Karol Gogo­lák G4: Inves­tu­je­me len do toho, čomu roz­umie­me

Luky Gašparík / 27. júla 2014 / Lifehacking

Karol Gogo­lák je stá­li­cou slo­ven­skej star­tu­po­vej scé­ny. Ako jeden zo zakla­da­jú­cich čle­nov inves­tič­né­ho klu­bu G4 už inves­to­val do desia­tok slo­ven­ských pro­jek­tov. Karol si našiel chvíľ­ku aj na star­ti­tup, aby zod­po­ve­dal na pár mojich otá­zok a záro­veň aj bliž­šie pred­sta­vil klub G4. Enjoy.

Karol, pred­stav nám pro­sím ťa G4 inves­tič­ný klub. Kedy vzni­kol a čo bolo jeho dôvo­dom?

Vzni­kol v roku 2010, kde sme si ako maji­te­lia Aze­tu, tes­ne pred jeho pre­da­jom pove­da­li ako ďalej s peniaz­mi, kto­ré dosta­ne­me za fir­mu. Dohod­li sme sa, že ich chce­me inves­to­vať, ďalej. Chce­li sme diver­zi­fi­ko­vať rizi­ko a teda rad­šej dávať do via­ce­rých pro­jek­tov. Tiež sme nech­ce­li ísť do pro­jek­tov v rov­na­kej štruk­tú­re ako sme boli v Aze­te. Pre­to som pri­šiel s myš­lien­kou inves­tič­né­ho klu­bu, kde si inves­to­ri vybe­ra­jú pro­jek­ty a inves­tu­jú len keď chcú a koľ­ko chcú.

Ak to nie je taj­né, kto­rí inves­to­ri par­ti­ci­pu­jú v G4? Pred­po­kla­dám, že už urči­te nie ste šty­ria :).

Teraz sme devia­ti, mená nezve­rej­ňu­je­me. Z býva­lých maji­te­ľov Aze­tu fun­gu­je­me aktív­ne v G4 už len dva­ja – ja a Roman Dzam­ko.

Na webe máte pre rok 2013 vyčle­ne­nú sumu na inves­tí­cie vo výš­ke 13 mili­ó­nov Eur. Akú sumu máte vyčle­ne­nú pre ten­to rok? A koľ­ko z nej sa už poda­ri­lo pre­in­ves­to­vať?

Prá­ve robí­me aktu­ali­zá­ciu webu, ten­to rok sme schop­ní inves­to­vať cca 10 mil. eur, ale dob­rých pro­jek­tov je žiaľ veľ­mi málo. Spo­lu dote­raz máme pre­in­ves­to­va­ných 20 mil. eur v 30 pro­jek­toch.

Do aký star­tu­pov ste už stih­li inves­to­vať? A na aké star­tu­py sa zame­ria­va­te?

Neza­me­ria­va­me sa na nič, ale inves­tu­je­me len do toho, čomu roz­umie­me. Kon­krét­ne star­tu­py nebu­dem meno­vať. Jeden z nich bol media­li­zo­va­ný, ale ostat­ne si ešte počka­jú na výsled­ky, potom bude mať zmy­sel o nich hovo­riť. Zho­dou okol­nos­tí sme v posled­nom čase uro­bi­li par inves­tí­cii do biz­ni­su s potra­vi­na­mi.

Čo musí star­tup spĺňať a spra­viť aby sa dostal do G4 a mohol odpre­zen­to­vať svoj pro­jekt a zís­kať finan­cie?

Budem veľ­mi jas­ný a struč­ný. Dáme ti penia­ze ak:

— Máš jas­nú pred­sta­vu o svo­jom pro­duk­te ale­bo služ­be a ide­ál­ne je už táto vec aj na sve­te. Ak chceš penia­ze na patent ale­bo vyná­lez, tak to nero­bí­me.

- Pôj­deš s biz­ni­som za hra­ni­ce Slo­ven­ska, inak nás to netrá­pi.

- Musíš mať totál­ne zma­po­va­nú kon­ku­ren­ciu a ak tvr­díš, že kon­ku­ren­cia neexis­tu­je ani nepíš. Bude­me chcieť pre­hľad o podob­ných veciach vo sve­te a tvo­ju totál­nu zna­losť a schop­nosť doká­zať v čom si iný a lep­ší. Nemu­síš byť úpl­ne ino­va­tív­ny a jedi­neč­ný, ani Goog­le nebol prvý vyhla­dá­vač na sve­te.

- Doká­žeš, že to vieš uro­biť ty ale­bo ľudia oko­lo teba, kto­rých poznáš a máš s nimi skú­se­nosť. Ale­bo si vie­me najať fir­mu, kto­rá to uro­bí. Skôr nás pre­sved­čia ľudia, čo už v živo­te nie­čo doká­za­li a to v akej­ko­ľek oblas­ti. Skús to dať do pre­zen­tá­cie.

Veľa sa hovo­rí o penia­zoch, no ove­ľa menej o smart money. Čo okrem peňa­zí vie G4 poskyt­núť?

Deväť inves­to­rov má rôz­ne skú­se­nos­ti a kon­tak­ty z rôz­nych oblas­tí. Čiže vie­me poskyt­núť cou­ching, men­to­ring, kon­tak­ty, skú­se­nos­ti a prí­pad­ne syner­gie s iný­mi fir­ma­mi v port­fó­liu. Naj­viac skú­se­nos­ti máme asi v oblas­ti tech­no­ló­gií, médií, rea­lit­né­ho deve­lop­men­tu a teraz už aj potra­vín.

