Jedi­neč­ný event na pod­po­ru pod­ni­ka­nia v Ban­skej Bys­tri­ci, kto­rý ťa nakop­ne

Michal Sorkovský / 7. mája 2016 / Startupy

Záh­ra­da – Cen­trum nezá­vis­lej kul­tú­ry bude v uto­rok hos­tiť výni­moč­né podu­ja­tie na pod­po­ru pod­ni­ka­nia. Štart Ups po Bys­tric­ky sa usku­toč­ní 10. mája o 17.00 hod a vystú­pia na ňom úspeš­ní pod­ni­ka­te­lia a exper­ti na pod­ni­ka­nie zo súkrom­né­ho aj štát­ne­ho sek­to­ra. Tí ponúk­nu infor­má­cie všet­kým, kto­rí sa zau­jí­ma­jú o pod­ni­ka­nie, roz­bie­ha­jú vlast­ný biz­nis, ale aj tým, kto­rí hľa­da­jú spô­sob, ako vylep­šiť svoj zabe­hnu­tý biz­nis.

Podu­ja­tie bude pre­bie­hať for­mou mode­ro­va­ných dis­kus­ných pane­lov. Reč­ní­ci poroz­prá­va­jú o svo­jich skú­se­nos­tiach z biz­ni­su a poskyt­nú potreb­né infor­má­cie o mož­nos­tiach finan­co­va­nia zau­jí­ma­vých nápa­dov. Počas dis­ku­sie budú súčas­ne pre­bie­hať aj kon­zul­tá­cie s par­tner­mi podu­ja­tia, kde sa účast­ní­ci budú môcť pora­diť ohľad­ne mož­nos­tí finan­co­va­nia svo­jich nápa­dov. Okrem toho zís­ka­jú rady v oblas­ti kva­lit­né­ho mar­ke­tin­gu, kto­rý zabez­pe­čí talen­to­va­ný marek­tér Jaro­slav Dodok, efek­tív­ne­ho zapo­je­nia prog­ra­má­to­rov do pod­ni­ku, ale aj o správ­nej vizu­ali­zá­cii pro­duk­tov, res­pek­tí­ve nápa­dov a o veľ­mi dôle­ži­tej štát­nej pod­po­re pod­ni­ka­nia.

Súčas­ťou podu­ja­tia bude aj súťaž pod­ni­ka­teľ­ských nápa­dov. Pod­ni­ka­te­lia dosta­nú prí­le­ži­tosť pred­sta­viť svoj pod­ni­ka­teľ­ský nápad, nechať si pora­diť od odbor­ní­kov a vyhrať štar­to­va­cí balík od par­tne­rov podu­ja­tia, či zúčast­niť sa finá­le súťa­že Star­tu­pA­wards 2016. Regis­trá­cia pod­ni­ka­teľ­ských nápa­dov pre­bie­ha onli­ne, pro­stred­níc­tvom for­mu­lá­ra, kto­rý je zve­rej­ne­ný aj na Face­bo­ok strán­ke podu­ja­tia Štart Ups po Bys­tric­ky. Na strán­ke náj­deš aj detail­né infor­má­cie o podu­ja­tí, vrá­ta­ne pred­bež­né­ho prog­ra­mu.

Na Štart Ups po Bys­tric­ky vystú­pia Ján Lun­ter, zakla­da­teľ fir­my Alfa Bio, s.r.o.; Mar­tin Pechov­ský, CEO spo­loč­nos­ti MGROUP, s.r.o. a výrob­ca sve­to­vé­ho uni­ká­tu – dre­ve­né­ho počí­ta­ča Xer­ry; Mar­tin Adá­mek, spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO spo­loč­nos­ti Inlo­op, s.r.o., kto­rá sa venu­je vývo­ju mobil­ných apli­ká­cií; Pavel Čer­vien­ka, ria­di­teľ Úra­du prá­ce, sociál­nych vecí a rodi­ny v Ban­skej Bys­tri­ci; Maria­na Sliv­ko­vá, pod­ni­ka­teľ­ka Slo­ven­ska za rok 2014 a CEO bys­tric­kej spo­loč­nos­ti LEDe­co solu­ti­on, s.r.o.; Jaro­slav Ľup­ták, inves­tič­ný mana­žér Neulo­gy Ven­tu­res a spo­lu­za­kla­da­teľ Star­tup Awards.SK, Michal Škan­tár, regi­onál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Fin­cen­trum, a.s. a množ­stvo ďal­ších zau­jí­ma­vých hos­tí.

štartups po bystricky

Orga­ni­zá­tor­mi podu­ja­tia sú Busi­ness Inno­va­ti­on Cen­ter Ban­ská Bys­tri­caStre­do­európ­ske star­tup cen­trum – CESC.

Počas podu­ja­tia bude pred­sta­ve­ný a vysta­ve­ný sve­to­vý uni­kát – dre­ve­ný počí­tač Xer­ry, kto­rý sa vyrá­ba v Ban­skej Bys­tri­ci.

zdroj: tla­čo­vá sprá­va, zdroj titul­nej foto­gra­fie: StartupAwards.sk

Pridať komentár (0)