Jeho obraz sa predal za milión a následne sa sám skartoval. Banksy týmto kúskom prepísal históriu umenia a zdvojnásobil cenu diela

interez.sk / 9. októbra 2018 / Biznis

  • Iden­tita ro­dáka z Bris­tolu je veľmi kon­tro­verz­nou a často pre­mie­ľa­nou té­mou už roky
  • Na­priek ohrom­nému množ­stvu špe­ku­lá­cii sa do­dnes ne­vie, o koho ide
  • Tento po­u­ličný ume­lec, ktorý je známy najmä pre svoje diela na­rá­ža­júce na po­li­tické prob­lémy, si ten­to­krát pri­chys­tal pre svet ume­nia po­riadny šok Ori­gi­nálny kú­sok jeho tvorby, na kto­rom je vy­ob­ra­zená jeho naj­zná­mej­šia vi­zu­ali­zá­cia, sa stala obe­ťou sa­moz­ni­če­nia
zdroj: banksy
  • Iden­tita ro­dáka z Bris­tolu je veľmi kon­tro­verz­nou a často pre­mie­ľa­nou té­mou už roky
  • Na­priek ohrom­nému množ­stvu špe­ku­lá­cii sa do­dnes ne­vie, o koho ide
  • Tento po­u­ličný ume­lec, ktorý je známy najmä pre svoje diela na­rá­ža­júce na po­li­tické prob­lémy, si ten­to­krát pri­chys­tal pre svet ume­nia po­riadny šok Ori­gi­nálny kú­sok jeho tvorby, na kto­rom je vy­ob­ra­zená jeho naj­zná­mej­šia vi­zu­ali­zá­cia, sa stala obe­ťou sa­moz­ni­če­nia

Bank­syho fi­lo­zo­fia nie je tak jed­no­du­chá, ako by sa mohlo zdať. Jedna z vecí, ktoré pro­pa­guje, je však dosť pria­mo­čiara. A to, že Banksy nie je na pre­daj. Banksy je za­darmo v uli­ciach pre všet­kých. Jeho dielo, na kto­rom sa na­chá­dza diev­čatko s ba­ló­nom sa ale na auk­cii pre­dal za 1 mi­lión li­bier. Ako­náhle však bolo dielo za túto astro­no­mickú cenu pre­dané, v aukč­nej sieni na­stal roz­ruch, pre­tože sa ob­raz sám skar­to­val.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Banksy (@banksy),


Ban­sky na svo­jom Ins­ta­grame uvie­dol vy­svet­le­nie pre svoj po­sledný kú­sok. „Pred pár rokmi som do svojho ob­razu tajne za­bu­do­val skar­to­vačku. Pre prí­pad, že by nie­kedy išiel do auk­cie.“ Keď kla­divko od­kleplo slová: „Pre­dané za je­den mi­lión li­bier,“ ob­raz sa za­čal po­ma­ličky po­sú­vať z rámu sme­rom na­dol, pri­čom z neho zo­stá­vali len sa­ti­rické kon­fety.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Banksy (@banksy),

Vy­zerá to tak, že nás Banksy do­stal,“ po­zna­me­nal Alex Branc­zik, ria­di­teľ spo­loč­nosti Sot­heby’s, ktorá ob­raz pre­dá­vala. Meno kupca bolo uta­jené, po­dobne ako je to roky s Bank­syho iden­ti­tou. Tým pá­dom mo­hol byť on sám člo­ve­kom, ktorý toto celé na­stra­žil a zá­ro­veň ob­raz aj kú­pil. To sú však len špe­ku­lá­cie, kto­rých sa ob­ja­vila celá hro­mada hneď po in­ci­dente.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Banksy (@banksy),

Banksy síce zni­čil ob­raz, ktorý mu v tej chvíli už ne­pat­ril, av­šak týmto skut­kom zá­ro­veň zdvoj­ná­so­bil jeho hod­notu. „Tento čin pri­tia­hol po­zor­nosť mé­dii a Banksy takto zdvi­hol hod­notu diela v jeho skar­to­va­nej po­dobe o mi­ni­málne 50%, možno sa vy­šplhá aj na viac ako 2 mi­li­óny,“ ho­vorí Joey Syer spo­lu­za­kla­da­teľ stránky my­artb­ro­ker.com, ktorá pre­dáva Bank­syho diela.

Zdroj: in­te­rez.sk

Pridať komentár (0)