Ako pod­ľa teba vyze­rá dobrý/úspešný star­tup? Je dôle­ži­tej­šie mať dob­rú myš­lien­ku, byť na správ­nom mies­te, ale­bo nie­čo iné?

Tri základ­né veci:

- Myš­lien­ka je len začia­tok. Kaž­do­pád­ne myš­lien­ka musí vznik­núť zaží­va­ním nie­čo­ho, robe­ním nie­čo­ho ale­bo zákaz­níc­kou skú­se­nos­ťou. Ak bude nie­kto nie­čo nasi­lu vymýš­ľať a nemá s tým žiad­nu skú­se­nosť, urči­te to bude hova­di­na.

- Potom tre­ba veľa robiť, makať na svo­jom nápa­de, na vytvo­re­ní služ­by, pro­duk­tu, na zhá­ňa­ní ľudí, par­tne­rov, inves­to­rov, na sale­se a mar­ke­tin­gu. Na to, aby z myš­lien­ky bola fir­ma tre­ba veľa veľa prá­ce. Väč­ši­na ľudí na to zabú­da.

- A tre­tia základ­ná vec, sústreď­te sa na zákaz­ní­ka, nie na penia­ze. Drvi­vá väč­ši­na star­tu­pis­tov nasi­lu vymýš­ľa nezmy­sel­né app­ky a weby, lebo chcú byť ďal­ší Zuc­ker­berg, straš­ne chcú, aby sa o nich písa­lo v médiách. Kaž­dý chce byť už dnes Richard Bran­son ale­bo Sam Wall­ton (Wall­mart). Aj to boli star­tu­pis­ti a tiež sú dnes miliar­dá­ri len nez­bo­hat­li za rok, ale postup­nou prá­cou. A pop­ri tom si oba­ja stih­li uží­vať krás­ny život. Čiže najprv vytvor­te pro­dukt, sústreď­te sa na zákaz­ní­ka a ak bude dob­rý, poras­tie­te aj za hra­ni­ce Slo­ven­ska. Ale ak sa sústre­dí­te na to, že chce­te byť zaj­tra miliar­dá­rom, tak to s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou nevyj­de.

Ako hod­no­tíš súčas­né star­tu­po­vé pro­stre­die na Slo­ven­sku? Nie je tu už poma­ly viac kapi­tá­lu ako kva­lit­ných star­tu­pov, do kto­rých sa opla­tí inves­to­vať?

Za posled­ných pár rokov sa zo star­tu­pov na Slo­ven­sku sta­la mód­na vlna. Na jed­nej stra­ne je super, že mla­dí ľudia majú kde cho­diť, stre­tá­vať sa, majú lac­né kan­ce­lá­rie, kou­čov atď… Postup­ne budú vzni­kať ďal­šie akce­le­rá­to­ry. Je už aj dosť inves­to­rov a dáva­jú o sebe vedieť.

Na dru­hej stra­ne pova­žu­jem mediál­ny pre­sah člán­kov o star­tu­poch za kon­tra­pro­duk­tív­ny. Via­ce­re slo­ven­ské média v sna­he zís­kať nových čita­te­ľov a tým pádom lep­šie čís­la pre inze­ren­tov, zača­lo písať o star­tu­poch. Recyk­lu­je témy a je to už kon­tra­pro­duk­tív­ne. Veľa star­tu­pis­tov sa potom zame­ria­va skôr na ran­nú pub­li­ci­tu, čo ich potom opi­je pred­sta­vou o mili­ó­no­vej hod­no­te ich fir­my. Rad­šej by sa mali sústre­diť na zákaz­ní­ka a dob­rý pro­dukt ale­bo služ­bu.

A čo star­tu­py vo sve­te? Máš nie­kto­ré fakt obľú­be­né?

Všet­ky fir­my na sve­te raz boli star­tu­py. Či nie? Veľa čítam o šikov­ných ľuďoch a v posled­nom čase ma naj­viac oslo­vi­li život­né prí­be­hy Jef­fa Bez­o­sa, zakla­da­te­ľa Ama­zo­nu a Sama Wall­to­na – zakla­da­te­ľa Wall­mar­tu.

Karol, pomá­haš aj ty osob­ne s men­to­rin­gom star­tu­pov do kto­rých inves­tu­je­te?

Áno, ale len tam, kde sme inves­to­va­li.

Ako vychá­dza­te s ostat­ný­mi ven­tu­re capi­tal fon­da­mi (Neulo­gy Ven­tu­res, Sten­gl Finan­ce…), ťahá­te za jeden pov­raz? Máte v plá­ne aj spo­loč­né co-inves­tí­cie?

Sme v kon­tak­te. Čas­to sa o nie­kto­rých inves­tí­ciách baví­me spo­lu. Ale nie­kde sme aj kon­ku­ren­cia. Ale to je v poriad­ku.

Čo by si odká­zal Slo­ven­ským star­tu­pom jed­nou vetou?

Work hard, play har­der :).

Karol, Ďaku­jem za roz­ho­vor!

Foto: etrend.sk, aktuality.sk

Pridať komentár (0)