Julianna Hložek Grmannová: Diagnostikovali jej rakovinu, no ona zabojovala a dnes je úspešnou biznis ženou

Zuzana Kaššáková / 23. septembra 2017 / Rozhovory

S Ju­lian­nou Hlo­žek Gr­man­no­vou sa ži­vot ne­maz­nal – ra­ko­vina v pred­po­sled­nom štá­diu jej však pa­ra­doxne ot­vo­rila novú cestu. Kys­lí­kové in­ha­lá­cie ab­sol­vo­vala už po­čas liečby a dnes je ma­ji­teľ­kou pros­pe­ru­jú­ceho pod­niku Oxy­slo­va­kia, ktorý sa rôz­nym kys­lí­ko­vým pro­ce­dú­ram ve­nuje. O úspeš­nosti jej pro­jektu do­ka­zuje aj oce­ne­nie pod­ni­ka­teľka Slo­ven­ska, ktoré zís­kala vlani.

zdroj: Instagram Oxywater

S Ju­lian­nou Hlo­žek Gr­man­no­vou sa ži­vot ne­maz­nal – ra­ko­vina v pred­po­sled­nom štá­diu jej však pa­ra­doxne ot­vo­rila novú cestu. Kys­lí­kové in­ha­lá­cie ab­sol­vo­vala už po­čas liečby a dnes je ma­ji­teľ­kou pros­pe­ru­jú­ceho pod­niku Oxy­slo­va­kia, ktorý sa rôz­nym kys­lí­ko­vým pro­ce­dú­ram ve­nuje. O úspeš­nosti jej pro­jektu do­ka­zuje aj oce­ne­nie pod­ni­ka­teľka Slo­ven­ska, ktoré zís­kala vlani.

Ju­lianna, teba k pod­ni­ka­niu pri­viedla vážna cho­roba. Prečo si sa roz­hodla práve po pre­ko­naní ná­roč­nej cho­roby za­čať pod­ni­kať?

Pra­co­vala som pre te­le­ko­mu­ni­kač­ného ope­rá­tora, a ne­skôr ako živ­nost­ník s ob­cho­díkmi so šper­kami. Av­šak po vy­lie­čení som sa jed­nak cí­tila ešte slabá a jed­nak, nech to znie ako­koľ­vek kli­šo­vite, som sa od „se­ri­óz­nych“ prob­lé­mov ne­do­ká­zala vrá­tiť k tým „po­vr­ch­ným“, akým vý­ber šper­kov či ka­be­liek je. Ok­rem toho in­for­má­cie, ktoré som po­čas ocho­re­nia do­stala a na­štu­do­vala, ma to­tálne po­su­nuli nie­kam inam a ja som sa osobnú skú­se­nosť od­hod­lala po­su­núť aj ve­rej­nosti.

zdroj: Ins­ta­gram Oxy­wa­ter

Ty si taký „ukáž­kový prí­klad“ toho, ako sa po­pa­so­vať s cho­ro­bou. Čo by si od­ká­zala iným ľu­ďom, ktorí mo­men­tálne pre­chá­dzajú po­dob­ným ob­do­bím ako ty v mi­nu­losti? Čo po­kla­dáš za dô­le­žité?

Ra­ko­vina nie je len o psy­chike, ako sa často dé­mo­ni­zuje, ale ani len o tele. Jedno ne­jes­tvuje bez dru­hého. Nie­kedy je na­ozaj štar­té­rom psy­chika, a ta sa pre­javí po­tom aj na fy­zic­kom tele. Ino­kedy na­ozaj to „oby­čajné“ za­ned­ba­nie tela – zlá strava, ne­dos­ta­točná vý­živa, ne­špor­to­va­nie, ne­dos­ta­tok po­hybu v prí­rode pri­vodí on­ko­lo­gické ocho­re­nie- a je au­to­ma­tické, že po­tom pri­chá­dzajú otázky, ne­ga­ti­vita, bez­ná­dej, po­pie­ra­nie sku­toč­nosti a to sa pre­javí aj na psy­chike. Je to taký kruh, a je naša po­vin­nosť ne­za­ned­bá­vať všetky tieto ob­lasti.

