Koniec spo­rov medzi kon­zo­la­mi a PC! Vďa­ka Mic­ro­sof­tu si zahrá­me všet­ci spo­lu

Filip Mosnár / 15. marca 2016 / Tech a inovácie

Už roky sú medzi PC gamer­mi a tými, kto­rí upred­nost­ňu­jú her­né kon­zo­ly hád­ky. PC game­ri sa ozna­ču­jú za “mas­ter race”, vďa­ka mož­nos­tiam, kto­ré im pri­ná­ša­jú ich her­né počí­ta­če, zatiaľ čo game­ri, kto­rí sa držia her­ných kon­zol, ich majú za oby­čaj­ných geeks. Teraz ale môže nastať koniec hádok a všet­ci si môže­me spo­lu zahrať vďa­ka Mic­ro­sof­tu.

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft totiž pri­ná­ša parád­ny fea­tu­re s náz­vom cross-network play. V Mic­ro­sof­te sa už dlh­šiu doby pohrá­va­li s myš­lien­kou, ako spo­jiť hrá­čov. Teraz to už vyze­rá tak, že hrá­či Xbo­xu, Pla­y­sta­ti­on, aj PC games budú koneč­ne schop­ní hrať spo­lu jed­nu hru! Her­ný vývo­já­ri už pri­pra­vu­jú hry, kto­ré budú môcť spo­lu hrať vlast­ní­ci Xbox One a Win­do­ws 10. Je potreb­né, aby sa zapo­ji­lo aj Sony, a hry tak moh­li bežať na všet­kých troch zaria­de­niach, čo by posu­nu­lo onli­ne hra­nie na úpl­ne nový level.

consoles

foto: thegamescabin.com 

Prvou plá­no­va­nou hrou urče­nou pre cross-play bude Roc­ket Lea­gue. Aktu­ál­nym prob­lé­mom je fakt, že kaž­dý z hrá­čov môže hrať onli­ne iba na svo­jej sie­ti, či už ide o Pla­y­Sta­ti­on Network, Xbox Live, ale­bo Ste­am. Veľ­ké per­cen­to hrá­čov sa potom roz­ho­du­je pri výbe­re her­né­ho zaria­de­nia pod­ľa toho, čo majú ich kama­rá­ti. Cross-network teda pri­ne­sie mno­ho výhod, ako pre­bú­ra­nie hra­níc medzi zaria­de­nia­mi a prav­de­po­dob­ne aj zme­nu kri­té­rií pre výber tvoj­ho zaria­de­nia.

Ale tre­ba sa pozrieť aj na kom­pli­ká­cie, kto­ré novin­ka prináša.Treba sta­rost­li­vo zvá­žiť, kto­ré hry sa pris­pô­so­bia pre cross-network, PC hrá­či by totiž moh­li byť pova­žo­va­ní za zvý­hod­ne­ných pre hry, kto­ré sa hra­jú v prvej oso­be, ako naprí­klad Batt­lef­ront. Pred­sa len sa tie­to hry hra­jú lep­šie s myšou a klá­ves­ni­cou, naj­mä vďa­ka výho­de her­nej myši pri streľ­be. Kon­zo­lo­ví hrá­či by zasa mali veľ­kú výho­du pri hrách ako Need for Spe­ed. Musím pove­dať, že mne sa teda urči­te lep­šie šofé­ru­je s Joys­tic­kom, než pou­ží­va­ním klá­ves­ni­ce a myši, ale tre­ba pove­dať aj to, že dokú­piť si Joys­tick, ale­bo rov­no volant pre PC je dnes malič­kosť.

rocket

foto: youtube.com

Ide o sku­toč­ne úžas­nú sprá­va pre kaž­dé­ho, kto si rád zahrá neja­kú hru onli­ne. Je to pre­ja­vom pokro­ko­vé­ho mys­le­nia spo­loč­nos­tí, kto­ré pocho­pi­li že toto spo­je­nie ich neuk­rá­ti o zisk, ale prá­ve naopak, pri­tiah­ne to ešte viac hrá­čov a záu­jem­cov. Záro­veň je to aj per­fekt­né mar­ke­tin­go­vé rie­še­nie a za seba musím pove­dať, že urči­te bude super zahrať si tak­to s ostat­ný­mi gamer­mi.

games

foto: discuss.fm

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)