Ktoré poli­tické strany prajú star­tu­pom?

Alexandra Dulaková / 15. februára 2016 / Startupy

Pred nená­vratne sa blí­žia­cimi par­la­ment­nými voľ­bami sa to len tak hemží názormi o tom, kto toho pre nás dokáže uro­biť naj­viac. Popri mno­hých dôle­ži­tých agen­dách je fajn zvá­žiť aj tie o mla­dých a malých pod­ni­ka­te­ľoch. Ktoré poli­tické strany plá­nujú vytvo­riť pri­ja­teľnú pôdu pre slo­ven­ské star­tupy?

Nebu­deme ti radiť, koho máš ísť budúcu sobotu voliť. Skú­sime ti ale stručne pri­blí­žiť volebné prog­ramy poli­tic­kých strán, ktoré majú naj­väč­šiu šancu dostať sa do par­la­mentu — z tro­chu iného hľa­diska. Aj keď je zdra­vot­níc­tvo, škols­tvo, aj masový prie­my­sel veľmi dôle­žitý, zau­jí­majú nás aj malí pod­ni­ka­te­lia.

Startup komunita

foto: star­tup­com­mu­nity

Presne do tejto kate­gó­rie totiž zapa­dajú star­tupy a star­tu­pisti. Veľmi často sa podobní ambi­ci­ózni ľudia, ktorí môžu časom roz­vi­núť spo­loč­nosti schopné zamest­ná­vať mno­hých ďal­ších, stre­tá­vajú s pre­káž­kami a nevý­ho­dami. Plá­nuje nie­ktorá strana do eko­no­mic­kej agendy zakom­po­no­vať aj zjed­no­du­še­nie zakla­da­nia a vede­nia biz­nisu a úľav pri jeho roz­bie­haní, prí­padne rovno pomoc v prí­pade, že bude mať pod­ni­ka­nie veľký poten­ciál? Lep­šie pod­mienky pre šikov­ných ľudí môžu našu kra­jinu predsa len posu­núť dopredu.

Medzi vše­obecné požia­davky pod­ni­ka­te­ľov, na ktoré mali prog­ramy strán rea­go­vať, sa zara­dili naprí­klad: zní­že­nie daní a odvo­dov, odbú­ra­nie byrok­ra­cie, pod­po­ro­va­nie hos­po­dár­skej súťaže, otvá­ra­nie spo­loč­ného trhu s EU, cel­kové uľah­če­nie pod­ni­ka­nia, ozdra­ve­nie verej­ných finan­cií, zlep­še­nie vzde­lá­va­nia, ale aj zvý­še­nie trans­pa­ren­tnosti. Nie všetky strany rea­go­vali na všetky pod­nety a netvr­díme ani, že sú ich sľuby rea­lis­tické a že im treba dôve­ro­vať. Toto nám teda rôzne strany sľu­bujú po voľ­bách v prí­pade úspe­chu:

Connect Coworking

foto: blog.besteron..sk

#Sieť

 • odmie­ta­nie úče­lo­vých dotá­cií malých firiem
 • vyz­dvi­ho­va­nie práce men­to­rov, inves­to­rov, aj star­tup hubov, kon­fe­ren­cií
 • zjed­no­du­še­nie pra­vi­diel zakla­da­nia biz­nisu aj jeho vede­nia
 • zní­že­nie odvo­do­vého zaťa­že­nia na kaž­dého zamest­nanca (max. 50 zamest­nan­cov po 500 eur)
 • zjed­no­te­nie výberu daní a odvo­dov, koniec daňo­vých licen­cií
 • špe­cia­li­zo­vané regi­onálne eko­no­mické zákony s dôra­zom na oblasti s níz­kou zamest­na­nos­ťou

SaS

 • zni­žo­va­nie daní aj odvo­dov, zave­de­nie odvo­do­vého bonusu
 • namiesto dotač­ných mecha­niz­mov a daňo­vých licen­cií rovná 15-per­centná daň
 • odbre­me­ne­nie malých firiem od zasie­la­nia šta­tis­tiky na Šta­tis­tický úrad
 • zjed­no­du­še­nie admi­ni­stra­tívy daní aj daňo­vého účto­va­nia
 • zvý­šený limit na pau­šálne náklady pre živ­nost­ní­kov
 • uvoľ­ne­nie pra­vi­diel v rámci Zákon­níka práce
 • elek­tro­ni­zá­cia povin­ných tla­čív
 • zru­še­nie inves­tič­ných sti­mu­lov
Richard_Sulík

foto: wikipedia.org

Smer-SD

 • pod­pora inku­bá­to­rov, cowor­kin­go­vých pries­to­rov, akce­le­rá­to­rov a men­tor­stva s dôra­zom na star­tu­pové podu­ja­tia
 • pod­pora star­tu­pov pro­stred­níc­tvom inves­tí­cií cez fondy rizi­ko­vého kapi­tálu aj z pros­tried­kov štátu (ale aj súkrom­ných zdro­jov a štruk­tu­rál­nych fon­dov)
 • vytvo­re­nie plat­fo­riem pre spá­ja­nie star­tu­pov s angel inves­tormi
 • pod­po­re­nie spo­lu­práce malých firiem väč­šími

