Japon­ská škôlka zmení tvoj pohľad na dnešné vzde­lá­va­nie. Je vraj naj­lep­šou na svete

Juraj Metke, vedelisteze.sk / 2. decembra 2016 / Tech a inovácie

Škôlka Fuji alebo aj “Strešný dom” (“The Roof House”), nachá­dza­júca sa neďa­leko Tokya, je pova­žo­vaná za naj­lep­šiu škôlku na svete. Niet pochýb, že toto miesto je snom kaž­dého die­ťaťa. Nie sú tu totiž žiadne steny. Je to iba obrov­ské miesto, kde môžu deti celý deň behať, liezť a ská­kať.

Taka­hura Tezuka, archi­tekt a autor tohto maj­strov­ského diela, chcel pre­skú­mať vše­možné akti­vity, ktoré by všetky deti milo­vali. Niet divu, že výsled­kom je škôlka, ktorá vyzerá skôr ako obrov­ské det­ské ihrisko, než ako oby­čajná mater­ská škola.

Beha­nie do neko­nečna

20160803_Vedelisteze_Skolka_01

foto:blog.ed.ted.com

Budova má oválny tvar a obrov­skú tráv­natú plo­chu v strede. Ako­náhle sa deti dostanú na stre­chu, začnú behať dookola.

Lepší vzde­lá­vací sys­tém

20160803_Vedelisteze_Skolka_02

foto:blog.ed.ted.com

Vzde­lá­vací sys­tém v tejto škôlke sle­duje metódu Mon­tes­sori, ktorá je zalo­žená na pod­pore pri­ro­dze­nej cesty vývoja die­ťaťa. To zna­mená, že dospelí by mali skôr dieťa viesť, než mu niečo zaka­zo­vať. V tejto škôlke môžu deti behať, hrať sa, mať mod­riny alebo hrče.

Deti sa môžu spúš­ťať zo stre­chy do triedy

20160803_Vedelisteze_Skolka_03

foto:blog.ed.ted.com

Aby sa skrá­tilo scho­disko vedúce na stre­chu, archi­tekt navrhol malý kopec, na kto­rom sa deti môžu zhro­maž­ďo­vať a váľať sa z neho. Vedľa scho­diska sa nachá­dza šmyk­ľavka, na kto­rej sa detí spúš­ťajú zo stre­chy.

Čokoľ­vek môže byť hračka, aj strom

20160803_Vedelisteze_Skolka_04

foto:blog.ed.ted.com

Škôlka bola posta­vená okolo ras­tú­cich stro­mov, preto pro­jek­tanti museli umiest­niť špe­ciálne hoj­da­cie siete okolo týchto stro­mov na ochranu detí pred pádom na zem. Je to jedno ich najob­ľú­be­nej­ších miest na hra­nie.

Ja ťa vidím!

20160803_Vedelisteze_Skolka_09

foto:blog.ed.ted.com

Na stre­che sú navr­hnuté svet­líky, cez ktoré sa deti neus­tále rady poze­rajú čo sa deje v triede pod nimi.

Aj so sto­lič­kou môže byť zábava

20160803_Vedelisteze_Skolka_05

foto:blog.ed.ted.com

Každý mesiac vycho­vá­va­te­lia spolu s deťmi pre­sku­pujú náby­tok v trie­dach. Deti sa pri tejto akti­vite zabá­vajú aj s pomo­cou oby­čaj­ných sto­li­čiek. Všetky sú vyro­bené z ľah­kého mäk­kého dreva kiri, takže je nemožné, aby sa pri hraní zra­nili.

Roz­ho­vor pri umý­vaní rúk

20160803_Vedelisteze_Skolka_06

foto:blog.ed.ted.com

Umý­vadlá sú navr­hnuté tak, aby deťom umož­nili navzá­jom sa pri umý­vaní rúk roz­prá­vať.

Vyliezť do triedy? Bežná rutina…

20160803_Vedelisteze_Skolka_07

foto:blog.ed.ted.com

K dis­po­zí­cii je aj špe­ciálne det­ské ihrisko, kde môžu deti tré­no­vať svoje lezecké schop­nosti. Naprí­klad vyliezť po strome priamo do triedy.

Voľ­nosť

20160803_Vedelisteze_Skolka_08

foto:blog.ed.ted.com

V tejto úžas­nej škôlke sa deti môžu hrať na čerstvom vzdu­chu tak dlho, ako to len poča­sie dovolí. Okrem toho, medzi trie­dami nie sú vôbec žiadne steny, pre­tože deti sa cítia pohodl­nej­šie keď sú obklo­pené hlu­kom z poza­dia. Ak dieťa už nechce zostať vnútri, jed­no­du­cho môže ísť von. Zvy­čajne si dieťa spraví jedno kolečko okolo záh­rady a vráti sa späť.

Pove­dzte, dali by ste vaše dieťa do takejto škôlky?

V nasle­du­jú­com videu si môžete pozrieť archi­tekta roz­prá­va­jú­com o svo­jom pro­jekte.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: blog.ed.ted.com

Pridať komentár (0)