Jagu­ár pre­pi­su­je his­tó­riu svo­jej znač­ky s novým SUV F-PACE

Martin Kráľ / 16. septembra 2015 / Tech a inovácie

Mať Jagu­ara býva­lo štan­dar­dom kaž­dé­ho boha­té­ho člo­ve­ka pla­né­ty. Potom sa to sta­lo syno­ny­mom zúfals­tva, kedy znač­ka v sna­he zís­kať aspoň neja­kých zákaz­ní­kov ponú­ka­la autá nehod­né svoj­ho mena. Posled­nú dobu ale pod kríd­la­mi zahra­nič­né­ho maji­te­ľa kvit­ne Jagu­aru pre­stíž pomer­ne rých­lo. Nový F-PACE je navy­še prí­kla­dom sláv­ne­ho hes­la “náš zákaz­ník, náš pán”.

Jagu­ar totiž vypo­čul vola­nie ohrom­né­ho množ­stva ľudí, kto­rí túži­li po SUV. Nie kon­krét­ne u tej­to znač­ky, ale kom­plex­ne. A veľ­ký koláč SUV teraz bude spo­loč­ne s Jagu­arom uku­so­vať aj znač­ka Ben­tley, a to je čo pove­dať.

Inte­ri­ér F-PACE je super­mo­der­ný. Luxus­né vozid­lo ponú­ka aj naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie mul­ti­me­diál­ne­ho sys­té­mu a konek­ti­vi­ty. Sys­tém InCon­trol Touch Pro má doty­ko­vý disp­lej s uhlop­rieč­kou 10,2 pal­cov, výkon­ný štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor a pev­ný disk a pra­cu­je v sie­ti Ether­net. Uží­va­teľ­ské roz­hra­nie je intu­itív­ne a gra­fi­ka ostrá, s veľ­mi rých­lou odoz­vou.

K wifi hot-spo­tu vo vozid­le je mož­né pri­po­jiť až osem kon­co­vých zaria­de­ní. Navi­gač­ný sys­tém vám môže ušet­riť čas, lebo si pamä­tá vašu pra­vi­del­nú tra­su, posky­tu­je navá­dza­nie doslo­va “od dve­rí k dve­rám” a dokon­ca zvlád­ne infor­mo­vať ostat­ných o čase váš­ho prí­cho­du. Navi­gá­ciu mož­no tiež zobra­ziť cez celú šír­ku HD disp­le­ja vir­tu­ál­ne­ho prí­stro­jo­vé­ho pane­lu.

Ľah­ká hli­ní­ko­vá archi­tek­tú­ra, kto­rá sa dnes teší poves­ti celo­sve­to­vo uzná­va­nej tech­no­ló­gie bola pre tím inži­nie­rov a dizaj­né­rov Jagu­ar ide­ál­nym výcho­dis­kom. Od začiat­ku sa jed­na­lo o modu­lár­nu štruk­tú­ru, aby bolo mož­né umiest­niť kole­sá pres­ne tam, kde je to ide­ál­ne vzhľa­dom k pro­por­ciám, dyna­mi­ke a prak­tic­kos­ti toh­to výkon­né­ho cros­so­ve­ru.

Zau­jí­ma­vos­ťou je takz­va­ný “kľúč pre voľ­ný čas”, čo je vlast­ne vode­odol­ný nára­mok, kto­rý môže nahra­diť kla­sic­ký kľúč. Pred­stav­te si naprí­klad, že sa chce­te vykú­pať a bojí­te sa nechať kľúč ležať nie­kde bez dozo­ru. Pre­to si rad­šej vez­me­te nára­mok a “naozaj­st­ný” kľúč môže­te v kľu­de scho­vať v aute. Na odo­mknu­tie a uzam­knu­tie potom sta­čí pri­lo­žiť prá­ve nára­mok k zna­ku na ”zadku”.

Bato­ži­no­vý pries­tor má štan­dard­ne objem 650 lit­rov, po sklo­pe­ní zadných seda­diel je k dis­po­zí­cii až 1740 lit­rov.

Jagu­ar ponúk­ne päť moto­ri­zá­cií. Vzne­to­vý dvoj­lit­ro­vý štvor­va­lec posky­tu­je výkon 180 koní (133 kW), troj­lit­ro­vý šesť­va­lec s dvo­mi tur­ba­mi potom 300 koní (221 kW). Základ­ným ben­zí­no­vým agre­gá­tom, kto­rý však dora­zí neskôr, je pre­pl­ňo­va­ný dvoj­li­ter s 240 kon­ský­mi sila­mi (177 kW), nad ním sú dve varian­ty kom­pre­so­ro­vé­ho troj­lit­ro­vé­ho šesť­val­ca. Slab­ší dáva 340 koní (250 kW), sil­nej­ší pri pre­ve­de­ní “S” dokon­ca 380 koní (280 kW).

Naj­nov­šií Jagu­ar F-PACE zostá­va úpl­ne ver­ný našim dizaj­no­vým prin­cí­pom, tak­že okam­ži­te pre­zrá­dza, že sa jed­ná o vozid­lo znač­ky Jagu­ar. Ako by ste oča­ká­va­li, ponú­ka prie­stran­ný inte­ri­ér, kto­rý je v sku­toč­nos­ti ešte väč­ší. Vďa­ka náš­mu prí­stu­pu k povr­chom, pro­por­ciám a čis­to­te línií sme navrh­li auto­mo­bil, kto­rý pova­žu­jem za naj­vy­vá­že­nej­šií a najat­rak­tív­nej­ší vo svo­jej trie­de, “pove­dal Ian Cal­lum, Direc­tor of Design Jagu­ar.

P.S. — mimo­cho­dom Jagu­ar F-PACE­sku­toč­ne pre­šiel loopom, pri pre­ťa­že­ní 6,5G a veľ­kos­ti 19 met­rov a je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že sa F-PACE bude vyrá­bať prá­ve na Slo­ven­sku (loop máš mož­nosť vidieť na videu). WAW!

zdroj:topspeed.com

Pridať komentár (0)