Konkurencia zákazníkov počúva, Apple si ich vychováva. Prečo iPhone aj tento rok prekonáva cenové rekordy?

Amer Owaida / 14. septembra 2018 / Tech a inovácie

zdroj: flickr
  • Apple pred­sta­vil novú ge­ne­rá­ciu iP­ho­nov
  • Opäť na­sta­vuje novú hra­nicu cien smart­fó­nov
  • Prečo si to môže do­vo­liť?

Apple nás „poc­til“ no­vou ra­dou iP­ho­nov. Ako to už býva zvy­kom, ľu­dia po­le­mi­zo­vali, čím nás prek­vapí gi­gant ten­to­krát. A veru nás prek­va­pil, ce­nou. Všetci sme si boli tak­mer istý, že veď ten­to­krát to už ne­môžu na­vý­šiť, že hra­nicu pre­ko­nali už mi­nulý rok. Tr­pko sme sa mý­lili, lebo Apple má oči­vidne vlastnú stra­té­giu ako si „vy­cho­vá­vať“ zá­kaz­ní­kov.

Prečo sú teda iP­hony také drahé?

Ce­nou sú­čias­tok to ur­čite ne­bude. Sklady či­pov ne­vy­to­pilo, ne­dos­ta­tok disp­le­jov si po­is­tili, takže to v tom nehrá rolu. Marža, ktorú má na­sta­venú na je­den iP­hone je ná­ramne vy­soká. Podľa firmy IHS Mar­kit je cena sú­čias­tok na je­den iP­hone X pri­bližne 317 eur s tým, že zá­kladný mo­del šiel do pre­daja za cenu 1050 eur. Tu by sa dalo ar­gu­men­to­vať, že časť ceny sú ná­klady na mon­táž a ba­le­nie jed­not­li­vých ku­sov. To je sa­moz­rejme pravda, ale stále tu máme maržu 733 eur.

Ale vý­roba nie je je­diný ná­klad pri iP­hone, ne­treba za­bú­dať na vý­voj no­vých tech­no­ló­gií a na naj­väč­šiu de­vízu Applu, mar­ke­ting. Mar­ke­ting, tá ča­ro­vná má­gia, ktorá kaž­do­ročne pre­sviedča masu ľudí kú­piť si naj­novší mo­del. Vieš, koľko míňa Apple na mar­ke­ting? Ešte v roku 2015 to bolo 1,54 mi­liárd eur, to bol zá­ro­veň aj po­sledný rok, kedy sa dalo zis­tiť, aký má Apple mar­ke­tin­gový roz­po­čet. Od­vtedy si ho prí­sne stráži, pred­po­kla­dáme, že je to kvôli tomu, aby ne­pri­lie­vali olej do ohňa kri­tiky. Prí­padne sa mô­žeš dr­žať Job­so­vej man­try, dô­le­žitý nie je po­diel na trhu, ale zisk.

Za čo pla­tíš?

Apple už dávno nie je taká re­vo­lučná firma ako to bolo na za­čiatku s pr­vým iP­ho­nom. Ak sa spý­taš, za čo pla­tíš bež­ného člo­veka, tak ti po­vie, že pla­tíš za značku. To je sa­moz­rejme pravda. Ale pla­tíš za ďa­leko viac, pla­tíš za eko­sys­tém. Ak v ňom nie si, tak sa ťa doňho Apple snaží tak­po­ve­diac pod­pra­hovo do­ko­pať. A nie je to vô­bec len o Apple, robí to aj An­droid, na­prí­klad Sam­sung s jeho eko­sys­té­mom. A tu sa do­stá­vame ku ka­meňu úrazu, už to nie je o tom, kto to urobí prvý, ale kto to spraví lep­šie. V nie­kto­rých prí­pa­doch by sa to dalo opí­sať na­sle­dovne, kon­ku­ren­cia to robí, aby to bolo a Apple to robí, aby to bolo dobre.

Ne­platí to však vždy, čo sa týka kva­lity disp­le­jov a odol­nosti smart­fó­nov, tu Sam­sung „ko­pal prvú ligu,“ keď Apple „hral ešte za do­rast.“ Ko­niec kon­cov, pri no­vých mo­de­loch je to evi­dentné. Stačí si po­zrieť ta­buľku uvá­dza­cích cien vlaj­ko­vých lodí Sam­sungu, ich vý­bavu a ná­sledne to po­rov­nať s Apple.

