Na koľko z týchto poho­vo­ro­vých otá­zok pre spo­loč­nosť Google vieš odpo­ve­dať?

Ľubica Mervová / 16. apríla 2016 / Zaujímavosti

Spo­loč­nosť Google je známa aj svo­jimi zvlášt­nymi otáz­kami na pra­cov­ných poho­vo­roch, ktoré majú pre­ve­riť logické mys­le­nie uchá­dzača. Nie­ktoré z týchto otá­zok boli tak náročné, že ich spo­loč­nosť z poho­vo­rov vyra­dila.

Lewis Linn, kari­érna kon­zul­tantka, ktorá sa špe­cia­li­zuje na tech­niky poho­vo­rov, zosta­vila zoznam 140 otá­zok, ktoré sa pýtali v Google jej kli­en­tov. Otázky boli pre pozí­cie pro­duk­to­vých mana­žé­rov, soft­ware inži­nie­rov a mar­ke­tin­go­vých mana­žé­rov. Väč­šina otá­zok nemá jasnú odpo­veď, ale má otes­to­vať tvoju kre­a­ti­vitu a zis­tiť ako poj­meš otázku.

msp_0810_1792-1

Takže okrem kla­sic­kých otá­zok, ktoré všetci nezná­šame, ako prečo chcete pra­co­vať práve pre Google, čo viete o našich pro­duk­toch atď. sú toto tie naj­zvlášt­nej­šie otázky:

 1. Koľko gol­fo­vých lop­ti­čiek sa zmestí do škol­ského auto­busu?
 2. Si zmen­šený na veľ­kosť centu. Tvoja hmota je pro­porčne zmen­šená tak, aby ucho­vala tvoju pôvodnú hus­totu. Následne ťa hodia do skle­ne­ného mixéru, kde sa nože začnú hýbať o 60 sekúnd. Čo uro­bíš?
 3. Koľko by si si účto­val za umy­tie všet­kých okien v meste Seattle?seattle
 4. Vysvetli svo­jej osem­roč­nej neteri tromi vetami, čo zna­mená data­báza.
 5. Máš sa dostať z bodu A do bodu B, ale nevieš či sa tam vieš dostať. Čo uro­bíš?
 6. Pred­stav si, že máš skriňu plnú košieľ. Je tam veľmi ťažké nájsť kon­krétnu košeľu. Čo uro­bíš preto, aby si ich zor­ga­ni­zo­val tak, aby si jed­no­du­cho našiel tú, ktorú hľa­dáš?
 7. Každý muž z dediny zo 100 žena­tých párov pod­vie­dol svoju man­želku. Každá žena v dedine ihneď vie, keď nejaký muž pod­ve­die svoju ženu, avšak nevie či jej vlastný muž ju pod­vie­dol. Dedina má zákon, ktorý nedo­vo­ľuje cudzo­lož­stvo. Aká­koľ­vek žena, ktorá vie doká­zať, že jej man­žel bol neverný ho musí v ten deň zabiť. Ženy tejto dediny by tento zákon nikdy nepo­ru­šili. Jed­ného dňa krá­ľovná nav­štívi dedinu a ohlási, že mini­málne jeden man­žel bol neverný. Čo sa stane?
 8. V kra­jine, kde oby­va­te­lia chcú iba chlap­cov, sa každá rodina snaží o dieťa dovtedy, pokiaľ sa im nena­rodí chla­pec. Keď sa im narodí dievča, majú ďal­šie dieťa. Keď sa im narodí chla­pec, pre­stanú sa sna­žiť. Aký je pomer chlap­cov a diev­čat v kra­jine?
 9. Koľko ladi­čov pián je na celom svete?piano
 10. Prečo sú poklopy okrúhle?
 11. Musíš ove­riť, že tvoj kama­rát Bob má tvoje správne tele­fónne číslo, avšak nemô­žeš sa ho priamo naň opý­tať. Musíš otázku napí­sať na kar­tičku a dať ju Eve, ktorá ju dá Bobovi a následne ti vráti jeho odpo­veď. Čo treba napí­sať na kar­tičku okrem otázky tak, aby to Bob vedel dešif­ro­vať, ale aby Eva nezis­tila tvoje tele­fónne číslo.
 12. Muž posu­nul svoje auto k hotelu a pri­šiel o svoje bohat­stvo. Čo sa stalo?
 13. Koľko krát sa ručičky na hodin­kách za deň pre­kryjú?
 14. Koľko vysá­va­čov sa za rok vyrobí v USA?
 15. Vysvetli význam „dead beef“ (mŕtva hovä­dzina).
 16. Keď nie­kto vytočí sled čísel na tele­fóne, aké možné slová/reťazce môžu byť vytvo­rené z pís­men aso­ciu­jú­cich tieto čísla?
1dd064b00df72ba0a147eb5d6973484d8841e842a70f40e2d44126f7bec4fe37 (1)

