Jedi­nečný event na pod­poru pod­ni­ka­nia v Ban­skej Bys­trici, ktorý ťa nakopne

Michal Sorkovský / 7. mája 2016 / Startupy

Záh­rada – Cen­trum nezá­vis­lej kul­túry bude v uto­rok hos­tiť výni­močné podu­ja­tie na pod­poru pod­ni­ka­nia. Štart Ups po Bys­tricky sa usku­toční 10. mája o 17.00 hod a vystú­pia na ňom úspešní pod­ni­ka­te­lia a experti na pod­ni­ka­nie zo súkrom­ného aj štát­neho sek­tora. Tí ponúknu infor­má­cie všet­kým, ktorí sa zau­jí­majú o pod­ni­ka­nie, roz­bie­hajú vlastný biz­nis, ale aj tým, ktorí hľa­dajú spô­sob, ako vylep­šiť svoj zabe­hnutý biz­nis.

Podu­ja­tie bude pre­bie­hať for­mou mode­ro­va­ných dis­kus­ných pane­lov. Reč­níci poroz­prá­vajú o svo­jich skú­se­nos­tiach z biz­nisu a poskytnú potrebné infor­má­cie o mož­nos­tiach finan­co­va­nia zau­jí­ma­vých nápa­dov. Počas dis­ku­sie budú súčasne pre­bie­hať aj kon­zul­tá­cie s par­tnermi podu­ja­tia, kde sa účast­níci budú môcť pora­diť ohľadne mož­ností finan­co­va­nia svo­jich nápa­dov. Okrem toho zís­kajú rady v oblasti kva­lit­ného mar­ke­tingu, ktorý zabez­pečí talen­to­vaný marek­tér Jaro­slav Dodok, efek­tív­neho zapo­je­nia prog­ra­má­to­rov do pod­niku, ale aj o správ­nej vizu­ali­zá­cii pro­duk­tov, res­pek­tíve nápa­dov a o veľmi dôle­ži­tej štát­nej pod­pore pod­ni­ka­nia.

Súčas­ťou podu­ja­tia bude aj súťaž pod­ni­ka­teľ­ských nápa­dov. Pod­ni­ka­te­lia dostanú prí­le­ži­tosť pred­sta­viť svoj pod­ni­ka­teľ­ský nápad, nechať si pora­diť od odbor­ní­kov a vyhrať štar­to­vací balík od par­tne­rov podu­ja­tia, či zúčast­niť sa finále súťaže Star­tu­pA­wards 2016. Regis­trá­cia pod­ni­ka­teľ­ských nápa­dov pre­bieha online, pro­stred­níc­tvom for­mu­lára, ktorý je zve­rej­nený aj na Face­book stránke podu­ja­tia Štart Ups po Bys­tricky. Na stránke náj­deš aj detailné infor­má­cie o podu­jatí, vrá­tane pred­bež­ného prog­ramu.

Na Štart Ups po Bys­tricky vystú­pia Ján Lun­ter, zakla­da­teľ firmy Alfa Bio, s.r.o.; Mar­tin Pechov­ský, CEO spo­loč­nosti MGROUP, s.r.o. a výrobca sve­to­vého uni­kátu – dre­ve­ného počí­tača Xerry; Mar­tin Adá­mek, spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO spo­loč­nosti Inloop, s.r.o., ktorá sa venuje vývoju mobil­ných apli­ká­cií; Pavel Čer­vienka, ria­di­teľ Úradu práce, sociál­nych vecí a rodiny v Ban­skej Bys­trici; Mariana Sliv­ková, pod­ni­ka­teľka Slo­ven­ska za rok 2014 a CEO bys­tric­kej spo­loč­nosti LEDeco solu­tion, s.r.o.; Jaro­slav Ľup­ták, inves­tičný mana­žér Neulogy Ven­tu­res a spo­lu­za­kla­da­teľ Star­tup Awards.SK, Michal Škan­tár, regi­onálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Fin­cen­trum, a.s. a množ­stvo ďal­ších zau­jí­ma­vých hostí.

štartups po bystricky

Orga­ni­zá­tormi podu­ja­tia sú Busi­ness Inno­va­tion Cen­ter Ban­ská Bys­tricaStre­do­európ­ske star­tup cen­trum – CESC.

Počas podu­ja­tia bude pred­sta­vený a vysta­vený sve­tový uni­kát – dre­vený počí­tač Xerry, ktorý sa vyrába v Ban­skej Bys­trici.

zdroj: tla­čová správa, zdroj titul­nej foto­gra­fie: StartupAwards.sk

Pridať komentár (0)