Keď lamy nie sú lamy — Dve lamy

Ľubomír Tereš / 3. marca 2015 / Rozhovory

Veľ­kos­ťou možno nie naj­väč­šie gra­fické štú­dio na Slo­ven­sku, ale čo sa týka kre­a­ti­vity, to je už iná káva. Gra­fické štú­dio Dve lamy sa venuje najmä pek­ným veciam a ponúka svo­jim kli­en­tom vždy zau­jí­mavé rie­še­nia. Preto sme pre­ho­dili zopár slov s Mar­ti­nom a Natá­liou, ktorí prišli s celou touto myš­lien­kou.

Dobrý deň, mohli by ste sa nám v krát­kosti pove­dať čomu sa “Dve lamy“ venujú?

Dve Lamy sú pri­márne gra­fické štú­dio a v men­šom roz­sahu aj foto­ate­liér. Venu­jeme sa teda gra­fike v čo naj­šir­šom slova zmysle. Či už sa jedná o ban­nery na web, návrhy na bill­bo­ardy, celú vizu­álnu iden­titu, logá, tla­čo­viny, alebo dokonca menu­bo­ardy do fast foodov:) Pop­ri­tom aj fotíme, ľudí aj pro­dukty, sna­žíme sa teda poskyt­núť kom­pletné rie­še­nia vizu­ál­nej komu­ni­ká­cie firiem, jed­not­liv­cov, alebo vašej ses­ter­nice, ktorá sa roz­hodla vyrá­bať bam­bu­sové zápis­níky :)

Každý môže mať pekný vizuál a každý by mal na tom aj trvať. My sami máme radi pekné veci a pekné veci chceme aj tvo­riť. Takže čomu sa venu­jeme? Pek­ným veciam a občas pre­svied­ča­niu kli­en­tov, nech pred­sa­len nechajú tie gra­fické návrhy hlavne na nás :)

Váš star­tup púta pozor­nosť už na prvý pohľad. Prečo ste sa roz­hodli práve pre takýto názov?

Celý náš star­tup vzni­kol z nad­še­nia pre gra­fiku, fote­nie a všo­becne pre púš­ťa­nie sa do nových vecí. Začali sme spon­tánne, bez plánu, bez stra­té­gie. Samoz­rejme fote­niu a gra­fike sme sa veno­vali aj pred­tým, bolo to však buď pre nás a vo voľ­nom čase, alebo na pri­vy­ro­be­nie si popri škole. Ostatne, škola nás pri­viedla aj k tomu, aby sme to posu­nuli ďalej. Mali sme si vymys­lieť nejaký vlastný pro­jekt a odpre­zen­to­vať ho, aby sme si vyskú­šali nejaké prak­tické zada­nia. No a my sme si vymys­leli foto­ate­liér s klu­bov­ňou, z čoho sa postupne vyvi­nulo gra­fické štú­dio :)

Názov je rov­nako spon­tánny ako náš star­tup. Večer pred pre­zen­to­va­ním pro­jektu sme rie­šili, ako sa budeme volať. A keďže si medzi sebou hovo­ríme často “ty si taká lama”, nazvali sme sa Dve Lamy. Tento názov sa osved­čil a keď už nás kli­enti oslo­vujú mai­lom “Ahojte Lamy”, tak je jasné, že sme dosiahli to, čo sme chceli — aby sme sa zabá­vali aj napriek tomu, že robíme seri­óznu robotu. Všetci si totiž píšu na stránke “my sme tím pro­fe­si­oná­lov”… no a my sme proste Dve Lamy :)

Ako dlho už fun­gu­jete? Popíšte nám Vaše začiatky.