 iP­hone XSiP­hone XS MaxGa­laxy S9 Ga­laxy S9 plus Ga­laxy Note 9
Ob­ra­zovka5.86.55.86.26.4
Roz­lí­še­nie2436 x 11252688 x 12422960 x 14402960 x 14402960 x 1440
Pro­ce­sorA12 Bio­nicA12 Bio­nicSnapd­ra­gon 845Snapd­ra­gon 845Snapd­ra­gon 845
RAMbude ozná­menébude ozná­mené4 GB6 GB6 GB, 8 GB
Úlo­žisko64, 256, 51264, 256, 5126464128, 512
Za­dná Ka­mera12 me­ga­pi­xel, 12 me­ga­pi­xel ši­ro­ko­uhlá12 me­ga­pi­xel, 12 me­ga­pi­xel ši­ro­ko­uhlá12 me­ga­pi­xel12 me­ga­pi­xel, 12 me­ga­pi­xel ši­ro­ko­uhlá12 me­ga­pi­xel, 12 me­ga­pi­xel ši­ro­ko­uhlá
Predná Ka­mera7 me­ga­pi­xel7 me­ga­pi­xel8 me­ga­pi­xel8 me­ga­pi­xel8 me­ga­pi­xel
Ba­té­riabude ozná­menébude ozná­mené3 000 mAh3 500 mAh4 000 mAh
OchranaIP 68IP 68IP 68IP 68IP 68
Be­z­drô­do­tové na­bí­ja­nieánoánoánoánoáno
Uvá­dza­cia Cena1149 EUR 1249 EUR849 EUR949 EUR999 EUR

Za­tiaľ čo kon­ku­ren­cia svo­jich zá­kaz­ní­kov po­čúva, Apple si ich vy­cho­váva. Krásny prí­klad je 3,5 mm au­dio jack. Apple sa ho najprv zba­vil, ale pri­dal re­duk­ciu, aby si zá­kaz­ní­kov uchlá­cho­lil. No a te­raz si ju mu­síš kú­piť za 9 eur. Ná­sledne pred­sta­vil Air­pods a opäť ťa tlačí ešte hl­b­šie do svojho eko­sys­tému.

Keď bud­ge­tový smart­fón nie je bud­get

Tim Cook pred­sta­vil Xr, na­zvime ho du­chov­ným ná­stup­com iP­honu SE. Ten­to­krát to však nie je menší te­le­fón, ale sa­moz­rejme nie­kde sa to šet­re­nie uká­zať mu­selo. Chi­rur­gickú oceľ na­hra­dil hli­ník a OLED zas LCD. Ale aby sa ne­po­ve­dalo, dáme tomu mar­ke­tin­gový ná­zov, Li­quid Re­tina. Apple hrá so svo­jimi zá­kaz­níkmi vý­borne pre­mys­lenú ša­chovú par­tiu.

Obe­tu­jeme 3D touch, ale dáme ti na vý­ber viac fa­rieb. Sa­moz­rejme aj SE chý­bali jedno alebo dve veci v po­rov­naní s vlaj­ko­vou lo­ďou, no to sa od­zr­kad­lilo na cene. 849 eur, toľko si za­pla­tíš za nie pl­no­hod­notný zá­ži­tok. Chcem Xr s lep­ším pro­ce­so­rom jed­nou ka­me­rou alebo starší mo­del X s hor­ším pro­ce­so­rom OLED alebo dvomi ka­me­rami?

Aby ti Apple uľah­čil So­fi­inu voľbu, stia­hol mo­del X z pre­daja. A pred tým, než za­čneš hor­livo pí­sať ko­men­tár o tom ako sa mý­lime a X-ko sa dá ešte kú­piť, jedná sa o do­pre­daj ku­sov v obehu, už sa to­tiž ne­vy­rába. iP­hone SE mal cenu 400 eur, keď pri­šiel na trh a 6s pri­bližne 750. Roz­diel teda pri­bližne 350 eur. Ten­to­krát je roz­diel v cene opäť 300 eur, no spodná hra­nica šla o viac ako dvoj­ná­so­bok hore. Tu tak opäť mô­žeš vi­dieť ši­kov­nosť stra­té­gov Apple. Prečo idú do pre­daja prv vlaj­kové lode a lacný mo­del ne­skôr?

Ak si od­po­ve­dal, lebo bežný prie­merný po­u­ží­va­teľ siahne po lac­nej­šom va­riante, zís­ka­vaš zla­tého blu­diš­ťáka. No a tu vi­dia kri­tici Applu prob­lém. Vý­bava Xr je prie­merná, ale má cenu ako vlaj­ková loď s An­dro­idom. Ne­vadí, ale dr­žíš, re­vo­lučný, úžasný, je­di­nečný a 99 iných sy­no­ným tohto slova vo svo­jej ruke. Veď ako vraví Apple „Je to naj­lepší smart­fón, aký sme kedy vy­ro­bili!“ Áno, za­tiaľ.

via me.me

Pridať komentár (0)