Možné odpo­vede:

 1. Otázka nemá presnú odpo­veď (aj keď sa môžete pokú­siť to nejako vypo­čí­tať). Má pre­ve­riť ako repre­zen­ta­tívne, kre­a­tívne a rýchlo viete odpo­ve­dať a ako sa sprá­vate pod tla­kom.
 2. Skoč! Tvoja hmota je síce zmen­šená, ale sila ti zostala, takže ako sil­nejší hmyz doká­žeš vysko­čiť z mixéra.
 3. Jed­no­du­chá odpo­veď je naprí­klad 10 dolá­rov za okno.
 4. Odpo­veď má otes­to­vať tvoju schop­nosť komu­ni­ko­vať kom­plexné myš­lienky v jed­no­du­chom jazyku. Naprí­klad: Data­báza je nástroj, ktorý si pamätá mnoho infor­má­cií a ľudia ho pou­ží­vajú na to, aby si tie infor­má­cie pamä­tali. Choď sa von hrať.
 5. Tu sa tiež treba nejako vynájsť. Vez­mem si taxík s vodi­čom, čo pozná cestu z bodu A do bodu B. Prí­padne si vez­mem mapu a podobne.
 6. Na túto otázku tiež nie je presná odpo­veď. Tes­tuje kre­a­ti­vitu uchá­dzača.
 7. Prob­lém pod­vá­dza­jú­ceho man­žela je kla­sický rekur­zívny prob­lém. Keď všetky ženy vedia aspoň o jed­nom pod­vá­dza­jú­com man­že­lovi, môžeme poro­zu­mieť rekur­zív­nemu pro­cesu. Pred­po­kla­dajme, že pod­vá­dza iba jeden man­žel. Potom jeho žena nevidí nikoho pod­vá­dzať, čiže vie, že ju pod­vá­dza a zabije ho v ten deň. Keď sú dvaja pod­vá­dza­júci muži, ich ženy vedia o jed­nom pod­vá­dza­jú­com mužovi a musia počkať deň, pred zis­te­ním, že ich muž pod­vá­dza (pre­tože v deň ozná­me­nia nebol zabitý žiadny muž). Čiže 100 pod­vá­dza­jú­cich man­že­lov pre­žije v pohode 99 dní, kým 100 man­že­liek zabije svo­jich mužov v rov­naký deň.
 8. Igno­ruj viac­ná­sobné pôrody, neplodné páry a páry, ktoré umrú pred­tým, než budú mať dieťa. Ako prvé si treba uve­do­miť, že každý pár v kra­jine bude mať iba jed­ného chlapca, keďže potom sa pre­stanú sna­žiť o dieťa. Čiže chlap­cov bude presne toľko, koľko je man­žel­ských párov. Každá rodina však môže mať viac diev­čat. Dobrá cesta ako zis­tiť počet diev­čat, je uro­biť si ima­gi­nárne sčí­ta­nie diev­čat. Pozvi všetky matky kra­jiny do jed­nej veľ­kej miest­nosti a verejne sa opý­taj: „Môže každá, ktorá mala prvo­ro­denú dcéru zdvi­hnúť ruku?“ Pri­ro­dzene polo­vica matiek zdvihne ruku, čo si treba zapí­sať do tabuľky. Potom sa opý­taj: „Môže každá, ktorá mala dru­ho­ro­denú dcéru nechať zdvi­hnutú ruku?