Jed­no­du­chý ale nevšedný inte­riér uni­kát­neho obchodu Slá­vica

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autor interiéru: Ing. arch. Andrej Oláh / 15. júla 2016 / Zo Slovenska

Inte­riér obchodu s dizaj­nom v par­teri mest­ského paláca v his­to­ric­kom jadre Bra­ti­slavy. Pries­tor bol očis­tený od všet­kých nov­ších sta­veb­ných náno­sov. V inte­ri­éri je vlo­žený jed­no­du­chý preg­lej­kový náby­tok.

Zre­kon­štru­ované obchodné pries­tory sa nachá­dzajú v roky chát­ra­jú­cej budove na Lau­rin­skej ulici číslo 19. Budova z 19. sto­ro­čia je dnes zapí­saná ako kul­túrna pamiatka. Nachá­dza sa v cen­tre mesta, v bez­pro­stred­nej blíz­kosti Sta­rej trž­nice, Man­der­láku, či divadla P. O. Hviez­do­slava. V objekte boli kedysi byty, ate­li­éry aj obľú­bený bar.

Chát­ra­júcu budovu pod­lie­ha­júcu pamiat­ko­vej ochrane, ktorá bola navyše bez jas­nej vízie obnovy sa roz­ho­dol správca využiť podobne ako Cver­novku. Svoje miesto tu našli kre­a­tívci, kto­rým vyho­vuje niž­šia cena za nájom. Patinu a obme­dze­nia vyplý­va­júce z pamiat­ko­vej ochrany objektu vní­majú ako výzvu a nie ako pre­kážku. Vo vcho­doch na prí­zemí oproti divadlu sa vďaka pro­jektu sústre­dilo via­cero nových dizaj­no­vých obcho­dov a pre­vá­dzok, ktoré ťažia z výhod­nej polohy v cen­tre mesta.

Jeden z pries­to­rov bol zre­kon­štru­ovaný pre obchod Slá­vica, ktorý sa venuje autor­skému dizajnu. V súčas­nosti zdru­žuje viac ako 70 slo­ven­ských a čes­kých dizaj­né­rov. Náj­dete tu oble­če­nie, dopl­nky, šperky, tašky, por­ce­lán a množ­stvo iného. Väč­ši­nou sú to limi­to­vané kúsky, alebo pro­dukty vyro­bené len v malom množ­stve. Obchod sa zame­riava hlavne na kva­litný lokálny dizajn s nápa­dom.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.


Foto: Tomáš Manina


Foto: Tomáš Manina


Foto: Tomáš Manina


Foto: Tomáš Manina


Foto: Tomáš Manina


Foto: Tomáš Manina


Foto: Tomáš Manina


Foto: Tomáš Manina


Foto: Tomáš Manina

Zdroj: archinfo.sk, Pod­klady: GRAU, foto­gra­fie: Tomáš Manina

Pridať komentár (0)