LADY­BAG: Kabel­ka, kto­rá zahre­je aj dobi­je baté­riu

Ráchel Matušková / 29. novembra 2014 / Tech a inovácie

Andrea Pisar­čí­ko­vá: „Od prvot­nej myš­lien­ky po finál­ny pro­dukt vied­la dlhá ces­ta. Naj­skôr to bol samoz­rej­me len šia­le­ný nápad, ale keď som v ruke drža­la prvý pro­to­typ kabel­ky, vede­la som, že to musím roz­vi­núť do finál­ne­ho pro­duk­tu a poskyt­núť bene­fi­ty kabel­ky i ostat­ným ženám.“

LADY­BAG je zrej­me jedi­ná kabel­ka, pri kto­rej muži pre­ja­via úprim­ný záu­jem o nákup kabel­ky svo­jej par­tner­ky a dokon­ca ľutu­jú, že kabel­ky neno­sia. Lady­bag, totiž svo­ju maji­teľ­ku prí­jem­ne zahre­je počas chlad­ných dní, a dokon­ca aj dobi­je baté­riu mobi­lu, či tab­le­tu.

A koho iné­ho hľa­dať za myš­lien­kou tej­to skve­lej kabel­ky, ako vyna­lie­za­vú ženu. Vyhrie­va­ciu kabel­ku vymys­le­la Andrea Pisar­čí­ko­vá, a tak­to ona sama pred­sta­vu­je svoj pro­dukt. „Kaž­dá kabel­ka Lady­bag je vyro­be­ná z pra­vej kože a obsa­hu­je zabu­do­va­ný sys­tém vyhrie­va­cích podu­šiek, kto­rý je mož­né akti­vo­vať jed­no­du­chým stla­če­ním gom­bí­ka ukry­té­ho vo vnút­ri kabel­ky. Ďal­ším stla­če­ním gom­bí­ka si môže­te vybrať až z troch stup­ňov ohrie­va­nia. Vyhrie­va­nie sa napá­ja z baté­rie, kto­rá je súčas­ťou kabel­ky, a kto­rá záro­veň posky­tu­je mož­nosť dobiť si smart­fón či tab­let pro­stred­níc­tvom pri­po­je­nia USB káb­la. Lady­bag baté­ria obsa­hu­je okrem por­tu pre vyhrie­va­nie i 2 USB por­ty a port pre napá­ja­nie nabí­ja­nia. Po vybi­tí tre­ba Lady­bag baté­riu dobiť zo sie­te pou­ži­tím adap­té­ra. Na disp­le­ji Lady­bag baté­rie si môže­te kon­tro­lo­vať, koľ­ko ener­gie ešte v baté­rii osta­lo“

Andrea odpo­ve­da­la aj na ďal­šie moje otáz­ky.

Kedy vzni­kol nápad na vytvo­re­nie vyhrie­va­cej kabel­ky?

Nápad vzni­kol zhru­ba pred rokom, keď som sa sna­ži­la nájsť rie­še­nie na več­ný pocit chla­du. Mám doma síce zbier­ku vyhrie­va­cie­ho oble­če­nia, ale všet­ko je v špor­to­vom pre­ve­de­ní (vyrá­ba sa len na lyžo­va­nie pop­rí­pa­de iné špor­ty). Pra­cu­jem ako vedú­ca práv­ne­ho odbo­ru, a pre­to väč­ši­nu svoj­ho dňa trá­vim v ele­gant­nom out­fi­te. Potre­bo­va­la som nájsť spô­sob, ako sa zahriať kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek to budem potre­bo­vať bez toho, aby som šla na stret­nu­tie s kli­en­tom v lyžiar­skej bun­de ;)

Ako dlho ste vyví­ja­li pro­dukt? 

Pro­dukt pre­be­hol vyše pol roka trva­jú­cim vývo­jom, a to nie­len po tech­nic­kej strán­ke, ale tes­to­va­li sme i rôz­ne dru­hy koží a vylep­šo­va­li ich kva­li­tu, až kým sme sa nedop­ra­co­va­li k finál­ne­mu pro­duk­tu.

