Jana Tur­zo­vá: V IT odbo­re si na svo­je prí­du kre­a­tív­ne i ana­ly­tic­ké typy

robime.it / 7. mája 2016 / Rozhovory

Jana Tur­zo­vá pochá­dza z Topoľ­čian, no už 9 rokov žije v Žili­ne. Vyštu­do­va­la Media­ma­ti­ku a kul­túr­ne dedič­stvo na Žilin­skej uni­ver­zi­te a štú­dium ukon­či­la dokto­rá­tom. Aktu­ál­ne pra­cu­je ako pro­duk­to­vá ria­di­teľ­ka bazar.sk v spo­loč­nos­ti Uni­ted Clas­si­fieds, s.r.o., kto­rej zakla­da­te­ľom je Azet, a.s.

Čo vlast­ne v IT robíš? Kedy a kde si s IT zača­la?

S IT som začí­na­la postup­ne, od onli­ne mar­ke­tin­gu som sa dosta­la až k ria­de­niu pro­jek­tov. Ešte počas štú­dia som pra­co­va­la v jed­nej spro­stred­ko­va­teľ­skej fir­me, kde som dosta­la za úlo­hu spra­vo­vať ich web strán­ku. O webe som čosi vede­la, ale moje zna­los­ti boli len na úrov­ni pre­čí­ta­ných člán­kov z inter­ne­tu. Táto oblasť ma však veľ­mi zau­ja­la, absol­vo­va­la som neskôr via­ce­ro ško­le­ní onli­ne mar­ke­tin­gu a SEO.

Neskôr som si našla prá­cu juni­or mar­ke­tin­go­vé­ho mana­žé­ra a onli­ne svet sa mi stal omno­ho bliž­ším. Počas môj­ho dokto­rand­ské­ho štú­dia som sa veno­va­la vlast­ným pro­jek­tom a 5 rokov som pra­co­va­la ako copy­wri­ter. Chce­la som zme­nu, tak som si našla prá­cu v Aze­te ako pro­duk­to­vý mana­žér, neskôr som sa pre­pra­co­va­la na pozí­ciu pro­duk­to­vé­ho ria­di­te­ľa.

Čo a/alebo kto ťa pri­vie­dol k prá­ci v oblas­ti infor­mač­ných sys­té­mov?

Môj man­žel je prog­ra­má­tor, tak­že som mala k tej­to oblas­ti vždy veľ­mi blíz­ko. Čas­to sme spo­loč­ne rie­ši­li rôz­ne pro­jek­ty. Aktu­ál­ne spo­lu pra­cu­je­me v jed­nej fir­me, on ako CTO a navzá­jom sa neus­tá­le posú­va­me ďalej.

Vieš prog­ra­mo­vať? Aké tech­no­ló­gie ovlá­daš?

Prog­ra­mo­vať neviem, mám však tím prog­ra­má­to­rov, kto­rí prog­ra­mo­vať vedia. :-) Na začiat­ku svo­jej kari­é­ry som to pova­žo­va­la ako svo­ju veľ­kú nevý­ho­du, s odstu­pom času to už tak nevní­mam. Poze­rám sa na ria­de­nie pro­jek­tov z iné­ho pohľa­du, nie­len toho tech­nic­ké­ho a doká­žem lep­šie chá­pať bež­ných pou­ží­va­te­ľov, ich sprá­va­nie a oča­ká­va­nia.

medzinárodný-deň-žien-v-IT-3

Ak by si sa moh­la roz­ho­do­vať zno­va, roz­hod­la by si sa tiež pre prá­cu v IT?

Urči­te áno. Mys­lím si, že v IT je nespo­čet­né množ­stvo pra­cov­ných prí­le­ži­tos­tí a pozí­cie sú tak rôz­no­ro­dé, že sa v tej­to oblas­ti nikto nemô­že nudiť.

Čo ťa moti­vu­je naďa­lej ostať v IT?

Na tej­to prá­ci ma naj­viac oča­ru­je ten neko­neč­ný rast a roz­voj tech­no­ló­gií. Neus­tá­le sa mám čo učiť a ten­to fakt ma moti­vu­je sa kaž­dý deň zlep­šo­vať.

Akú pozí­ciu má žena pra­cu­jú­ca v IT v stá­le pre­važ­ne muž­ských kolek­tí­voch?

Pra­co­va­la som aj v čis­to žen­skom kolek­tí­ve, teraz môj tím tvo­ria samí muži. Rešpek­tu­jú ma a nikdy som sa nestret­la s pohŕda­ním či opo­vr­ho­va­ním. V prá­ci vôbec nevní­mam, žeby sa robi­li neja­ké roz­die­ly medzi muž­mi a žena­mi.

nikol-1 (1)

Čo by si chce­la ešte v IT doká­zať?

Chce­la by som, aby pro­duk­ty, za kto­ré nesiem zod­po­ved­nosť, boli širo­kou verej­nos­ťou vní­ma­né ako naj­lep­šie na trhu, aby sme našim pou­ží­va­te­ľom pri­ná­ša­li neus­tá­le viac a viac vylep­še­ní, kto­ré oča­ká­va­jú. Pre mňa je pri­ori­tou spo­koj­ný pou­ží­va­teľ. A mojim naj­väč­ším snom je ria­diť veľ­ký medzi­ná­rod­ný pro­jekt (naj­lep­šie môj vlast­ný) a pra­cov­ne ces­to­vať.

Čo by si pora­di­la dneš­ným rodi­čom, kto­rí majú dcé­ry a chcú im to naj­lep­šie. Poslať ich ale­bo nepos­lať do IT?

IT je tak širo­ký odbor, že si tu na svo­je prí­du kre­a­tív­ne i ana­ly­tic­ké typy. Ja som v tej­to oblas­ti šťast­ná a spo­koj­ná a tiež verím, že IT je stá­le len na začiat­ku a ešte nás čaka­jú mno­hé tech­no­lo­gic­ké výzvy. Prá­ce v IT bude čoraz viac a urči­te to vní­mam ako vyni­ka­jú­cu prí­le­ži­tosť pre budú­cu kari­é­ru mno­hých šikov­ných žien.

zdroj: robime.it, zdroj foto­gra­fií: robime.it

Pridať komentár (0)