Kuchyn­ský ostrov s akvá­riom spraví z tvo­jej kuchyne pod­vodný eko­sys­tém

Lenka Haringová / 16. júla 2016 / Zaujímavosti

Ak túžiš po nie­čom inom a nevšed­nom, máme pre teba tento skvost. Akvá­rium zabu­do­vané v kuchyn­skej linke. Nie­lenže vyzerá úžasne, je to aj per­fektný nápad, ako vdých­nuť do kuchyne nový život. A to doslova. 

Kuchyn­ský ostrov spraví z tvo­jej kuchyne luxus, ktorý sa len tak nevidí. Holand­ský dizaj­nér Robert Kole­nik si dal naozaj zále­žať pri vytvá­raní pod­vod­ného eko­sys­tému, ktorý je zabu­do­vaný pod var­nými plat­ňami a umý­vad­lom. Tento mla­dík uči­nil správne roz­hod­nu­tie, keď po ukon­čení štú­dia eko­no­miky pre­sed­lal k dizajnu. Vytvára štý­lové kúsky zmie­ša­ním prí­rod­ných mate­riá­lov a udr­ža­teľ­ných metód s nad­ča­so­vým dizaj­nom, od nábytku cez osvet­le­nie až po deko­račné výrobky. Vždy vychá­dza z farieb a motí­vov prí­rody, ako to môžeme vidieť práve pri tejto moder­nej kuchyn­skej linke.

Robert-Kolenik-Ocean-Kitchen

Oce­án­ska kuchyňa je tvo­rená z akvá­ria v tvare pís­mena “L”, pokrytá doskou z masív­neho dreva, ktorá sa dá ľahko vydvi­hnúť pro­stred­níc­tvom tla­čidla. Každá oce­án­ska kuchyňa je limi­to­vaná edí­cia, vyro­bená na mieru podľa požia­da­viek kli­enta, s mož­nos­ťami skry­tých zásu­viek a úlož­ných pries­to­rov pre udr­ža­nie orga­ni­zá­cie v kuchyni.

Robert-Kolenik-Ocean-Kitchen-8

Asi každý sa poza­staví nad tým, ako sa teda budú kŕmiť ryby. Jed­no­du­cho. Toto akvá­rium má “samo­kŕ­miaci” sys­tém, ktorý v pra­vi­del­ných inter­va­loch dáva potravu oby­va­te­ľom akvá­ria.

Robert-Kolenik-Ocean-Kitchen-3

Cena sa pohy­buje od 3000€ (+inšta­lá­cia, doprava a údržba). Hoci nie je bežná pre slo­ven­ské domác­nosti, je ťažké odo­lať také­muto skvostu, pri kto­rom kaž­dej náv­števe padne sánka. No a navyše, komu by sa v takejto kuchyni nech­celo variť?

Robert-Kolenik-Ocean-Kitchen-2

zdroj: inhabitat.com, zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)