Aký­mi zme­na­mi pro­dukt pre­šiel?

Prvý pro­to­typ bol urče­ný len na vyhrie­va­nie, keď­že prá­ve prob­lém chla­du som sa naj­skôr sna­ži­la vyrie­šiť. Nakoľ­ko sa však nikde nepoh­nem bez svo­jich mobil­ných zaria­de­ní a čas­to ma trá­pi ich vybi­tá baté­ria, pove­da­la som si, že by moh­lo byť fajn využiť baté­riu, kto­rá bola súčas­ťou kabel­ky i na dobí­ja­nie elek­tro­ni­ky. Samoz­rej­me sa to jed­no­duch­šie povie ako uro­bí, tak­že hľa­da­nie spô­so­bu, ako tie­to dve fun­kcie spo­jiť do jed­né­ho pro­duk­tu, zabra­lo pár mesia­cov. Záro­veň bolo potreb­né tepel­ne zai­zo­lo­vať vnú­tor­nú časť kabel­ky, aby sa dámam pri využí­va­ní vyhrie­va­nia neroz­to­pil rúž. Tak­tiež zips na von­kaj­šom vrec­ku, v kto­rom je zabu­do­va­né vyhrie­va­nie, sme postup­ne upra­vi­li, a to tak, aby sa dal otvo­riť do oboch strán z dôvo­du, aby z vrec­ka zby­toč­ne neuni­ka­lo tep­lo, ak si bude chcieť maji­teľ­ka len vyhriať ruky pri chô­dzi. Vrec­ko je tiež mož­né odzip­so­vať úpl­ne, a to tak, že sa z neho vytvo­rí pohodl­né sedad­lo, pri­po­mí­na­jú­ce sedad­lo pre­nos­nej sto­lič­ky.

Plá­nu­je­te ešte ďal­šie zme­ny a vylep­še­nia?

Samoz­rej­me, na vývo­ji stá­le pra­cu­je­me. Uva­žu­je­me nie­len nad alter­na­tí­va­mi toh­to pro­duk­tu ale i nad ďal­ší­mi spô­sob­mi, ako vyrie­šiť dva uve­de­né prob­lé­my. Urči­te chce­me prí­sť s men­ší­mi ver­zia­mi kabe­liek a zva­žu­je­me i pro­dukt podob­né­ho cha­rak­te­ru pre pánov.

S kým ste spo­lu­pra­co­va­li na vývo­ji pro­duk­tu?

Vývoj som si ria­di­la viac menej sama. Zlo­ži­tej­šie tech­nic­ké otáz­ky som samoz­rej­me kon­zul­to­va­la s odbor­ník­mi. Reno­mo­va­ná spo­loč­nosť Pre­no­sil, s.r.o. sa nám sta­rá o cer­ti­fi­ká­ciu i o tes­to­va­nie bez­peč­nos­ti pro­duk­tu. Spo­lu­pra­cu­je­me tiež s odbor­ní­kom v oblas­ti spra­co­va­nia a kva­li­ty koží, kto­rý nám pomo­hol pri výbe­re tých najv­hod­nej­ších koží pre náš pro­dukt.


Kto tvo­rí tím oko­lo kabe­liek Lady­bag?

Základ­ný tím tvo­rím ja a Len­ka Dzu­ren­do­vá, kto­rá pre LADY­BAG zastre­šu­je mar­ke­ting a uve­de­nie na trh. Pomá­ha­jú nám však i kole­go­via v oblas­ti spra­co­va­nia koží a finan­cií a máme i skve­lé­ho gra­fi­ka a web dizaj­né­ra.


Akým spô­so­bom pra­cu­je­te na návrhu kabe­liek?

