Keď sa nápady menia na biz­nis

TS / 12. december 2014 / Tools a produktivita

Už v uto­rok sa uzav­rie prvá fáza prvého slo­ven­ského star­tup akce­le­rá­tora The Spot Boos­ter. Pred odbor­ným pub­li­kom sa počas Demo Day odpre­zen­tuje 10 najús­peš­nej­ších pod­ni­ka­teľ­ských nápa­dov, ktoré sa posta­vili za jeden inten­zívny mesiac na nohy. Z neis­tej myš­lienky “z ulice” až k reál­nemu biz­nis pro­jektu.

Demo Day ukončí prvú fázu Boos­tru, tzv. Idea Mar­ket a inves­tori spolu s odbor­nou poro­tou vyberú naj­kva­lit­nej­šie pro­jekty, ktoré postú­pia do nad­vä­zu­jú­cej fázy – inku­bá­cie. Cie­ľom Demo Day je uká­zať, že účast­níci Idea Mar­ketu sú pri­pra­vení pred­sta­viť svoj star­tup inves­to­rom a tiež na pro­jekte ďalej pra­co­vať. Tento večer bude pre nové star­tupy odra­zo­vým mos­tí­kom k zís­ka­niu prvého finan­co­va­nia a posunu v prog­rame Boos­ter.

Ako akce­le­rá­tor The Spot Boos­ter fun­guje?

The Spot Boos­ter je na Slo­ven­sku oje­di­nelý pro­jekt, ktorý ponúka ľudom s chu­ťou zalo­žiť a pra­co­vať na vlast­nom star­tupe, pries­tor na pre­chod od nápadu až k reál­nemu biz­nisu.Prog­ram je navr­hnutý tak, aby sa na začiatku iden­ti­fi­ko­vali nové poten­ci­onálne nápady, otes­to­vali sa na reál­nom trhu, vyvi­nul sa prvý pro­to­typ a vo finále, aby sa pro­dukt či služba nasa­dili na rele­vatný trh.

The Spot Boos­ter sa skladá z troch fáz: IDEA MAR­KET, INKU­BÁ­CIA, AKCE­LE­RÁ­CIA.

IDEA MAR­KET pomáha odha­ľo­vať prí­le­ži­tosti a ich poten­ciál. Počas 1 mesiaca pra­cujú star­tup tímy na večer­ných works­ho­poch na ana­lýze svo­jich nápa­dov, kon­ku­ren­cie či trhu. Sami na sebe zis­ťujú, či sú schopní dať vlast­nému pro­jektu celý svoj dostupný čas a či im vyho­vuje práca v star­tup eko­sys­téme.

INKU­BÁ­CIA umožní star­tu­pom aj vďaka úvod­nému finan­co­va­niu a pod­pore Boos­ter exper­tov za 2 mesiace ove­riť nápad u poten­ci­onál­nych zákaz­ní­kov, vyla­diť pro­dukt, zís­kať úvodný záu­jem a kom­ple­men­tárny tím. Po absol­vo­vaní Inku­bá­tora má tím jasno, čo robí, pre koho, aké sú jeho silné stránky a je pri­pra­vený pre­dá­vať a pre­zen­to­vať svoj pro­dukt inves­to­rom.

AKCE­LE­RÁ­CIA pro­jek­tom otvára dvere a jej hlav­ným cie­ľom je zís­kať čo naj­viac hod­noty – zákaz­ní­kov, záujmu odbor­nej verej­nosti, či par­tners­tiev. Pomo­cou doda­toč­nej inves­tí­cie sa možu star­tupy sústre­diť na vstup na rele­vantné trhypokra­čo­vať v zlep­šo­vaní pro­duktu podľa spät­nej väzby zákaz­ní­kov.

Toto sú tímy, ktoré sa počas utor­ko­vého Demo­Day pred­sta­via inves­to­rom:

1. Pub­lic Tic­ke­ting Sys­tem – Mobilná UX plat­forma pre elek­tro­nický pre­daj lís­tkov na verejnú dopravu

2. Sig­nee – Pre­daj a mar­ke­ting exis­tu­jú­cej apli­ká­cie, ktorá umož­ňuje tab­le­tom bez prí­stupu na inter­net ove­ro­vať a iden­ti­fi­ko­vať pod­pisy

3. Pro­Gu­idie – Uží­va­teľ­sky pohodlné a bez­peč­nostné online rie­še­nie pre správu, kon­trolu a repor­to­va­nie v oblasti pro­jek­tov

4. Wai­tie – Mobilná apli­ká­cia, ktorá bez nut­nosti inšta­lá­cie okam­žite komu­ni­kuje objed­návky hostí v reštau­rá­ciách alebo hote­loch

5. Tips­ter­Box – Otvo­rená plat­forma, ktorá v reál­nom čase sprí­stup­ňuje a ana­ly­zuje aktu­álne uzat­vá­rané špor­tové stávky

6. Track Shop – Ana­ly­tický pro­dukt pre off­line obchody, ktorý sle­duje sprá­va­nie zákaz­ní­kov

7. GoDis­co­ver – Mobilná apli­ká­cia pre ces­to­va­nie, ktorá na základe indi­vi­du­ál­nych požia­da­viek ces­to­va­teľa vytvorí špe­ciálnu trasu po pamiat­kach a mes­tách, presne podľa želaní uží­va­teľa.

Komu držíte palce vy? :)

Zdroj: TS, thespot.sk

Pridať komentár (0)