Na koľ­ko z tých­to poho­vo­ro­vých otá­zok pre spo­loč­nosť Goog­le vieš odpo­ve­dať?

Ľubica Mervová / 16. apríla 2016 / Zaujímavosti

Spo­loč­nosť Goog­le je zná­ma aj svo­ji­mi zvlášt­ny­mi otáz­ka­mi na pra­cov­ných poho­vo­roch, kto­ré majú pre­ve­riť logic­ké mys­le­nie uchá­dza­ča. Nie­kto­ré z tých­to otá­zok boli tak nároč­né, že ich spo­loč­nosť z poho­vo­rov vyra­di­la.

Lewis Linn, kari­ér­na kon­zul­tant­ka, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na tech­ni­ky poho­vo­rov, zosta­vi­la zoznam 140 otá­zok, kto­ré sa pýta­li v Goog­le jej kli­en­tov. Otáz­ky boli pre pozí­cie pro­duk­to­vých mana­žé­rov, soft­wa­re inži­nie­rov a mar­ke­tin­go­vých mana­žé­rov. Väč­ši­na otá­zok nemá jas­nú odpo­veď, ale má otes­to­vať tvo­ju kre­a­ti­vi­tu a zis­tiť ako poj­meš otáz­ku.

msp_0810_1792-1

Tak­že okrem kla­sic­kých otá­zok, kto­ré všet­ci nezná­ša­me, ako pre­čo chce­te pra­co­vať prá­ve pre Goog­le, čo vie­te o našich pro­duk­toch atď. sú toto tie naj­zvlášt­nej­šie otáz­ky:

 1. Koľ­ko gol­fo­vých lop­ti­čiek sa zmes­tí do škol­ské­ho auto­bu­su?
 2. Si zmen­še­ný na veľ­kosť cen­tu. Tvo­ja hmo­ta je pro­porč­ne zmen­še­ná tak, aby ucho­va­la tvo­ju pôvod­nú hus­to­tu. Násled­ne ťa hodia do skle­ne­né­ho mixé­ru, kde sa nože začnú hýbať o 60 sekúnd. Čo uro­bíš?
 3. Koľ­ko by si si účto­val za umy­tie všet­kých okien v mes­te Seatt­le?seattle
 4. Vysvet­li svo­jej osem­roč­nej nete­ri tro­mi veta­mi, čo zna­me­ná data­bá­za.
 5. Máš sa dostať z bodu A do bodu B, ale nevieš či sa tam vieš dostať. Čo uro­bíš?
 6. Pred­stav si, že máš skri­ňu plnú košieľ. Je tam veľ­mi ťaž­ké nájsť kon­krét­nu koše­ľu. Čo uro­bíš pre­to, aby si ich zor­ga­ni­zo­val tak, aby si jed­no­du­cho našiel tú, kto­rú hľa­dáš?
 7. Kaž­dý muž z dedi­ny zo 100 žena­tých párov pod­vie­dol svo­ju man­žel­ku. Kaž­dá žena v dedi­ne ihneď vie, keď neja­ký muž pod­ve­die svo­ju ženu, avšak nevie či jej vlast­ný muž ju pod­vie­dol. Dedi­na má zákon, kto­rý nedo­vo­ľu­je cudzo­lož­stvo. Aká­koľ­vek žena, kto­rá vie doká­zať, že jej man­žel bol never­ný ho musí v ten deň zabiť. Ženy tej­to dedi­ny by ten­to zákon nikdy nepo­ru­ši­li. Jed­né­ho dňa krá­ľov­ná nav­ští­vi dedi­nu a ohlá­si, že mini­mál­ne jeden man­žel bol never­ný. Čo sa sta­ne?
 8. V kra­ji­ne, kde oby­va­te­lia chcú iba chlap­cov, sa kaž­dá rodi­na sna­ží o die­ťa dovte­dy, pokiaľ sa im nena­ro­dí chla­pec. Keď sa im naro­dí diev­ča, majú ďal­šie die­ťa. Keď sa im naro­dí chla­pec, pre­sta­nú sa sna­žiť. Aký je pomer chlap­cov a diev­čat v kra­ji­ne?
 9. Koľ­ko ladi­čov pián je na celom sve­te?piano
 10. Pre­čo sú poklo­py okrúh­le?
 11. Musíš ove­riť, že tvoj kama­rát Bob má tvo­je správ­ne tele­fón­ne čís­lo, avšak nemô­žeš sa ho pria­mo naň opý­tať. Musíš otáz­ku napí­sať na kar­tič­ku a dať ju Eve, kto­rá ju dá Bobo­vi a násled­ne ti vrá­ti jeho odpo­veď. Čo tre­ba napí­sať na kar­tič­ku okrem otáz­ky tak, aby to Bob vedel dešif­ro­vať, ale aby Eva nezis­ti­la tvo­je tele­fón­ne čís­lo.
 12. Muž posu­nul svo­je auto k hote­lu a pri­šiel o svo­je bohat­stvo. Čo sa sta­lo?
 13. Koľ­ko krát sa ručič­ky na hodin­kách za deň pre­kry­jú?
 14. Koľ­ko vysá­va­čov sa za rok vyro­bí v USA?
 15. Vysvet­li význam „dead beef“ (mŕt­va hovä­dzi­na).
 16. Keď nie­kto vyto­čí sled čísel na tele­fó­ne, aké mož­né slová/reťazce môžu byť vytvo­re­né z pís­men aso­ciu­jú­cich tie­to čís­la?
1dd064b00df72ba0a147eb5d6973484d8841e842a70f40e2d44126f7bec4fe37 (1)

