Keď sa spojí NASA s dizaj­nérmi, vzni­kajú hyd­ro­pické záh­rady

Alexandra Dulaková / 28. apríla 2016 / Tech a inovácie

Plán, ktorý z nedos­tatku finanč­ných zdro­jov desať­ro­čia pobý­val v zásuv­kách NASA, teraz oži­vili s pomo­cou talian­ských dizaj­né­rov. Green Wheel dokáže kul­ti­vo­vať rast­liny a zabez­pe­čiť tak záro­veň potravu aj pôso­bivú deko­rá­ciu.

Pôvodne to mala byť záh­radka, ktorá dokáže vypes­to­vať rast­liny aj vo ves­míre. Takýto plán pochá­dza ešte z 80. rokov. Dnes sa do star­šieho pro­duktu obuli ľudia so skú­se­no­ťami s inte­ri­é­ro­vým aj gra­fic­kým dizaj­nom či archi­tek­tú­rou, tím Design­Li­bero, a vytvo­rili pro­dukt zvaný Green Wheel, ktorý nájde využi­tie aj na zem­skom povr­chu. Navyše sa jeho nasta­ve­nia dajú ovlá­dať či kon­tro­lo­vať cez elek­tro­nické zaria­de­nia. Uží­va­teľ si vie nasta­viť, koľko vody a svetla rast­li­nám venuje, aby v tomto kuri­óz­nom pro­stredí pre­kvi­tali i zele­neli. A ony sa mu za odmenu budú točiť pred očami.

Okruhlý “črep­ník” pri­tom nie je len pôso­bivý, ale v sebe záro­veň má všetko, čo rast­lina na život potre­buje. V strede je umiest­nené LED svetlo, ktoré je rast­line treba na foto­syn­tézu, a vnútri okrúh­lej kon­štruk­cie sa nachá­dzajú ložiská s vodou, ktoré prí­stroj pri­me­rane dáv­kuje pomo­cou pum­pi­čiek. Záro­veň sa celé koleso poma­ličky točí okolo svo­jej osi, čo má vraj rast­li­nám zabez­pe­čiť opti­málne pod­mienky na pro­duk­ciu. Či sú zrovna dole hla­vou, alebo sú oto­čené cel­kom nor­málne, drží rast­liny na mieste koko­sová vlák­nina, do kto­rej sú zapus­tené.

DesignLibero-Futuristic-The-Green-Wheel-Grow-Plants-7

foto: 6sqft

Celé ovlá­da­nie a sta­ra­nie sa o tento pekelný stroj je vraj veľmi jed­no­du­ché. Jeho tvor­co­via sa seba­ve­domo vyjad­rujú o jeho uni­kát­nych vlast­nos­tiach a dizaj­nér­skom kon­cepte, ktorý je vraj prvý svojho druhu. V sku­toč­nosti je zaria­de­nie Green Wheel dosť maličké, takže sa dá pohodlne posta­viť na poličku alebo skrínku, kde bude určite lákať pozor­nosť všet­kých náv­štev. Na domá­cich môže zase pôso­biť ukľud­ňu­júco a sviežo — ak ich naprí­klad omrzí prog­ram v telke a budú sa nie­čím chcieť nechať zhyp­no­ti­zo­vať do pohody, stačí sa sústre­diť na túto high-tech záh­radku. Zatiaľ nie je jasné, kedy a za akú cenu sa bude pre­dá­vať, no isto to nebudú žiadne drobné. Nuž, čo čakáme od pre­lo­mo­vého pro­duktu svojho druhu, ako ho tvor­co­via nazý­vajú…

The-Green-Wheel-6-1024x680

foto: design libero

Zdroj: Inha­bi­tat, zdroj titul­nej foto­gra­fie:

Pridať komentár (0)