Je Power­Cof­fee len dobre spra­vený mar­ke­tin­gový pro­dukt, alebo sku­točne dobrá káva?

Martin Bohunický / 16. novembra 2015 / Business

Vážne je Power­Cof­fee tak dobrá, ako ju Dušan Plichta pre­zen­tuje? Roz­ho­dol som sa zis­tiť to.

Nikdy som nebol fanú­ši­kom kávy. Až na jednu noc pred skúš­kou, keď som zrejme poko­ril sve­tový rekord, som nemal kávu viac ako päť­krát v živote. Môj prvý kon­takt so znač­kou Power­Cof­fee pri­šiel nie­kedy minulý rok. Znelo to dobre, spa­ľo­va­nie tuku, bru­tálne nakop­nu­tie ener­gie, dobre že Dušan nespo­me­nul, že káva za teba umyje riady. Až prí­liš dobré, aby to bola pravda. Preto som sa roz­ho­dol pre menší pries­kum.

Začal som sa zau­jí­mať, či je naozaj Power­Cof­fee s mas­lom a koko­so­vým ole­jom taká účinná, ako sama o sebe tvrdí. Niečo mi tam celú dobu nese­delo. A prob­lém sa podľa mojich oča­ká­vaní našiel. Káva jed­no­du­cho obsa­huje prí­liš veľa tuku. 

Power­Cof­fee, alebo aj ame­rická Bul­letp­roof Cof­fee, je čas­tým ter­čom hejtu. Nie­čím je to akoby pocho­pi­teľné. Prečo by nie­kto, kto chce stra­tiť telesný tuk, mal piť miesto 50 kcal kávy zrazu 400 kcal kávu? Pre nie­koho, kto nemá svoje príjmy nut­rien­tov pod kon­tro­lou, môže byť pitie takejto kávy prob­lé­mom. Mnohí z nás už vyrástli z roz­prá­vok o tom, aký je tuk škod­livý a akí sme z neho tuční. No nezna­mená to, že môžeme vystre­liť svoj prí­jem tukov na stovky gra­mov denne. A len samotná káva obsa­huje cca. 50 gra­mov. 

Ale! Ak poznáš základy zdra­vej výživy, určite si počul o ketóze. Poviem to naro­vinu. Power­Cof­fee s mas­lom a koko­so­vým ole­jom má zmy­sel pre člo­veka, ktorý žije zdravo. Ktorý mini­ma­li­zuje prí­jem sacha­ri­dov a pre­fe­ruje zdravé tuky. Ak si postrá­žiš množ­stvo tukov a nebu­deš sa pre­žie­rať nezmys­lami (čo by si sa nemal tak či tak), Power­Cof­fee je jed­no­du­cho pecka. A takýmto živo­tom by sme napo­kon mali žiť všetci.

Mimo toho si však môžeš pri­pra­viť Power­Cof­fee ako úplne bežnú kávu. Som laik, no ešte som nikoho nepo­čul spo­chyb­niť kva­litu Duša­no­vej kávy. S bež­nou “kávou” nepo­rov­na­teľné. 

Pred časom som sa dostal s touto kávou prvý­krát do reál­neho kon­taktu. Ako “neká­vo­pič” som jeden deň fakt nutne potre­bo­val nakop­núť, preto som dal káve prvú a poslednú šancu. Bola fan­tas­tická. Pri­dal som koko­sový olej a maslo, ško­ricu a kakao. Útlm bol preč. Odvtedy pijem Duša­novu kávu spolu s kole­gami každý pra­covný deň. To, či má vplyv pri mojej aktu­ál­nej snahe zha­dzo­vať tuk neviem, v kaž­dom prí­pade si prí­jem tukov a sacha­ri­dov pomo­cou Food­lo­gicu strá­žim a zatiaľ som na dob­rej ceste. 

Power­Cof­fee nie je žiadny zázrak. Je to len kva­litná káva s výbor­ným pome­rom k cene. Duša­novi Plich­tovi sa navyše poda­rilo spra­viť zo svo­jej kávy brand. Je to člo­vek, ktorý svo­jim pro­duk­tom a zdra­vým život­ným štý­lom sku­točne žije, čo sa záko­nite pozi­tívne pre­ja­vilo na jeho biz­nise.

Výborný mar­ke­ting výbor­ného pro­duktu. A v nepo­sled­nom rade slo­ven­ská značka. Takým budeme v Star­ti­tup vždy fan­diť. Len tak ďalej!

Pridať komentár (0)