Koniec moti­vač­ného porna. Je čas poriadne pra­co­vať

Nina Matejčeková / 3. februára 2016 / Tools a produktivita

Cítiš sa v pohode, keď sa na Face­book-u poze­ráš na iných ľudí, ako robia to, čo naozaj chcú?

Veď to môžem byť aj ja. Čo robím inak ako moji pria­te­lia ?”

To bola presne rada, ktorú som potre­bo­val.”

Príde zmena, len musím byť nie­čím moti­vo­vaný.”…

3c0fe22a66d990c7da50a0dd371b4407

foto: pinterest.com

A na koniec, aj tak nič nezmení..

Toto sa nazýva “moti­vačné porno”. Vysvet­le­nie je jed­no­du­ché. Budeš sa cítiť lep­šie, keď začneš roz­mýš­ľať nad všet­kými krás­nymi zme­nami, ktoré chceš zre­a­li­zo­vať vo svo­jom živote.

Ale ako ich začať rea­li­zo­vať? Tu je pár rád, ktoré ti pomôžu začať robiť správne roz­hod­nu­tia na dosia­hnu­tie svojho cieľa.

Nepo­ze­raj veľa tele­ví­zie.. Vážne!

Ak poze­ráš tele­ví­ziu každý deň len 90 minút pred alebo po práci, strá­viš o 500 hodín viac ener­gie, ako keby si si pre­čí­tal knihu. Pove­dzme si to na rovinu. Ja zbož­ňu­jem seriály ako Two and half man, The Bones… Doká­žem pri tom vypnúť, v kľude sa najesť. Lenže 99 % z toho, čo nám tele­ví­zia ponúka sú nepot­rebné infor­má­cie a reklamy. Takáto istá filo­zo­fia sa dá apli­ko­vať aj na filmy. Keď po skon­čení filmu zis­tíme, že to bola totálna kra­vina, budú to dve a pol hodiny zabi­tého času. Deň trvá 24 hodín, z toho 8 hodín spánku a v prie­mere 9 hodín v práci. Vypo­čí­tajme si teraz, koľko nám ostáva voľ­ného času pre seba na iné akti­vity. A kino? O tom rad­šej poml­čím, kedže za dáky fil­mový brak ešte aj zapla­tíme. Je to iba stra­tený čas, počas kto­rého by si mohol pra­co­vať na svo­jich nápa­doch. Vyhraď si čas, ktorý strá­viš pri kaž­do­den­nom poze­raní svojho seriálu a potom tele­ví­ziu vypni.

P.S. ak je tvo­jou kaž­do­ve­čer­nou ruti­nou poze­ra­nie tele­ví­zie, skús ju zme­niť. Čo tak sa začať iba s nie­kým zho­vá­rať.

beard_cover

foto: 500px.com

Čítaj viac. Oveľa viac

Ak nepo­ze­ráš tele­ví­ziu, jedna z naj­lep­ších vecí, čo ju nahradí je kniha. Keď máte prob­lém, exis­tuje 99% šanca, že nie­kto to vyrie­šil už za vás a napí­sal to práve do knihy. Chytrí bas­tardi. Nie­ktorí hovo­ria, že číta­nie je nuda alebo ich číta­nie začne uspá­vať. Naučiť sa čítať pozorne a byť pop­ri­tom sto per­cen­tne sústre­dení je ume­nie. Ak začnete viac čítať, doká­žete viac roz­ví­jať svoju pred­sta­vi­vosť a jed­not­livé prob­lémy vyrie­šite úplne inak. Keď sa nad tým zamys­líte dáva to zmy­sel. Pre mozog je pri­ro­dzené pro­du­ko­vať skvelé nápady, ale musí byť nie­čím inšpi­ro­vaný.

Choď spať skôr. Nie je nič zau­jí­mavé čo by sa ti večer mohlo stať

Je to len zlý zau­ží­vaný zvyk zostať hore do jed­nej v noci. Pre­meš­kám tým niečo, keď si ľah­nem do postele skôr? Čím skôr pôj­dem spať, tým lep­šie sa budem cítiť, keď ráno vsta­nem. Nič nie je lep­šie ako zis­te­nie, že si sa zobu­dil skôr ako budík a navyše plný ener­gie.

tumblr_nbuvae91hY1tfzvwwo1_1280

foto: 40.media.tumblr.com

Vytvor si malú rannú rutinu

Či chceš alebo nie, mozog si už sám vytvo­ril pomy­selný sys­tém zvy­kov, ktorý ti má uľah­čo­vať život. Môžeš to však zobrať do vlast­ných rúk a vytvo­riť si svoje tzv. “pozi­tívne rutiny”. Spíš si krátky cie­ľa­ve­domý zoznam vecí, ktoré by si chcel sti­hnúť každé ráno. Tieto čin­nosti musia byť jed­no­du­ché a musíš byť dosta­točne silný, aby sku­točne začali ovplyv­ňo­vať tvoj život. Nemáš ráno dosta­tok času? Vyhraď si zo začiatku aspoň 30 minút.

Nebuď otro­kom sociál­nych sietí

Sociálne siete sú neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou nášho života. Sú prí­kla­dom, ako väč­šina z nás žije, resp. ako žiť chce. Pozo­ruj sám seba. Nepri­chyť sa pri tom, ako skro­lu­ješ a neko­nečne aktu­ali­zu­ješ stránku za strán­kou. Sociálne siete pou­ží­vaj ako nástroj, pomo­cou kto­rého osta­neš v kon­takte s ľuďmi na kto­rých ti záleží. Nepou­ží­vaj ich preto, aby ti zabe­rali tvoj dra­ho­cenný čas.

Skús zme­niť pod­statu veci. Hocičo na čo čakáš v sku­toč­nosti čaká na teba. Ale ty sám budeš musieť niečo zme­niť, aby si to dostal.

hipster-selfies

foto: creativedigest.co.uk

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wallpaperscraft.com

Pridať komentár (0)