Jedno z najk­raj­ších miest v Česku je zdro­jom prí­rod­ných krás, ktoré musíš vidieť

interez.sk / 24. septembra 2016 / Zaujímavosti

Morav­ský kras patrí medzi naj­výz­nam­nej­šie kra­sové oblasti v stred­nej Európe. Na celom území náj­deš viac ako 1000 jas­kýň, z kto­rých je len 5 prí­stup­ných aj verej­nosti. Ak si v Morav­skom krase ešte nebol, určite by ste sa tam mali so svo­jou rodi­nou alebo pria­teľmi vybrať.

Keď Jin­dřich Wan­kel, český pale­on­to­lóg a arche­ológ, vstú­pil na úze­mie Morav­ského krasu v roku 1872. Nemo­hol ani len tušiť, že jeho objav bol kedysi poh­re­bis­kom panov­níka ešte z doby bron­zo­vej. Po smrti tohto veli­kána jeho výskum pre­bral jeho vnuk Karel Abso­lon. V súčas­nej dobe je Morav­ský kras prí­stupný aj verej­nosti, a ak by si neve­del, kde sa nachá­dza, tak je to v blíz­kosti mesta Brno v Čes­kej repub­like. Táto kra­sová oblasť má roz­lohu až 92 km&³2;, a ak sa sem vybe­rieš, určite neuro­bíš chybu.

moravskykras2foto:pinterest.com

Jed­nou z jas­kýň, ktorá je v tejto oblasti veľmi popu­lárna, je Pun­kevní jas­kyňa. Je súčas­ťou celého kra­so­vého sys­tému a tak­tiež súčas­ťou zná­mej prie­pasti Maco­cha. Ide o jednu z tých naj­vy­hľa­dá­va­nej­ších jas­kýň v celej repub­like a nachá­dza sa cca 2 kilo­metre od Sla­ního Mlýna. Obľú­bená je aj z dôvodu, že náv­štev­níci sa môžu dostať až na dno prie­pasti Maco­cha, a tak­tiež vďaka roman­tic­kej plavbe na loď­kách po rieke Pun­kvě.

moravskykras1foto: slavorum.org

Prie­pasť Maco­cha vznikla, keď sa stre­cha jed­nej jas­kyne pre­padla do vnútra. Má viac ako 138 met­rov do hĺbky a je naj­väč­šou prie­pas­ťou svojho druhu v stred­nej Európe.

moravskykras3foto:slavorum.org

Horná časť prie­pasti je dlhá 174 met­rov a široká 76 met­rov. Na okraji môžeš nájsť dva vyhliad­kové mos­tíky. Samotný názov Maco­cha sa viaže k miest­nej legende. Ide o prí­beh zlej maco­chy, ktorá uvr­hla do jas­kyne svojho man­žela a syna, pre­tože chcela zde­diť veľké dedič­stvo. Legenda má dva konce. Podľa prvého bol chla­pec zachrá­nený a dedin­ča­nia do jas­kyne uvr­hli práve maco­chu. Podľa dru­hého sa poda­rilo chlap­covi utiecť a maco­cha sa do prie­pasti vrhla, pre­tože sa cítila byť vinná. Je len na tebe, ktorý koniec si zvo­líš.

moravskykras5foto:pinterest.com

Táto oblasť je známa aj pre veľké množ­stvo arche­olo­gic­kých nále­zov. Bola tu dokonca náj­dená soška bron­zo­vého býčka a veľké množ­stvo kera­mic­kých a skle­ne­ných nádob a dokonca aj nejaké šperky. Podľa naj­zná­mej­šieho nálezu dostalo miesto nálezu aj svoje prá­vo­platné meno – Býčí skála. Na základe výsku­mov boli obja­vené kos­try panov­níka, ďal­ších 17 mužov a veľ­kého počtu žien. Prečo ich tam bolo tak veľa, nie je známe.

moravskykras6foto:slavorum.org

Ak sa do tejto oblasti vybe­rieš, určite neuro­bíš chybu a bude to záži­tok na celý život. Viac infor­má­cii sa dozvieš na prí­sluš­ných strán­kach, kde ťa čakajú infor­má­cie o vstu­poch, doprave a turis­tic­kých tra­sách.

preze-startitup

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)