“ Polo­vica rúk ide dolu, čo si zas zapí­šeš do tabuľky. Potom sa opý­taš: „Môže každá, ktorá mala ako tre­tie dieťa dcéru nechať zdvi­hnutú ruku?“ A takto pokra­ču­ješ, pri­čom pri kaž­dej otázke je o polo­vicu menej rúk vo vzdu­chu. Tým vytvo­ríš vzo­rec: (1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + …) xN pri­čom N je počet matiek. Čím zis­tíš, že počet diev­čat sa rovná počtu rodín (N) a počtu chlap­cov (alebo je mu veľmi blízko). Čiže pomer chlap­cov a diev­čat bude 1:1.
 9. Pred­po­kla­dajme, že pianá potre­bujú nala­diť raz za týž­deň a trvá hodinu kým ich ladič naladí. Ak pra­cuje 8 hodín denne a 5 dní v týždni,tak zvládne týž­denne pri­bližne 40 pián. Takže odpo­veď je jeden ladič na 40 pián. Na wiki­pe­dii môžete tento prob­lém nájsť pod titu­lom „Fermi prob­lem“.
 10. Na to sú dve správne odpo­vede: Prvá je, že okrúhly poklop nevie pre­pad­núť užšou die­rou, nech je oto­čený v akom­koľ­vek uhle. Druhá je, že pre stro­jovú oceľ je lep­šie, ak je okrúhla, než hra­natá.
 11. Ide len o ove­re­nie. Napíš mu teda, aby ti zavo­lal v určitý čas. Ak neza­volá, nemá tvoje číslo. Ak ti to príde prí­liš ľahké, môžeš mu pove­dať, aby ti napí­sal súčet čísel tvojho tele­fón­neho čísla.
 12. Hral Mono­poly. Išlo o to, že sa so svo­jim autom, čo je vlastne figúrka, dostal na políčko, ktoré vlastní opo­nent. Tým pádom musel maji­te­ľovi daného hotela vypla­tiť čias­tku za tzv. „nájom“.
 1. 22 krát, ak pol­noc počí­tame iba raz.
 2. Pri takejto otázke treba vziať do úvahy, že v USA je 120 mili­ó­nov domác­ností a deduk­ciou je potrebné odvo­diť odpo­veď.
 3. 0xDE­AD­BEEF je hexa­de­ci­málny kód často pou­ží­vaný na iden­ti­fi­ko­va­nie pad­nu­tých soft­wa­reov a sys­té­mov. Čiže ide o prog­ra­má­tor­ský žar­gón.
 4. Na tele­fóne sú čísla od 0 do 9, čo je dokopy 10 zna­kov. Iba nie­ktoré čísla majú pri­ra­dené pís­mená: 2 [ABC], 3 [DEF], 4 [GHI], 5 [JKL], 6 [MNO], 7 [PQRS], 8 [WXYZ]. Je teda potrebné vypo­čí­tať obmenu týchto 10 zna­kov v mož­ných tele­fón­nych čís­lach. To dosiah­neš týmto vzor­com:
binomial coefficient formula

Odpo­ve­ďou je 6,666,666,666 mož­ných slov.

Máš lep­šie odpo­vede na tieto otázky? Napíš nám ich do komen­tára.

zdroje: iflscience.comimpactinterview.combusinessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: officesnapshots.com

Pridať komentár (0)