Knihy o prog­ra­mo­vaní nestačí kupo­vať, treba ich aj pre­čí­tať

Ľudovít Nastišin / 7. mája 2016 / Business

Zvlád­neš vôbec pre­čí­tať úvod a nestra­tiť v sebe prog­ra­mo­va­ciu dôveru?

Nie­ktoré knihy vyze­rajú na poličke skvelo. Nie len z este­tic­kého hľa­diska, ale aj pokiaľ ide o to, čo ich nad­pisy hovo­ria o maji­te­ľovi. Štyri objemné knihy od Donalda Knutha “The Art of Com­pu­ter Prog­ram­ming” vysie­lajú jasný sig­nál: ustúpte, pre­tože ja som sku­točný prog­ra­má­tor.  Sku­točný počí­ta­čový vedec.

Bill Gates raz poveda, “Ak si mys­líš, že si sku­točne dobrý prog­ra­má­tor… pre­čí­taj si Art of Com­pu­ter Programming…a potom mi môžeš rovno poslať CV, ak to zvlád­neš pre­čí­tať celé.”

knuth

foto: preining.info

Pre nie­kto­rých môže byť objed­na­nie si tejto skve­lej série veľ­kým kari­ér­nym kro­kom. Pri­pra­víš si na to špe­ciálne miesto na poličke ešte skôr, ako ti knihy vôbec doru­čia.

Váha tej auto­rity môže byť taká veľká, že tie knihy nako­niec ani nikdy neot­vo­ríš. Je to podobné ako keď fil­mový kri­tik odíde pred kon­com filmu, lebo je zne­chu­tený (alebo tomu skôr nechápe). Knut­hove knihy sú epické, je sku­toč­ným maj­strom zákla­dov počí­ta­čo­vej vedy, jej pôvodu v mate­ma­tike a prie­niku týchto dvoch oblastí. Veľký rešpekt.

Je to ako keby si sa necí­til dosta­točne hodný toho, čo sa nachá­dza v tých kni­hách.

Môžeš si štyri krát pre­čí­tať úvod prvej knihy a sna­žiť sa pred­sta­viť si, čo by to zna­me­nalo zvlád­nuť všetky štyri knihy. Odpo­jil by si sa od inter­netu na nie­koľko mesia­cov a pre­sťa­ho­val sa do opus­te­nej chaty v lese s kopou poznám­ko­vých papie­rov, kra­bi­cou ceru­ziek, dopl­n­ko­vými mate­ma­tic­kými kni­hami a 90 dňo­vou záso­bou Adde­rall-u.

Cho­dil by si na dlhé pre­chádzky po lese a hlboko pre­mýš­ľal nad základmi algo­rit­mov. Žia­den lap­top, žiadne wifi, žiadna elek­trina — to všetko je iba ruše­nie. Po západe slnka by si nad prob­lé­mami sedle pri sviečke a sní­val by si o ves­míre har­mo­nic­kých čísel, bino­mi­nál­nych koefi­cien­tov a neli­ne­ár­nych dáto­vých štruk­túr.

1-RPiGQBLThunoBjN8OtxHnw

foto: medium.com

No toto sa nikdy nestane. Po tom ako si prej­deš úvod dosta­neš pocit, že by si sa mal obzrieť späť vo svo­jej kari­ére.

Byť nad­šený z počí­ta­čo­vého prog­ra­mo­va­nia v 50tych rokoch bolo byť nad­šený z apli­ko­va­nej mate­ma­tiky. IBM 650 mal základné mate­ma­tícké ope­rá­cie a kon­tro­lo­vané štruk­túry a bol posta­vený na desiat­ko­vej sústave, nie binár­nej.

Nebol žia­den dis­pej, žia­den prí­ka­zový ria­dok. Člo­vek bol ope­račný sys­tém.

V prvom odstavci úvodu Knuth nazýva prog­ra­mo­va­nie “este­tic­kou skú­se­nos­ťou podob­nou skla­da­niu poé­zie či maľo­va­niu.” Táto este­tická krása stále pri­ťa­huje kaž­dého ašpi­ru­jú­ceho prog­ra­má­tora. Aj keď dnes už prog­ramy nevyt­vá­rame pomo­cou kla­diva, krása prog­ra­mo­va­nia ostala nedot­knutá.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: warosu.org

Pridať komentár (0)