Je budúc­nosť povr­chu auto­mo­bi­lov ukrytá “v jam­kách”?

Techpedia: Harry Gavendová / 6. júl 2014 / Tools a produktivita

To, že gol­fové lop­tičky obsa­hujú malé jamky si vši­mol asi každý z nás, no ak ste sa dote­raz neza­mýš­ľali nad otáz­kou PREČO, tu je odpo­veď – jamôčky zni­žujú odpor vzdu­chu a lop­tička tak doletí omnoho ďalej, ako keby mala iba hladký povrch. A čo by ste pove­dali na to, keby malo tiež auto podobnú vlast­nosť?

Nad touto prob­le­ma­ti­kou sa zamys­leli vedci z labo­ra­tó­rií MIT a sku­točne, začali túto alter­na­tívu i tes­to­vať. Jamôčky na povr­chu auta by však neboli stá­lou súčas­ťou povr­chu, ale vedci si to pred­sta­vujú ako amorfný, tvar meniaci povrch.

Tech­no­ló­gia zatiaľ vyzerá tak, že autá by nado­bú­dali takýto povrch odsá­va­ním vzdu­chu — povrch by teda mal obsa­ho­vať niečo ako dve vrstvy, aby sa vzduch dal strie­davo vysá­vať i nas­päť nafúk­nuť. Je to tro­chu zvláštny prí­klad, no i tak nie­kedy vyze­rajú vážne vedecké pokusy — pozrite si pri­lo­žené video.

Okrem áut by však mali z výsled­kov novej tech­no­ló­gie ťažiť i budovy – naprí­klad rada­rové kupoly by mohli vysať tro­chu vzdu­chu z inte­ri­éru, čím sa zníži objem miest­nosti, no záro­veň sa zvýši odol­nosť voči nára­zom vetra.

Mimo­cho­dom, gol­fová lop­tička naj­skôr neob­sa­ho­vala povestné jamky. Boli hladké a malé pre­lia­činy zís­ka­vali až údermi. Hladké a nové lop­tičky sa pou­ží­vali pri význam­ných tur­na­joch a nie­kedy okolo roku 1850 pri jed­nom takom tur­naji musel hráč pou­žiť jednu z tých dosť sta­rých, pre­lia­če­ných. Po odpale zis­til, že táto „pop­re­lia­čo­vaná“ lop­tička dole­tela omnoho viac, ako bol zvyk­nutý pri hlad­kej…

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)