Klam veľ­kých nápa­dov: Ani Rím nepo­sta­vili za jeden deň

Martin Bohunický / 29. decembra 2015 / Business

Zamkni sa v izbe na mesiac a vyjdi s veľ­kým nápa­dom, ktorý zmení svet. Potom ho ukáž všet­kým obdi­vo­va­te­ľom.

Prav­dou je, že všetky veľké nápady začí­najú v malom. A väč­šina nápa­dov, ktoré vyze­rali mega­lo­man­sky skon­čili ako mega­lo­man­ský fail.

To je pre­kliate veľ­kých nápa­dov.

Veľké nápady totiž potre­bujú čas. Zrejú ako víno, ako whisky. Začnú v malom, no spo­lu­prá­cou, šikov­nos­ťou a kon­skou dáv­kou šťas­tia sa stanú väč­šími, než si kto kedy doká­zal pred­sta­viť. A nestane sa to cez noc. Vlastne je nemožné pred­ví­dať, kedy sa to stane a v akom roz­mere.

Pozri sa na Netf­lix. Začali v roku 1997 ako služba, ktorá posie­lala DVDčka poštou. V roku 2000 ponú­kol Block­bus­ter firme $50 mili­ó­nov dolá­rov. Odmietli. Dnes majú hod­notu $40 miliard dolá­rov, Netf­lix neus­tále ras­tie a Block­bus­ter je doko­na­lým prí­kla­dom toho, ako nez­vlád­nuť pre­chod na digi­tálny vek.

netflix-mailbox-photo-thanks-to-flickr-user-hackingnetflix-available

Alebo AirBnB. V roku 2008 ich inves­tori vysmiali. Keď ponúkli 10% firmy za $150000 dolá­rov, neoz­val sa nikto. Nikto ani len netu­šil, aký veľký raz tento nápad môže byť. Dnes má AirBnB hod­notu $24 miliard dolá­rov.

Alebo Snap­chat. Prvý­krát bol pro­jekt pre­zen­to­vaný na Stan­forde a štu­denti ho vysmiali. Dnes má hod­notu $19 miliard dolá­rov a smejú sa maji­te­lia.

Snáď ma chá­peš.

V súčas­nosti aj veľké spo­loč­nosti pra­cujú s malými stáv­kami — Face­book Moments, Ins­ta­gram Hyper­lapse a Boome­rang, Twit­ter Vine a Peris­cope. Všetky tieto spo­loč­nosti vedia, čo je ich core pro­dukt a že nemusí vydr­žať navždy. Preto diver­zi­fi­kujú. Nie­ktoré z týchto nápa­dov uspejú, nie­ktoré nie. Ale na tom nezá­leží.

Čo to zna­mená pre teba?

Spo­lie­hať sa na reklamu v novi­nách a telke si sa mohol v roku 2000. Dnes, keď sme všetci pre­po­jení, ľudia tvoju reklamu vysmejú. Hľa­dajú bran­ding, kva­litný pro­dukt a naj­lepší záži­tok.

Nemysli si, že som proti veľ­kým nápa­dom. Milu­jem nápady s veľ­kým poten­ciá­lom. Mys­lím si, že každý veľký nápad je skve­lým zákla­dom pre ďal­šie nápady — a to je presne to, čo robí spo­me­nuté spo­loč­nosti veľké. Nezá­leží na tom, aké veľké boli, keď začí­nali, je to o tom, aké sú po rokoch inten­zív­neho rastu. Potre­bu­ješ hlavne víziu.

Tú však nedo­siah­neš neus­tá­lou sna­hou. Vlastne čím viac sa sna­žíš, tým to bude ťaž­šie. Vízia musí prísť sama, zvy­čajne vtedy, keď to naj­me­nej čakáš.

Je to ako hrať šach. Vidíš pár ťahov dopredu, no zvy­šok hry hráš podľa okol­ností. Neexis­tujú žiadne skratky. Nič z teba neurobí len tak väč­šieho, či sil­nej­šieho. Chce to dlho­dobé pocho­pe­nie značky, prob­lému, pro­duktu.

Takže nesnaž sa mesiace o niečo, čo má totálne obrá­tiť mobilnú gene­rá­ciu hore nohami. Miesto toho vyrob pro­to­typ. Uč sa. Skú­šaj. Uvi­díš, kam ťa to pove­die. A ak sa neza­sta­víš, príde aj vízia.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)