Jeff Bezos to myslí s letmi do ves­míru naozaj vážne

Tomáš Kahn / 8. apríla 2015 / Tech a inovácie

Ves­mírne pre­teky majú ďal­šieho váž­neho účast­níka. Stal sa ním Jeff Bezos a prog­ram Blue Ori­gin, ktorý by sa už tento rok mal pus­tiť do tes­to­va­cích letov.

Týmto kro­kom sa Jeff Bezos pri­po­jil k ďal­ším vizi­oná­rom, ako sú Elon Musk a Richard Bran­son, ktorý už nejaký ten čas súťa­žia v tom, kto bude ako prvý pre­vádz­ko­vať komerčné lety do ves­míru. Teraz im však pri­budla vážna kon­ku­ren­cia v podobe Blue Ori­gin. Vlast­ní­kom ves­mír­nej spo­loč­nosti Blue Ori­gin je súčasný CEO Ama­zonu Jeff Bezos, ktorý vyhlá­sil, že prvé skú­šobné lety by mali pre­be­hnúť ešte tento rok. Testy by mali pre­bie­hať na ves­mír­nej lodi New She­pard, ktoré pojme troch ces­tu­jú­cich a lie­tať by mala vo výške 100km na zemou. Okrem toho by mala byť loď aj plne nalo­žená nákla­dom, ktorý bude simu­lo­vať mate­riál, ktorý by mala loď v budúc­nosti pre­pra­vo­vať na ceste ves­mí­rom.

Skú­šobné lety by mali pre­bie­hať v blíz­kosti sídla Blou Ori­gin v El Paso, ktoré sa nachá­dza v ame­ric­kom Texase. Pre­zi­dent Blue Ori­gin, kto­rým je Rob Mey­er­son, vyhlá­sil, že jeho spo­loč­nosť už dokon­čila vývoj rakiet, ktoré by mali pohá­nať ich ves­mírnu loď. Teraz nastáva fáza, kedy budú rakety skom­ple­ti­zo­vané s loďou a následne príde na rad nespo­četné množ­stvo tes­tov. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že rakety Blue Ori­gin by mali mať ver­ti­kálny vzlet, ale takisto aj ver­ti­kálne pri­stá­tie. Mey­er­son na záver vyhlá­sil, že kým začne Blue Ori­gin pre­pra­vo­vať sku­toč­ných ces­tu­jú­cich, musí prejsť ešte dlhá cesta a zo začiatku ich letov budú pre­pra­vo­vať iba mate­riál, pre­tože na to, aby mohli začať pre­pra­vo­vať ľudí, si potre­bujú byť 100% istý.

Kon­ku­ren­cia na poli vere­ných ves­mír­nych letov sa týmto kro­kom opäť zväč­šila. O tento prie­lom sa tak sna­žia spolu už 4 spo­loč­nosti: Vir­gin Galac­tic, XCOR Aeros­pace, Spa­ceX a Blue Ori­gin.

zdroj: Ven­tu­re­Beat

Pridať komentár (0)