Kam­paň, kto­rá na Kicks­tar­te­ri pre­ko­na­la rekor­dy — Pebb­le Time v čís­lach

Michal Sorkovský / 1. apríla 2015 / Tech a inovácie

Pebb­le Time sa vrá­ti­li na Kicks­tar­ter, kde zno­va roz­beh­li cro­wd­fun­din­go­vú kam­paň. No ten­to krát sa čís­lo, kto­ré rais­li výraz­ne zvý­ši­lo. Vďa­ka novej kam­pa­ni stih­li totiž vyzbie­rať viac ako 20 mili­ó­nov dolá­rov.

Pres­ne 20 338 986 dolá­rov zís­kal Pebb­le Time so svo­ji­mi hodin­ka­mi Pebb­le Time a Pebb­le Time Ste­el smart­watch. Toto čís­lo pre­ko­na­lo rekor­dy a zapi­su­je sa do his­tó­rie Kicks­tar­te­ru. Pro­jekt za mesiac stih­lo pod­po­riť 78 741 ľudí, čís­lo, kto­ré roz­hod­ne sto­jí za spo­me­nu­tie. Pebb­le-u sa vďa­ka na novej kam­pa­ni na svo­je smart­watch poda­ri­lo len za prvé 2 dni rais­núť viac, než vyzbie­ral za mesiac počas svo­jej prvej kam­pa­ne (kto­rá sa ale tiež stá­le radí medzi najús­peš­nej­šie).

Pres­né čís­la po kam­pa­ni Pebb­le Time na Kicks­tar­te­ri hovo­ria, že :

- bolo pre­dob­jed­na­ných cel­ko­vo 95 906 hodi­niek
 — z toho : 58 966 kusov bolo hodi­niek Pebb­le Time
 36 940 kusov bolo Pebb­le Time Ste­el
 — Pebb­le musí ešte v máji doru­čiť 48 690 kusov Pebb­le Time a v júli 29 997 kusov Pebb­le Time Ste­el.

Pre­doš­lá kam­paň Pebb­le-u vyús­ti­la do 85 419 pre­dob­jed­ná­vok. Pôvod­ná kam­paň teda zazna­me­na­la len o 11,6% menej pre­dob­jed­ná­vok, ale až 65,8% menej peňa­zí. Cena Pebb­le Time bola totiž počas dru­hej kam­pa­ne vyš­šia, rov­na­ko ako aj prie­mer­ná cena, vďa­ka Pebb­le Time Ste­el. V koneč­nom dôsled­ku ale táto kam­paň doka­zu­je, že dopyt po Pebb­le smart­watch v sku­toč­nos­tivýraz­ne nena­rás­tol. 

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)