Je v 3D budúc­nosť web dizajnu?

Webdesigning.sk / 5. jún 2014 / Tools a produktivita

Nedávno som sa dostal k článku od Wren Lanier s náz­vom “Os Z: Dizajn pre budúc­nosť”. To ma pri­nú­tilo naozaj roz­mýš­ľať, kam sa web­di­zajn posúva. Veľa kre­a­tív­cov v posled­nej dobe hovorí o Post PC ére. Google Glass, i keď zatiaľ nemajú až taký úspech, či iné nové tech­no­ló­gie, lámu šta­tis­tiky. A tak, keď sa menia tech­no­ló­gie, musí sa meniť aj web­di­zajn.

Spo­čiatku bol web iba tex­tový 2D pries­tor. Potom prišli farby, ilus­trá­cie, neskôr ani­má­cie. Pries­tor však bol stále 2D. Aj keď sa dizaj­néri sna­žili o 3D efekty, využí­vali iba os X a os Y. 

Neskôr začali pri­chá­dzať tiene a iné “pries­to­rové” prvky. S prí­cho­dom para­lax scro­olingu sa ďalej roz­ši­ro­vala táto nie úplne pries­to­rová rea­lita. Para­lax sa hrá s myš­lien­kou vrs­tiev.

V súčas­nej ére mobil­ných tech­no­ló­gií je čas na pri­da­nie ďal­šej dimen­zie do web­di­zajnu, a tou je os Z.

Os Z rieši jed­no­du­ché aj zlo­ži­tej­šie kon­štrukčné prob­lémy webov. Os Z je tre­tia dimen­zia, ktorá dotvára 3D pries­tor. Pomo­cou osi Z pri­dá­vame hĺbku, môžeme pri­dá­vať nové vrstvy, pri­bli­žo­vať miesta pre viac detai­lov, otá­čať strany papiera a mnoho iného. Zatiaľ síce z disp­le­jov nič nevy­chá­dza, takže nemô­žeme hovo­riť o kla­sic­kom 3D, ale o “optic­kom klame” spô­so­be­nom novými mož­nos­ťami pre­lí­na­nia.

Aké prob­lémy sa dajú vyrie­šiť pomo­cou osi Z?

Wren roz­de­lila prí­klady do dvoch hlav­ných kate­gó­rií: Vrstvy a pre­chody. Obe nám slú­žia k vylep­še­niu UX na webe.

Vrstvy sú super, ak ide naprí­klad o menu. Klik­nu­tím na ikonu pre­kry­uje menu celú plo­chu smart­fónu a uží­va­teľ nehľadá v malom riad­ko­vom menu, ale v menu roz­ší­re­nom na celú plo­chu. Alebo menu môže byť úplne skryté a uží­va­teľ ho ťahom do nie­kto­rej strany vytiahne. Prí­padne nie­len menu, ale aj inú časť, ktorá je v pod­state vrstvou mimo obrazu.

Pre­chody slú­žia mozgu hlavne na ľah­šie pocho­pe­nie webu. Ľud­ský mozog potre­buje na chá­pa­nie neja­kého deja určitý pro­ces. Teda pohyb objektu z bodu A do bodu B, a práve tento pohyb nám skvelo vypĺňajú pre­chody medzi sta­no­vis­kami.

Všetky tieto prvky sa využí­vajú v mobil­ných ope­rač­ných sys­té­moch a apli­ká­ciách. Uvi­díme, ako sa uchy­tia vo web­di­zajne.

Ale aby sme len neroz­prá­vali, tu je pár prí­kla­dov pek­ného využi­tia 3D efek­tov vo web­di­zajne!

axel-aubert.fr

signwithenvoy.com

Zdroj: webdesigning.sk

Pridať komentár (0)