Karol Gogo­lák G4: Inves­tu­jeme len do toho, čomu roz­umieme

Luky Gašparík / 27. júla 2014 / Tools a produktivita

Karol Gogo­lák je stá­li­cou slo­ven­skej star­tu­po­vej scény. Ako jeden zo zakla­da­jú­cich čle­nov inves­tič­ného klubu G4 už inves­to­val do desia­tok slo­ven­ských pro­jek­tov. Karol si našiel chvíľku aj na star­ti­tup, aby zod­po­ve­dal na pár mojich otá­zok a záro­veň aj bliž­šie pred­sta­vil klub G4. Enjoy.

Karol, pred­stav nám pro­sím ťa G4 inves­tičný klub. Kedy vzni­kol a čo bolo jeho dôvo­dom?

Vzni­kol v roku 2010, kde sme si ako maji­te­lia Azetu, tesne pred jeho pre­da­jom pove­dali ako ďalej s peniazmi, ktoré dosta­neme za firmu. Dohodli sme sa, že ich chceme inves­to­vať, ďalej. Chceli sme diver­zi­fi­ko­vať riziko a teda rad­šej dávať do via­ce­rých pro­jek­tov. Tiež sme nech­celi ísť do pro­jek­tov v rov­na­kej štruk­túre ako sme boli v Azete. Preto som pri­šiel s myš­lien­kou inves­tič­ného klubu, kde si inves­tori vybe­rajú pro­jekty a inves­tujú len keď chcú a koľko chcú.

Ak to nie je tajné, ktorí inves­tori par­ti­ci­pujú v G4? Pred­po­kla­dám, že už určite nie ste šty­ria :).

Teraz sme deviati, mená nezve­rej­ňu­jeme. Z býva­lých maji­te­ľov Azetu fun­gu­jeme aktívne v G4 už len dvaja – ja a Roman Dzamko.

Na webe máte pre rok 2013 vyčle­nenú sumu na inves­tí­cie vo výške 13 mili­ó­nov Eur. Akú sumu máte vyčle­nenú pre tento rok? A koľko z nej sa už poda­rilo pre­in­ves­to­vať?

Práve robíme aktu­ali­zá­ciu webu, tento rok sme schopní inves­to­vať cca 10 mil. eur, ale dob­rých pro­jek­tov je žiaľ veľmi málo. Spolu dote­raz máme pre­in­ves­to­va­ných 20 mil. eur v 30 pro­jek­toch.

Do aký star­tu­pov ste už stihli inves­to­vať? A na aké star­tupy sa zame­ria­vate?

Neza­me­ria­vame sa na nič, ale inves­tu­jeme len do toho, čomu roz­umieme. Kon­krétne star­tupy nebu­dem meno­vať. Jeden z nich bol media­li­zo­vaný, ale ostatne si ešte počkajú na výsledky, potom bude mať zmy­sel o nich hovo­riť. Zho­dou okol­ností sme v posled­nom čase uro­bili par inves­tí­cii do biz­nisu s potra­vi­nami.

Čo musí star­tup spĺňať a spra­viť aby sa dostal do G4 a mohol odpre­zen­to­vať svoj pro­jekt a zís­kať finan­cie?

Budem veľmi jasný a stručný. Dáme ti peniaze ak:

— Máš jasnú pred­stavu o svo­jom pro­dukte alebo službe a ide­álne je už táto vec aj na svete. Ak chceš peniaze na patent alebo vyná­lez, tak to nero­bíme.

- Pôj­deš s biz­ni­som za hra­nice Slo­ven­ska, inak nás to netrápi.

- Musíš mať totálne zma­po­vanú kon­ku­ren­ciu a ak tvr­díš, že kon­ku­ren­cia neexis­tuje ani nepíš. Budeme chcieť pre­hľad o podob­ných veciach vo svete a tvoju totálnu zna­losť a schop­nosť doká­zať v čom si iný a lepší. Nemu­síš byť úplne ino­va­tívny a jedi­nečný, ani Google nebol prvý vyhla­dá­vač na svete.

- Doká­žeš, že to vieš uro­biť ty alebo ľudia okolo teba, kto­rých poznáš a máš s nimi skú­se­nosť. Alebo si vieme najať firmu, ktorá to urobí. Skôr nás pre­sved­čia ľudia, čo už v živote niečo doká­zali a to v akej­ko­ľek oblasti. Skús to dať do pre­zen­tá­cie.

Veľa sa hovorí o penia­zoch, no oveľa menej o smart money. Čo okrem peňazí vie G4 poskyt­núť?