Dizajn kabe­liek sme pri­pra­vi­li dvoj­fá­zo­vo. Vybra­la som dodá­va­te­ľov, kto­rí majú inter­né­ho dizaj­né­ra, aby som s ním moh­la odko­mu­ni­ko­vať a pop­rí­pa­de pre­pra­co­vať svo­je návrhy. Kabel­ku som teda naj­skôr nakres­li­la, zasla­la dizaj­né­ro­vi, ten návrh upra­vil na zákla­de skú­se­nos­tí s kli­ent­ka­mi, teda pod­ľa toho, aké kovo­vé čas­ti pre­fe­ru­jú, aké vrec­ká a koľ­ko ich umiest­niť do kabel­ky atď. A tak vzni­kol finál­ny návrh dizaj­nu.
 

A čo dodá­va­te­lia? Ako ste našli vhod­ných dodá­va­te­ľov, zrej­me to nebol jed­no­du­chý pro­ces hľa­da­nia a výbe­ru?

Naj­skôr bolo samoz­rej­me potreb­né nájsť si dodá­va­te­ľov kom­po­nen­tov. Tých som našla dvo­ma spô­sob­mi, nie­kto­rých cez por­tál Ali­ba­ba a nie­kto­rých na výsta­vách v Guangz­hou a Hong Kon­gu. Osob­ne odpo­rú­čam dru­hú mož­nosť, nakoľ­ko na výsta­vách náj­de­te väč­ši­nou seri­óz­nych dodá­va­te­ľov, kto­rí majú už nie­čo za sebou a záro­veň si vie­te ove­riť, ako komu­ni­ku­jú s kli­en­tom, aké majú port­fó­lio atď. Mám však i dodá­va­te­ľa, kto­ré­ho som našla cez Ali­ba­bu a dodnes s ním spo­lu­pra­cu­jem. Elek­tro­nic­ké kom­po­nen­ty mi násled­ne otes­to­va­la spo­loč­nosť Pre­no­sil, kože tes­to­va­lo labo­ra­tó­rium v Čes­kej repub­li­ke a pus­ti­li sme sa do skla­da­nia pro­duk­tu. Vzhľa­dom na to, že na Slo­ven­sku som nenaš­la spo­loč­nosť, kto­rý by bola ochot­ná pus­tiť sa so mnou do vývo­ja úpl­ne nové­ho pro­duk­tu, muse­la som nájsť pomoc v zahra­ni­čí. Mala som šťas­tie na seri­óz­nych dodá­va­te­ľov v Číne, kto­rí so mnou na vývo­ji výrob­ku pra­cu­jú dodnes.

Plá­nu­je­te svoj sor­ti­ment roz­ši­ro­vať, naprí­klad o vaky, kto­ré sú teraz moder­né? Prí­pad­ne neja­ká let­ná ver­zia na chla­de­nie J?

Áno, postup­ne plá­nu­je­me náš sor­ti­ment roz­ši­ro­vať. O pod­rob­nos­tiach by som však momen­tál­ne nera­da hovo­ri­la. Let­ná ver­zia na chla­de­nie to však urči­te nebu­de.


Je sta­no­ve­ná maxi­mál­na nos­nosť vyhrie­va­cej pod­lož­ky? Neexis­tu­je mož­nosť poško­de­nia pri vyš­šej váhe?

Lady­bag je pris­pô­so­be­ná tak, aby sa nepoš­ko­di­la, ani keď si na ňu sad­ne väč­šia váha. Nese­dí­te totiž pria­mo na vyhrie­va­cej pod­lož­ke. Táto je zabu­do­va­ná vo von­kaj­šom vrec­ku kabel­ky.

Vyža­du­je Lady­bag neja­kú špe­ciál­nu sta­rost­li­vosť?

Infor­má­cie o údrž­be LADY­BAG sú popí­sa­né i pria­mo na našej web strán­ke. Tre­ba sa o ňu sta­rať ako o kaž­dú inú kože­nú kabel­ku.

Keby som si dala naraz nabí­jať tele­fón aj zapla vyhrie­va­nie, ako dlho by mi vydr­ža­la ener­gia z kabel­ky?

Ak by ste využí­va­li obe fun­kcie naraz, kabel­ka vydr­ží hodi­nu a pol až dve.

Ako pri­ja­li ženy Lady­bag?

