Kaš­ľať na tvr­dú prá­cu

Nikola Tokárová / 22. januára 2016 / Lifehacking

Ame­ric­ká autor­ka Jes­si­ca Sema­an vo svo­jom člán­ku hovo­rí, pre­čo tvr­dá prá­ca nie je dob­rá. Vychá­dza z vlast­nej skú­se­nos­ti — pra­co­va­la tak tvrdo, až to sko­ro nez­vlád­la a vyho­re­la. Chvá­li­la a napo­dob­ňo­va­la ľudí, kto­rí tvrdo dre­li. Na pokra­ji svoj­ho vyho­re­nia sa však spý­ta­la sama seba: pre­čo?

Tak­že pre­čo tomu tak je? Stá­va sa, že keď nie­kto drie ako blá­zon, sna­ží sa tým len zakryť, že je neis­tý a potre­bu­je ľuďom, kto­rí sa o neho nesta­ra­jú doká­zať, že je šikov­ný, múd­ry a schop­ný.

Prí­liš tvr­dá prá­ca je dôka­zom, že sys­tém nefun­gu­je a zne­uží­va ľudí. Je dôka­zom nespra­vod­li­vos­ti. Je to sys­tém, kto­rý si váži hro­ma­de­nie bohat­stva, nerov­nosť príj­mov a glo­bál­ne otep­ľo­va­nie. Pre­čo nie­kto musí mať päť džo­bov naraz, aby zapla­til nájom, zatiaľ čo jeho sused si len hro­ma­dí bohat­stvo.

maxresdefault

Jes­si­ca Sema­an

Ťaž­ká prá­ca je úte­kom samé­ho od seba a pred sebou. Je zrkad­lom toho, že člo­vek nedo­ká­že poti­chu sedieť sám so svo­ji­mi myš­lien­ka­mi a pocit­mi.

Ťaž­ká prá­ca je igno­rá­cia. Pre­to­že je to to, čo vám povie nafú­ka­ný šéf, že je potreb­né robiť a uve­rí­te tomu, lebo ste mla­dí a naiv­ní a mys­lí­te si, že je to jedi­ná ces­ta.

Ťaž­ká prá­ca je sebec­ká. Okrá­da tvo­jich pria­te­ľov a rodi­nu o tvo­ju prí­tom­nosť, lás­ku a pozor­nosť.

Koniec výho­vor­kám, že ťaž­ká prá­ca zachrá­ni svet. Koniec chvá­le ľuďom, kto­rí sú na pokra­ji vyho­re­nia. Koniec takej­to pra­cov­nej morál­ke, pre­to­že je na čase dbať na život­nú morál­ku.

Je čas spý­tať sa samých seba: pre­čo? — Ak na túto otáz­ku nedo­ká­žeš odpo­ve­dať v súla­de so svo­jim cie­ľom, drieš zby­toč­ne.

IMG_2996

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)