Jaguár pre­pi­suje his­tó­riu svo­jej značky s novým SUV F-PACE

Martin Kráľ / 16. septembra 2015 / Tech a inovácie

Mať Jagu­ara bývalo štan­dar­dom kaž­dého boha­tého člo­veka pla­néty. Potom sa to stalo syno­ny­mom zúfals­tva, kedy značka v snahe zís­kať aspoň neja­kých zákaz­ní­kov ponú­kala autá nehodné svojho mena. Poslednú dobu ale pod kríd­lami zahra­nič­ného maji­teľa kvitne Jagu­aru pre­stíž pomerne rýchlo. Nový F-PACE je navyše prí­kla­dom sláv­neho hesla “náš zákaz­ník, náš pán”.

Jaguar totiž vypo­čul vola­nie ohrom­ného množ­stva ľudí, ktorí túžili po SUV. Nie kon­krétne u tejto značky, ale kom­plexne. A veľký koláč SUV teraz bude spo­ločne s Jagu­arom uku­so­vať aj značka Ben­tley, a to je čo pove­dať.

Inte­riér F-PACE je super­mo­derný. Luxusné vozidlo ponúka aj naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie mul­ti­me­diál­neho sys­tému a konek­ti­vity. Sys­tém InCon­trol Touch Pro má doty­kový disp­lej s uhlop­rieč­kou 10,2 pal­cov, výkonný štvor­jad­rový pro­ce­sor a pevný disk a pra­cuje v sieti Ether­net. Uží­va­teľ­ské roz­hra­nie je intu­itívne a gra­fika ostrá, s veľmi rých­lou odoz­vou.

K wifi hot-spotu vo vozidle je možné pri­po­jiť až osem kon­co­vých zaria­dení. Navi­gačný sys­tém vám môže ušet­riť čas, lebo si pamätá vašu pra­vi­delnú trasu, posky­tuje navá­dza­nie doslova “od dverí k dve­rám” a dokonca zvládne infor­mo­vať ostat­ných o čase vášho prí­chodu. Navi­gá­ciu možno tiež zobra­ziť cez celú šírku HD disp­leja vir­tu­ál­neho prí­stro­jo­vého panelu.

Ľahká hli­ní­ková archi­tek­túra, ktorá sa dnes teší povesti celo­sve­tovo uzná­va­nej tech­no­ló­gie bola pre tím inži­nie­rov a dizaj­né­rov Jaguar ide­ál­nym výcho­dis­kom. Od začiatku sa jed­nalo o modu­lárnu štruk­túru, aby bolo možné umiest­niť kolesá presne tam, kde je to ide­álne vzhľa­dom k pro­por­ciám, dyna­mike a prak­tic­kosti tohto výkon­ného cros­so­veru.

Zau­jí­ma­vos­ťou je takz­vaný “kľúč pre voľný čas”, čo je vlastne vode­odolný nára­mok, ktorý môže nahra­diť kla­sický kľúč. Pred­stavte si naprí­klad, že sa chcete vykú­pať a bojíte sa nechať kľúč ležať nie­kde bez dozoru. Preto si rad­šej vez­mete nára­mok a “naozaj­stný” kľúč môžete v kľude scho­vať v aute. Na odo­mknu­tie a uzam­knu­tie potom stačí pri­lo­žiť práve nára­mok k znaku na ”zadku”.

Bato­ži­nový pries­tor má štan­dardne objem 650 lit­rov, po sklo­pení zadných seda­diel je k dis­po­zí­cii až 1740 lit­rov.

Jaguar ponúkne päť moto­ri­zá­cií. Vzne­tový dvoj­lit­rový štvor­va­lec posky­tuje výkon 180 koní (133 kW), troj­lit­rový šesť­va­lec s dvomi tur­bami potom 300 koní (221 kW). Základ­ným ben­zí­no­vým agre­gá­tom, ktorý však dorazí neskôr, je pre­pl­ňo­vaný dvoj­li­ter s 240 kon­skými silami (177 kW), nad ním sú dve varianty kom­pre­so­ro­vého troj­lit­ro­vého šesť­valca. Slabší dáva 340 koní (250 kW), sil­nejší pri pre­ve­dení “S” dokonca 380 koní (280 kW).

Naj­nov­šií Jaguar F-PACE zostáva úplne verný našim dizaj­no­vým prin­cí­pom, takže okam­žite pre­zrá­dza, že sa jedná o vozidlo značky Jaguar. Ako by ste oča­ká­vali, ponúka prie­stranný inte­riér, ktorý je v sku­toč­nosti ešte väčší. Vďaka nášmu prí­stupu k povr­chom, pro­por­ciám a čis­tote línií sme navrhli auto­mo­bil, ktorý pova­žu­jem za naj­vy­vá­že­nej­šií a najat­rak­tív­nejší vo svo­jej triede, “pove­dal Ian Cal­lum, Direc­tor of Design Jaguar.

P.S. — mimo­cho­dom Jaguar F-PACE­sku­točne pre­šiel loopom, pri pre­ťa­žení 6,5G a veľ­kosti 19 met­rov a je veľmi prav­de­po­dobné, že sa F-PACE bude vyrá­bať práve na Slo­ven­sku (loop máš mož­nosť vidieť na videu). WAW!

zdroj:topspeed.com

Pridať komentár (0)