Jed­lo domov do 60 minút

Richard Bednár / 1. októbra 2014 / Business

Rov­na­ko ako vo všet­ký­ch odvet­via­ch, aj v gas­tro­nó­mii maji­te­lia a mana­žé­ri hľa­da­jú spô­so­by, ako zvý­šiť efek­ti­vi­tu výro­by a pre­da­ja, a tak pri­niesť zákaz­ní­ko­vi väč­šiu kva­li­tu za menej peňa­zí. Pop­ri mole­ku­lár­nej gas­tro­nó­mii a 3D tla­čiar­ňa­ch ovo­cia a zele­ni­ny vzni­ka­jú maso­vo uži­toč­né fir­my. Tie vní­ma­jú prob­lé­my reštau­rá­cií, kaviar­ní a barov, ich pro­ce­sy, nákla­dy a sla­bé mies­ta. V zákaz­ní­ko­vi vidia zdroj príj­mov a v maxi­mál­nej mož­nej mie­re mu pris­pô­so­bu­jú pro­dukt. Vďa­ka novým tech­no­ló­giám, ako sú tab­le­ty, smart­fó­ny, apli­ká­cie, vznik­li mož­nos­ti, ako zjed­no­du­šiť pro­ce­sy v reštau­rá­ciá­ch a záro­veň uká­zať kva­li­tu a tým pri­lá­kať nový­ch zákaz­ní­kov.

 

V rámci objednávkových systémov je v čechách niekoľko oblúbených. DameJidlo.cz je internetovým agregátorom ponúk reštaurácií, ktorého cieľom je poskytnúť najjednoduchšiu cestu k objednávke jedla priamo domov alebo do kancelárie. V súčasnosti má v portfóliu viac než tisíc reštaurácii v Prahe, Brne, Ostrave, Plzni, Olomouci, Ústi nad Labem, v Hradci Králové, Českých Budejoviciach, v Pardubiciach a Liberci. Firma už obslúžila viac než 150 000 zákazníkov.

Na Facebooku má momentálne 130 000 fanúšikov. Cena jedla je rovnaká ako v reštauráciách, platí sa za dovoz. Ak je zákazník s jedlom nespokojný, portál mu vráti peniaze formou kreditu. Firma ponúka taktiež pridružený (affiliate) marketing. Ak má záujemca blog, alebo web, ktorý sa venuje jedlu, môže získať províziu 5 – 7 % v závislosti od počtu nákupov, ktoré cez neho prejdú. Ročné tržby sa pohybovali minulý rok medzi 100 a 150 miliónmi českých korún.

V marci 2014 firma spustila aj nákup potravín priamo domov. Predtým si na tento segment trúfli len nakuptesi.cz, potravinydomu.cz a Tesco, ktorého službu využilo za dva roky 120 000 zákazníkov. Damejidlo.cz chce svoj supermarket zamerať viac na kvalitné výrobky a rýchly dovoz. Cena by sa mala pohybovať medzi 50 a 70 Kč.

Zákazník si objedná jedlo cez webstránku alebo aplikáciu. Objednávka sa odošle do systému reštaurácie a upovedomí kuriéra, kedy bude jedlo hotové. Ten sa dostaví na motorke alebo bicykli a jedlo dovezie na miesto určenia. Celý proces by nemal trvať viac než 60 min.

Veľkou konkurenciou je Jídloted.cz , ktoré už dosiahlo hranicu 1000 reštaurácii. Jeho podnikateľský model je takmer identický s DameJidlo.cz. Momentálne sa pripravuje tretí agregátor mrsiesta.cz, ktorý pri hľadaní investorov prezradil, ako je v tomto odvetví približne nastavený podnikateľský mode. Z každej objednávky startup požaduje províziu 10 – 25 %. Čím je objednávky väčšia, tým je provízia menšia.

Uvedené nové technológie môžu priniesť do gastronómie efektívnosť procesov, čo umožní znížiť náklady. Nový, väčší zisk by však nemal zostávať v rukách majiteľov, ale rozdiel by mal byť investovaný do kvalitnejších surovín a najmä by mal byť zaplatený ten najvzácnejší zdroj v tomto segmente, a tou je ľudská pracovná sila. Práve problém financií je pre kvalitných mladých ľudí kľúčovým, a tak odchádzajú tí najlepší do zahraničia. To len umocňuje princíp začarovaného kruhu, ktorý sa už od prevratu v gastronómii vytvára a zväčšuje s novými možnosťami práce a vycestovania do zahraničia.

Tento trend môžu zastaviť len majitelia reštaurácií, ktorí pochopia, že veľká kúpna sila sa nachádza v okolí ich reštaurácie a ak budú ponúkať kvalitu, ľudia sú ochotní zaplatiť sumu, ktorá pokryje náklady, ako aj kvalitný personál. Startupy a nové technológie by mali slúžiť všetkým majiteľom reštaurácií na zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov, aby tak v konečnom dôsledku bol zákazník spokojnejší a teda ochotný zaplatiť viac.

 

Zdroj: https://www.damejidlo.cz/vitejte

Pridať komentár (0)