LADY­BAG: Kabelka, ktorá zahreje aj dobije baté­riu

Ráchel Matušková / 29. novembra 2014 / Tech a inovácie

Andrea Pisar­čí­ková: „Od prvot­nej myš­lienky po finálny pro­dukt viedla dlhá cesta. Naj­skôr to bol samoz­rejme len šia­lený nápad, ale keď som v ruke držala prvý pro­to­typ kabelky, vedela som, že to musím roz­vi­núť do finál­neho pro­duktu a poskyt­núť bene­fity kabelky i ostat­ným ženám.“

LADY­BAG je zrejme jediná kabelka, pri kto­rej muži pre­ja­via úprimný záu­jem o nákup kabelky svo­jej par­tnerky a dokonca ľutujú, že kabelky neno­sia. Lady­bag, totiž svoju maji­teľku prí­jemne zahreje počas chlad­ných dní, a dokonca aj dobije baté­riu mobilu, či tab­letu.

A koho iného hľa­dať za myš­lien­kou tejto skve­lej kabelky, ako vyna­lie­zavú ženu. Vyhrie­va­ciu kabelku vymys­lela Andrea Pisar­čí­ková, a takto ona sama pred­sta­vuje svoj pro­dukt. „Každá kabelka Lady­bag je vyro­bená z pra­vej kože a obsa­huje zabu­do­vaný sys­tém vyhrie­va­cích podu­šiek, ktorý je možné akti­vo­vať jed­no­du­chým stla­če­ním gom­bíka ukry­tého vo vnútri kabelky. Ďal­ším stla­če­ním gom­bíka si môžete vybrať až z troch stup­ňov ohrie­va­nia. Vyhrie­va­nie sa napája z baté­rie, ktorá je súčas­ťou kabelky, a ktorá záro­veň posky­tuje mož­nosť dobiť si smart­fón či tab­let pro­stred­níc­tvom pri­po­je­nia USB kábla. Lady­bag baté­ria obsa­huje okrem portu pre vyhrie­va­nie i 2 USB porty a port pre napá­ja­nie nabí­ja­nia. Po vybití treba Lady­bag baté­riu dobiť zo siete pou­ži­tím adap­téra. Na disp­leji Lady­bag baté­rie si môžete kon­tro­lo­vať, koľko ener­gie ešte v baté­rii ostalo“

Andrea odpo­ve­dala aj na ďal­šie moje otázky.

Kedy vzni­kol nápad na vytvo­re­nie vyhrie­va­cej kabelky?

Nápad vzni­kol zhruba pred rokom, keď som sa sna­žila nájsť rie­še­nie na večný pocit chladu. Mám doma síce zbierku vyhrie­va­cieho oble­če­nia, ale všetko je v špor­to­vom pre­ve­dení (vyrába sa len na lyžo­va­nie pop­rí­pade iné športy). Pra­cu­jem ako vedúca práv­neho odboru, a preto väč­šinu svojho dňa trá­vim v ele­gant­nom out­fite. Potre­bo­vala som nájsť spô­sob, ako sa zahriať kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek to budem potre­bo­vať bez toho, aby som šla na stret­nu­tie s kli­en­tom v lyžiar­skej bunde ;)

Ako dlho ste vyví­jali pro­dukt? 

Pro­dukt pre­be­hol vyše pol roka trva­jú­cim vývo­jom, a to nie­len po tech­nic­kej stránke, ale tes­to­vali sme i rôzne druhy koží a vylep­šo­vali ich kva­litu, až kým sme sa nedop­ra­co­vali k finál­nemu pro­duktu.

Akými zme­nami pro­dukt pre­šiel?

Prvý pro­to­typ bol určený len na vyhrie­va­nie, keďže práve prob­lém chladu som sa naj­skôr sna­žila vyrie­šiť. Nakoľko sa však nikde nepoh­nem bez svo­jich mobil­ných zaria­dení a často ma trápi ich vybitá baté­ria, pove­dala som si, že by mohlo byť fajn využiť baté­riu, ktorá bola súčas­ťou kabelky i na dobí­ja­nie elek­tro­niky. Samoz­rejme sa to jed­no­duch­šie povie ako urobí, takže hľa­da­nie spô­sobu, ako tieto dve fun­kcie spo­jiť do jed­ného pro­duktu, zabralo pár mesia­cov. Záro­veň bolo potrebné tepelne zai­zo­lo­vať vnú­tornú časť kabelky, aby sa dámam pri využí­vaní vyhrie­va­nia neroz­to­pil rúž. Tak­tiež zips na von­kaj­šom vrecku, v kto­rom je zabu­do­vané vyhrie­va­nie, sme postupne upra­vili, a to tak, aby sa dal otvo­riť do oboch strán z dôvodu, aby z vrecka zby­točne neuni­kalo teplo, ak si bude chcieť maji­teľka len vyhriať ruky pri chô­dzi. Vrecko je tiež možné odzip­so­vať úplne, a to tak, že sa z neho vytvorí pohodlné sedadlo, pri­po­mí­na­júce sedadlo pre­nos­nej sto­ličky.