Mož­né odpo­ve­de:

 1. Otáz­ka nemá pres­nú odpo­veď (aj keď sa môže­te pokú­siť to neja­ko vypo­čí­tať). Má pre­ve­riť ako repre­zen­ta­tív­ne, kre­a­tív­ne a rých­lo vie­te odpo­ve­dať a ako sa sprá­va­te pod tla­kom.
 2. Skoč! Tvo­ja hmo­ta je síce zmen­še­ná, ale sila ti zosta­la, tak­že ako sil­nej­ší hmyz doká­žeš vysko­čiť z mixé­ra.
 3. Jed­no­du­chá odpo­veď je naprí­klad 10 dolá­rov za okno.
 4. Odpo­veď má otes­to­vať tvo­ju schop­nosť komu­ni­ko­vať kom­plex­né myš­lien­ky v jed­no­du­chom jazy­ku. Naprí­klad: Data­bá­za je nástroj, kto­rý si pamä­tá mno­ho infor­má­cií a ľudia ho pou­ží­va­jú na to, aby si tie infor­má­cie pamä­ta­li. Choď sa von hrať.
 5. Tu sa tiež tre­ba neja­ko vynájsť. Vez­mem si taxík s vodi­čom, čo pozná ces­tu z bodu A do bodu B. Prí­pad­ne si vez­mem mapu a podob­ne.
 6. Na túto otáz­ku tiež nie je pres­ná odpo­veď. Tes­tu­je kre­a­ti­vi­tu uchá­dza­ča.
 7. Prob­lém pod­vá­dza­jú­ce­ho man­že­la je kla­sic­ký rekur­zív­ny prob­lém. Keď všet­ky ženy vedia aspoň o jed­nom pod­vá­dza­jú­com man­že­lo­vi, môže­me poro­zu­mieť rekur­zív­ne­mu pro­ce­su. Pred­po­kla­daj­me, že pod­vá­dza iba jeden man­žel. Potom jeho žena nevi­dí niko­ho pod­vá­dzať, čiže vie, že ju pod­vá­dza a zabi­je ho v ten deň. Keď sú dva­ja pod­vá­dza­jú­ci muži, ich ženy vedia o jed­nom pod­vá­dza­jú­com mužo­vi a musia počkať deň, pred zis­te­ním, že ich muž pod­vá­dza (pre­to­že v deň ozná­me­nia nebol zabi­tý žiad­ny muž). Čiže 100 pod­vá­dza­jú­cich man­že­lov pre­ži­je v poho­de 99 dní, kým 100 man­že­liek zabi­je svo­jich mužov v rov­na­ký deň.
 8. Igno­ruj viac­ná­sob­né pôro­dy, neplod­né páry a páry, kto­ré umrú pred­tým, než budú mať die­ťa. Ako prvé si tre­ba uve­do­miť, že kaž­dý pár v kra­ji­ne bude mať iba jed­né­ho chlap­ca, keď­že potom sa pre­sta­nú sna­žiť o die­ťa. Čiže chlap­cov bude pres­ne toľ­ko, koľ­ko je man­žel­ských párov. Kaž­dá rodi­na však môže mať viac diev­čat. Dob­rá ces­ta ako zis­tiť počet diev­čat, je uro­biť si ima­gi­nár­ne sčí­ta­nie diev­čat. Pozvi všet­ky mat­ky kra­ji­ny do jed­nej veľ­kej miest­nos­ti a verej­ne sa opý­taj: „Môže kaž­dá, kto­rá mala prvo­ro­de­nú dcé­ru zdvi­hnúť ruku?“ Pri­ro­dze­ne polo­vi­ca matiek zdvih­ne ruku, čo si tre­ba zapí­sať do tabuľ­ky. Potom sa opý­taj: „Môže kaž­dá, kto­rá mala dru­ho­ro­de­nú dcé­ru nechať zdvi­hnu­tú ruku?