Košický star­tup Agent­Ba­lance narai­so­val od Neulogy Ven­tu­res pol mili­óna dolá­rov!

Martin Bohunický / 16. mája 2016 / Startupy

Slo­ven­ský star­tup Agent­Ba­lance dosa­huje v zahra­ničí skvelé výsledky, čo neuniklo pozor­nosti inves­to­rov z Neulogy Ven­tu­res.

freshNews

Neulogy Ven­tu­res na svo­jom blogu dnes ozná­mili, že do firmy inves­to­vali 500 000 dolá­rov. Táto inves­tí­cia by mala nie­len pomôcť Agent­Ba­lance-u rásť a vylep­šiť pre­daje a mar­ke­ting, je záro­veň aj finanč­nou injek­ciou pre vybu­do­va­nie výskum­ného a vývo­jo­vého cen­tra spo­loč­nosti v Koši­ciach.

Vďaka tejto inves­tí­cií sa môžme plne sústre­diť na všetky dôle­žité trhy a regi­óny, zúčast­ňo­vať sa medzi­ná­rod­ných even­tov a pred­sta­viť nové fun­kcie, vďaka čomu môžme Agent­Ba­lance pozi­ci­ono­vať ako nástroj pre kom­plexnú správu ope­rá­to­rov, super­vi­so­rov a tím líd­rov,” pove­dal Pre­mer Piska, CCO Agent­Ba­lance.

13165892_901990529910391_1483409208062714289_n

foto: FB/Agent Balance

Košický star­tup exis­tuje len niečo okolo roka, no už si sti­hol vybu­do­vať dobré meno a zís­kal nie­koľko zau­jí­ma­vých kli­en­tov. Jeho cie­ľom je poskyt­núť spo­loč­nos­tiam soft­vér, ktorý na základe uni­kát­nych psy­cho­lo­gic­kých met­rík pomáha vytvá­rať a poro­zu­mieť psy­cho­lo­gic­kým pro­fi­lom jej zamest­nan­cov. Soft­vér je špe­ciálne určený pre kon­taktné cen­trá a tech­nické pod­pory.

Agent­Ba­lance sa pri­pra­vuje na glo­bálnu expan­ziu a sme pri­pra­vení pomôcť im svo­jimi kon­taktmi a zna­los­ťami k tomu, aby svoje ciele dosiahli,” pove­dal Jaro­slav Lup­ták z Neulogy Ven­tu­res.

Skvelá správa a Agent­Ba­lance držíme palce!

13103355_894472417328869_1386069698591786414_n

foto: FB/Agent Balance

zdroj: neulogy.vc, titulná foto: agentbalance.com

Pridať komentár (0)