Keď je star­tup rea­li­tou a sex zostáva len na wish-liste

Tina Stremeňová / 2. júl 2015 / Tools a produktivita

Ten skôr založí star­tup, než si nájde ženu,” presne toto by sme mohli hovo­riť na dnešných “špr­tov”. Podľa tera­pe­utky v Sil­li­con Val­ley sa problém hľa­da­nia par­tnera dostáva aj do star­tup komu­nity, v kto­rej často týchto ľudí nájdete. A tak napríklad počítačoví experti cho­dia po radu k exper­tom na vzťahy. Pre­tože tí vedia o vzťa­hoch asi toľko, koľko tera­pe­utka o BIOSe.

Že neviete o čom hovorím? Pred­sta­vu­jem vám Dana, manažéra, pôvodne vývojára v prosperujúcom star­tupe v Sil­li­con Val­ley. Peniaze mu nechýbajú, má sľubnú kariéru a prav­de­po­dobne aj istú dávku manažérskej cha­rizmy. Je to predsa star­tu­pista plný ener­gie, nadšenia a chuti zme­niť svet. Má však jeden problém…


Dan je 40-ročný panic a momentálne navštevuje sex-tera­piu. Tým nemyslím, že chodí do bor­delu, aj keď za to platí istej dáme. Je to tera­pe­utka, ktorá ho učí lepšie komu­ni­ko­vať so ženami. A práve ona sa pode­lila so sve­tom o tento problém, ktorý netrápi len Dana, ale aj nemalú sku­pinu mužov.

Tera­pe­utka Eli­za­beth McG­rath, hovorí, že okolo 50 až 90 per­cent jej kli­en­tely sú úspešní, heterosexuálni muži zo star­tup a tech komu­nity Sil­li­con Val­ley. Nie sú schopní nájsť si par­tnerku, alebo majú manželstvo bez sexu.

Problémov je niekoľko. Stáva sa, že pacienti hľadia na sex ako na prog­ram, hľadajú vo vzťahoch algo­ritmy a mate­ma­tické vzorce.
Ďalši problém je spôsobený prevažne mužským prostredím, v kto­rom sa pohy­bujú, respektíve prostredím ďalších rov­nako tech­nicky zameraných ľudí. Dote­raz nenaz­bie­rali dosť skúseností z bežnej ľudskej inte­rak­cie. Ide teda o ľudí, ktorí svoju inte­li­gen­ciu rozvíjali na úkor socializácie.

Nedá sa však pove­dať, že by došlo k nárastu mužov s týmto problémom. Len tak odrazu nevzni­kajú noví 40-roční pan­nici. Avšak vyššie platy im umožňujú cho­diť na tera­piu. Možno sa vám to zdá ako ste­re­otyp z Big Bang The­ory, ale aj ako bývalá študentka infor­ma­tiky môžem potvr­diť, že seriál nie je až tak ďaleko od pravdy.

McG­rath tento problém rieši lek­ciami správania k ženám. Ale sú známe aj iné metódy, ako napríklad zápasenie, čím sa tera­pe­utka snaží uro­biť fyzický kon­takt so ženou prirodzenejší. Základom je zmena zmýšľania kli­enta a získanie nových sociálnych schop­ností.

Nejde však len o nájdenie par­tnera, ale ďalší chal­lenge je, si svoju polovičku aj udržať. Najčastejším kameňom úrazu je práca. Pre programátorov príchod domov často zna­mená zmenu počítača. A toto je presne prípad, s ktorým sa často stretávam aj ja. 

Už na vás nie­kedy kričal par­ner, lebo neviete pre­stať pra­co­vať? Na mňa áno. Ak plno­hod­notne nepra­cu­jete, tak aspoň neúnavne ref­res­hu­jete emaily v telefóne. Avšak tá zúrivá osoba čakajúca za sto­lom s večerou, áno myslím vašu priateľku, by váš mobil najradšej rozmlátila teh­lou.

V tomto prípade vidia tera­pe­uti problém v neschop­ností vypnúť “pra­covný režim”, čo pri­pi­sujú nedos­tatku času. Príkladom je dvo­j­ica inštruktorky jógy a zamest­nanca star­tupu, ktorý začal brať sex ako povin­nosť, ktorú si musí doma spl­niť a nejako si ho vsunúť do nabitého kalendára. Jeho par­tnerka si to pravdaže všimla, čo ich sexuálny život priam dora­zilo a zrazu obaja sedeli v tera­pe­utic­kom kresle.

Deje sa aj vám niečo podobné? Tak berte tento článok ako wake up call :) 

Pravdaže to nie je s ľudmi v IT a star­tu­poch až také zúfalé. Veľa takzvaných star­tu­pis­tov je nad­mieru komunikatívnych a s nadviazaním známostí často nemajú žiaden problém. Predsa len sku­pinka ľudí navštevujúca tera­pe­uta môže byť oproti celkovému počtu ľudí v komu­nite poriadne malá.

Na dru­hej strane je fakt, že popri práci v úspešnom (alebo aj neúspešnom) star­tupe je ťažké nájsť si čas na nie­koho iného, keď zabúdate aj sami na seba. Takže na chvíľu vypnite všetky zaria­de­nia, alebo aspoň inter­net, a choďte pre­ho­diť pár slov s inou ľudskou bytosťou.

Zdroj: vocativ.com

Pridať komentár (0)