Jed­no­du­chý test krvi pre všetky druhy rako­vín? Bill Gates a Jeff Bezos sa o to pokú­šajú

Dárius Polák / 15. januára 2016 / Tools a produktivita

Čo keby jed­no­du­chý test krvi mohol odha­liť rako­vinu v ran­nom štá­diu, v kto­rom je ešte ľahko lie­či­teľná? Znie to ako Sci-Fi, no Illu­mina, bio­tech­no­lo­gická spo­loč­nosť vyvíja lacný, efek­tívny spô­sob sek­ve­no­va­nia DNA, ktorý môže byť rea­li­tou v nasle­du­jú­cich rokoch.

Spúšťa sa nový star­tup menom GRAIL so $100 mili­ó­no­vou inves­tí­ciou. Illu­mina má väč­ši­nový podiel, iných inves­to­rov zahŕňa Sut­ter Hill Ven­tu­res, ARCH Ven­tu­res, Jeff Bezos a Bill Gates. Tento star­tup môže mať obrov­ský zdra­vot­nícky, eko­no­mický a spo­lo­čen­ský dopad, pokiaľ bude táto tech­no­ló­gia fun­go­vať.

Je to naša naj­väč­šia inves­tí­cia vôbec. Ostáva už len túto tech­no­ló­giu otes­to­vať.“, tvrdí Robert Nel­sen, par­tner v ARCG Ven­tu­res, ktorý pomo­hol zalo­žiť Illu­mina.

Bunky rako­viny majú na začiatku rov­naký gene­tický kód ako ľudia, kto­rých trá­pia. Ale to, čo z nich robí rako­viny, je pomalé nahro­ma­de­nie mutá­cií v DNA. Tieto zmeny zna­me­najú, že bunky už nepo­čú­vajú prí­kazy v tele a pre­stanú rásť. Roz­ví­jajú mas­ko­va­cie zaria­de­nie, obme­dzujú imu­nitný sys­tém a zaba­vujú zásoby ener­gie svojho hos­ti­teľa.

1

Malé časti tejto zme­ne­nej DNA sú prí­tomné v krvi možno už od samého začiatku. A práve tento odhad im dáva nádej odha­liť rôzne gene­tické mutá­cie a kon­krétne cho­roby, ako aj rako­vinu. V súčas­nosti to je však len tech­no­lo­gická domienka.

Dôkaz potrebný pre takéto tes­to­va­nie bude roz­siahly a nákladný na vytvo­re­nie. Illu­mina pred­staví štú­diu, ktorá bude zahŕňať desiatky tisíc pacien­tov a ich gény sek­ve­no­vané stovky tisíc krát.

Každý rok môže štú­dia iden­ti­fi­ko­vať malé množ­stvo pacien­tov, ktorí majú rako­vinu. Veľa z nich bude zo začiatku v neskor­šej štá­dií. Ale ako čas uply­nie, štú­dia by mala začať s iden­ti­fi­ká­ciu pacien­tov v sko­rých štá­diách rako­viny, pre­tože nádory boli vždy pola­pi­teľné kým sú mladé.

zdroj: forbes.com

Pridať komentár (0)