Jed­no­du­chý test krvi pre všet­ky dru­hy rako­vín? Bill Gates a Jeff Bez­os sa o to pokú­ša­jú

Dárius Polák / 15. januára 2016 / Lifehacking

Čo keby jed­no­du­chý test krvi mohol odha­liť rako­vi­nu v ran­nom štá­diu, v kto­rom je ešte ľah­ko lie­či­teľ­ná? Znie to ako Sci-Fi, no Illu­mi­na, bio­tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť vyví­ja lac­ný, efek­tív­ny spô­sob sek­ve­no­va­nia DNA, kto­rý môže byť rea­li­tou v nasle­du­jú­cich rokoch.

Spúš­ťa sa nový star­tup menom GRAIL so $100 mili­ó­no­vou inves­tí­ci­ou. Illu­mi­na má väč­ši­no­vý podiel, iných inves­to­rov zahŕňa Sut­ter Hill Ven­tu­res, ARCH Ven­tu­res, Jeff Bez­os a Bill Gates. Ten­to star­tup môže mať obrov­ský zdra­vot­níc­ky, eko­no­mic­ký a spo­lo­čen­ský dopad, pokiaľ bude táto tech­no­ló­gia fun­go­vať.

Je to naša naj­väč­šia inves­tí­cia vôbec. Ostá­va už len túto tech­no­ló­giu otes­to­vať.“, tvr­dí Robert Nel­sen, par­tner v ARCG Ven­tu­res, kto­rý pomo­hol zalo­žiť Illu­mi­na.

Bun­ky rako­vi­ny majú na začiat­ku rov­na­ký gene­tic­ký kód ako ľudia, kto­rých trá­pia. Ale to, čo z nich robí rako­vi­ny, je poma­lé nahro­ma­de­nie mutá­cií v DNA. Tie­to zme­ny zna­me­na­jú, že bun­ky už nepo­čú­va­jú prí­ka­zy v tele a pre­sta­nú rásť. Roz­ví­ja­jú mas­ko­va­cie zaria­de­nie, obme­dzu­jú imu­nit­ný sys­tém a zaba­vu­jú záso­by ener­gie svoj­ho hos­ti­te­ľa.

1

Malé čas­ti tej­to zme­ne­nej DNA sú prí­tom­né v krvi mož­no už od samé­ho začiat­ku. A prá­ve ten­to odhad im dáva nádej odha­liť rôz­ne gene­tic­ké mutá­cie a kon­krét­ne cho­ro­by, ako aj rako­vi­nu. V súčas­nos­ti to je však len tech­no­lo­gic­ká domien­ka.

Dôkaz potreb­ný pre také­to tes­to­va­nie bude roz­siah­ly a náklad­ný na vytvo­re­nie. Illu­mi­na pred­sta­ví štú­diu, kto­rá bude zahŕňať desiat­ky tisíc pacien­tov a ich gény sek­ve­no­va­né stov­ky tisíc krát.

Kaž­dý rok môže štú­dia iden­ti­fi­ko­vať malé množ­stvo pacien­tov, kto­rí majú rako­vi­nu. Veľa z nich bude zo začiat­ku v neskor­šej štá­dií. Ale ako čas uply­nie, štú­dia by mala začať s iden­ti­fi­ká­ciu pacien­tov v sko­rých štá­diách rako­vi­ny, pre­to­že nádo­ry boli vždy pola­pi­teľ­né kým sú mla­dé.

zdroj: forbes.com

Pridať komentár (0)