Plá­nu­jete ešte ďal­šie zmeny a vylep­še­nia?

Samoz­rejme, na vývoji stále pra­cu­jeme. Uva­žu­jeme nie­len nad alter­na­tí­vami tohto pro­duktu ale i nad ďal­šími spô­sobmi, ako vyrie­šiť dva uve­dené prob­lémy. Určite chceme prísť s men­šími ver­ziami kabe­liek a zva­žu­jeme i pro­dukt podob­ného cha­rak­teru pre pánov.

S kým ste spo­lu­pra­co­vali na vývoji pro­duktu?

Vývoj som si ria­dila viac menej sama. Zlo­ži­tej­šie tech­nické otázky som samoz­rejme kon­zul­to­vala s odbor­níkmi. Reno­mo­vaná spo­loč­nosť Pre­no­sil, s.r.o. sa nám stará o cer­ti­fi­ká­ciu i o tes­to­va­nie bez­peč­nosti pro­duktu. Spo­lu­pra­cu­jeme tiež s odbor­ní­kom v oblasti spra­co­va­nia a kva­lity koží, ktorý nám pomo­hol pri výbere tých najv­hod­nej­ších koží pre náš pro­dukt.


Kto tvorí tím okolo kabe­liek Lady­bag?

Základný tím tvo­rím ja a Lenka Dzu­ren­dová, ktorá pre LADY­BAG zastre­šuje mar­ke­ting a uve­de­nie na trh. Pomá­hajú nám však i kole­go­via v oblasti spra­co­va­nia koží a finan­cií a máme i skve­lého gra­fika a web dizaj­néra.


Akým spô­so­bom pra­cu­jete na návrhu kabe­liek?

Dizajn kabe­liek sme pri­pra­vili dvoj­fá­zovo. Vybrala som dodá­va­te­ľov, ktorí majú inter­ného dizaj­néra, aby som s ním mohla odko­mu­ni­ko­vať a pop­rí­pade pre­pra­co­vať svoje návrhy. Kabelku som teda naj­skôr nakres­lila, zaslala dizaj­né­rovi, ten návrh upra­vil na základe skú­se­ností s kli­ent­kami, teda podľa toho, aké kovové časti pre­fe­rujú, aké vrecká a koľko ich umiest­niť do kabelky atď. A tak vzni­kol finálny návrh dizajnu.
 

A čo dodá­va­te­lia? Ako ste našli vhod­ných dodá­va­te­ľov, zrejme to nebol jed­no­du­chý pro­ces hľa­da­nia a výberu?

Naj­skôr bolo samoz­rejme potrebné nájsť si dodá­va­te­ľov kom­po­nen­tov. Tých som našla dvoma spô­sobmi, nie­kto­rých cez por­tál Ali­baba a nie­kto­rých na výsta­vách v Guangz­hou a Hong Kongu. Osobne odpo­rú­čam druhú mož­nosť, nakoľko na výsta­vách náj­dete väč­ši­nou seri­óz­nych dodá­va­te­ľov, ktorí majú už niečo za sebou a záro­veň si viete ove­riť, ako komu­ni­kujú s kli­en­tom, aké majú port­fó­lio atď. Mám však i dodá­va­teľa, kto­rého som našla cez Ali­babu a dodnes s ním spo­lu­pra­cu­jem. Elek­tro­nické kom­po­nenty mi následne otes­to­vala spo­loč­nosť Pre­no­sil, kože tes­to­valo labo­ra­tó­rium v Čes­kej repub­like a pus­tili sme sa do skla­da­nia pro­duktu. Vzhľa­dom na to, že na Slo­ven­sku som nenašla spo­loč­nosť, ktorý by bola ochotná pus­tiť sa so mnou do vývoja úplne nového pro­duktu, musela som nájsť pomoc v zahra­ničí. Mala som šťas­tie na seri­óz­nych dodá­va­te­ľov v Číne, ktorí so mnou na vývoji výrobku pra­cujú dodnes.

Plá­nu­jete svoj sor­ti­ment roz­ši­ro­vať, naprí­klad o vaky, ktoré sú teraz moderné? Prí­padne nejaká letná ver­zia na chla­de­nie J?

Áno, postupne plá­nu­jeme náš sor­ti­ment roz­ši­ro­vať. O pod­rob­nos­tiach by som však momen­tálne nerada hovo­rila. Letná ver­zia na chla­de­nie to však určite nebude.


