Jedlo v McDonald’s si už čoskoro objednáš aj prostredníctvom dotykového kiosku

Soňa Otajovičová / 6. februára 2019 / Food biznis

  • Do­ty­kové ki­osky majú na­hra­diť ob­jed­ná­va­nie pri po­kladni
  • Zní­žia od­pad a pre­sunú za­mest­nan­cov do ku­chyne
  • Už viac ne­bu­deš mu­sieť ča­kať v rade
  • Do­ty­kové ki­osky majú na­hra­diť ob­jed­ná­va­nie pri po­kladni
  • Zní­žia od­pad a pre­sunú za­mest­nan­cov do ku­chyne
  • Už viac ne­bu­deš mu­sieť ča­kať v rade

Ame­rický re­ťa­zec rých­leho ob­čerstve­nia Mc­Do­nald’s si aj na Slo­ven­sku zís­kal veľké množ­stvo fa­nú­ši­kov. Ham­bur­gery z dielne ka­li­forn­skej firmy si mô­žeme vy­chut­nať už od roku 1995, kedy tu ot­vo­rili svoju úplne prvú po­bočku v Ban­skej Bys­trici. O rok ne­skôr prišla ďal­šia v Bra­ti­slave na Ná­mestí SNP.

Od­vtedy k veľ­kým zme­nám v pre­vádz­kach ne­došlo a ok­rem pár ob­mien v menu, zá­kaz­níci vždy ve­deli, čo môžu od re­štau­rá­cie oča­ká­vať. Av­šak Mc­Do­nald’s taký, aký ho po­známe, bude už čo­skoro mi­nu­los­ťou. Firma plá­nuje na Slo­ven­sko pri­niesť úplne nový štýl ob­jed­ná­va­nia. Dlhé ča­ka­nia v ra­dách pri po­klad­niach vy­s­trie­dajú sa­mo­obs­lužné ki­osky, kde si každý môže za­dať ob­jed­návku.

„V roku 2019 bude pre nás na Slo­ven­sku kľú­čové úspešné za­ve­de­nie no­vého – mo­der­ného kon­ceptu re­štau­rá­cií. Bude to po­stupný a dl­ho­dobý pro­ces,“ in­for­má­ciu po­tvr­dil pre por­tál Trend.sk ge­ne­rálny ria­di­teľ Mc­Do­nald’s To­máš Ro­gacz.

Disp­leje so se­bou pri­nesú hneď nie­koľko zmien. Zá­kaz­ník si vy­be­rie, o aké jedlo má zá­u­jem a za­mest­nanci pre­vádzky mu ho pri­pra­via priamo na mieru. Všetko do­sta­neš čerstvé a ok­rem lep­šej chuti sa tak zníži aj od­pad. V sú­čas­nosti to­tiž sieť pri­pra­vuje jedlá do­predu a po­kiaľ sa do 10 mi­nút ne­minú, väč­ši­nou skon­čia v koši. Za­mest­nanci, ktorí ob­slu­ho­vali po­kladne, budú po no­vom po­má­hať v ku­chyni, takže sa ne­mu­síš obá­vať, že by príp­rava bola prí­liš po­malá.

Ta­kýto sys­tém ob­jed­ná­va­nia fun­guje už aj u na­šich su­se­dov v Ra­kúsku či v Česku. Na­prí­klad v Prahe sa s ním zá­kaz­níci stre­tá­vajú už od roku 2016.

Sa­mo­obs­lužný ki­osk je v pod­state veľký tab­let, kde bu­deš priamo pred se­bou vi­dieť po­nuku všet­kých je­dál. Podľa vlast­nej chuti si na ňom mô­žeš vy­brať aký­koľ­vek pro­dukt z po­nuky. Za­pla­tiť mô­žeš priamo v ki­osku, ktorý ti ná­sledne vydá po­tvr­denku, ktorú uká­žeš pri vý­daji jedla. Pla­tiť mô­žeš aj v ho­to­vosti, pri pulte. Keď uvi­díš na disp­leji nad pul­tom číslo svo­jej ob­jed­návky, tvoje jedlo je ho­tové.

Zdroj: Trend.sk  id­nes.cz

Pridať komentár (0)