Jeff Bez­os to mys­lí s let­mi do ves­mí­ru naozaj váž­ne

Tomáš Kahn / 8. apríla 2015 / Tech a inovácie

Ves­mír­ne pre­te­ky majú ďal­šie­ho váž­ne­ho účast­ní­ka. Stal sa ním Jeff Bez­os a prog­ram Blue Ori­gin, kto­rý by sa už ten­to rok mal pus­tiť do tes­to­va­cích letov.

Tým­to kro­kom sa Jeff Bez­os pri­po­jil k ďal­ším vizi­oná­rom, ako sú Elon Musk a Richard Bran­son, kto­rý už neja­ký ten čas súťa­žia v tom, kto bude ako prvý pre­vádz­ko­vať komerč­né lety do ves­mí­ru. Teraz im však pri­bud­la váž­na kon­ku­ren­cia v podo­be Blue Ori­gin. Vlast­ní­kom ves­mír­nej spo­loč­nos­ti Blue Ori­gin je súčas­ný CEO Ama­zo­nu Jeff Bez­os, kto­rý vyhlá­sil, že prvé skú­šob­né lety by mali pre­be­hnúť ešte ten­to rok. Tes­ty by mali pre­bie­hať na ves­mír­nej lodi New She­pard, kto­ré poj­me troch ces­tu­jú­cich a lie­tať by mala vo výš­ke 100km na zemou. Okrem toho by mala byť loď aj plne nalo­že­ná nákla­dom, kto­rý bude simu­lo­vať mate­riál, kto­rý by mala loď v budúc­nos­ti pre­pra­vo­vať na ces­te ves­mí­rom.

Skú­šob­né lety by mali pre­bie­hať v blíz­kos­ti síd­la Blou Ori­gin v El Paso, kto­ré sa nachá­dza v ame­ric­kom Texa­se. Pre­zi­dent Blue Ori­gin, kto­rým je Rob Mey­er­son, vyhlá­sil, že jeho spo­loč­nosť už dokon­či­la vývoj rakiet, kto­ré by mali pohá­nať ich ves­mír­nu loď. Teraz nastá­va fáza, kedy budú rake­ty skom­ple­ti­zo­va­né s loďou a násled­ne prí­de na rad nespo­čet­né množ­stvo tes­tov. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že rake­ty Blue Ori­gin by mali mať ver­ti­kál­ny vzlet, ale takis­to aj ver­ti­kál­ne pri­stá­tie. Mey­er­son na záver vyhlá­sil, že kým začne Blue Ori­gin pre­pra­vo­vať sku­toč­ných ces­tu­jú­cich, musí prejsť ešte dlhá ces­ta a zo začiat­ku ich letov budú pre­pra­vo­vať iba mate­riál, pre­to­že na to, aby moh­li začať pre­pra­vo­vať ľudí, si potre­bu­jú byť 100% istý.

Kon­ku­ren­cia na poli vere­ných ves­mír­nych letov sa tým­to kro­kom opäť zväč­ši­la. O ten­to prie­lom sa tak sna­žia spo­lu už 4 spo­loč­nos­ti: Vir­gin Galac­tic, XCOR Aeros­pa­ce, Spa­ceX a Blue Ori­gin.

zdroj: Ven­tu­re­Be­at

Pridať komentár (0)