Je sta­no­vená maxi­málna nos­nosť vyhrie­va­cej pod­ložky? Neexis­tuje mož­nosť poško­de­nia pri vyš­šej váhe?

Lady­bag je pris­pô­so­bená tak, aby sa nepoš­ko­dila, ani keď si na ňu sadne väč­šia váha. Nese­díte totiž priamo na vyhrie­va­cej pod­ložke. Táto je zabu­do­vaná vo von­kaj­šom vrecku kabelky.

Vyža­duje Lady­bag nejakú špe­ciálnu sta­rost­li­vosť?

Infor­má­cie o údržbe LADY­BAG sú popí­sané i priamo na našej web stránke. Treba sa o ňu sta­rať ako o každú inú koženú kabelku.

Keby som si dala naraz nabí­jať tele­fón aj zapla vyhrie­va­nie, ako dlho by mi vydr­žala ener­gia z kabelky?

Ak by ste využí­vali obe fun­kcie naraz, kabelka vydrží hodinu a pol až dve.

Ako pri­jali ženy Lady­bag?

Ženy sú z vyhrie­va­cej kabelky nad­šené. Mnohé z nich totiž majú okrem bež­ného prob­lému s chla­dom i prob­lémy s chro­nic­kým zápa­lom močo­vých ciest, čo je jeden z naj­čas­tej­ších a veľmi neprí­jem­ných žen­ských prob­lé­mov. Kabelka síce cho­robu nevy­lieči, ale je účin­ným pre­ven­tív­nym pros­tried­kom. No a čo sa nabí­ja­nia týka, to si naozaj pochva­ľujú všetky ženy. Žijeme v moder­nej dobe a často nemáme čas si nabiť tele­fón. S kabel­kou LADY­BAG si ho nabi­jete po ceste do práce alebo na stret­nu­tie.


A čo páni? 

V posled­nej dobe ma veľmi prek­va­puje záu­jem pánov o náš pro­dukt. Zjavne majú skú­se­nosť so zimo­mra­vou par­tner­kou a chcú svoju polo­vičku pote­šiť. LADY­BAG je totiž ide­ál­nym via­noč­ným dar­če­kom, ktorý zahreje nie­len pri srdci ;)

Koľko váži Vaša kabelka?

Kabelka váži tak­mer rov­nako, ako každá iná kožená kabelka. Jedi­ným roz­die­lom je váha Lady­bag baté­rie (zhruba 400 g), ktorá slúži ako zdroj ener­gie pre vyhrie­va­nie a nabí­ja­nie.

Akých súťaží ste sa zúčast­nili, a ktoré pova­žu­jete za najp­rí­nos­nej­šie?

Zúčast­nili sme sa súťaže Pod­ni­ka­teľ­ský nápad roka 2014, ktorý orga­ni­zo­valo Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska. Spo­me­dzi vyše 400 pri­hlá­se­ných pro­jek­tov sme ako postú­pili do TOP 15 ako jediný žen­ský star­tup a zís­kali cenu Popu­lárny nápad roka. Veľmi oce­ňu­jeme pro­fe­si­onálny prí­stup orga­ni­zá­tora ako i cenné rady poroty. Odpo­rú­čame všet­kým začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom s ino­va­tív­nym nápa­dom, aby sa o rok do tejto súťaže zapo­jili. Nemáte čo stra­tiť. Mini­málne o sebe dáte vedieť. O LADY­BAG sa už vďaka súťaži písalo v SME a hovo­rilo v TA3, JOJ a mno­hých iných médiách.

Aké finan­co­va­nie ste využí­vali na začiatku a aké teraz?

Pro­jekt si od začiatku finan­cu­jem sama.

Čo Vás počas pod­ni­ka­nia prek­va­pilo, milo aj nemilo?

V pod­ni­kaní je pre mňa prek­va­pe­ním každý deň. Vždy si poviem, že už ma naozaj nemá čo prek­va­piť, ale nie je to pravda. Nie­kedy je to stre­su­júci fak­tor ale záro­veň robí pod­ni­ka­nie nesku­točne zau­jí­ma­vým. Jed­nou z vecí, ktoré som sa naučila, je kon­zer­va­tívne sta­no­ve­nie si cie­ľov z časo­vého hľa­diska. Člo­vek si naprí­klad povie, že o mesiac bude mať finálny pro­dukt ale neuve­domí si, aké množ­stvo fak­to­rov na spl­ne­nie tohto cieľa vplýva. Treba si vždy sta­no­viť dosta­točnú časovú rezervu.

Na záver jedna dobrá správa pre pánov, ktorí ešte nemajú via­nočný dar­ček pre svoje milo­vané žienky. Ak objed­náte Lady­bag teraz, na Via­noce ju máte pod strom­če­kom.

Pridať komentár (0)