KFC sa na Slovensku rozrastie. Pribudnúť má až 11 nových prevádzok

Viktória Husarčíková / 3. marca 2019 / Food biznis

  • Fa­nú­ši­ko­via KFC na Slo­ven­sku sa môžu te­šiť
  • Ob­ľú­bená sieť fast­fo­odo­vých re­štau­rá­cií má to­tiž na Slo­ven­sku veľké plány
  • Ot­vo­riť by u nás mala 11 no­vých po­bo­čiek
zdroj: Pixabay/Unsplash
  • Fa­nú­ši­ko­via KFC na Slo­ven­sku sa môžu te­šiť
  • Ob­ľú­bená sieť fast­fo­odo­vých re­štau­rá­cií má to­tiž na Slo­ven­sku veľké plány
  • Ot­vo­riť by u nás mala 11 no­vých po­bo­čiek

Túto si­tu­áciu po­známe mnohí. Si v cen­tre Bra­ti­slavy a máš chuť na KFC, av­šak ši­roko ďa­leko sa ne­na­chá­dza žiadna po­bočka tohto ob­ľú­be­ného fast­fo­odu. Na Eins­te­i­novu alebo do Au­parku, kde sa dve z nich na­chá­dzajú, je to nie­kedy však až prí­liš ďa­leko, a tak treba na tento zú­falý sen o ku­ra­cine rýchlo za­bud­núť. Už one­dlho však môže byť táto si­tu­ácia mi­nu­los­ťou.

Re­ťa­zec to­tiž plá­nuje ot­vo­riť 11 no­vých pre­vá­dzok. Kde sa budú na­chá­dzať re­ťa­zec za­tiaľ ne­kon­kre­ti­zo­val. Firma Qu­e­en­sway Res­tau­rants, pod ktorú KFC spadá, chce do nich in­ves­to­vať 10-15 mi­li­ó­nov eur. Malo by tak byť vy­tvo­re­ných až 300 no­vých pra­cov­ných miest. In­for­mo­val o tom coun­try ma­na­žér Qu­e­en­sway Res­tau­rants Slo­va­kia An­dreas Schindl. Jeho vy­jad­re­nie ako prvé pri­nieslo Me­diálne.sk.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: den­vit / Pi­xa­bay

Mi­nulý týž­deň sme in­for­mo­vali o tom, že naj­nov­šie pri­budla pre­vádzka KFC aj v bra­ti­slav­skom Au­parku, a to priamo vo fo­od­courte. Zá­kaz­ní­kov tu víta na­ozaj štý­lo­vými a veľ­kými pries­tormi, pri­čom plu­som je aj sa­mos­tatné se­de­nie v štýle re­ťazca. Viac čí­taj TU.

Qu­e­en­sway Res­tau­rants Slo­va­kia, s.r.o. podľa Fins­tatu v roku 2017 zvý­šila stratu o 145 % na -787 814 eur a tržby jej na­rástli o 6 % na 3,395 mi­li­óna eur.

Pridať komentár (0)