Kam zmi­zol PiKit?

Tina Stremenová / 6. februára 2015 / Tech a inovácie

Pred časom sa na Indie­gogo obja­vil zau­jí­mavý slo­ven­ský pro­jekt, ktorý sa veno­val výrobe skla­dač­ko­vých robo­tov. Ešte pred ukon­če­ním kam­pane však tvor­co­via jej stránku priam vybie­lili a ozna­čili ju ako test.

PiKit svoju snahu zís­ka­nia finan­cií roz­be­hol v polo­vici decem­bra minu­lého roka. Za cieľ si zvo­lili 41.800 USD, avšak vyzbie­rali iba 2% tejto sumy. Otáz­kou je, že ak bola táto kam­paň tes­to­va­cia — môžeme sa tešiť na ďal­šiu kam­paň “naos­tro”? Alebo začal piKit po tomto neús­pe­chu hľa­dať nové spô­soby fun­dingu?

Zatiaľ si pri čakaní na odpo­veď môžete pozrieť “Top 10 Epic Robo­tic Fails”. Kto­vie, či tým autori nech­celi pove­dať, že podob­ným fai­lom je aj táto kam­paň. Dúfajme, že PiKit povs­tane z popola a ja si toho robota konečne kúpim. 

zdroj: Indie­gogo

Pridať komentár (0)