Je obra­zov­ka Note 7 naj­lep­šia na sve­te? Jej maxi­mál­na svie­ti­vosť dosa­hu­je až 1048 nitov

Pavol Lupták, fonyzciny.sk / 11. augusta 2016 / Tech a inovácie

Nadu­pa­ná novin­ka Sam­sun­gu, model Gala­xy Note 7, pri­šiel na trh s nie­koľ­ký­mi ino­va­tív­ny­mi tech­no­ló­gia­mi, kto­ré sa stret­li s veľ­kým záuj­mom fanú­ši­kov. Vďa­ka prog­ra­mu Disp­la­y­Ma­te tu teraz máme ďal­ší pád­ny dôvod, pre­čo pova­žo­vať Note 7 za jeden z naj­lep­ších smart­fó­nov sve­ta.

Prog­ram Disp­la­y­Ma­te je opti­ma­li­zač­ný a kalib­rač­ný nástroj, kto­rý je zná­my pre svo­je obsiah­le tes­ty, kto­ré sta­no­vu­jú kva­li­tu disp­le­jov smart­fó­nov. Ana­lý­za mode­lu Note 7 uká­za­la, že disp­lej zaria­de­nia dosa­hu­je maxi­mál­nu svie­ti­vosť až 1048 nitov. Taká­to hod­no­ta nebo­la dote­raz dosia­hnu­tá v žiad­nom inom smart­fó­ne. Naj­nov­šia vlaj­ko­vá loď Sam­sun­gu sa tak môže pýšiť naj­jas­nej­ším disp­le­jom na trhu. Špič­ko­vá je aj úro­veň odra­zi­vos­ti obra­zov­ky, pres­nej­šie je na úrov­ni 4,6 %, čo pred­sta­vu­je jed­nu z naj­niž­ších name­ra­ných hod­nôt v tes­toch Disp­la­y­Ma­te.

Sam­sung Gala­xy Note 7 tak svo­ji­mi hod­no­ta­mi pre­ko­nal dote­raj­ších krá­ľov reb­ríč­ka, staj­ňo­vých kole­gov Gala­xy Note 5 a Gala­xy S7. To, že ide o zaria­de­nia Sam­sun­gu, nie je žiad­nym prek­va­pe­ním. Juho­kó­rej­ská spo­loč­nosť sa už dlho­do­bo sna­ží vylep­šo­vať svo­ju tech­no­ló­giu Super AMO­LED disp­le­jov. Ťažiť tak z toho môžu nie­len kon­co­ví uží­va­te­lia, ale aj celý smart­fó­no­vý prie­my­sel. O pou­ži­tí OLED tech­no­ló­gie sa špe­ku­lu­je už aj v prí­pa­de budú­cich zaria­de­ní od App­lu. Vedú­ca prieč­ka Sam­sun­gu v tých­to tech­no­ló­giách zna­me­ná naozaj veľ­kú výho­du.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: the­ver­ge

Pridať komentár (0)