Key.vi: Malé mesto Šahy vyplulo veľký star­tup!

Šandi / 6. júl 2014 / Tools a produktivita

Vyspo­ve­dali sme slo­ven­ský star­tup s obrov­ským poten­ciá­lom. Vďaka ich rie­še­niu sa majú stať kľúče minu­los­ťou a samotné zabez­pe­če­nie ešte lep­šie.

Tro­chu tvo­jej story na začia­tok, ako sa zro­dil názov key.vi? Má to niečo spo­ločné s ovo­cím, ktoré všetci poznáme?

Chvíľku trvalo kým sa zro­dil názov key.vi (vyslo­vuj kiwi ako ovo­cie). Názov sa v pod­state skladá z dvoch slov Key ako kľuč a Vi (skratka pre slovo vir­tual). Názov, ako taký vzni­kal asi 4 mesiace varia­cou rôz­nych slov a je výsled­kom brains­tor­mingu našej milej a kre­a­tív­nej kole­gyne Andrei Kun­dro­vej, ktorá rov­nako naho­vo­rila aj anglicky text pre video key.vi. Andrejka veľká vďaka.

Kde sú začiatky Key.vi, boli ťažké? Čo im pred­chá­dzalo?

Začiatky sia­hajú asi rok, rok a pol spať, keď sme vymýš­ľali vo firme s kole­gami, aký nový pro­dukt pri­niesť na trh. Vzni­kol zoznam inno­vá­cii-pro­duk­tov, napí­saný na A4-ke. Začali sme škr­tať nápady, ktoré sa nám až tak nepoz­dá­vali. Nako­niec zostali posledné tri. A keďže sme chceli pro­dukt, kde je HW aj SW zostali na zozname nako­niec dve inno­vá­cie. Dali sme spra­viť tele­fo­nický pries­kum trhu z kto­rého vyply­nulo, že jed­no­značné key.vi oslo­vilo naj­viac poten­ci­onál­nych zákaz­ní­kov.

Začiatky boli náročné hlavne z finanč­ného hľa­diska, pre­tože na začiatku sme finan­co­vali key.vi z finanč­ných pros­tried­kov, ktoré sme zaro­bili na iných pro­jek­toch vo firme. Neskôr sme skú­sili ban­kovú pôžičku, avšak pre banku ste rizi­kový, pre ňu je istej­šie a menej rizi­ko­vej­šie posky­to­va­nie hypo­te­kár­nych úve­rov ako úve­ro­vať start-up.

Potom prišla zmena, mali sme veľké šťas­tie, našli sme inves­tora. Viedli sme úspešné roko­va­nia s finanč­nou sku­pi­nou Fle­mio z Bra­ti­slavy, kto­rej sa náš start-up veľmi zapá­čil a roz­hodli inves­to­vať nie len finančné pros­triedky ale aj ľud­ské zdroje. Cha­lani z Fle­mia veľká vďaka.

Ako by si v jed­no­du­chosti vysvet­lil váš pro­dukt? Čo je jeho prí­no­som?

Náš pro­dukt naj­lep­šie vysti­huje jeho slo­gan your phone. your key. (tvoj smart­fón, tvoj kľúč). Určite poznáte ten pocit, keď máte vo vrecku veľký zvä­zok kľú­čov, ktoré sú ťažké, ľahko sa strá­cajú a vždy potre­bu­jete vybrať z vrecka ten správny kľúč , aby ste sa dostali cez dvere a navyše keď stra­títe kľúče musíte meniť celý zámok. 

My sme sa roz­hodli toto zmeniť…smartfón vo vrecku saka, alebo v kabelke netreba vybe­rať, stačí sa pri­blí­žiť k zámku (5-7cm) a zámok (pokiaľ máte v ňom ten správny kľúč) sa otvorí a vy môžete prejsť cez otvo­rené dvere. Je to pohodlné, jed­no­du­ché a bez­pečné.  Vedeli ste, že v prie­mere 10min denne trá­vime hľa­da­ním stra­te­ných kľú­čov? Ak mate key.vi stačí pop­ro­siť manželku/priateľku, aby vám zavo­lala na mobil a hneď viete kde máte kľúče :).

Kto je v tíme?

Na začiatku sme boli traja. Pál Zachar, Gab­riel Kri­žan a ja (Robert Gaš­pa­rík). Neskôr po vstupe inves­tora sa tím roz­ší­ril o Andreu Kun­drovú, Mareka Ježa, Moniku Roš­tá­rovú, Michala Šefaru a Peta Meš­ťa­níka.

Aký je váš biz­nis model? Príjmy už pokrý­vajú vaše náklady?