Mu­síme byť v rov­no­váhe, ne­upí­nať sa len na jed­no­stranné rady – ješ málo ovo­cia, alebo pi­ješ málo ze­le­ni­no­vých štiav alebo zas opačne – to sa ti stalo preto, že ne­ro­bíš jógu, ne­me­di­tu­ješ alebo si nie­komu ub­lí­žil. Zlatá stredná cesta je moja rada v pre­ven­cii, ale aj vo váž­nom ocho­rení. Ne­mu­síte byť vý­ži­vo­vým po­rad­com na to, aby ste si upra­tali v hlave me­dzi zá­pla­vou in­for­má­cií, diét a na­sta­vení stravy vhod­nej pre vás. Po­u­ží­vajte zdravý rozum, a ob­klopte sa ľuďmi, ktorí vás na to na­vedú, ukážu, ako vní­mať svoje telo, lebo na­ozaj nie sme všetci rov­nakí, aj keď to tak zvonka vy­zerá. :)

Veľa mo­jich spo­lu­pa­cien­tov bralo iba kla­sickú liečbu, a ne­skú­šalo- ani ne­malo chuť hľa­dať – nič iné. Iní zase od­mietli kla­sickú liečbu a upli sa iba na al­ter­na­tívu. Ja nie som typ člo­veka, pre kto­rého sú veci iba biele alebo iba čierne. Som ochotná ris­ko­vať iba do miery môjho zdra­vého úsudku. Vy­skú­šala som tak­mer všetko, preto sa dnes ľu­dia na mňa ob­ra­cajú s dô­ve­rou po radu, lebo ja som si to ne­na­čí­tala, ja som si to pre­šla osobne.

Verte, že ak ste typ, ktorý rád žije, a po­ve­dia vám – mate ra­ko­vinu- náj­dete sami v sebe ob­rov­skú silu, až vás to prek­vapí. Ja som ju na­šla, hoci som mala už pred­po­sledné štá­dium ra­ko­viny. A aj keď sa ho­vorí, že ra­ko­vina ne­bolí, platí to len o za­čia­toč­ných štá­diách. Po­tom už bolí tak ukrutne, že tú silu a vieru náj­dete práve vtedy. No a ok­rem sily ešte ne­smiem opo­me­núť šťas­tie. V to ešte stále ve­rím. A ve­rím aj, že si ho mô­žeme pri­vo­lať, len mu­síme byť vy­trvalí. Vlastne u mňa má šťas­tie skôr sy­no­ny­mum vy­trva­losť.

zdroj: Ins­ta­gram Oxy­wa­ter

Tvoja firma Oxy­slo­va­kia sa sú­stre­ďuje na liečbu kys­lí­kom. Mô­žeš nám pre­zra­diť viac – v akej forme tento kys­lík mô­žeme v Oxy­slo­va­kia pri­jí­mať? Aké všetky služby s kys­lí­kom si u vás zá­kaz­níci môžu do­priať?

Pri hľa­daní al­ter­na­tív po­čas kla­sic­kej liečby som na­ra­zila aj na kys­lík a na jeho, pre mňa ne­uve­ri­teľné účinky. Sa­moz­rejme, ne­ho­vo­rím o kys­líku, kto­rého je v ovzduší 21%, ale o kon­cen­tro­va­nom, 95-98% kys­líku. Taký po­dá­vame pri in­ha­lá­ciách v Oxy­slo­va­kia už viac než 8 ro­kov. Silne kon­cen­tro­vaný kys­lík pô­sobí ako pro­ti­zá­pa­lová látka (an­ti­sep­ti­kum). Ok­rem pria­mych in­ha­lá­cií ho vy­uží­vame v Oxy­slo­va­kia na zrých­le­nie účin­nosti os­tat­ných pro­ce­dúr, napr. pri chud­nutí, zrých­lení toku lymfy, pri ap­li­ká­ciách mag­ne­tic­kej deky, na re­ge­ne­rá­ciu pri rôz­nych úra­zoch či ocho­re­niach.

Na­job­ľú­be­nej­šie je však kys­lí­kové ošet­re­nie pleti, naša zdra­votná ses­tra je už ab­so­lútna pro­fe­si­onálka a vpra­ve­nie takto sil­ného kys­líka do pleti spolu s os­tat­nými koz­me­tic­kými zlož­kami je zá­zrak, kto­rého vý­sledky si po ho­dinke ošet­re­nia mô­žete hneď uvi­dieť, je to ne­sku­točný anti-age­ning. Zá­klad, s kto­rým som mala naj­väč­šiu osobnú skú­se­nosť pri ocho­rení sú in­ha­lá­cie. Ge­ne­ru­jeme 5 x sil­nejší kys­lík, je vy­čis­tený, ioni­zo­vaný, a pre­chá­dza do takz­va­ných aróma sta­níc, kde sú vo vode prí­mesi bio ole­jov na že­la­nie. Je­diné, čo musí uro­biť kli­ent, je správne dý­chať.

Prečo nám ne­stačí kys­lík, ktorý dý­chame?