“ Polo­vi­ca rúk ide dolu, čo si zas zapí­šeš do tabuľ­ky. Potom sa opý­taš: „Môže kaž­dá, kto­rá mala ako tre­tie die­ťa dcé­ru nechať zdvi­hnu­tú ruku?“ A tak­to pokra­ču­ješ, pri­čom pri kaž­dej otáz­ke je o polo­vi­cu menej rúk vo vzdu­chu. Tým vytvo­ríš vzo­rec: (1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + …) xN pri­čom N je počet matiek. Čím zis­tíš, že počet diev­čat sa rov­ná počtu rodín (N) a počtu chlap­cov (ale­bo je mu veľ­mi blíz­ko). Čiže pomer chlap­cov a diev­čat bude 1:1.
 9. Pred­po­kla­daj­me, že pia­ná potre­bu­jú nala­diť raz za týž­deň a trvá hodi­nu kým ich ladič nala­dí. Ak pra­cu­je 8 hodín den­ne a 5 dní v týždni,tak zvlád­ne týž­den­ne pri­bliž­ne 40 pián. Tak­že odpo­veď je jeden ladič na 40 pián. Na wiki­pe­dii môže­te ten­to prob­lém nájsť pod titu­lom „Fer­mi prob­lem“.
 10. Na to sú dve správ­ne odpo­ve­de: Prvá je, že okrúh­ly poklop nevie pre­pad­núť užšou die­rou, nech je oto­če­ný v akom­koľ­vek uhle. Dru­há je, že pre stro­jo­vú oceľ je lep­šie, ak je okrúh­la, než hra­na­tá.
 11. Ide len o ove­re­nie. Napíš mu teda, aby ti zavo­lal v urči­tý čas. Ak neza­vo­lá, nemá tvo­je čís­lo. Ak ti to prí­de prí­liš ľah­ké, môžeš mu pove­dať, aby ti napí­sal súčet čísel tvoj­ho tele­fón­ne­ho čís­la.
 12. Hral Mono­po­ly. Išlo o to, že sa so svo­jim autom, čo je vlast­ne figúr­ka, dostal na políč­ko, kto­ré vlast­ní opo­nent. Tým pádom musel maji­te­ľo­vi dané­ho hote­la vypla­tiť čias­t­ku za tzv. „nájom“.
 1. 22 krát, ak pol­noc počí­ta­me iba raz.
 2. Pri takej­to otáz­ke tre­ba vziať do úva­hy, že v USA je 120 mili­ó­nov domác­nos­tí a deduk­ci­ou je potreb­né odvo­diť odpo­veď.
 3. 0xDE­AD­BE­EF je hexa­de­ci­mál­ny kód čas­to pou­ží­va­ný na iden­ti­fi­ko­va­nie pad­nu­tých soft­wa­re­ov a sys­té­mov. Čiže ide o prog­ra­má­tor­ský žar­gón.
 4. Na tele­fó­ne sú čís­la od 0 do 9, čo je doko­py 10 zna­kov. Iba nie­kto­ré čís­la majú pri­ra­de­né pís­me­ná: 2 [ABC], 3 [DEF], 4 [GHI], 5 [JKL], 6 [MNO], 7 [PQRS], 8 [WXYZ]. Je teda potreb­né vypo­čí­tať obme­nu tých­to 10 zna­kov v mož­ných tele­fón­nych čís­lach. To dosiah­neš tým­to vzor­com:
binomial coefficient formula

Odpo­ve­ďou je 6,666,666,666 mož­ných slov.

Máš lep­šie odpo­ve­de na tie­to otáz­ky? Napíš nám ich do komen­tá­ra.

zdro­je: iflscience.comimpactinterview.combusinessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: officesnapshots.com

Pridať komentár (0)