Kaš­ľať na tvrdú prácu

Nikola Tokárová / 22. januára 2016 / Tools a produktivita

Ame­rická autorka Jes­sica Semaan vo svo­jom článku hovorí, prečo tvrdá práca nie je dobrá. Vychá­dza z vlast­nej skú­se­nosti — pra­co­vala tak tvrdo, až to skoro nez­vládla a vyho­rela. Chvá­lila a napo­dob­ňo­vala ľudí, ktorí tvrdo dreli. Na pokraji svojho vyho­re­nia sa však spý­tala sama seba: prečo?

Takže prečo tomu tak je? Stáva sa, že keď nie­kto drie ako blá­zon, snaží sa tým len zakryť, že je neistý a potre­buje ľuďom, ktorí sa o neho nesta­rajú doká­zať, že je šikovný, múdry a schopný.

Prí­liš tvrdá práca je dôka­zom, že sys­tém nefun­guje a zne­užíva ľudí. Je dôka­zom nespra­vod­li­vosti. Je to sys­tém, ktorý si váži hro­ma­de­nie bohat­stva, nerov­nosť príj­mov a glo­bálne otep­ľo­va­nie. Prečo nie­kto musí mať päť džo­bov naraz, aby zapla­til nájom, zatiaľ čo jeho sused si len hro­madí bohat­stvo.

maxresdefault

Jes­sica Semaan

Ťažká práca je úte­kom samého od seba a pred sebou. Je zrkad­lom toho, že člo­vek nedo­káže poti­chu sedieť sám so svo­jimi myš­lien­kami a pocitmi.

Ťažká práca je igno­rá­cia. Pre­tože je to to, čo vám povie nafú­kaný šéf, že je potrebné robiť a uve­ríte tomu, lebo ste mladí a naivní a mys­líte si, že je to jediná cesta.

Ťažká práca je sebecká. Okráda tvo­jich pria­te­ľov a rodinu o tvoju prí­tom­nosť, lásku a pozor­nosť.

Koniec výho­vor­kám, že ťažká práca zachráni svet. Koniec chvále ľuďom, ktorí sú na pokraji vyho­re­nia. Koniec takejto pra­cov­nej morálke, pre­tože je na čase dbať na životnú morálku.

Je čas spý­tať sa samých seba: prečo? — Ak na túto otázku nedo­ká­žeš odpo­ve­dať v súlade so svo­jim cie­ľom, drieš zby­točne.

IMG_2996

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)