Mo­men­tálne má dr­vivá väč­šina ľudí jemne zní­žený ob­sah kys­líka v krvi, ktorý by mal byť ale štan­dardný. Ani ne­vieme, čomu to pri­pí­sať, či ži­votu v meste a smogu, ne­správ­nemu plyt­kému dý­cha­niu, alebo stresu? Či skôr cvi­če­niu v uzav­re­tých pries­to­roch, iba kli­ma­ti­zo­va­ných pries­to­roch fit­ness cen­tier? Možno áno, veľmi veľa tré­ne­rov a pro­fe­si­onál­nych špor­tov­cov ho má zní­žený, a je známe, že špor­tovci pri vý­ko­noch spa­ľujú viac kys­líka.

Pri liečbe cho­rôb sa po­pu­lá­cia delí na dve sku­piny – jedna od­mieta akú­koľ­vek inú liečbu ako je me­di­cín­ska druhá na­opak víta aj al­ter­na­tívne spô­soby. S akými ná­zormi sa v tejto sú­vis­losti na tvoj biz­nis stre­tá­vaš? Stretla si sa aj s ná­zo­rom, že tvoj biz­nis je len šar­la­tán­stvo a ne­môže ťažko cho­rému člo­veku po­môcť?

Pred rokmi, keď sme za­čí­nali, sme sa často stre­tá­vali s ná­zo­rom, že ide len o biz­nis, do­konca o biz­nis so „vzdu­chom“,av­šak si­tu­ácia sa zme­nila. Jed­nak naši kli­enti ší­ria svoje dobré skú­se­nosti, jed­nak už aj iné cen­trá pri­dali do svo­jich port­fó­lií in­ha­lá­cie, či okys­li­če­nia pleti . Nie­kedy nám kli­en­tov po­sie­lajú aj le­kári, bez toho, aby nás po­znali, za túto os­vetu som vďačná. Mys­lím však, že po­jem „biz­nis a šar­la­tán­stvo“ sa vy­tra­til aj po na­štu­do­vaní cen­níka v na­šom cen­tre. Druhá naj­nav­šte­vo­va­nej­šia zá­ložka na www.oxy­slo­va­kia.com je cen­ník, a keď ľu­dia vi­dia, že in­ha­luje sa u nás za 6,30 €, po­cho­pia, že z toho biz­nis ne­vyt­ries­kate. :)

zdroj: Ins­ta­gram Oxy­wa­ter

Na trhu už máme aj Oxy­wa­ter – kys­lí­kovú vodu. Mô­žeš nám po­ve­dať viac o be­ne­fi­toch tohto ná­poja?

Vo svete sa trend obo­ha­te­nia vody, koz­me­tic­kých príp­rav­kov a rôz­nych iných vý­rob­kov roz­máha, opäť ob­ja­vu­jeme jeho be­ne­fity. Kým sme zdraví, zau­jí­mame sa len o tie jeho es­te­tické be­ne­fity, ako náhle sa nám zdra­vie troška zhorší, tak už aj o jeho zdra­votné účinky. Ďal­ším, pre mňa akoby aj lo­gic­kým vy­ús­te­ním práce s kys­lí­kom, bol aj vznik značky Oxy­wa­ter. Do­vtedy, kým moji par­tneri z Čiech ukon­čili pa­ten­tové ria­de­nie, som si vodu okys­li­čo­vala sama, ako sú­časť te­ra­pie ioni­zo­va­ným kys­lí­kom. Ale ešte aj dnes mi člo­vek ne­znalý tech­no­lo­gic­kých po­stu­pov po­smešne po­vie: Veď to si aj ja mô­žem doma ro­biť, keď si kú­pim „bombu“… Pred­tým som pracne vy­svet­ľo­vala, dnes už na ta­kéto múd­rosti len s úsme­vom od­po­viem- jasné, v po­hode, „na­varte si“. :)

