Krmivo pre psov už nebude len z mäsa. Nahradí ho verzia, ktorá šetrí našu planétu

Richard Vítkovský / 10. januára 2019 / Eko

  • Spo­loč­nosť Fido, ktorá vy­rába po­chu­tinky pre do­má­cich mi­lá­či­kov, sa roz­hodla za­ra­diť do svo­jej po­nuky o mušky obo­ha­tené kr­mivá
  • Od tohto kroku si sľu­buje to, že pris­peje as­poň troš­kou k ochrane ži­vot­ného pro­stre­dia
zdroj: Unsplash
  • Spo­loč­nosť Fido, ktorá vy­rába po­chu­tinky pre do­má­cich mi­lá­či­kov, sa roz­hodla za­ra­diť do svo­jej po­nuky o mušky obo­ha­tené kr­mivá
  • Od tohto kroku si sľu­buje to, že pris­peje as­poň troš­kou k ochrane ži­vot­ného pro­stre­dia

Eko­lo­gický prí­stup k na­šej pla­néte sa do­stáva do všet­kých ob­lastí. Už to nie sú len eko­lo­gické au­to­mo­bily, eko­lo­gická vý­roba elek­tric­kej ener­gie alebo eko­lo­gické sprá­va­nie sa jed­not­liv­cov. Eko­lo­gický trend a ochrana ži­vot­ného pro­stre­dia sa pre­súva aj do ob­lasti kr­miva pre zvie­ratá.

pes

Vý­robca kr­miva pre psov – spo­loč­nosť Fido, sa to­tiž roz­hodla pre vý­robu kr­miva, ktoré bude na­miesto tra­dič­ného ho­vä­dzieho mäsa za­lo­žené na „chut­nom mäsku“ z mi­nia­túr­nych mu­šiek Stra­ti­omy­i­dae. Až 40 % no­vého kr­miva spo­loč­nosti bude za­lo­žené práve na tejto náh­rade.

Fido je jed­nou z mno­hých spo­loč­ností, ktoré dú­fajú, že ob­me­dze­nie ho­vä­dzieho mäsa pri­ne­sie niž­šie množ­stvo sk­le­ní­ko­vých ply­nov. Do­by­tok je to­tiž kŕ­mený só­jou, ktorá po­chá­dza z ob­rov­ských polí. Údržba týchto polí pris­pieva k zne­čis­ťo­va­niu ži­vot­ného pro­stre­dia a tvorbe sk­le­ní­ko­vých ply­nov.

Mušky sú bo­ha­tým zdro­jom pro­te­ínov

Otáz­kou však zo­stáva, či je mäso z mu­šiek pl­no­hod­not­nou náh­ra­dou tra­dič­ného ho­vä­dzieho mäsa. Áno môže! Hmyz je to­tiž veľmi dob­rým zdro­jom pro­te­ínov. Via­ceré štú­die po­tvr­dili, že hmyz môže po­skyt­núť kva­litnú vý­živu pre psov. Bude však mu­sieť pre­be­hnúť via­cero ďal­ších štú­dií, ktoré ukážu, aké množ­stvo nut­rič­ných lá­tok z tejto po­travy do­káže ab­sol­vo­vať telo psa.krmivo

Je vše­obecne známe, že ma­sívna kon­zu­má­cia mäsa ľuďmi pris­pieva k zvý­še­nému množ­stvu CO2 a me­tánu v ovzduší. Mušky sú lac­ným zdro­jom pro­te­ínov a majú iba mi­ni­málny škod­livý do­pad. V sú­čas­nosti sa jedlo pre psov vy­rába zo zbyt­kov mäsa, ktoré zo­stáva zo za­bi­tých zvie­rat. Tento typ kr­miva psom úplne stačí. Ale keďže ľu­dia majú v sú­čas­nosti viac fi­nan­cií, môžu si do­vo­liť ku­po­vať miesto tra­dič­ného kr­miva aj čerstvé mäso.

Na dru­hej strane, ak by vý­rob­co­via ma­sívne pre­sed­lali na kr­mivo z mu­šiek, mu­selo by sa nájsť iné vy­uži­tie pre zbyt­kové mäso, čo by ne­mu­selo byť až také jed­no­du­ché. Psy sú všež­ravce a zje­dia tak­mer čo­koľ­vek, preto im po­sta­čia aj mušky. V prí­pade ma­čiek by však po­dobnú stravu ne­bolo jed­no­du­ché po­u­žiť. Mačky sú to­tiž na roz­diel od psov ná­roč­nej­šie na kva­litu stravy, pre­tože ich telo si ne­do­káže vy­tvo­riť ži­votne dô­le­žitú ami­no­ky­se­linu tau­rín.

zdroj: bbc.com

Pridať komentár (0)