Je obra­zovka Note 7 naj­lep­šia na svete? Jej maxi­málna svie­ti­vosť dosa­huje až 1048 nitov

Pavol Lupták, fonyzciny.sk / 11. augusta 2016 / Tech a inovácie

Nadu­paná novinka Sam­sungu, model Galaxy Note 7, pri­šiel na trh s nie­koľ­kými ino­va­tív­nymi tech­no­ló­giami, ktoré sa stretli s veľ­kým záuj­mom fanú­ši­kov. Vďaka prog­ramu Disp­la­y­Mate tu teraz máme ďalší pádny dôvod, prečo pova­žo­vať Note 7 za jeden z naj­lep­ších smart­fó­nov sveta. 

Prog­ram Disp­la­y­Mate je opti­ma­li­začný a kalib­račný nástroj, ktorý je známy pre svoje obsiahle testy, ktoré sta­no­vujú kva­litu disp­le­jov smart­fó­nov. Ana­lýza modelu Note 7 uká­zala, že disp­lej zaria­de­nia dosa­huje maxi­málnu svie­ti­vosť až 1048 nitov. Takáto hod­nota nebola dote­raz dosia­hnutá v žiad­nom inom smart­fóne. Naj­nov­šia vlaj­ková loď Sam­sungu sa tak môže pýšiť naj­jas­nej­ším disp­le­jom na trhu. Špič­ková je aj úro­veň odra­zi­vosti obra­zovky, pres­nej­šie je na úrovni 4,6 %, čo pred­sta­vuje jednu z naj­niž­ších name­ra­ných hod­nôt v tes­toch Disp­la­y­Mate.

Sam­sung Galaxy Note 7 tak svo­jimi hod­no­tami pre­ko­nal dote­raj­ších krá­ľov reb­ríčka, staj­ňo­vých kole­gov Galaxy Note 5 a Galaxy S7. To, že ide o zaria­de­nia Sam­sungu, nie je žiad­nym prek­va­pe­ním. Juho­kó­rej­ská spo­loč­nosť sa už dlho­dobo snaží vylep­šo­vať svoju tech­no­ló­giu Super AMO­LED disp­le­jov. Ťažiť tak z toho môžu nie­len kon­coví uží­va­te­lia, ale aj celý smart­fó­nový prie­my­sel. O pou­žití OLED tech­no­ló­gie sa špe­ku­luje už aj v prí­pade budú­cich zaria­dení od Applu. Vedúca priečka Sam­sungu v týchto tech­no­ló­giách zna­mená naozaj veľkú výhodu.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: the­verge

Pridať komentár (0)