Koľ­ko hodín spán­ku si dopra­jú veli­ká­ni?

Dárius Polák. / 29. februára 2016 / Lifehacking

Počet hodín, koľ­ko spíš, výraz­ne ovplyv­ní tvoj deň. Okrem toho, že ten­to fakt doka­zu­jú mno­hé štú­die, si to všim­neš zakaž­dým, keď svoj pra­vi­del­ný režim naru­šíš. Za ide­ál­ny počet hodín sa väč­ši­nou pova­žu­je 7 – 8 hodín spán­ku, to však nezna­me­ná, že to tak kaž­dý prak­ti­zu­je. Nie­kto­rí ľudia spia ove­ľa menej, nie­kto­rí sa držia toh­to ide­álu a nie­kto­rí spia viac.

Zdá sa že u nie­kto­rých pla­tí prvý prí­pad. Donald Trump tvr­dí, že spí iba tri hodi­ny a CEO Pep­si­Co Indra Nooyi šty­ri hodi­ny (zrej­me sa ria­dia prí­slo­vím „kon­ku­ren­cia nikdy nespí“). Väč­ši­na uve­de­ných niž­šie si dopra­je aspoň šesť hodín kva­lit­né­ho spán­ku.

Elon Musk, CEO Tes­ly a Spa­ceX: 6 hodín (1:00 — 7:00)

Tim Cook, CEO App­le: 7 hodín (21:30 — 4:30)

Bill Gates, Co-foun­der Mic­ro­sof­tu: 7 hodín (24:00 — 7:00)

Richard Bran­son, zakla­da­teľ Vir­gin Group: 5 – 6 hodín (24:00 – 5:00/6:00)

Jack Dor­sey, Co-foun­der Twit­ter-u: 7 hodín (22:30 — 5:30)

Tim Arm­s­trong, pred­se­da a CEO AOL: 6 hodín (23:00 — 5:00)

Barack Oba­ma, pre­zi­dent USA: 6 hodín (1:00 — 7:00)

Jeff Bez­os, zakla­da­teľ & CEO Ama­zo­nu: 7 hodín (22:00 — 5:00)

Ellen DeGe­ne­res, ame­ric­ká komič­ka: 8 hodín (23:00 — 7:00)

Bonus- ako sme na tom my?

Šéf­re­dak­tor Star­ti­tup: 4 – 5 hodín (1:00 – 5:00, 6:00)

Inter­ný redak­tor Star­ti­tu­pu č.1 : 7 hodín (24:00 – 7:00)
Inter­ný redak­tor Star­ti­tup č.2 (ja) : 6/7 hodín (22:00/23:00 – 5:00)

2

foto: brunch.co.kr

Roz­mýš­ľaš ako sa stať ran­ným vtá­ča­ťom?

Prvý dob­rý krok je usta­no­viť si kon­zis­tent­ný čas spa­nia, čiže cho­diť spať a vstá­vať kaž­dý deň v rov­na­ký čas (ide­ál­ne aj cez víkend). Pokiaľ nie si večer ospa­lý, skús apli­ko­vať toto:

  • pre­čí­taj si kni­hu (nie elek­tro­nic­kú)
  • napíš tri veci za kto­ré si dnes vďač­ný
  • napíš tri veci, kto­ré chceš dosiah­nuť ďal­ší deň
  • pre­čí­taj si svo­je život­né a čias­tko­vé cie­le napí­sa­né na papie­ri
  • vypni elek­tro­ni­ku navô­kol
  • svo­ju izbu udr­žuj v tichu, tme a v ide­ál­nej tep­lo­te
  • pone­chaj si pri poste­li poznám­ko­vý blok aby si si mohol zapí­sať všet­ko čo ti prí­de na um

To koľ­ko toho den­ne pre­spíš výraz­ne ovplyv­ňu­je tvoj celý deň. Pre tvoj mozog je odpo­rú­ča­né mini­mum šesť hodín, v opač­nom prí­pa­de si to doká­že vypý­tať svo­ju daň, v kraj­nom prí­pa­de i natvr­do (mik­ros­pá­nok). Či už sa množ­stvo tvoj­ho spán­ku blí­ži k náš­mu šéf­re­dak­to­ro­vi ale­bo redak­to­ro­vi č.1, adop­to­va­ním pra­vi­del­né­ho času spán­ku ti pomô­že dostať maxi­mum kva­li­ty z tvoj­ho spán­ku a záro­veň i z dňa.

Couple Sleeping on Opposite Sides of Bed

foto: businessinsider.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wp.com

Pridať komentár (0)