Kedy bude Slo­ven­sko na star­tu­po­vej mape sveta?

Launcher.sk / 7. august 2015 / Tools a produktivita

Mnoho mla­dých pod­ni­ka­te­ľov s novými nápadmi musí na začiatku prejsť nezá­vi­de­nia­hod­nými povin­nos­ťami. Jed­nak od zís­ka­nia všet­kých infor­má­cií, cez presný postup na úra­doch až po kon­tak­to­va­nie rôz­nych odbor­ní­kov od práv­ni­kov cez účtov­ní­kov a pod.

Začiatky sú vždy ťažké. V kaž­dej kra­jine je nasta­vený sys­tém pod­pory pod­ni­ka­nia inak, a to sa môže expli­citne odzr­kad­liť na vyš­šej, prí­padne niž­šej moti­vá­cii pri ašpi­ru­jú­cich pod­ni­ka­te­ľoch.  

Samoz­rejme, že každá kra­jina má iné pro­stre­die, viac či menej vhodné pre star­tupy. Nemožno nič namie­tať, že v kaž­dom jed­nom reb­ríčku a článku náj­dete Sili­con Val­ley na prvom mieste. Všetko, čo star­tu­pista potre­buje, sa tu nachá­dza. Sú tu inves­tori, je tu pro­stre­die, ktoré roz­voju firiem napo­máha a veľa pro­jek­tov, ktoré sú na pomoc star­tu­pis­tom zame­rané. Ak ide naprí­klad aj o hľa­da­nie zamest­nan­cov či pre­ná­jom obchod­ných pries­to­rov.

Sili­con Val­ley je plné talen­to­va­ných ľudí a to je jed­ným z dôvo­dov, prečo sa tu novým fir­mám tak darí. Zhlu­kuje sa tu nová ener­gia ľudí, ktorí chcú niečo zme­niť, robiť veci lep­šie a odlí­šiť sa. Čo je však tiež veľmi dôle­žité je jed­no­du­chosť nad­vä­zo­va­nia a zís­ka­va­nia nových kon­tak­tov. Sú tu totiž práve tí, ktorí už uspeli, vedia pomôcť iným a odo­vzdať cenné rady všet­kým začí­na­jú­cim star­tu­pis­tom. Samoz­rejme, že nič nie je úplne doko­nalé. Aj tu náj­dete prob­lémy, ako neus­tále sa zvy­šu­júce ceny náj­mov či zamest­nan­cov, a to môže byť v začiat­koch naj­väč­šou pre­káž­kou pre mla­dých, ktorí peňazí naz­vyš nemajú a všetko inves­tujú do svo­jich pro­jek­tov. 

Samoz­rejme, Sili­con Val­ley nie je jediné miesto, ktoré vytvára ide­álne pod­mienky pre tech­no­lo­gické spo­loč­nosti. Pozrime sa na malý výber glo­bál­nych miest, ktoré ponú­kajú star­tu­pom skvelý pries­tor na svoj štart a roz­voj. (zdroj: Jos­hua Ste­imle, Entrep­re­neur)

1. Dajte niečo zadarmo nádej­ným pod­ni­ka­te­ľom a oni sa odvďa­čia vedo­mos­ťami a roz­be­hnu­tím pro­jek­tov práve vo Vašom meste. Toto je motto hlav­ného mesta Chile, San­tiaga. “Star­tup Chile” ponúka 6me­sačné víza, 40.000 dolá­rov i kan­ce­lár­ske pries­tory zdarma. 

2. Shenz­hen v Číne, pár minút severne od Hong Kongu je krá­ľov­ským mies­tom pre hard­vé­rové spo­loč­nosti. Môžete tu kúpiť všetky kom­po­nenty, na ktoré si len v rámci tech­no­ló­gií spo­me­niete. 

3. A v Číne zosta­neme, keďže Hong Kong sa poma­ličky, ale isto dostáva do pop­re­dia a stáva sa z neho finančno-tech­no­lo­gický kapi­tál celej Ázie. Je tu skvelá infra­štruk­túra, kva­li­fi­ko­vaní a anglicky hovo­riaci zamest­nanci, pri­ro­dzené biz­ni­sové pro­stre­die, nízke dane a regu­lá­cie či sta­bilný právny sys­tém a tiež fakt, že HK je domo­vom 70 sve­to­vých bánk. Samotný star­tu­pový eko­sys­tém tu narás­tol od roku 2009 o 300% a rast pokra­čuje. HK je pomerne mla­dým inku­bá­to­rom pre star­tupy, a práve fun­ding etapa môže byť trošku nároč­nej­šia. Je tu ale mnoho akce­le­rá­tov a equ­ity cro­wd­fun­ding plat­fo­riem a inves­tičnú časť HK pod­po­ruje neus­tále. Fun­gujú tu tiež “star­tup visa”, ktoré uľah­čujú celý pro­ces byrok­ra­cie. 

