Keď vám zákaz­ník povie, s čím vyhrať Pod­ni­ka­teľ­ský nápad roka

Harry Gavendová / 17. december 2014 / Business

Ak od vás kli­enti žia­dajú službu či pro­dukt, ktorý v pod­state neexis­tuje, máte len dve mož­nosti: s ľútos­ťou ich poslať klo­pať na iné dvere, alebo im službu jed­no­du­cho vyvi­núť. Páni zo slo­ven­ského Pyg­ma­lios Ana­ly­tics si vybrali tú druhú mož­nosť a rovno s ňou i zabo­do­vali. Vyhrali Pod­ni­ka­teľ­ský nápad roka 2014. 

V dneš­nej dobe sa vieme orien­to­vať v digi­tál­nych dátach i ana­ly­zo­vať ich, doká­žeme zis­tiť sprá­va­nie kli­en­tov na webo­vých strán­kach, no ako­náhle vystú­pime zo sveta jed­no­tiek a núl do hmot­ného sveta – sme v nie­kto­rých prí­pa­doch nahratí. Michal Tom­čík to vzal ako výzvu a so svo­jím tímom v podaní Igor Pave­lek, Milan Novota, Miro­slav Duda, Mar­tin Lip­ták, Matúš Tom­lein vytvo­rili jedi­nečný ana­ly­tický nástroj pre náš mate­riálny svet.

Zame­rali sa naprí­klad na moni­to­ro­va­nie pohybu zákaz­ní­kov po pre­dajni, vďaka čomu môžete stra­te­gicky roz­miest­niť regály i tovar, teda využiť tieto infor­má­cie vo svoj pros­pech. Spoz­náte pohyb zákaz­ní­kov vo vašej pre­dajni a zis­títe, ktoré pro­dukty pri­ťa­hujú naj­viac ich pozor­nosť. Nástroj sa však zame­riava aj na sle­do­va­nie efek­ti­vity roz­lo­že­nia tovaru, skla­dov, obchod­ných pries­to­rov i výrob­ných hál. Pomo­cou Pyg­ma­lios Ana­ly­tics teda opti­málne ulo­žíte i tovar v sklade, či vyrie­šite indoor navi­gá­ciu – a v koneč­nom dôsledku ušet­ríte čas nie­len kli­en­tom, ale aj svo­jím zamest­nan­com.

Áno, rie­še­nia sle­du­júce pohyb ľudí po obchode už sú k dis­po­zí­cii, no slo­ven­ský tím posky­tol službu, ktorá má navrch po via­ce­rých strán­kach. Ide o nená­kladné, níz­ko­ener­ge­tické a nená­padné hard­vé­rovo – soft­vé­rové rie­še­nie. Vyža­duje si umiest­ne­nie malého zaria­de­nia naprí­klad na nákup­nom vozíku a v reál­nom čase sa vám na moni­tore pomo­cou soft­véru zobra­zuje jeho pohyb po pre­dajni.

To sa spája ďalej s fak­tom, ako dlho kli­enti čakajú pri poklad­niach, kedy vzni­kajú naj­vyš­šie „záp­chy“ a prí­padne podľa toho posil­niť tím poklad­ní­kov. Okrem toho ponúka i ďal­šie nad­stavby – zau­jí­ma­vos­ťou je myš­lienka, že zákaz­níka pri­víta pri vstupe do pre­dajne už pri­pra­vená ver­nostná karta s jeho menom.

Ponúk­nuť niečo, čo tu v rov­na­kej miere a danej finanč­nej kate­gó­rii ešte nebolo je silná zbraň, a tak tento „mate­riálny“ ekvi­va­lent Google Ana­ly­tics sa hádam má na čo tešiť.

Zdroj: podnikatelskynapadroka.sk

Pridať komentár (0)