Koniec moti­vač­né­ho por­na. Je čas poriad­ne pra­co­vať

Nina Matejčeková / 3. februára 2016 / Lifehacking

Cítiš sa v poho­de, keď sa na Face­bo­ok-u poze­ráš na iných ľudí, ako robia to, čo naozaj chcú?

Veď to môžem byť aj ja. Čo robím inak ako moji pria­te­lia ?”

To bola pres­ne rada, kto­rú som potre­bo­val.”

Prí­de zme­na, len musím byť nie­čím moti­vo­va­ný.”…

3c0fe22a66d990c7da50a0dd371b4407

foto: pinterest.com

A na koniec, aj tak nič nezme­ní..

Toto sa nazý­va “moti­vač­né por­no”. Vysvet­le­nie je jed­no­du­ché. Budeš sa cítiť lep­šie, keď začneš roz­mýš­ľať nad všet­ký­mi krás­ny­mi zme­na­mi, kto­ré chceš zre­a­li­zo­vať vo svo­jom živo­te.

Ale ako ich začať rea­li­zo­vať? Tu je pár rád, kto­ré ti pomô­žu začať robiť správ­ne roz­hod­nu­tia na dosia­hnu­tie svoj­ho cie­ľa.

Nepo­ze­raj veľa tele­ví­zie.. Váž­ne!

Ak poze­ráš tele­ví­ziu kaž­dý deň len 90 minút pred ale­bo po prá­ci, strá­viš o 500 hodín viac ener­gie, ako keby si si pre­čí­tal kni­hu. Pove­dz­me si to na rovi­nu. Ja zbož­ňu­jem seriá­ly ako Two and half man, The Bones… Doká­žem pri tom vypnúť, v kľu­de sa najesť. Len­že 99 % z toho, čo nám tele­ví­zia ponú­ka sú nepot­reb­né infor­má­cie a rekla­my. Taká­to istá filo­zo­fia sa dá apli­ko­vať aj na fil­my. Keď po skon­če­ní fil­mu zis­tí­me, že to bola totál­na kra­vi­na, budú to dve a pol hodi­ny zabi­té­ho času. Deň trvá 24 hodín, z toho 8 hodín spán­ku a v prie­me­re 9 hodín v prá­ci. Vypo­čí­taj­me si teraz, koľ­ko nám ostá­va voľ­né­ho času pre seba na iné akti­vi­ty. A kino? O tom rad­šej poml­čím, kedže za dáky fil­mo­vý brak ešte aj zapla­tí­me. Je to iba stra­te­ný čas, počas kto­ré­ho by si mohol pra­co­vať na svo­jich nápa­doch. Vyhraď si čas, kto­rý strá­viš pri kaž­do­den­nom poze­ra­ní svoj­ho seriá­lu a potom tele­ví­ziu vypni.

P.S. ak je tvo­jou kaž­do­ve­čer­nou ruti­nou poze­ra­nie tele­ví­zie, skús ju zme­niť. Čo tak sa začať iba s nie­kým zho­vá­rať.

beard_cover

foto: 500px.com

Čítaj viac. Ove­ľa viac

Ak nepo­ze­ráš tele­ví­ziu, jed­na z naj­lep­ších vecí, čo ju nahra­dí je kni­ha. Keď máte prob­lém, exis­tu­je 99% šan­ca, že nie­kto to vyrie­šil už za vás a napí­sal to prá­ve do kni­hy. Chyt­rí bas­tar­di. Nie­kto­rí hovo­ria, že číta­nie je nuda ale­bo ich číta­nie začne uspá­vať. Naučiť sa čítať pozor­ne a byť pop­ri­tom sto per­cen­tne sústre­de­ní je ume­nie. Ak začne­te viac čítať, doká­že­te viac roz­ví­jať svo­ju pred­sta­vi­vosť a jed­not­li­vé prob­lé­my vyrie­ši­te úpl­ne inak. Keď sa nad tým zamys­lí­te dáva to zmy­sel. Pre mozog je pri­ro­dze­né pro­du­ko­vať skve­lé nápa­dy, ale musí byť nie­čím inšpi­ro­va­ný.

Choď spať skôr. Nie je nič zau­jí­ma­vé čo by sa ti večer moh­lo stať

Je to len zlý zau­ží­va­ný zvyk zostať hore do jed­nej v noci. Pre­meš­kám tým nie­čo, keď si ľah­nem do poste­le skôr? Čím skôr pôj­dem spať, tým lep­šie sa budem cítiť, keď ráno vsta­nem. Nič nie je lep­šie ako zis­te­nie, že si sa zobu­dil skôr ako budík a navy­še plný ener­gie.

tumblr_nbuvae91hY1tfzvwwo1_1280

foto: 40.media.tumblr.com

Vytvor si malú ran­nú ruti­nu

Či chceš ale­bo nie, mozog si už sám vytvo­ril pomy­sel­ný sys­tém zvy­kov, kto­rý ti má uľah­čo­vať život. Môžeš to však zobrať do vlast­ných rúk a vytvo­riť si svo­je tzv. “pozi­tív­ne ruti­ny”. Spíš si krát­ky cie­ľa­ve­do­mý zoznam vecí, kto­ré by si chcel sti­hnúť kaž­dé ráno. Tie­to čin­nos­ti musia byť jed­no­du­ché a musíš byť dosta­toč­ne sil­ný, aby sku­toč­ne zača­li ovplyv­ňo­vať tvoj život. Nemáš ráno dosta­tok času? Vyhraď si zo začiat­ku aspoň 30 minút.

Nebuď otro­kom sociál­nych sie­tí

Sociál­ne sie­te sú neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou náš­ho živo­ta. Sú prí­kla­dom, ako väč­ši­na z nás žije, resp. ako žiť chce. Pozo­ruj sám seba. Nepri­chyť sa pri tom, ako skro­lu­ješ a neko­neč­ne aktu­ali­zu­ješ strán­ku za strán­kou. Sociál­ne sie­te pou­ží­vaj ako nástroj, pomo­cou kto­ré­ho osta­neš v kon­tak­te s ľuď­mi na kto­rých ti zále­ží. Nepou­ží­vaj ich pre­to, aby ti zabe­ra­li tvoj dra­ho­cen­ný čas.

Skús zme­niť pod­sta­tu veci. Hoci­čo na čo čakáš v sku­toč­nos­ti čaká na teba. Ale ty sám budeš musieť nie­čo zme­niť, aby si to dostal.

hipster-selfies

foto: creativedigest.co.uk

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wallpaperscraft.com

Pridať komentár (0)