Jana Tur­zová: V IT odbore si na svoje prídu kre­a­tívne i ana­ly­tické typy

robime.it / 7. mája 2016 / Rozhovory

Jana Tur­zová pochá­dza z Topoľ­čian, no už 9 rokov žije v Žiline. Vyštu­do­vala Media­ma­tiku a kul­túrne dedič­stvo na Žilin­skej uni­ver­zite a štú­dium ukon­čila dokto­rá­tom. Aktu­álne pra­cuje ako pro­duk­tová ria­di­teľka bazar.sk v spo­loč­nosti Uni­ted Clas­si­fieds, s.r.o., kto­rej zakla­da­te­ľom je Azet, a.s.

Čo vlastne v IT robíš? Kedy a kde si s IT začala?

S IT som začí­nala postupne, od online mar­ke­tingu som sa dostala až k ria­de­niu pro­jek­tov. Ešte počas štú­dia som pra­co­vala v jed­nej spro­stred­ko­va­teľ­skej firme, kde som dostala za úlohu spra­vo­vať ich web stránku. O webe som čosi vedela, ale moje zna­losti boli len na úrovni pre­čí­ta­ných člán­kov z inter­netu. Táto oblasť ma však veľmi zau­jala, absol­vo­vala som neskôr via­cero ško­lení online mar­ke­tingu a SEO.

Neskôr som si našla prácu junior mar­ke­tin­go­vého mana­žéra a online svet sa mi stal omnoho bliž­ším. Počas môjho dokto­rand­ského štú­dia som sa veno­vala vlast­ným pro­jek­tom a 5 rokov som pra­co­vala ako copy­wri­ter. Chcela som zmenu, tak som si našla prácu v Azete ako pro­duk­tový mana­žér, neskôr som sa pre­pra­co­vala na pozí­ciu pro­duk­to­vého ria­di­teľa.

Čo a/alebo kto ťa pri­vie­dol k práci v oblasti infor­mač­ných sys­té­mov?

Môj man­žel je prog­ra­má­tor, takže som mala k tejto oblasti vždy veľmi blízko. Často sme spo­ločne rie­šili rôzne pro­jekty. Aktu­álne spolu pra­cu­jeme v jed­nej firme, on ako CTO a navzá­jom sa neus­tále posú­vame ďalej.

Vieš prog­ra­mo­vať? Aké tech­no­ló­gie ovlá­daš?

Prog­ra­mo­vať neviem, mám však tím prog­ra­má­to­rov, ktorí prog­ra­mo­vať vedia. :-) Na začiatku svo­jej kari­éry som to pova­žo­vala ako svoju veľkú nevý­hodu, s odstu­pom času to už tak nevní­mam. Poze­rám sa na ria­de­nie pro­jek­tov z iného pohľadu, nie­len toho tech­nic­kého a doká­žem lep­šie chá­pať bež­ných pou­ží­va­te­ľov, ich sprá­va­nie a oča­ká­va­nia.

medzinárodný-deň-žien-v-IT-3

Ak by si sa mohla roz­ho­do­vať znova, roz­hodla by si sa tiež pre prácu v IT?

Určite áno. Mys­lím si, že v IT je nespo­četné množ­stvo pra­cov­ných prí­le­ži­tostí a pozí­cie sú tak rôz­no­rodé, že sa v tejto oblasti nikto nemôže nudiť.

Čo ťa moti­vuje naďa­lej ostať v IT?

Na tejto práci ma naj­viac oča­ruje ten neko­nečný rast a roz­voj tech­no­ló­gií. Neus­tále sa mám čo učiť a tento fakt ma moti­vuje sa každý deň zlep­šo­vať.

Akú pozí­ciu má žena pra­cu­júca v IT v stále pre­važne muž­ských kolek­tí­voch?

Pra­co­vala som aj v čisto žen­skom kolek­tíve, teraz môj tím tvo­ria samí muži. Rešpek­tujú ma a nikdy som sa nestretla s pohŕda­ním či opo­vr­ho­va­ním. V práci vôbec nevní­mam, žeby sa robili nejaké roz­diely medzi mužmi a ženami.

nikol-1 (1)

Čo by si chcela ešte v IT doká­zať?

Chcela by som, aby pro­dukty, za ktoré nesiem zod­po­ved­nosť, boli širo­kou verej­nos­ťou vní­mané ako naj­lep­šie na trhu, aby sme našim pou­ží­va­te­ľom pri­ná­šali neus­tále viac a viac vylep­šení, ktoré oča­ká­vajú. Pre mňa je pri­ori­tou spo­kojný pou­ží­va­teľ. A mojim naj­väč­ším snom je ria­diť veľký medzi­ná­rodný pro­jekt (naj­lep­šie môj vlastný) a pra­covne ces­to­vať.

Čo by si pora­dila dneš­ným rodi­čom, ktorí majú dcéry a chcú im to naj­lep­šie. Poslať ich alebo nepos­lať do IT?

IT je tak široký odbor, že si tu na svoje prídu kre­a­tívne i ana­ly­tické typy. Ja som v tejto oblasti šťastná a spo­kojná a tiež verím, že IT je stále len na začiatku a ešte nás čakajú mnohé tech­no­lo­gické výzvy. Práce v IT bude čoraz viac a určite to vní­mam ako vyni­ka­júcu prí­le­ži­tosť pre budúcu kari­éru mno­hých šikov­ných žien.

zdroj: robime.it, zdroj foto­gra­fií: robime.it

Pridať komentár (0)