Keď sa spo­jí NASA s dizaj­nér­mi, vzni­ka­jú hyd­ro­pic­ké záh­ra­dy

Alexandra Dulaková / 28. apríla 2016 / Tech a inovácie

Plán, kto­rý z nedos­tat­ku finanč­ných zdro­jov desať­ro­čia pobý­val v zásuv­kách NASA, teraz oži­vi­li s pomo­cou talian­ských dizaj­né­rov. Gre­en Whe­el doká­že kul­ti­vo­vať rast­li­ny a zabez­pe­čiť tak záro­veň potra­vu aj pôso­bi­vú deko­rá­ciu.

Pôvod­ne to mala byť záh­rad­ka, kto­rá doká­že vypes­to­vať rast­li­ny aj vo ves­mí­re. Taký­to plán pochá­dza ešte z 80. rokov. Dnes sa do star­šie­ho pro­duk­tu obu­li ľudia so skú­se­no­ťa­mi s inte­ri­é­ro­vým aj gra­fic­kým dizaj­nom či archi­tek­tú­rou, tím Design­Li­be­ro, a vytvo­ri­li pro­dukt zva­ný Gre­en Whe­el, kto­rý náj­de využi­tie aj na zem­skom povr­chu. Navy­še sa jeho nasta­ve­nia dajú ovlá­dať či kon­tro­lo­vať cez elek­tro­nic­ké zaria­de­nia. Uží­va­teľ si vie nasta­viť, koľ­ko vody a svet­la rast­li­nám venu­je, aby v tom­to kuri­óz­nom pro­stre­dí pre­kvi­ta­li i zele­ne­li. A ony sa mu za odme­nu budú točiť pred oča­mi.

Okruh­lý “črep­ník” pri­tom nie je len pôso­bi­vý, ale v sebe záro­veň má všet­ko, čo rast­li­na na život potre­bu­je. V stre­de je umiest­ne­né LED svet­lo, kto­ré je rast­li­ne tre­ba na foto­syn­té­zu, a vnút­ri okrúh­lej kon­štruk­cie sa nachá­dza­jú ložis­ká s vodou, kto­ré prí­stroj pri­me­ra­ne dáv­ku­je pomo­cou pum­pi­čiek. Záro­veň sa celé kole­so poma­lič­ky točí oko­lo svo­jej osi, čo má vraj rast­li­nám zabez­pe­čiť opti­mál­ne pod­mien­ky na pro­duk­ciu. Či sú zrov­na dole hla­vou, ale­bo sú oto­če­né cel­kom nor­mál­ne, drží rast­li­ny na mies­te koko­so­vá vlák­ni­na, do kto­rej sú zapus­te­né.

DesignLibero-Futuristic-The-Green-Wheel-Grow-Plants-7

foto: 6sqft

Celé ovlá­da­nie a sta­ra­nie sa o ten­to pekel­ný stroj je vraj veľ­mi jed­no­du­ché. Jeho tvor­co­via sa seba­ve­do­mo vyjad­ru­jú o jeho uni­kát­nych vlast­nos­tiach a dizaj­nér­skom kon­cep­te, kto­rý je vraj prvý svoj­ho dru­hu. V sku­toč­nos­ti je zaria­de­nie Gre­en Whe­el dosť malič­ké, tak­že sa dá pohodl­ne posta­viť na polič­ku ale­bo skrín­ku, kde bude urči­te lákať pozor­nosť všet­kých náv­štev. Na domá­cich môže zase pôso­biť ukľud­ňu­jú­co a svie­žo — ak ich naprí­klad omr­zí prog­ram v tel­ke a budú sa nie­čím chcieť nechať zhyp­no­ti­zo­vať do poho­dy, sta­čí sa sústre­diť na túto high-tech záh­rad­ku. Zatiaľ nie je jas­né, kedy a za akú cenu sa bude pre­dá­vať, no isto to nebu­dú žiad­ne drob­né. Nuž, čo čaká­me od pre­lo­mo­vé­ho pro­duk­tu svoj­ho dru­hu, ako ho tvor­co­via nazý­va­jú…

The-Green-Wheel-6-1024x680

foto: design libe­ro

Zdroj: Inha­bi­tat, zdroj titul­nej foto­gra­fie:

Pridať komentár (0)