Keď vám zákazník povie, s čím vyhrať Podnikateľský nápad roka

Harry Gavendová / 17. decembra 2014 / Biznis

Ak od vás kli­enti žia­dajú službu či pro­dukt, ktorý v pod­state ne­exis­tuje, máte len dve mož­nosti: s ľú­tos­ťou ich po­slať klo­pať na iné dvere, alebo im službu jed­no­du­cho vy­vi­núť. Páni zo slo­ven­ského Pyg­ma­lios Ana­ly­tics si vy­brali tú druhú mož­nosť a rovno s ňou i za­bo­do­vali. Vy­hrali Pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad roka 2014.

Ak od vás kli­enti žia­dajú službu či pro­dukt, ktorý v pod­state ne­exis­tuje, máte len dve mož­nosti: s ľú­tos­ťou ich po­slať klo­pať na iné dvere, alebo im službu jed­no­du­cho vy­vi­núť. Páni zo slo­ven­ského Pyg­ma­lios Ana­ly­tics si vy­brali tú druhú mož­nosť a rovno s ňou i za­bo­do­vali. Vy­hrali Pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad roka 2014.

V dneš­nej dobe sa vieme orien­to­vať v di­gi­tál­nych dá­tach i ana­ly­zo­vať ich, do­ká­žeme zis­tiť sprá­va­nie kli­en­tov na we­bo­vých strán­kach, no ako­náhle vy­stú­pime zo sveta jed­no­tiek a núl do hmot­ného sveta – sme v nie­kto­rých prí­pa­doch na­hratí. Mi­chal Tom­čík to vzal ako vý­zvu a so svo­jím tí­mom v po­daní Igor Pa­ve­lek, Mi­lan No­vota, Mi­ro­slav Duda, Mar­tin Lip­ták, Ma­túš Tom­lein vy­tvo­rili je­di­nečný ana­ly­tický ná­stroj pre náš ma­te­riálny svet.

 

 

Za­me­rali sa na­prí­klad na mo­ni­to­ro­va­nie po­hybu zá­kaz­ní­kov po pre­dajni, vďaka čomu mô­žete stra­te­gicky roz­miest­niť re­gály i to­var, teda vy­užiť tieto in­for­má­cie vo svoj pros­pech. Spoz­náte po­hyb zá­kaz­ní­kov vo va­šej pre­dajni a zis­títe, ktoré pro­dukty pri­ťa­hujú naj­viac ich po­zor­nosť. Ná­stroj sa však za­me­riava aj na sle­do­va­nie efek­ti­vity roz­lo­že­nia to­varu, skla­dov, ob­chod­ných pries­to­rov i vý­rob­ných hál. Po­mo­cou Pyg­ma­lios Ana­ly­tics teda opti­málne ulo­žíte i to­var v sklade, či vy­rie­šite in­door na­vi­gá­ciu – a v ko­neč­nom dô­sledku ušet­ríte čas nie­len kli­en­tom, ale aj svo­jím za­mest­nan­com.

 

 

 

Áno, rie­še­nia sle­du­júce po­hyb ľudí po ob­chode už sú k dis­po­zí­cii, no slo­ven­ský tím po­sky­tol službu, ktorá má na­vrch po via­ce­rých strán­kach. Ide o ne­ná­kladné, níz­ko­ener­ge­tické a ne­ná­padné hard­vé­rovo – soft­vé­rové rie­še­nie. Vy­ža­duje si umiest­ne­nie ma­lého za­ria­de­nia na­prí­klad na ná­kup­nom vo­zíku a v re­ál­nom čase sa vám na mo­ni­tore po­mo­cou soft­véru zo­bra­zuje jeho po­hyb po pre­dajni.

 

To sa spája ďa­lej s fak­tom, ako dlho kli­enti ča­kajú pri po­klad­niach, kedy vzni­kajú naj­vyš­šie „záp­chy“ a prí­padne podľa toho po­sil­niť tím po­klad­ní­kov. Ok­rem toho po­núka i ďal­šie nad­stavby – zau­jí­ma­vos­ťou je myš­lienka, že zá­kaz­níka pri­víta pri vstupe do pre­dajne už pri­pra­vená ver­nostná karta s jeho me­nom.

Po­núk­nuť niečo, čo tu v rov­na­kej miere a da­nej fi­nanč­nej ka­te­gó­rii ešte ne­bolo je silná zbraň, a tak tento „ma­te­riálny“ ek­vi­va­lent Go­ogle Ana­ly­tics sa há­dam má na čo te­šiť.

Zdroj: pod­ni­ka­tel­sky­na­pad­roka.sk

 

Pridať komentár (0)