Koľko hodín spánku si doprajú veli­káni?

Dárius Polák. / 29. februára 2016 / Tools a produktivita

Počet hodín, koľko spíš, výrazne ovplyvní tvoj deň. Okrem toho, že tento fakt doka­zujú mnohé štú­die, si to všim­neš zakaž­dým, keď svoj pra­vi­delný režim naru­šíš. Za ide­álny počet hodín sa väč­ši­nou pova­žuje 7 – 8 hodín spánku, to však nezna­mená, že to tak každý prak­ti­zuje. Nie­ktorí ľudia spia oveľa menej, nie­ktorí sa držia tohto ide­álu a nie­ktorí spia viac.

Zdá sa že u nie­kto­rých platí prvý prí­pad. Donald Trump tvrdí, že spí iba tri hodiny a CEO Pep­siCo Indra Nooyi štyri hodiny (zrejme sa ria­dia prí­slo­vím „kon­ku­ren­cia nikdy nespí“). Väč­šina uve­de­ných niž­šie si dopraje aspoň šesť hodín kva­lit­ného spánku.

Elon Musk, CEO Tesly a Spa­ceX: 6 hodín (1:00 — 7:00)

Tim Cook, CEO Apple: 7 hodín (21:30 — 4:30)

Bill Gates, Co-foun­der Mic­ro­softu: 7 hodín (24:00 — 7:00)

Richard Bran­son, zakla­da­teľ Vir­gin Group: 5 – 6 hodín (24:00 – 5:00/6:00)

Jack Dor­sey, Co-foun­der Twit­ter-u: 7 hodín (22:30 — 5:30)

Tim Arm­s­trong, pred­seda a CEO AOL: 6 hodín (23:00 — 5:00)

Barack Obama, pre­zi­dent USA: 6 hodín (1:00 — 7:00)

Jeff Bezos, zakla­da­teľ & CEO Ama­zonu: 7 hodín (22:00 — 5:00)

Ellen DeGe­ne­res, ame­rická komička: 8 hodín (23:00 — 7:00)

Bonus- ako sme na tom my?

Šéf­re­dak­tor Star­ti­tup: 4 – 5 hodín (1:00 – 5:00, 6:00)

Interný redak­tor Star­ti­tupu č.1 : 7 hodín (24:00 – 7:00)
Interný redak­tor Star­ti­tup č.2 (ja) : 6/7 hodín (22:00/23:00 – 5:00)

2

foto: brunch.co.kr

Roz­mýš­ľaš ako sa stať ran­ným vtá­ča­ťom?

Prvý dobrý krok je usta­no­viť si kon­zis­tentný čas spa­nia, čiže cho­diť spať a vstá­vať každý deň v rov­naký čas (ide­álne aj cez víkend). Pokiaľ nie si večer ospalý, skús apli­ko­vať toto:

  • pre­čí­taj si knihu (nie elek­tro­nickú)
  • napíš tri veci za ktoré si dnes vďačný
  • napíš tri veci, ktoré chceš dosiah­nuť ďalší deň
  • pre­čí­taj si svoje životné a čias­tkové ciele napí­sané na papieri
  • vypni elek­tro­niku navô­kol
  • svoju izbu udr­žuj v tichu, tme a v ide­ál­nej tep­lote
  • pone­chaj si pri posteli poznám­kový blok aby si si mohol zapí­sať všetko čo ti príde na um

To koľko toho denne pre­spíš výrazne ovplyv­ňuje tvoj celý deň. Pre tvoj mozog je odpo­rú­čané mini­mum šesť hodín, v opač­nom prí­pade si to dokáže vypý­tať svoju daň, v kraj­nom prí­pade i natvrdo (mik­ros­pá­nok). Či už sa množ­stvo tvojho spánku blíži k nášmu šéf­re­dak­to­rovi alebo redak­to­rovi č.1, adop­to­va­ním pra­vi­del­ného času spánku ti pomôže dostať maxi­mum kva­lity z tvojho spánku a záro­veň i z dňa.

Couple Sleeping on Opposite Sides of Bed

foto: businessinsider.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wp.com

Pridať komentár (0)