Koniec spo­rov medzi kon­zo­lami a PC! Vďaka Mic­ro­softu si zahráme všetci spolu

Filip Mosnár / 15. marca 2016 / Tech a inovácie

Už roky sú medzi PC gamermi a tými, ktorí upred­nost­ňujú herné kon­zoly hádky. PC gameri sa ozna­čujú za “mas­ter race”, vďaka mož­nos­tiam, ktoré im pri­ná­šajú ich herné počí­tače, zatiaľ čo gameri, ktorí sa držia her­ných kon­zol, ich majú za oby­čaj­ných geeks. Teraz ale môže nastať koniec hádok a všetci si môžeme spolu zahrať vďaka Mic­ro­softu.

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft totiž pri­náša parádny fea­ture s náz­vom cross-network play. V Mic­ro­softe sa už dlh­šiu doby pohrá­vali s myš­lien­kou, ako spo­jiť hrá­čov. Teraz to už vyzerá tak, že hráči Xboxu, Pla­y­sta­tion, aj PC games budú konečne schopní hrať spolu jednu hru! Herný vývo­jári už pri­pra­vujú hry, ktoré budú môcť spolu hrať vlast­níci Xbox One a Win­dows 10. Je potrebné, aby sa zapo­jilo aj Sony, a hry tak mohli bežať na všet­kých troch zaria­de­niach, čo by posu­nulo online hra­nie na úplne nový level.

consoles

foto: thegamescabin.com 

Prvou plá­no­va­nou hrou urče­nou pre cross-play bude Roc­ket Lea­gue. Aktu­ál­nym prob­lé­mom je fakt, že každý z hrá­čov môže hrať online iba na svo­jej sieti, či už ide o Pla­y­Sta­tion Network, Xbox Live, alebo Steam. Veľké per­cento hrá­čov sa potom roz­ho­duje pri výbere her­ného zaria­de­nia podľa toho, čo majú ich kama­ráti. Cross-network teda pri­ne­sie mnoho výhod, ako pre­bú­ra­nie hra­níc medzi zaria­de­niami a prav­de­po­dobne aj zmenu kri­té­rií pre výber tvojho zaria­de­nia.

Ale treba sa pozrieť aj na kom­pli­ká­cie, ktoré novinka prináša.Treba sta­rost­livo zvá­žiť, ktoré hry sa pris­pô­so­bia pre cross-network, PC hráči by totiž mohli byť pova­žo­vaní za zvý­hod­ne­ných pre hry, ktoré sa hrajú v prvej osobe, ako naprí­klad Batt­lef­ront. Predsa len sa tieto hry hrajú lep­šie s myšou a klá­ves­ni­cou, najmä vďaka výhode her­nej myši pri streľbe. Kon­zo­loví hráči by zasa mali veľkú výhodu pri hrách ako Need for Speed. Musím pove­dať, že mne sa teda určite lep­šie šofé­ruje s Joys­tic­kom, než pou­ží­va­ním klá­ves­nice a myši, ale treba pove­dať aj to, že dokú­piť si Joys­tick, alebo rovno volant pre PC je dnes malič­kosť.

rocket

foto: youtube.com

Ide o sku­točne úžasnú správa pre kaž­dého, kto si rád zahrá nejakú hru online. Je to pre­ja­vom pokro­ko­vého mys­le­nia spo­loč­ností, ktoré pocho­pili že toto spo­je­nie ich neuk­ráti o zisk, ale práve naopak, pri­tiahne to ešte viac hrá­čov a záu­jem­cov. Záro­veň je to aj per­fektné mar­ke­tin­gové rie­še­nie a za seba musím pove­dať, že určite bude super zahrať si takto s ostat­nými gamermi.

games

foto: discuss.fm

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)