Oľano-NOVA

 • dotačná poli­tika orien­to­vaná na malé tech a ino­va­tívne pro­jekty
 • zní­žená sadzba dane väč­šiny firiem na 16 per­cent
 • zjed­no­du­šené eko­no­mické pra­vidlá pre chu­dob­nej­šie regi­óny

Most-Híd

 • trans­pa­ren­tnosť pra­vi­diel a zís­ka­va­nia záka­ziek a vyš­šia vymo­ži­teľ­nosť zákona pre star­tupy aj väč­šie firmy
 • odmie­ta­nie špe­ciál­neho druhu pod­pory pod­ni­ka­te­ľov, alebo dotá­cií
 • zní­že­nie daní aj odvo­dov, odvo­dová odpo­čí­ta­teľná položka pre níz­kop­ríj­mové sku­piny
 • jed­notný výber daní, daňo­vého pri­zna­nia, zru­še­nie daňo­vej licen­cie, zní­že­nie byrok­ra­cie a zru­še­nie pra­cov­nej aj zdra­vot­nej služby
 • zmeny v Zákon­níku práce
 • zní­že­nie mini­mál­neho základ­ného ima­nia s.r.o.
Startup Awards 2015

foto: archív redak­cie

SNS

 • voľ­nej­šie legis­la­tívne pro­stre­die pre star­tupy a ino­va­tív­nych pod­ni­ka­te­ľov (ako prí­klad uvá­dza Uber) cez úpravu Obchod­ného a Pra­cov­ného zákon­níka
 • zní­že­nie dane z príjmu na 19 per­cent, zní­že­nie zráž­ko­vej dane na 20 per­cent, roz­ší­re­nie 10-per­cent­nej DPH
 • zru­še­nie daňo­vých lice­nií aj mini­mál­nych odvo­dov pre živ­nost­ní­kov
 • cen­tra­li­zá­cia výberu daní

KDH

 • zní­že­nie firem­nej dane
 • zodvi­hnu­tie nez­da­ni­teľ­nej časti základu dane
 • zní­že­nie odvo­dov
 • oslo­bo­de­nie dohody pre štu­den­tov cez práz­dniny do 400 eur
 • zvý­še­nie stropu na podá­va­nie pri­zna­nia mesač­ného DPH, zru­še­nie daňo­vých licen­cií
 • zmena v rámci Zákon­níka práce
Skok

foto: wikipedia.org

SKOK!

 • Euro­vratky: zní­že­nie daní aj odvo­dov
 • mož­nosť roz­de­le­nia per­cen­tu­ál­nej firem­nej dane zamest­nan­com
 • zave­de­nie bez­da­ňo­vých zón v chu­dob­ných regi­ó­noch
 • oprá­še­nie Pro­jektu Sin­ga­pur: bez­da­ňové zóny (malé a stredné firmy oslo­bo­dené od dane z príjmu a pod­ni­ka­nia)
 • zru­še­nie daňo­vej licen­cie
 • vyčís­le­nie výdav­ko­vých úspor za vyše miliardu eur

Pod­ni­ka­teľ­ská alian­cia Slo­ven­ska spo­me­nuté prog­ramy zhod­no­tila násle­dovne (podľa toho, do akej miery spl­nili ich požia­davky):

 1. SaS — 48,8 %
 2. Most-Híd — 46,2 %
 3. KDH — 38,9 %
 4. Sieť — 36,7 %
 5. SNS — 20,9 %
 6. Smer-SD — 14,7 %
 7. Oľano — 14,6 %

Ku kom­plex­nej­šej pred­stave o tom, koho voliť, samoz­rejme treba viac než len pod­ni­ka­teľ­ské vízie a pre­hľad o pod­pore star­tu­pov nie je dosta­točný na to, aby člo­vek spra­vil roz­hod­nu­tie. Preto odpo­rú­čame, aby si nesta­vil len na tieto sľuby a prog­ramy strán si pod­rob­nej­šie pre­štu­do­val. Či už strany dodr­žia sľuby veno­vané star­tu­po­vej komu­nite, nebudú to ich jediné ciele. Všetky sú dostupné na inter­nete. Ale pre­dov­šet­kým — neza­budni 5.3. ísť voliť a pris­pieť k lep­šiemu Slo­ven­sku.

slovak_parliament_by_ximo

foto: devian­tart

Zdroje: Pod­ni­ka­teľ­ská alian­cia Slo­ven­ska, volebné prog­ramy strán, zdoj cover foto: sputniknews.com

Pridať komentár (0)