Ženy sú z vyhrie­va­cej kabel­ky nad­še­né. Mno­hé z nich totiž majú okrem bež­né­ho prob­lé­mu s chla­dom i prob­lé­my s chro­nic­kým zápa­lom močo­vých ciest, čo je jeden z naj­čas­tej­ších a veľ­mi neprí­jem­ných žen­ských prob­lé­mov. Kabel­ka síce cho­ro­bu nevy­lie­či, ale je účin­ným pre­ven­tív­nym pros­tried­kom. No a čo sa nabí­ja­nia týka, to si naozaj pochva­ľu­jú všet­ky ženy. Žije­me v moder­nej dobe a čas­to nemá­me čas si nabiť tele­fón. S kabel­kou LADY­BAG si ho nabi­je­te po ces­te do prá­ce ale­bo na stret­nu­tie.


A čo páni? 

V posled­nej dobe ma veľ­mi prek­va­pu­je záu­jem pánov o náš pro­dukt. Zjav­ne majú skú­se­nosť so zimo­mra­vou par­tner­kou a chcú svo­ju polo­vič­ku pote­šiť. LADY­BAG je totiž ide­ál­nym via­noč­ným dar­če­kom, kto­rý zahre­je nie­len pri srd­ci ;)

Koľ­ko váži Vaša kabel­ka?

Kabel­ka váži tak­mer rov­na­ko, ako kaž­dá iná kože­ná kabel­ka. Jedi­ným roz­die­lom je váha Lady­bag baté­rie (zhru­ba 400 g), kto­rá slú­ži ako zdroj ener­gie pre vyhrie­va­nie a nabí­ja­nie.

Akých súťa­ží ste sa zúčast­ni­li, a kto­ré pova­žu­je­te za najp­rí­nos­nej­šie?

Zúčast­ni­li sme sa súťa­že Pod­ni­ka­teľ­ský nápad roka 2014, kto­rý orga­ni­zo­va­lo Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska. Spo­me­dzi vyše 400 pri­hlá­se­ných pro­jek­tov sme ako postú­pi­li do TOP 15 ako jedi­ný žen­ský star­tup a zís­ka­li cenu Popu­lár­ny nápad roka. Veľ­mi oce­ňu­je­me pro­fe­si­onál­ny prí­stup orga­ni­zá­to­ra ako i cen­né rady poro­ty. Odpo­rú­ča­me všet­kým začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom s ino­va­tív­nym nápa­dom, aby sa o rok do tej­to súťa­že zapo­ji­li. Nemá­te čo stra­tiť. Mini­mál­ne o sebe dáte vedieť. O LADY­BAG sa už vďa­ka súťa­ži písa­lo v SME a hovo­ri­lo v TA3, JOJ a mno­hých iných médiách.

Aké finan­co­va­nie ste využí­va­li na začiat­ku a aké teraz?

Pro­jekt si od začiat­ku finan­cu­jem sama.

Čo Vás počas pod­ni­ka­nia prek­va­pi­lo, milo aj nemi­lo?

V pod­ni­ka­ní je pre mňa prek­va­pe­ním kaž­dý deň. Vždy si poviem, že už ma naozaj nemá čo prek­va­piť, ale nie je to prav­da. Nie­ke­dy je to stre­su­jú­ci fak­tor ale záro­veň robí pod­ni­ka­nie nesku­toč­ne zau­jí­ma­vým. Jed­nou z vecí, kto­ré som sa nauči­la, je kon­zer­va­tív­ne sta­no­ve­nie si cie­ľov z časo­vé­ho hľa­dis­ka. Člo­vek si naprí­klad povie, že o mesiac bude mať finál­ny pro­dukt ale neuve­do­mí si, aké množ­stvo fak­to­rov na spl­ne­nie toh­to cie­ľa vplý­va. Tre­ba si vždy sta­no­viť dosta­toč­nú časo­vú rezer­vu.

Na záver jed­na dob­rá sprá­va pre pánov, kto­rí ešte nema­jú via­noč­ný dar­ček pre svo­je milo­va­né žien­ky. Ak objed­ná­te Lady­bag teraz, na Via­no­ce ju máte pod strom­če­kom.

Pridať komentár (0)