Jes­sica Alba a její star­tup o hod­notě 1 miliardy dolarů!

Šandi / 28. august 2014 / Business

The Honest Co. je e-com­mer­cový star­tup, který spo­lu­zak­lá­dala známá herečka Jes­sica Alba. Tento velmi ambi­ci­ózní star­tup se zabývá pro­de­jem pří­rod­ních a neto­xic­kých hygie­nic­kých pro­duktů pro miminka a malé děti. Proč ale píšeme o něja­kém star­tup od Jes­sicy Alby? 

Je to kvůli hod­notě tohoto star­tup, který po posled­ním C-series Fun­ding ve výši 70 mili­onů dolarů kata­pul­to­val hod­notu The Honest Co. na neuvěři­tel­nou 1 miliardu dolarů. Poslední inves­tiční kolo vedla souk­romá inves­tiční spo­leč­nost Wel­ling­ton Mana­ge­ment Com­pany za účasti pře­deš­lých inves­torů, kte­rými jsou Lights­peed Ven­ture Par­tners, Ins­ti­tu­ti­onal Ven­ture Par­tners, Gene­ral Cata­lyst Par­tners a ICO­NIQ Capi­tal.

Star­tup byl zalo­žen již v roce 2011 a do tohoto dne vybral od inves­torů 122 mili­onů dolarů.

80 pro­cent příjmů spo­leč­nosti pochází od zákaz­níků, kteří si její pro­dukty před­pla­tili na pra­vi­delné bázi. K obrov­skému úspěchu The Honest Co. pomohlo právě jméno Jes­sicy Alby. Vel­kou část prv­ních zákaz­níků tvoří právě fanoušci známé herečky.

Zdroj: walls­tre­et­jour­nal

Pridať komentár (0)