Klam veľ­kých nápa­dov: Ani Rím nepo­sta­vi­li za jeden deň

Martin Bohunický / 29. decembra 2015 / Business

Zamkni sa v izbe na mesiac a vyj­di s veľ­kým nápa­dom, kto­rý zme­ní svet. Potom ho ukáž všet­kým obdi­vo­va­te­ľom.

Prav­dou je, že všet­ky veľ­ké nápa­dy začí­na­jú v malom. A väč­ši­na nápa­dov, kto­ré vyze­ra­li mega­lo­man­sky skon­či­li ako mega­lo­man­ský fail.

To je pre­klia­te veľ­kých nápa­dov.

Veľ­ké nápa­dy totiž potre­bu­jú čas. Zre­jú ako víno, ako whis­ky. Začnú v malom, no spo­lu­prá­cou, šikov­nos­ťou a kon­skou dáv­kou šťas­tia sa sta­nú väč­ší­mi, než si kto kedy doká­zal pred­sta­viť. A nesta­ne sa to cez noc. Vlast­ne je nemož­né pred­ví­dať, kedy sa to sta­ne a v akom roz­me­re.

Pozri sa na Netf­lix. Zača­li v roku 1997 ako služ­ba, kto­rá posie­la­la DVDč­ka poštou. V roku 2000 ponú­kol Block­bus­ter fir­me $50 mili­ó­nov dolá­rov. Odmiet­li. Dnes majú hod­no­tu $40 miliard dolá­rov, Netf­lix neus­tá­le ras­tie a Block­bus­ter je doko­na­lým prí­kla­dom toho, ako nez­vlád­nuť pre­chod na digi­tál­ny vek.

netflix-mailbox-photo-thanks-to-flickr-user-hackingnetflix-available

Ale­bo AirB­nB. V roku 2008 ich inves­to­ri vysmia­li. Keď ponúk­li 10% fir­my za $150000 dolá­rov, neoz­val sa nikto. Nikto ani len netu­šil, aký veľ­ký raz ten­to nápad môže byť. Dnes má AirB­nB hod­no­tu $24 miliard dolá­rov.

Ale­bo Snap­chat. Prvý­krát bol pro­jekt pre­zen­to­va­ný na Stan­for­de a štu­den­ti ho vysmia­li. Dnes má hod­no­tu $19 miliard dolá­rov a sme­jú sa maji­te­lia.

Snáď ma chá­peš.

V súčas­nos­ti aj veľ­ké spo­loč­nos­ti pra­cu­jú s malý­mi stáv­ka­mi — Face­bo­ok Moments, Ins­ta­gram Hyper­lap­se a Boome­rang, Twit­ter Vine a Peris­co­pe. Všet­ky tie­to spo­loč­nos­ti vedia, čo je ich core pro­dukt a že nemu­sí vydr­žať navž­dy. Pre­to diver­zi­fi­ku­jú. Nie­kto­ré z tých­to nápa­dov uspe­jú, nie­kto­ré nie. Ale na tom nezá­le­ží.

Čo to zna­me­ná pre teba?

Spo­lie­hať sa na rekla­mu v novi­nách a tel­ke si sa mohol v roku 2000. Dnes, keď sme všet­ci pre­po­je­ní, ľudia tvo­ju rekla­mu vysme­jú. Hľa­da­jú bran­ding, kva­lit­ný pro­dukt a naj­lep­ší záži­tok.

Nemys­li si, že som pro­ti veľ­kým nápa­dom. Milu­jem nápa­dy s veľ­kým poten­ciá­lom. Mys­lím si, že kaž­dý veľ­ký nápad je skve­lým zákla­dom pre ďal­šie nápa­dy — a to je pres­ne to, čo robí spo­me­nu­té spo­loč­nos­ti veľ­ké. Nezá­le­ží na tom, aké veľ­ké boli, keď začí­na­li, je to o tom, aké sú po rokoch inten­zív­ne­ho ras­tu. Potre­bu­ješ hlav­ne víziu.

Tú však nedo­siah­neš neus­tá­lou sna­hou. Vlast­ne čím viac sa sna­žíš, tým to bude ťaž­šie. Vízia musí prí­sť sama, zvy­čaj­ne vte­dy, keď to naj­me­nej čakáš.

Je to ako hrať šach. Vidíš pár ťahov dopre­du, no zvy­šok hry hráš pod­ľa okol­nos­tí. Neexis­tu­jú žiad­ne skrat­ky. Nič z teba neuro­bí len tak väč­šie­ho, či sil­nej­šie­ho. Chce to dlho­do­bé pocho­pe­nie znač­ky, prob­lé­mu, pro­duk­tu.

Tak­že nesnaž sa mesia­ce o nie­čo, čo má totál­ne obrá­tiť mobil­nú gene­rá­ciu hore noha­mi. Mies­to toho vyrob pro­to­typ. Uč sa. Skú­šaj. Uvi­díš, kam ťa to pove­die. A ak sa neza­sta­víš, prí­de aj vízia.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)