Ladislav odišiel do Austrálie a vybudoval tu úspešnú firmu, postavenú na remeselnej práci

Linda Cebrová / 9. marca 2019 / Rozhovory

  • La­di­slav Wolf po­chá­dza z Bá­no­viec nad Beb­ra­vou, no už nie­koľko ro­kov žije v Aus­trá­lii, kde za­čí­nal s prá­cou v ku­chyni a v bare
  • Do Aus­trá­lie od­išiel po­tom, ako na Slo­ven­sku vy­štu­do­val pod­ni­kový ma­naž­ment, no v do­kto­rand­skom štú­dium tu ne­pok­ra­čo­val kvôli pre­tr­vá­va­jú­cemu kli­en­te­lizmu
zdroj: Ajo Wolf
  • La­di­slav Wolf po­chá­dza z Bá­no­viec nad Beb­ra­vou, no už nie­koľko ro­kov žije v Aus­trá­lii, kde za­čí­nal s prá­cou v ku­chyni a v bare
  • Do Aus­trá­lie od­išiel po­tom, ako na Slo­ven­sku vy­štu­do­val pod­ni­kový ma­naž­ment, no v do­kto­rand­skom štú­dium tu ne­pok­ra­čo­val kvôli pre­tr­vá­va­jú­cemu kli­en­te­lizmu

Slo­vák u na­šich pro­ti­nož­cov ve­die firmu za­me­ranú na údržbu záh­rad, ko­merč­ných a sú­krom­ných bu­dov. Ide o biz­nis, kto­rému na za­čiatku ve­ril len on sám, no vďaka tvr­dej práci sa mu na aus­trál­skom trhu po­da­rilo na­plno pre­ra­ziť. My sme sa s Ajom, ako ho všetci vo­lajú, po­roz­prá­vali o jeho ceste do Aus­trá­lie, o tom ako sa mu tu po­da­rilo pre­ra­ziť, ale aj o tom ako vní­majú re­me­sel­ní­kov u nás a v cu­dzine.

Prečo si po štú­diu vy­so­kej školy ne­zos­tal na Slo­ven­sku?

Po ukon­čení Eko­no­mic­kej Uni­ver­zity som mal pô­vodne v úmysle zo­stať na Slo­ven­sku, av­šak po krát­kej dobe som na­do­bu­dol po­cit, že doma je málo prí­le­ži­tostí a ak sa ne­jaké vy­skytnú je dô­le­žité mať tie správne kon­takty. Po tomto zis­tení som na­bral od­vahu od­ísť a po­ve­dal som si, že ak to ne­spra­vím te­raz, tak už ni­kdy.

Ako vy­ze­rali tvoje pod­ni­ka­teľ­ské za­čiatky v Aus­trá­lii?

Pod­ni­ka­teľ­ské za­čiatky boli veľmi ná­ročné, na­koľko som ne­ko­mu­ni­ko­val v an­glič­tine na do­sta­toč­nej úrovni. Aus­trá­lia po­núka množ­stvo prí­le­ži­tostí, preto som prvé dva roky po­čas štú­dia sle­do­val trh a sna­žil sa v ňom nájsť dieru, v kto­rej by sa dalo pre­sa­diť. Keď som na­šiel od­vet­vie a na­čr­tol zá­kladné body biz­nis plánu, bolo veľmi ná­ročné pre­sved­čiť sám seba, že na to mám. Tento pro­jekt som za­čal s par­tner­kou a ne­skôr k nám do ve­de­nia firmy pri­bu­dol môj brat.

Čo tvoja firma po­sky­tuje?

Po­sky­tu­jeme ši­roké spek­trum slu­žieb od údržby bu­dov, cle­a­ningu, údržby a na­vrho­va­nia záh­rad po čis­te­nie okien a tzv bu­il­ding ma­na­ge­ment. Mo­men­tálne máme v na­šom port­fó­liu viac ako 200 ob­jek­tov v Syd­ney od lo­de­níc, po re­štau­rá­cie, kan­ce­lá­rie, obytné apart­mány a iné.

Čo bola naj­ťaž­šie na roz­behu firmy v Aus­trá­lii?

Naj­ťaž­šie bolo roz­hý­bať sa a na­brať od­vahu pus­tiť sa do pod­ni­ka­nia. V Aus­trá­lii sme ne­mali žiadnu ro­dinu ani zná­mych, takže sme si mu­seli všetko vy­bu­do­vať na vlastnú päsť. Tak­tiež bolo ná­ročné udr­žia­vať po­zi­tívny cash flow, pre­tože nám banky ne­pos­kytli úver na ná­kup áut a za­ria­dení. Druhý fak­tor ovplyv­ňu­júci cash flow je fakt, že splat­nosť fak­túr je me­sačná, no vý­platy do­stá­vajú za­mest­nanci na týž­den­nej báze ako je zvy­kom v Aus­trá­lii. Ďal­šou pre­káž­kou je zís­ka­nie víz, ktoré, ok­rem fi­nanč­nej ná­roč­nosti, sú ne­smierne by­rok­ra­tické a psy­chicky odo­be­rajú ener­giu.