My sme stále len na začiatku:) Nie­ktoré gra­fické štú­dia tu fun­gujú už od 90tych rokov, tie by vedeli roz­prá­vať zau­jí­mavé prí­behy ich začiat­kov. Takže veríme, že o dvad­sať rokov budeme môcť na túto otázku nie­komu odpo­ve­dať znovu:) Máme však aj my už niečo za sebou a na úpl­nom začiatku sme sa tro­chu popá­lili. Našli sme si krásny pries­tor v Trnave, zaria­dili si ho, ľudom sa u nás páčilo, nám sa u nás páčilo. Zis­tili sme však, že ho živíme len preto, aby sme ho mali. Pra­co­vali sme s kli­en­tami v Bra­ti­slave, v Trnave sme v ňom ani nefo­tili. Dopla­tili sme na to, že sme na začiatku nemali žia­den plán. Našťas­tie sme sa včas roz­hodli pus­tiť pries­tor k vode a pre­su­núť sa do BA. Takže dobrá rada aj pre ostat­ných — ak máte pocit, že niečo nefun­guje, nebojte sa toho vzdať, aj keby vám toho bolo ľúto:).

Prečo si mys­líte, že by zákaz­níci mali využí­vať práve Vaše služby? V čom sa odli­šu­jete od kon­ku­ren­cie?

Naj­väčší roz­diel, kto­rým sa chceme od iných vyme­dziť, je v tom, že chceme robiť pekné veci. Nevy­rá­bať vizu­ály ako na bežia­com páse, nevyt­vá­rať gra­fiku, ktorá po vizu­ál­nej stránke nič neko­mu­ni­kuje, nič neho­vorí, nič nezna­mená. Ale hlavne — sme Dve Lamy, takže oča­ká­vajte menej for­málne jed­na­nie, pria­teľ­skú sta­mo­sféru a dobré nápady. Nech­ceme byť tí, čo dajú do loga obchodu s bio potra­vi­nami zelený strom:).

Mohli by ste nám prezradiť,kto všetko stojí za týmto nápa­dom?

Dve Lamy predsa:) Mar­tin Halač a Natá­lia Sivá­ková. Sme momen­tálne štu­denti FMK v Trnave a okrem toho, že sme kole­go­via, sme aj fra­jeri a naj­lepší kamoši:) Kre­a­tívne tvo­ríme spolu a zatiaľ čo accoun­ting má na sta­rosti naša než­nej­šia polo­vička, gra­fiku a všetko tech­nické robí druhá Lama.

Teraz možno trošku osob­nej­šie. Čo je pre Vás naj­väč­šou moti­vá­ciou pri práci?

Naj­viac nás moti­vuje, keď máme spätnú väzbu, že sa naše veci páčia. Všetko môže byť pekné, aj to, čo je čisto uži­točné. Prečo by leták malia­rov v schránke, alebo nálepka “hľa­dám byt v tejto loka­lite” tiež nemohli vyze­rať pekne? No mohli by, a to nás moti­vuje :) Nedávno sme sa dozve­deli, že dievča z našej školy k nám chce ísť na stáž, lebo sa jej páči naša práca. To sú momenty, kedy máme naozaj dobrý pocit z toho, čo robíme.

A na záver, aké sú vaše ciele do budúcna, pove­dzme v hori­zonte pia­tich rokov?

Posu­núť náš star­tup vyš­šie, hlavne čo sa osa­den­stva týka. To, že u nás chce nie­kto stá­žo­vať, nás dosť moti­vo­valo. Radi by sme preto našli ľudí, ktorí by vní­mali veci podobne ako my a roz­ší­rili naše rady. Už na začiatku sme mali sen o tom, že budeme robiť pekné veci v krás­nom ate­li­éri a ak máme teda stručne pove­dať, kde sa vidíme o päť rokov, tak je to práve v tom krás­nom pre­svet­le­nom ate­li­éri s par­tiou ľudí, ktorí majú tiež radi pekné veci. Možno sa potom pre­me­nu­jeme z Dvoch Lám na Zoo:) Spo­mí­naný ate­liér inak stále aktívne hľa­dáme, takže ak viete o nie­čom, určite sa nám ozvite:)

Pozrite viac aj na face­bo­oku Dve lamy :) 

Pridať komentár (0)