Náš biz­nis model je v pod­state jed­no­du­chý, char­gu­jeme hard­vér (elek­tro­nický zámok ) a soft­vér (mobilná appka) je zadarmo. Naši poten­ciálni zákaz­níci sú zo seg­mentu deve­lo­pe­rov, hote­lier­stvo, krátke pre­nájmy bytov (Airbnb), par­king seg­ment (pri­lo­žíš smart­fón k par­ko­va­ciemu retar­déru a môžeš zapar­ko­vať), auto­mo­tive seg­ment (otvá­ra­nie dverí auta smart­fó­nom) a seg­ment domác­nosti. Momen­tálne pre­bieha vývoj pro­to­typu, pre­dob­jed­návky vyze­rajú veľmi sľubne.

Kedy bol u teba ten kri­tický moment, že si si pove­dal – už to vyzerá dobre?

Dolie­hajú na nás kri­tické momenty v kaž­dej fáze vývoja pro­duktu, od vyrie­še­nia tech­nic­kých prob­lé­mov až po komu­ni­ká­ciu so zákaz­níkmi. Moment “už to vyzerá dobre“ asi príde, keď úspešné dodáme naše prvé objed­návky naším zákaz­ní­kom.

Vráťme sa ešte k dob­rému tímu. Star­tupy s obľu­bou využí­vajú fre­e­lan­ce­rov pre ich niž­šie náklady a fle­xi­bi­litu. Je podľa teba možné vybu­do­vať kva­litný star­tup na fre­e­lan­ce­roch, alebo si skôr za sta­bilný “in house” tím? 

Som za sta­bilný in house tím. Pre­tože pri vývoji potre­bu­ješ držať pokope tím ľudí so špe­ci­fic­kými tech­nic­kými vedo­mos­ťami o pro­dukte. Títo ľudia majú hlavne potrebné know-how o pro­dukte a sú len veľmi ťažko nahra­di­teľní. Mať know-how pod jed­nou stre­chou je preto správne roz­hod­nu­tie.

Ako podľa teba vyzerá dobrý/úspešný star­tup? Je dôle­ži­tej­šie mať dobrú myš­lienku, byť na správ­nom mieste, alebo niečo iné?

Mať dobrú myš­lienku a byť na správ­nom mieste nestačí. Treba sa seri­ózne sna­žiť pre­ta­viť myš­lienku do pro­duktu. Je potrebné neus­tále mať pred očami cieľ, netreba stále cho­diť na kicks­tar­ter :). Neviem si pred­sta­viť, ako nie­kto dokáže mana­žo­vať via­cero start-upov. Totiž robiť start-up je vysoko rizi­kové pod­ni­ka­nie. Z 10tich start-upov sú v prie­mere len 2 úspešné a len 1 pre­razí glo­bálne. My chceme byť ten 1 :).

Ako vyzerá taký bežný deň v Key.vi?

Ráno začí­name s krát­kym sta­tus mee­tin­gom o pro­jekte s cha­lanmi, zade­fi­nujú sa úlohy na týž­deň, kon­tro­lujú sa tasky z pred­chá­dza­jú­ceho týždňa. Rie­šia sa otvo­rené otázky. Potom sad­nem do auta, keďže pôso­bíme na juž­nom Slo­ven­sku v Šahách, idem do Bra­ti­slavy rie­šiť biz­nis veci (pred­sta­ve­nie pro­duktu poten­ci­onál­nym zákaz­ní­kov, pre­dob­jed­návky, stretnutia…atď). Neskôr sa vra­ciam späť do kan­ce­lá­rie a vyba­vu­jem maily a komu­ni­ku­jem s dodá­va­teľmi.

Klišé hovorí „rob to, čo ťa baví, a potom v tom môžeš byť aj naozaj dobrý“. Ty máš rád svoju prácu?

Milu­jem svoju prácu a nemám rád zväzky kľú­čov :).

Povedz nám nejakú veľkú myš­lienku, čo ťa inšpi­ro­vala.

V posled­nej dobe ma oslo­vil, jeden nemecký start-up, ktorý pôsobí v Mní­chove. Videl som to na CNN. Pre­dá­vajú 3D tla­čiarne a vždy, keď im príde nová objed­návka z webu, udrú na gong, ktorý majú v strede kan­ce­lá­rie a všetci sa úprimne tešia a tlies­kajú novej objed­návke :) .

Určite sle­du­ješ star­tu­povú scénu na Slo­ven­sku a v Čechách. Ktoré star­tupy majú podľa teba budúc­nosť?

Sle­du­jem slo­ven­skú start-up scénu, aj keď nie tak inten­zívne. V posled­nej dobe ma zau­jal star­tup Homiee, ktorý rieši kon­cep­ciu inte­li­gent­ného býva­nia z úplne nového uhla pohľadu.

Pridať komentár (0)