Kam­paň, ktorá na Kicks­tar­teri pre­ko­nala rekordy — Pebble Time v čís­lach

Michal Sorkovský / 1. apríla 2015 / Tech a inovácie

Pebble Time sa vrá­tili na Kicks­tar­ter, kde znova roz­behli cro­wd­fun­din­govú kam­paň. No tento krát sa číslo, ktoré raisli výrazne zvý­šilo. Vďaka novej kam­pani stihli totiž vyzbie­rať viac ako 20 mili­ó­nov dolá­rov.

Presne 20 338 986 dolá­rov zís­kal Pebble Time so svo­jimi hodin­kami Pebble Time a Pebble Time Steel smart­watch. Toto číslo pre­ko­nalo rekordy a zapi­suje sa do his­tó­rie Kicks­tar­teru. Pro­jekt za mesiac stihlo pod­po­riť 78 741 ľudí, číslo, ktoré roz­hodne stojí za spo­me­nu­tie. Pebble-u sa vďaka na novej kam­pani na svoje smart­watch poda­rilo len za prvé 2 dni rais­núť viac, než vyzbie­ral za mesiac počas svo­jej prvej kam­pane (ktorá sa ale tiež stále radí medzi najús­peš­nej­šie).

Presné čísla po kam­pani Pebble Time na Kicks­tar­teri hovo­ria, že :

- bolo pre­dob­jed­na­ných cel­kovo 95 906 hodi­niek
 — z toho : 58 966 kusov bolo hodi­niek Pebble Time
 36 940 kusov bolo Pebble Time Steel
 — Pebble musí ešte v máji doru­čiť 48 690 kusov Pebble Time a v júli 29 997 kusov Pebble Time Steel.

Pre­došlá kam­paň Pebble-u vyús­tila do 85 419 pre­dob­jed­ná­vok. Pôvodná kam­paň teda zazna­me­nala len o 11,6% menej pre­dob­jed­ná­vok, ale až 65,8% menej peňazí. Cena Pebble Time bola totiž počas dru­hej kam­pane vyš­šia, rov­nako ako aj prie­merná cena, vďaka Pebble Time Steel. V koneč­nom dôsledku ale táto kam­paň doka­zuje, že dopyt po Pebble smart­watch v sku­toč­nostivýrazne nena­rás­tol. 

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)