Je v 3D budúc­nosť web dizaj­nu?

Webdesigning.sk / 5. júna 2014 / Tools a produktivita

Nedáv­no som sa dostal k člán­ku od Wren Lanier s náz­vom “Os Z: Dizajn pre budúc­nosť”. To ma pri­nú­ti­lo naozaj roz­mýš­ľať, kam sa web­di­zajn posú­va. Veľa kre­a­tív­cov v posled­nej dobe hovo­rí o Post PC ére. Goog­le Glass, i keď zatiaľ nema­jú až taký úspe­ch, či iné nové tech­no­ló­gie, lámu šta­tis­ti­ky. A tak, keď sa menia tech­no­ló­gie, musí sa meniť aj web­di­zajn.

 

Spočiatku bol web iba textový 2D priestor. Potom prišli farby, ilustrácie, neskôr animácie. Priestor však bol stále 2D. Aj keď sa dizajnéri snažili o 3D efekty, využívali iba os X a os Y. 

Neskôr začali prichádzať tiene a iné “priestorové” prvky. S príchodom paralax scroolingu sa ďalej rozširovala táto nie úplne priestorová realita. Paralax sa hrá s myšlienkou vrstiev.

V súčasnej ére mobilných technológií je čas na pridanie ďalšej dimenzie do webdizajnu, a tou je os Z.

Os Z rieši jednoduché aj zložitejšie konštrukčné problémy webov. Os Z je tretia dimenzia, ktorá dotvára 3D priestor. Pomocou osi Z pridávame hĺbku, môžeme pridávať nové vrstvy, približovať miesta pre viac detailov, otáčať strany papiera a mnoho iného. Zatiaľ síce z displejov nič nevychádza, takže nemôžeme hovoriť o klasickom 3D, ale o “optickom klame” spôsobenom novými možnosťami prelínania.

 

Aké problémy sa dajú vyriešiť pomocou osi Z?

Wren rozdelila príklady do dvoch hlavných kategórií: Vrstvy a prechody. Obe nám slúžia k vylepšeniu UX na webe.

Vrstvy sú super, ak ide napríklad o menu. Kliknutím na ikonu prekryuje menu celú plochu smartfónu a užívateľ nehľadá v malom riadkovom menu, ale v menu rozšírenom na celú plochu. Alebo menu môže byť úplne skryté a užívateľ ho ťahom do niektorej strany vytiahne. Prípadne nielen menu, ale aj inú časť, ktorá je v podstate vrstvou mimo obrazu.

Prechody slúžia mozgu hlavne na ľahšie pochopenie webu. Ľudský mozog potrebuje na chápanie nejakého deja určitý proces. Teda pohyb objektu z bodu A do bodu B, a práve tento pohyb nám skvelo vypĺňajú prechody medzi stanoviskami.

Všetky tieto prvky sa využívajú v mobilných operačných systémoch a aplikáciách. Uvidíme, ako sa uchytia vo webdizajne.

Ale aby sme len nerozprávali, tu je pár príkladov pekného využitia 3D efektov vo webdizajne!

axel-aubert.fr

signwithenvoy.com

Zdroj: webdesigning.sk

Pridať komentár (0)