Keď lamy nie sú lamy — Dve lamy

Ľubomír Tereš / 3. marca 2015 / Rozhovory

Veľ­kos­ťou mož­no nie naj­väč­šie gra­fic­ké štú­dio na Slo­ven­sku, ale čo sa týka kre­a­ti­vi­ty, to je už iná káva. Gra­fic­ké štú­dio Dve lamy sa venu­je naj­mä pek­ným veciam a ponú­ka svo­jim kli­en­tom vždy zau­jí­ma­vé rie­še­nia. Pre­to sme pre­ho­di­li zopár slov s Mar­ti­nom a Natá­li­ou, kto­rí priš­li s celou tou­to myš­lien­kou.

Dob­rý deň, moh­li by ste sa nám v krát­kos­ti pove­dať čomu sa “Dve lamy“ venu­jú?

Dve Lamy sú pri­már­ne gra­fic­ké štú­dio a v men­šom roz­sa­hu aj foto­ate­li­ér. Venu­je­me sa teda gra­fi­ke v čo naj­šir­šom slo­va zmys­le. Či už sa jed­ná o ban­ne­ry na web, návrhy na bill­bo­ar­dy, celú vizu­ál­nu iden­ti­tu, logá, tla­čo­vi­ny, ale­bo dokon­ca menu­bo­ar­dy do fast foodov:) Pop­ri­tom aj fotí­me, ľudí aj pro­duk­ty, sna­ží­me sa teda poskyt­núť kom­plet­né rie­še­nia vizu­ál­nej komu­ni­ká­cie firiem, jed­not­liv­cov, ale­bo vašej ses­ter­ni­ce, kto­rá sa roz­hod­la vyrá­bať bam­bu­so­vé zápis­ní­ky :)

Kaž­dý môže mať pek­ný vizu­ál a kaž­dý by mal na tom aj trvať. My sami máme radi pek­né veci a pek­né veci chce­me aj tvo­riť. Tak­že čomu sa venu­je­me? Pek­ným veciam a občas pre­svied­ča­niu kli­en­tov, nech pred­sa­len necha­jú tie gra­fic­ké návrhy hlav­ne na nás :)

Váš star­tup púta pozor­nosť už na prvý pohľad. Pre­čo ste sa roz­hod­li prá­ve pre taký­to názov?

Celý náš star­tup vzni­kol z nad­še­nia pre gra­fi­ku, fote­nie a všo­bec­ne pre púš­ťa­nie sa do nových vecí. Zača­li sme spon­tán­ne, bez plá­nu, bez stra­té­gie. Samoz­rej­me fote­niu a gra­fi­ke sme sa veno­va­li aj pred­tým, bolo to však buď pre nás a vo voľ­nom čase, ale­bo na pri­vy­ro­be­nie si pop­ri ško­le. Ostat­ne, ško­la nás pri­vied­la aj k tomu, aby sme to posu­nu­li ďalej. Mali sme si vymys­lieť neja­ký vlast­ný pro­jekt a odpre­zen­to­vať ho, aby sme si vyskú­ša­li neja­ké prak­tic­ké zada­nia. No a my sme si vymys­le­li foto­ate­li­ér s klu­bov­ňou, z čoho sa postup­ne vyvi­nu­lo gra­fic­ké štú­dio :)

Názov je rov­na­ko spon­tán­ny ako náš star­tup. Večer pred pre­zen­to­va­ním pro­jek­tu sme rie­ši­li, ako sa bude­me volať. A keď­že si medzi sebou hovo­rí­me čas­to “ty si taká lama”, nazva­li sme sa Dve Lamy. Ten­to názov sa osved­čil a keď už nás kli­en­ti oslo­vu­jú mai­lom “Ahoj­te Lamy”, tak je jas­né, že sme dosiah­li to, čo sme chce­li — aby sme sa zabá­va­li aj napriek tomu, že robí­me seri­óz­nu robo­tu. Všet­ci si totiž píšu na strán­ke “my sme tím pro­fe­si­oná­lov”… no a my sme pros­te Dve Lamy :)

Ako dlho už fun­gu­je­te? Popíš­te nám Vaše začiat­ky.

