Jed­no­du­chý ale nevšed­ný inte­ri­ér uni­kát­ne­ho obcho­du Slá­vi­ca

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autor interiéru: Ing. arch. Andrej Oláh / 15. júla 2016 / Zo Slovenska

Inte­ri­ér obcho­du s dizaj­nom v par­te­ri mest­ské­ho palá­ca v his­to­ric­kom jad­re Bra­ti­sla­vy. Pries­tor bol očis­te­ný od všet­kých nov­ších sta­veb­ných náno­sov. V inte­ri­é­ri je vlo­že­ný jed­no­du­chý preg­lej­ko­vý náby­tok.

Zre­kon­štru­ova­né obchod­né pries­to­ry sa nachá­dza­jú v roky chát­ra­jú­cej budo­ve na Lau­rin­skej uli­ci čís­lo 19. Budo­va z 19. sto­ro­čia je dnes zapí­sa­ná ako kul­túr­na pamiat­ka. Nachá­dza sa v cen­tre mes­ta, v bez­pro­stred­nej blíz­kos­ti Sta­rej trž­ni­ce, Man­der­lá­ku, či divad­la P. O. Hviez­do­sla­va. V objek­te boli kedy­si byty, ate­li­é­ry aj obľú­be­ný bar.

Chát­ra­jú­cu budo­vu pod­lie­ha­jú­cu pamiat­ko­vej ochra­ne, kto­rá bola navy­še bez jas­nej vízie obno­vy sa roz­ho­dol správ­ca využiť podob­ne ako Cver­nov­ku. Svo­je mies­to tu našli kre­a­tív­ci, kto­rým vyho­vu­je niž­šia cena za nájom. Pati­nu a obme­dze­nia vyplý­va­jú­ce z pamiat­ko­vej ochra­ny objek­tu vní­ma­jú ako výzvu a nie ako pre­káž­ku. Vo vcho­doch na prí­ze­mí opro­ti divad­lu sa vďa­ka pro­jek­tu sústre­di­lo via­ce­ro nových dizaj­no­vých obcho­dov a pre­vá­dzok, kto­ré ťažia z výhod­nej polo­hy v cen­tre mes­ta.

Jeden z pries­to­rov bol zre­kon­štru­ova­ný pre obchod Slá­vi­ca, kto­rý sa venu­je autor­ské­mu dizaj­nu. V súčas­nos­ti zdru­žu­je viac ako 70 slo­ven­ských a čes­kých dizaj­né­rov. Náj­de­te tu oble­če­nie, dopl­n­ky, šper­ky, taš­ky, por­ce­lán a množ­stvo iné­ho. Väč­ši­nou sú to limi­to­va­né kús­ky, ale­bo pro­duk­ty vyro­be­né len v malom množ­stve. Obchod sa zame­ria­va hlav­ne na kva­lit­ný lokál­ny dizajn s nápa­dom.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.


Foto: Tomáš Mani­na


Foto: Tomáš Mani­na


Foto: Tomáš Mani­na


Foto: Tomáš Mani­na


Foto: Tomáš Mani­na


Foto: Tomáš Mani­na


Foto: Tomáš Mani­na


Foto: Tomáš Mani­na


Foto: Tomáš Mani­na

Zdroj: archinfo.sk, Pod­kla­dy: GRAU, foto­gra­fie: Tomáš Mani­na

Pridať komentár (0)