Je toto najlepšia reklama roku 2018?

Veronika Bartošová / 14. septembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Ab­so­lut vodka spus­tila dlho oča­ká­vanú kam­paň, ktorú za­čala te­a­so­vať už za­čiat­kom sep­tem­bra krát­kym vi­deom
  • Od­ha­le­nie prišlo včera s niečo viac ako mi­nú­to­vým spo­tom, za ktorý značka zís­kala na in­ter­nete množ­stvo po­zi­tív­nych ko­men­tá­rov
  • Za kre­a­tív­nym kon­cep­tom kam­pane stojí slo­ven­ská agen­túra Triad Ad­ver­ti­sing
zdroj: Youtube kanál Absolut
  • Ab­so­lut vodka spus­tila dlho oča­ká­vanú kam­paň, ktorú za­čala te­a­so­vať už za­čiat­kom sep­tem­bra krát­kym vi­deom
  • Od­ha­le­nie prišlo včera s niečo viac ako mi­nú­to­vým spo­tom, za ktorý značka zís­kala na in­ter­nete množ­stvo po­zi­tív­nych ko­men­tá­rov
  • Za kre­a­tív­nym kon­cep­tom kam­pane stojí slo­ven­ská agen­túra Triad Ad­ver­ti­sing

„Slo­ven­ské ma­mičky, pekné dcéry máte,“ spieva sa v úvode spotu. Zá­ber patrí mla­dej žene s par­tou na hlave, kto­rej však väč­šinu času di­vák ne­vidí do tváre. Po­maly vstu­puje do klubu, pri­čom pre­chá­dza popri mla­dých, „cool“ ľu­ďoch. Do­stáva sa na ta­nečný par­ket, tan­cuje a di­vá­kom ko­nečne od­ha­ľuje svoju tvár.

„Som Na­ta­lie a aj ja som Slo­venka,“ ho­vorí hlavná hr­dinka. Do­dáva, že Slo­ven­sko už dávno žije všet­kými far­bami a di­vá­kom radí, aby sa aj oni vy­kaš­ľali na pred­sudky. „Poď žiť, ne­chaj žiť!,“ prí­zvu­kuje.

Za kre­a­tív­nym kon­cep­tom kam­pane stojí re­klamná agen­túra Triad Ad­ver­ti­sing, ktorá dll­ho­dobo spo­lu­pra­cuje so znač­kou Ab­so­lut.

„Kam­pa­ňou chceme do­siah­nuť, aby si viac Slo­vá­kov uve­do­milo, ze farba pleti ne­ur­čuje to, kým sme. Slo­ven­sko žije všet­kými far­bami, preto ľudí vy­zý­vame, aby sa vy­kaš­ľali na pred­sudky a išli žiť,“ do­dáva tvor­cov­ská agen­túra.

Kam­paň bude ok­rem on­line na­sa­dená aj pro­stred­níc­tvom out­do­oro­vých no­si­čov. Dy­na­mickú hudbu v spote špe­ciálne pre toto vi­deo vy­tvo­ril známy slo­ven­ský pro­du­cent Jimmy Pé. Te­a­sin­gové vi­deo, ktoré uvá­dzalo kam­paň, si mô­žeš po­zrieť TU.

Pridať komentár (0)