Slo­ven­ská značka Oxy­wa­ter pri­náša úžasné osvie­že­nie čis­tou ener­giou, bez ko­fe­ínu, cukru, tau­rinu, sla­di­diel, mu­síte mať však radi chuť čis­tej vody- kys­lík to­tiž ani ne­tvorí bub­linky chuť ani vôňu. Ale aj pre tých kli­en­tov, hlavne mla­dých, čo už žiaľ chuť čis­tej vody ani ne­poz­najú, je tu ochu­tená Oxy­wa­ter. Znova sme za­ris­ko­vali, a pri­niesli„ochu­tenú „ Oxy­wa­ter, av­šak iba vô­ňou, bez akej­koľ­vek formy cukru, a hlavne aké­ho­koľ­vek ume­lého sla­didla. Podľa re­šeršu na  na­šom trhu ne­exis­tuje  „ochu­tený“ ná­poj bez „ochu­te­nia“ cuk­rom alebo sla­did­lami, pri­čom tieto „light“ ver­zie majú ob­rov­ské množ­stvá dvoch až troch sla­di­diel. Do­konca bola Oxy­wa­ter vy­skú­šaná pri za­čatí bo­lesti hrdla. S veľ­kým ohla­som sa stretla Oxy­wa­ter aj u priaz­niv­cov kávy. Za­čali si ku káve dá­vať Oxy­wa­ter, a prišlo aj žia­dané osvie­že­nie. My do­pĺňame iba – ne­pre­hĺtať Oxy­wa­ter po káve iba tak, ale si pop­rep­la­cho­vať ústnu du­tinu pred pre­hl­tnu­tím, od­stráni ten jemný, po­vr­chový po­vlak na zu­boch, ak vám vadí.

zdroj: Ins­ta­gram Oxy­wa­ter

Pod­ni­ka­nie je na­má­havé, stre­su­júce a ča­sovo ná­ročné. Ako sa do­ká­žeš pa­so­vať so všet­kými prob­lé­mami, ktoré so se­bou pri­náša? Čo ti po­máha?

Ja mam v krvi veľmi veľa pra­co­vať, na­pĺňa ma to. Aj keď som v mi­nu­losti bý­vala za­mest­naná, kli­enti si ma mý­lili s ma­ji­teľmi, ne­ve­rili, že nie­kto, kto nie je ma­ji­te­ľom, do­káže mat taký kli­ent­sky prí­stup a pra­co­vať s ta­kým na­sa­de­ním. Mňa pod­ni­ka­nie ne­stre­suje, a to, že roz­umiem pro­duktu a je tak ino­va­tív­nym na trhu, ma akoby ochra­ňuje pred vy­ho­re­ním. A mám na to aj svoje me­tó­dy, ale všetky ne­prez­ra­dím, ne­os­talo by mi po­tom na pred­náš­kovú čin­nosť. :) 

zdroj: ar­chív Ju­lianny Hlo­žek Gr­man­no­vej

Čo by si od­po­ru­čila ľu­ďom na Slo­ven­sku, ktorí možno aj majú pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad, no boja sa do toho ísť?

Dnes je doba ne­ob­me­dze­ných mož­ností zvlášť, ak chcete pri­niesť niečo ino­va­tívne, treba si uro­biť pries­kum, či to už nie­kto iný ne­pri­nie­sol. Mys­lím, že kaž­dého za­čí­na­jú­ceho pod­ni­ka­teľa prek­vapí niečo iné, spo­loč­ným me­no­va­te­ľom sú však pe­niaze na in­ves­tí­cie nie­len do vý­roby, ale aj do mar­ke­tingu a re­klamy. Keby som do re­klamy do­ká­zala in­ves­to­vať viac, boli by sme nie­kde inde s edu­ká­ciou kli­en­tely. Lebo pri vy­tvá­raní úplne no­vého od­vet­via na trhu to nie je len o re­klame, či obale, ale o vzde­lá­vaní kli­enta. On nemá od­kiaľ ve­dieť, prečo si má každý deň dať jednu Oxy­wa­ter v rámci jeho pit­ného re­žimu, ni­kdy sa s ni­čím ta­kým ne­stre­tol.

Ak idete pod­ni­kať na­prí­klad s ďal­šou pro­te­íno­vou ty­čin­kou na trhu, v od­vetví, ktoré už je za­ve­dené, všetci už ve­dia, prečo si ju idú kú­piť, po­tre­bu­jete už len buď to­tálne bom­bas­tický obal, ra­pídne nízku cenu, alebo od­lišnú chuť. Kal­ku­lá­cia s lo­ja­li­tou Slo­vá­kov k slo­ven­skej značke sa nie vždy vy­pláca. Zá­visť je ešte stále vyš­šia ako ve­do­mie, že to, čo tu máme pod no­som, im môže zlep­šiť kva­litu ži­vota. Oce­ne­nie od štát­nej agen­túry – Pod­ni­ka­teľka Slo­ven­ska – ma zase ale utvr­dilo v tom, že pod­ni­ka­nie má zmy­sel aj v na­šej kra­jine, a ve­rím, že toto oce­ne­nie zvýši našu dô­ve­ry­hod­nosť v očiach za­hra­nič­ných par­tne­rov.

Ďa­ku­jem krásne za roz­ho­vor a na zdra­vie s Oxy­wa­ter. :)

Pridať komentár (0)