mili­ó­nov dolá­rov. A to ešte nie­ktorí tvr­dia, že Twit­ter je nedo­ce­nený!

Jack sa o peniaze nemusí báť, okrem Twit­teru vlastní aj 24,4% akcií spo­loč­nosti Squ­are, kto­rej hod­nota sa tiež pohy­buje v radoch miliard. Aj v Squ­are však nene­chal svoje akcie ležať a doká­zal, že neví­dané veci sú jeho domé­nou. Časť akcií vra­zil do svo­jej nadá­cie Start Small foun­da­tion, ktorá pomá­hala finan­co­vať pod­ni­ka­te­ľov zame­ra­ných na pomoc men­ši­nám.

V Twit­teri to v týchto chví­ľach žije a všetci sú nad­šení. Na deve­lo­per­skej kon­fe­ren­cií nedávno pred­sta­vili celú radu nových nástro­jov a pro­duk­tov. Twit­ter tiež dáv­nej­šie pred­sta­vil novú službu Moments, ktorá vytvára spra­vo­daj­stvo z popu­lár­nych vecí na Twit­teri. Jac­kov krok môže nakop­núť firmu ešte viac, pri­liať do zamest­nan­cov nové rake­tové palivo. A my sa tešíme, čo to pri­ne­sie.

Skvelé gesto, Jack!

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)