Deväť inves­to­rov má rôzne skú­se­nosti a kon­takty z rôz­nych oblastí. Čiže vieme poskyt­núť cou­ching, men­to­ring, kon­takty, skú­se­nosti a prí­padne syner­gie s inými fir­mami v port­fó­liu. Naj­viac skú­se­nosti máme asi v oblasti tech­no­ló­gií, médií, rea­lit­ného deve­lop­mentu a teraz už aj potra­vín.

Ako podľa teba vyzerá dobrý/úspešný star­tup? Je dôle­ži­tej­šie mať dobrú myš­lienku, byť na správ­nom mieste, alebo niečo iné?

Tri základné veci:

- Myš­lienka je len začia­tok. Kaž­do­pádne myš­lienka musí vznik­núť zaží­va­ním nie­čoho, robe­ním nie­čoho alebo zákaz­níc­kou skú­se­nos­ťou. Ak bude nie­kto niečo nasilu vymýš­ľať a nemá s tým žiadnu skú­se­nosť, určite to bude hova­dina.

- Potom treba veľa robiť, makať na svo­jom nápade, na vytvo­rení služby, pro­duktu, na zhá­ňaní ľudí, par­tne­rov, inves­to­rov, na salese a mar­ke­tingu. Na to, aby z myš­lienky bola firma treba veľa veľa práce. Väč­šina ľudí na to zabúda.

- A tre­tia základná vec, sústreďte sa na zákaz­níka, nie na peniaze. Drvivá väč­šina star­tu­pis­tov nasilu vymýšľa nezmy­selné appky a weby, lebo chcú byť ďalší Zuc­ker­berg, strašne chcú, aby sa o nich písalo v médiách. Každý chce byť už dnes Richard Bran­son alebo Sam Wall­ton (Wall­mart). Aj to boli star­tu­pisti a tiež sú dnes miliar­dári len nez­bo­hatli za rok, ale postup­nou prá­cou. A popri tom si obaja stihli uží­vať krásny život. Čiže najprv vytvorte pro­dukt, sústreďte sa na zákaz­níka a ak bude dobrý, poras­tiete aj za hra­nice Slo­ven­ska. Ale ak sa sústre­díte na to, že chcete byť zaj­tra miliar­dá­rom, tak to s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou nevyjde.

Ako hod­no­tíš súčasné star­tu­pové pro­stre­die na Slo­ven­sku? Nie je tu už pomaly viac kapi­tálu ako kva­lit­ných star­tu­pov, do kto­rých sa oplatí inves­to­vať?

Za posled­ných pár rokov sa zo star­tu­pov na Slo­ven­sku stala módna vlna. Na jed­nej strane je super, že mladí ľudia majú kde cho­diť, stre­tá­vať sa, majú lacné kan­ce­lá­rie, kou­čov atď… Postupne budú vzni­kať ďal­šie akce­le­rá­tory. Je už aj dosť inves­to­rov a dávajú o sebe vedieť.

Na dru­hej strane pova­žu­jem mediálny pre­sah člán­kov o star­tu­poch za kon­tra­pro­duk­tívny. Via­cere slo­ven­ské média v snahe zís­kať nových čita­te­ľov a tým pádom lep­šie čísla pre inze­ren­tov, začalo písať o star­tu­poch. Recyk­luje témy a je to už kon­tra­pro­duk­tívne. Veľa star­tu­pis­tov sa potom zame­riava skôr na rannú pub­li­citu, čo ich potom opije pred­sta­vou o mili­ó­no­vej hod­note ich firmy. Rad­šej by sa mali sústre­diť na zákaz­níka a dobrý pro­dukt alebo službu.

A čo star­tupy vo svete? Máš nie­ktoré fakt obľú­bené?

Všetky firmy na svete raz boli star­tupy. Či nie? Veľa čítam o šikov­ných ľuďoch a v posled­nom čase ma naj­viac oslo­vili životné prí­behy Jeffa Bez­osa, zakla­da­teľa Ama­zonu a Sama Wall­tona – zakla­da­teľa Wall­martu.

Karol, pomá­haš aj ty osobne s men­to­rin­gom star­tu­pov do kto­rých inves­tu­jete?

Áno, ale len tam, kde sme inves­to­vali.

Ako vychá­dzate s ostat­nými ven­ture capi­tal fon­dami (Neulogy Ven­tu­res, Stengl Finance…), ťaháte za jeden pov­raz? Máte v pláne aj spo­ločné co-inves­tí­cie?

Sme v kon­takte. Často sa o nie­kto­rých inves­tí­ciách bavíme spolu. Ale nie­kde sme aj kon­ku­ren­cia. Ale to je v poriadku.

Čo by si odká­zal Slo­ven­ským star­tu­pom jed­nou vetou?

Work hard, play har­der :).

Karol, Ďaku­jem za roz­ho­vor!

Foto: etrend.sk, aktuality.sk

Pridať komentár (0)