Kicks­tar­ter 2013: Úspešné pro­jekty

Richard Bednár / 10. jún 2014 / Tools a produktivita

Týmto člán­kom fina­li­zu­jem sériu úspeš­ných Kicks­tar­ter pro­jek­tov roka 2013. Dnes vám pred­sta­vím mix posled­ných – dvoch tech­no­lo­gic­kých a jed­ného ume­lec­kého.

Ardu­Sat – tvoj „Ardu­ino expe­ri­ment” vo ves­míre

Ardu­ino je open-source pro­to­typ elek­tro­nic­kej plat­formy zalo­žený na fle­xi­bil­nom, ľahko pou­ži­teľ­nom hard­véri a sof­véri. Je určený pre tech­ni­kov, umel­cov, dizaj­né­rov, jed­no­du­cho koho­koľ­vek, kto sa zau­jíma o vytvá­ra­nie inte­rak­tív­nych objek­tov.

Cie­ľom pro­jektu bolo vyslať do ves­míru malý sate­lit vyba­vený hard­dis­kom a kva­lit­ným foto­apa­rá­tom. Tím Ardu­Sat chcel tak sprí­stup­niť obja­vo­va­nie ves­míru komu­koľ­vek. 

Cie­ľová suma: 35 000 ame­ric­kých dolá­rov
Dosia­hnutá suma: 106 330 ame­ric­kých dolá­rov (3,03 náso­bok)
Počet pod­po­ro­va­te­ľov: 676
Prie­mer na jed­ného pod­po­ro­va­teľa: 157,3 ame­ric­kých dolá­rov

Atlas: Prvá heli­kop­téra pohá­ňaná ľud­skou silou

Hlav­nou ideou celého pro­jektu bolo nadi­zaj­no­vať a zre­a­li­zo­vať heli­kop­téru, ktorá by mohla vyhrať Sikor­ského cenu.

Toto oce­ne­nie vypí­sala v roku 1980 Ame­ri­can Heli­cop­ter Society pre kon­štruk­téra z akej­koľ­vek kra­jiny, ktorý zostrojí vrtul­ník pohá­ňaný len ľud­skou silou. Súťaž má nie­koľko špe­ci­fic­kých pod­mie­nok: stroj musí byť ťažší ako vzduch (pou­ži­tie ply­nov je zaká­zané), musí byť schopný ver­ti­kál­neho štartu a pri­stá­tia, môže byť pohá­ňaný a ria­dený len posád­kou, behom letu nesmie žia­den člen posádky stroj opus­tiť alebo do neho vstú­piť, musí sa vzná­šať vo výške mini­málne 3 m aspoň 60 sekúnd a nesmie sa vychý­liť zo štvorca veľ­kého 100 m2.

V roku 1989 vzlie­tol na pôde kali­forn­skej Poly­tech­nic­kej uni­ver­zity stroj nazvaný Da Vinci III., ktorý sa vo výške 20 cm udr­žal 7,1 sekundy a v roku 1994 sa v rov­na­kej výške po dobu 19,46 sekund udr­žal stroj Yuri I, posta­vený tímom z Nihon Aero Stu­dent Group z Japon­ska.

Tím kon­štruk­té­rov Aero­velo z Uni­ver­sity of Toronto peniaze dostal, pro­jekt zre­a­li­zo­val a zís­kal oce­ne­nie s odme­nou vo výške 250 000 ame­ric­kých dolá­rov, ktoré im bolo ude­lené ako prvým od vyhlá­se­nia súťaže v roku 1980.

Cie­ľová suma: 30 000 ame­ric­kých dolá­rov
Dosia­hnutá suma: 34 424 ame­ric­kých dolá­rov (1,15 náso­bok)
Počet pod­po­ro­va­te­ľov: 479
Prie­mer na jed­ného pod­po­ro­va­teľa: 71,9 ame­ric­kých dolá­rov

WAL­LON­WALL – Výstava foto­gra­fií na Ber­lín­skej stene

Tvor­com pro­jektu je Kai Wie­den­höfer, pochá­dza­júci z Ber­lína. Jeho sedem­ročná práca zobra­zuje všetky steny na svete, ktoré roz­de­ľujú ľudí. Cie­ľom výstavy je pred­sta­viť 36 miest na extra veľ­kých foto­gra­fiách (9x3m) a umiest­niť ich na jeden z naj­dl­h­ších úse­kov múru pri rieke Spree v Ber­líne. Tým sa vytvorí gra­fický povrch vo veľ­kosti 1100 štvor­co­vých met­rov. 

Cie­ľová suma: 13 000 libier
Dosia­hnutá suma: 14 692 libier (1,1 náso­bok)
Počet pod­po­ro­va­te­ľov: 165
Prie­mer na jed­ného pod­po­ro­va­teľa: 89 libier

foto: techonomy.com

Pridať komentár (0)