Kozí Vŕšok — Lip­tov­ská firma, ktorá u nás poti­chu vyrába syry sve­to­vej kva­lity

Jakub Jablonický / 24. október 2016 / Business

Slo­ven­sko sa v množ­stve vyro­be­ných syrov nestratí ani medzi sve­to­vými veľ­mo­cami. No s kvan­ti­tou často pri­chá­dza zní­žená kva­lita. Kozí vŕšok doka­zuje, že to tak nemusí byť.

Výrobca syrov Kozí vŕšok vzni­kol v roku 2011 ako pro­jekt pod­ni­ka­teľa a býva­lého dip­lo­mata Mar­tina Gračku. Skú­se­nosti má okrem iného aj z cen­trály OSN v New Yorku. Po návrate domov sa roz­ho­dol zalo­žiť firmu, ktorá bude u nás vyrá­bať syry sve­to­vej kva­lity.

A po pia­tich rokoch fun­go­va­nia si môže spo­kojne pove­dať, že sa mu to poda­rilo. Jeho syry už rok po zalo­žení Kozieho vŕšku začali zbie­rať oce­ne­nia, ktoré ich zara­dili medzi sve­tovú elitu. V rokoch 2012 a 2013 sa umiest­nili na tre­ťom mieste najp­res­tíž­nej­šej syro­vej súťaže World Che­ese Awards.

2

Na WCA vyberá 250 odbor­ní­kov spo­me­dzi 2 777 syrov iden­ti­fi­ko­va­ných iba čís­lom tie naj­lep­šie na svete. V roku 2013 zís­kali medailu za 12 mesačný kozí syr, rok pred­tým to bol 6 mesačný syr.

No asi naj­väč­ším úspe­chom Kozieho vŕšku je zlatá hviezda Great Taste 2014. Oce­ne­nie známe ako gas­tro­no­mický Oscar ude­ľuje porota zlo­žená zo 400 čle­nov, medzi kto­rými náj­deš miche­li­nov­ských kuchá­rov, pop­red­ných gas­trok­ri­ti­kov a iných sve­to­vých odbor­ní­kov. Sle­pými ochut­náv­kami sa hod­notí asi 10 tisíc pro­duk­tov. Kozí Vŕšok je jedi­ným slo­ven­ským výrob­com syrov, ktorý toto oce­ne­nie kedy zís­kal.

ako-pracujeme

O kva­lite syrov sa teda nedá pochy­bo­vať. A všimli si ju aj vo svete. Špe­ciálnu sériu syrov si objed­nal naprí­klad ruský veľ­vys­la­nec v Lon­dýne alebo cho­re­o­graf Madonny Boris Eif­man.

Kozí vŕšok si zakladá na kva­lite mlieka, z kto­rého je jeho mlieko vyro­bené. Ročne ho spra­cuje asi 700-tisíc lit­rov. Kva­lita mlieka je dôle­žitá najmä preto, že okrem prí­rod­ných enzý­mov doňho pri výrobe syrov nič nepri­dá­vajú. Kupujú ho teda iba od bio far­má­rov, kto­rých zvie­ratá sa pasú na zele­ných lúkach.

bochniky_fotografia

Na jar kupujú lokálne a v zime, keď sú zvie­ratá ustaj­nené a kva­lita mlieka u nás klesá, kupujú mlieko až z Talian­ska. Je tam totiž tep­lej­šie a stáda sa pasú vonku aj v polo­vici októbra, takže ich mlieko je kva­litné aj v zime.

Okrem čerstvých a zre­jú­cich syrov vyrá­bajú aj kva­litné ovčie, kozie alebo krav­ské jogurty. Vyrá­bajú ich tra­dič­nou tech­no­ló­giou zo 100% plno­tuč­ného mlieka bez odtuč­ňo­va­nia a zahus­ťo­va­nia a balia ich do skla.

5

Kozí Vŕšok doka­zuje, že kva­litné potra­viny nevym­reli. Mliečne výrobky vyrá­bané tra­dične a čisto sa na dneš­nom trhu, ktorý má stále väčší záu­jem aj o kva­litné výrobky, určite nestra­tia. A konečne máme ku kva­lit­nému slo­ven­skému vínu aj kva­litný syr.

zdroj foto­gra­fií: kozivrsok.sk

Pridať komentár (0)