4. Čo môže byť kraj­šie ako pra­co­vať v pro­stredí, kde to vyzerá ako na dovo­lenke a vlastne ani nepra­cu­jete, ale bavíte sa prá­cou? Toto náj­dete na Fili­pí­nach, v meste Cebu. Je to per­fektné mesto pre sociálne orien­to­vané star­tupy, nakoľko boj proti chu­dobe patrí k top témam. Čo tiež Cebu vyz­dvi­huje a radí medzi výhodné loka­lity, je mnoho anglicky hovo­ria­cich “expa­tov” a dobrá infra­štruk­túra. Je to výborný pries­tor na vývoj i tes­to­va­nie pro­duk­tov a pred­sta­ve­nie celo­sve­to­vému trhu. 

5. Z európ­skych miest sa do reb­ríčka dostal nemecký Ber­lín. Je to moderné medzi­ná­rodné cen­trum s obrov­ským množ­stvom talen­tov. Medzi výhody patrí aj to, že netreba hovo­riť nemecky a víza pre cudzin­cov tiež nie sú veľ­kým prob­lé­mom. Sú tu rôzne co-wor­kin­gové cen­trá, tiež spon­zo­ro­vané aj Google Entrep­re­ne­urs a náj­dete tu aj akce­le­rá­tor prog­ram ako Mic­ro­soft Ven­tu­res. A čo je naj­väč­ším plu­som? Život nie je tak nákladný ako v iných hlav­ných mes­tách, čo dáva aj väčší pocit istoty pre spo­loč­nosti. 

6. Obľú­bená ces­to­va­teľ­ská des­ti­ná­cia sa tiež dostala do reb­ríčku, áno, Dubai, ktorý zažíva svoj roz­kvet. Dubai expan­duje kon­cep­tom “inter­ne­to­vého mesta” a pri­jal via­ceré zmeny, aj z oblasti daňo­vého sys­tému. Čo by malo pod­po­riť zahra­ničné star­tupy je zave­de­nie eko­no­mic­kej free zóny a tiež oslo­bo­de­nie od daní po dobu 50 rokov. Má to však aj svoju nega­tív­nej­šiu stránku, keďže Dubai je tre­tím najd­rah­ším mies­tom pre cudzin­cov v stred­nej Európe a každý zakla­da­teľ firmy musí mať víza. Tie stoja 2.000 dolá­rov a ich pre­dĺže­nie Vás vyjde každé tri roky ďal­ších 5.000 dolá­rov. Eko­sys­tém star­tu­pov je však roz­vi­nutý a sú tu mnohé ini­cia­tívy v oblasti finan­co­va­nia i men­to­ro­va­nia. 

Prav­de­po­dobne neexis­tuje jed­no­značná odpo­veď, ktoré mesto na svete bude naji­de­ál­nej­šie pre tvoj star­tup. Každý star­tup eko­sys­tém je svo­jim spô­so­bom uni­kátny a ponú­ka­júci iné druhy bene­fi­tov, mož­nosti roz­voja a expan­zie pre tvoju oblasť pôso­be­nia. Výber správ­nej des­ti­ná­cie záleži do veľ­kej miery aj od trhov, na ktoré sa chceš sústre­diť, star­tup life­cycle štá­dia a tak­tiež aj od odvet­via, v kto­rom sa pohy­bu­ješ. 


A ako vyzerá Slo­ven­ský star­tup eko­sys­tém? 

Nie úplne doko­nalý, ale prog­res, ktorý u nás pre­bieha je výrazný. Na scéne sa neus­tále obja­vujú nové star­tupy, ktoré sa často sklo­ňujú v rôz­nych médiách, pri­bú­dajú inves­tori, co-wor­king pries­tory, zau­jí­mavé eventy, ale aj akce­le­račné prog­ramy. Tiež sa poma­ličky zobú­dza aj štát. Pod­pora ino­vá­cií a mla­dých pod­ni­ka­te­ľov, prí­stup ku kapi­tálu a skú­se­nos­tiam, vzde­lá­va­nie a využí­va­nie medzi­ná­rod­ného know-how budú kľú­čové oblasti na Slo­ven­sku, ktoré budú for­mo­vať náš eko­sys­tém a pevne veríme, že sme na dob­rej ceste k vybu­do­va­niu ide­ál­nych pod­mie­nok pre lokálne star­tupy s glo­bál­nymi ambí­ciami.   

zdroj: laun­cher blog

Pridať komentár (0)