Koľko máš za­mest­nan­cov, koľko si v prie­mere za­ro­bia? Aký je ročný ob­rat firmy?

Mo­men­tálne vo firme pra­cuje 9 ľudí. Za­mest­nanci za­rá­bajú v pre­počte od 444 eur do 762 eur týž­denne. Tento rok bu­deme ata­ko­vať ob­rat tak­mer 445 ti­síc eur.

V čom sú hlavné roz­diely v pod­ni­kaní na Slo­ven­sku a v Aus­trá­lii?

Zá­kladný roz­diel je v tom, že zá­kaz­ník vždy za­platí v ce­lej sume za vy­ko­nanú službu. Tak­tiež je to kúpna sila oby­va­teľ­stva, ale aj iné fak­tory. Ni­kdy sa mi ne­stalo, že by nie­kto mal prob­lém, že som zo za­hra­ni­čia a sna­žím sa uspieť. Práve na­opak, často do­stá­vame množ­stvo po­vzbu­di­vých slov. Kli­enti po­znajú náš prí­beh a vá­žia si náš prí­stup k práci.

Ľu­dia už pri­veľmi nechcú ro­biť ma­nu­álnu prácu. Každý druhý chce byť ma­na­žér či ro­biť v IT. Ako to vní­maš ty ?

Mys­lím si, že je na škodu, keď tak­mer v kaž­dom dru­hom ok­res­nom meste na Slo­ven­sku je vy­soká škola. Trh je pre­sý­tený ab­sol­ventmi hu­ma­ni­tár­nych vied, ktorí ne­o­vlá­dajú cu­dzí ja­zyk a sú ťažko vy­uži­teľní na trhu práce. V Aus­trá­lii množ­stvo ľudí vy­ko­náva re­meslo a roz­hodne to v spo­loč­nosti nie je brané ako pod­radná čin­nosť, práve na­opak. Ľu­dia si vá­žia ši­kov­ných ľudí bez roz­dielu, či se­dia v mra­ko­drape alebo opra­vuje stre­chy.

Čoho je na trhu v Aus­trá­lii stále ne­dos­ta­tok? Člo­vek s akými skills by sa tu ur­čite uplat­nil?

Aus­trá­lia má mi­ni­málnu ne­za­mest­na­nosť, preto sa člo­vek môže uplat­niť v akom­koľ­vek od­vetví, ak má po­trebné skills a ja­zy­kovú vy­ba­ve­nosť. Žiaľ, ob­rov­skou ba­ri­é­rou je mo­men­tálna po­li­tická si­tu­ácia, ktorá je vý­sostne po­pu­lis­tická a an­ti­mig­račná.

Ako si rie­šil a rie­šiš víza?

Víza rie­šim už viac ako 3 roky. Na za­čiatku som na­le­tel ne­kom­pe­tent­nej práv­nic­kej kan­ce­lá­rii. Mo­men­tálne ča­kám na tri­bu­nál s no­vým mig­rač­ným práv­ni­kom, ktorý roz­hodne o mo­jom osude. Sna­žím sa za­cho­vať si po­zi­tívnu my­seľ a ve­rím, že kaž­do­ročný rast na­šej firmy mi za­bez­pečí ude­le­nie sta­tusu per­ma­nent­ného re­zi­denta.

Chcel by si sa ešte vrá­tiť na Slo­ven­sko?

Slo­ven­sko som ne­nav­ští­vil už 4 roky a be­riem to ako ne­vy­hnutnú daň za­čí­na­jú­ceho pod­ni­ka­teľa v za­hra­ničí. Mo­men­tálne plá­nu­jem svoju bu­dúc­nosť v Aus­trá­lii, ale som pre­sved­čený, že raz sa na Slo­ven­sko vrá­tim.

Aké sú tvoje plány do bu­dúcna?

Vo firme sme hladní po úspe­chu, preto chceme na­ďa­lej roz­ši­ro­vať škálu po­nú­ka­ných slu­žieb a expan­do­vať do ďal­ších mest­ských častí. Tak­tiež pra­cu­jeme na mar­ke­tingu a chceme oslo­viť no­vých zá­kaz­ní­kov cez so­ciálne siete. V osob­nej ro­vine chcem po­kra­čo­vať v be­haní a sur­fo­vaní, za­cho­vá­vať si po­zi­tívnu my­seľ a čím skôr nav­ští­viť ro­dinu a pria­te­ľov na Slo­ven­sku.

Pridať komentár (0)