My sme stá­le len na začiat­ku:) Nie­kto­ré gra­fic­ké štú­dia tu fun­gu­jú už od 90tych rokov, tie by vede­li roz­prá­vať zau­jí­ma­vé prí­be­hy ich začiat­kov. Tak­že verí­me, že o dvad­sať rokov bude­me môcť na túto otáz­ku nie­ko­mu odpo­ve­dať zno­vu:) Máme však aj my už nie­čo za sebou a na úpl­nom začiat­ku sme sa tro­chu popá­li­li. Našli sme si krás­ny pries­tor v Trna­ve, zaria­di­li si ho, ľudom sa u nás páči­lo, nám sa u nás páči­lo. Zis­ti­li sme však, že ho živí­me len pre­to, aby sme ho mali. Pra­co­va­li sme s kli­en­ta­mi v Bra­ti­sla­ve, v Trna­ve sme v ňom ani nefo­ti­li. Dopla­ti­li sme na to, že sme na začiat­ku nema­li žia­den plán. Našťas­tie sme sa včas roz­hod­li pus­tiť pries­tor k vode a pre­su­núť sa do BA. Tak­že dob­rá rada aj pre ostat­ných — ak máte pocit, že nie­čo nefun­gu­je, neboj­te sa toho vzdať, aj keby vám toho bolo ľúto:).

Pre­čo si mys­lí­te, že by zákaz­ní­ci mali využí­vať prá­ve Vaše služ­by? V čom sa odli­šu­je­te od kon­ku­ren­cie?

Naj­väč­ší roz­diel, kto­rým sa chce­me od iných vyme­dziť, je v tom, že chce­me robiť pek­né veci. Nevy­rá­bať vizu­ály ako na bežia­com páse, nevyt­vá­rať gra­fi­ku, kto­rá po vizu­ál­nej strán­ke nič neko­mu­ni­ku­je, nič neho­vo­rí, nič nezna­me­ná. Ale hlav­ne — sme Dve Lamy, tak­že oča­ká­vaj­te menej for­mál­ne jed­na­nie, pria­teľ­skú sta­mo­sfé­ru a dob­ré nápa­dy. Nech­ce­me byť tí, čo dajú do loga obcho­du s bio potra­vi­na­mi zele­ný strom:).

Moh­li by ste nám prezradiť,kto všet­ko sto­jí za tým­to nápa­dom?

Dve Lamy pred­sa:) Mar­tin Halač a Natá­lia Sivá­ko­vá. Sme momen­tál­ne štu­den­ti FMK v Trna­ve a okrem toho, že sme kole­go­via, sme aj fra­je­ri a naj­lep­ší kamo­ši:) Kre­a­tív­ne tvo­rí­me spo­lu a zatiaľ čo accoun­ting má na sta­ros­ti naša než­nej­šia polo­vič­ka, gra­fi­ku a všet­ko tech­nic­ké robí dru­há Lama.

Teraz mož­no troš­ku osob­nej­šie. Čo je pre Vás naj­väč­šou moti­vá­ci­ou pri prá­ci?

Naj­viac nás moti­vu­je, keď máme spät­nú väz­bu, že sa naše veci páčia. Všet­ko môže byť pek­né, aj to, čo je čis­to uži­toč­né. Pre­čo by leták malia­rov v schrán­ke, ale­bo nálep­ka “hľa­dám byt v tej­to loka­li­te” tiež nemoh­li vyze­rať pek­ne? No moh­li by, a to nás moti­vu­je :) Nedáv­no sme sa dozve­de­li, že diev­ča z našej ško­ly k nám chce ísť na stáž, lebo sa jej páči naša prá­ca. To sú momen­ty, kedy máme naozaj dob­rý pocit z toho, čo robí­me.

A na záver, aké sú vaše cie­le do budúc­na, pove­dz­me v hori­zon­te pia­tich rokov?

Posu­núť náš star­tup vyš­šie, hlav­ne čo sa osa­den­stva týka. To, že u nás chce nie­kto stá­žo­vať, nás dosť moti­vo­va­lo. Radi by sme pre­to našli ľudí, kto­rí by vní­ma­li veci podob­ne ako my a roz­ší­ri­li naše rady. Už na začiat­ku sme mali sen o tom, že bude­me robiť pek­né veci v krás­nom ate­li­é­ri a ak máme teda struč­ne pove­dať, kde sa vidí­me o päť rokov, tak je to prá­ve v tom krás­nom pre­svet­le­nom ate­li­é­ri s par­ti­ou ľudí, kto­rí majú tiež radi pek­né veci. Mož­no sa potom pre­me­nu­je­me z Dvoch Lám na Zoo:) Spo­mí­na­ný ate­li­ér inak stá­le aktív­ne hľa­dá­me, tak­že ak vie­te o nie­čom, urči­te sa nám ozvi­te:)

Pozri­te viac aj na face­bo­oku Dve lamy :) 

Pridať komentár (0)