Jedlo domov do 60 minút

Richard Bednár / 1. október 2014 / Business

Rov­nako ako vo všet­kých odvet­viach, aj v gas­tro­nó­mii maji­te­lia a mana­žéri hľa­dajú spô­soby, ako zvý­šiť efek­ti­vitu výroby a pre­daja, a tak pri­niesť zákaz­ní­kovi väč­šiu kva­litu za menej peňazí. Popri mole­ku­lár­nej gas­tro­nó­mii a 3D tla­čiar­ňach ovo­cia a zele­niny vzni­kajú masovo uži­točné firmy. Tie vní­majú prob­lémy reštau­rá­cií, kaviarní a barov, ich pro­cesy, náklady a slabé miesta. V zákaz­ní­kovi vidia zdroj príj­mov a v maxi­mál­nej mož­nej miere mu pris­pô­so­bujú pro­dukt. Vďaka novým tech­no­ló­giám, ako sú tab­lety, smart­fóny, apli­ká­cie, vznikli mož­nosti, ako zjed­no­du­šiť pro­cesy v reštau­rá­ciách a záro­veň uká­zať kva­litu a tým pri­lá­kať nových zákaz­ní­kov.

V rámci objed­náv­ko­vých sys­té­mov je v čechách nie­koľko oblú­be­ných. DameJidlo.cz je inter­ne­to­vým agre­gá­to­rom ponúk reštau­rá­cií, kto­rého cie­ľom je poskyt­núť naj­jed­no­duch­šiu cestu k objed­návke jedla priamo domov alebo do kan­ce­lá­rie. V súčas­nosti má v port­fó­liu viac než tisíc reštau­rá­cii v Prahe, Brne, Ostrave, Plzni, Olo­mouci, Ústi nad Labem, v Hradci Krá­lové, Čes­kých Bude­jo­vi­ciach, v Par­du­bi­ciach a Liberci. Firma už obslú­žila viac než 150 000 zákaz­ní­kov.

Na Face­bo­oku má momen­tálne 130 000 fanú­ši­kov. Cena jedla je rov­naká ako v reštau­rá­ciách, platí sa za dovoz. Ak je zákaz­ník s jed­lom nespo­kojný, por­tál mu vráti peniaze for­mou kre­ditu. Firma ponúka tak­tiež pri­dru­žený (affi­liate) mar­ke­ting. Ak má záu­jemca blog, alebo web, ktorý sa venuje jedlu, môže zís­kať pro­ví­ziu 5 – 7 % v závis­losti od počtu náku­pov, ktoré cez neho prejdú. Ročné tržby sa pohy­bo­vali minulý rok medzi 100 a 150 mili­ónmi čes­kých korún. 

V marci 2014 firma spus­tila aj nákup potra­vín priamo domov. Pred­tým si na tento seg­ment trúfli len nakuptesi.cz, potravinydomu.cz a Tesco, kto­rého službu využilo za dva roky 120 000 zákaz­ní­kov. Damejidlo.cz chce svoj super­mar­ket zame­rať viac na kva­litné výrobky a rýchly dovoz. Cena by sa mala pohy­bo­vať medzi 50 a 70 Kč.

Zákaz­ník si objedná jedlo cez web­stránku alebo apli­ká­ciu. Objed­návka sa odošle do sys­tému reštau­rá­cie a upo­ve­domí kuri­éra, kedy bude jedlo hotové. Ten sa dostaví na motorke alebo bicykli a jedlo dove­zie na miesto urče­nia. Celý pro­ces by nemal trvať viac než 60 min.

Veľ­kou kon­ku­ren­ciou je Jídloted.cz , ktoré už dosiahlo hra­nicu 1000 reštau­rá­cii. Jeho pod­ni­ka­teľ­ský model je tak­mer iden­tický s DameJidlo.cz. Momen­tálne sa pri­pra­vuje tretí agre­gá­tor mrsiesta.cz, ktorý pri hľa­daní inves­to­rov pre­zra­dil, ako je v tomto odvetví pri­bližne nasta­vený pod­ni­ka­teľ­ský mode. Z kaž­dej objed­návky star­tup poža­duje pro­ví­ziu 10 – 25 %. Čím je objed­návky väč­šia, tým je pro­ví­zia men­šia.

Uve­dené nové tech­no­ló­gie môžu pri­niesť do gas­tro­nó­mie efek­tív­nosť pro­ce­sov, čo umožní zní­žiť náklady. Nový, väčší zisk by však nemal zostá­vať v rukách maji­te­ľov, ale roz­diel by mal byť inves­to­vaný do kva­lit­nej­ších suro­vín a najmä by mal byť zapla­tený ten najv­zác­nejší zdroj v tomto seg­mente, a tou je ľud­ská pra­covná sila. Práve prob­lém finan­cií je pre kva­lit­ných mla­dých ľudí kľú­čo­vým, a tak odchá­dzajú tí naj­lepší do zahra­ni­čia. To len umoc­ňuje prin­cíp zača­ro­va­ného kruhu, ktorý sa už od pre­vratu v gas­tro­nó­mii vytvára a zväč­šuje s novými mož­nos­ťami práce a vyces­to­va­nia do zahra­ni­čia.

Tento trend môžu zasta­viť len maji­te­lia reštau­rá­cií, ktorí pocho­pia, že veľká kúpna sila sa nachá­dza v okolí ich reštau­rá­cie a ak budú ponú­kať kva­litu, ľudia sú ochotní zapla­tiť sumu, ktorá pokryje náklady, ako aj kva­litný per­so­nál. Star­tupy a nové tech­no­ló­gie by mali slú­žiť všet­kým maji­te­ľom reštau­rá­cií na zvý­še­nie efek­tív­nosti a zní­že­nie nákla­dov, aby tak v koneč­nom dôsledku bol zákaz­ník spo­koj­nejší a teda ochotný zapla­tiť viac.

Zdroj: https://www.damejidlo.cz/vitejte

Pridať komentár (0)